0

دسته بندی موضوعی

چاپ نخست

Practical English With Political Passages

500,000 ریال

تقابل و توازن امنیت و آزادی در دولت قانونمدار

900,000 ریال

ترمینولوژی حقوق اقتصادی و بازرگانی (انگلیسی - فارسی)

1,600,000 ریال

حقوق مدنی تحلیلی (جلد اول)

440,000 ریال

واکاوی فساد مالی در ایران

650,000 ریال

مجموعه سئوالات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی کیفری

420,000 ریال

تحلیل اقتصادی حقوق حاکمیت شرکتی

600,000 ریال

حقوق حمل و نقل دریایی

1,200,000 ریال

حقوق کیفری بین‌المللی

1,600,000 ریال

عقد شرکت (ترجمه الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید)

350,000 ریال

دانشنامه جرم‌شناسی نظری

800,000 ریال

معامله به قصد فرار از دین

650,000 ریال