0

دسته بندی موضوعی

چاپ نخست

مخاطرات و حقوق

2,400,000 ریال

حقوق کیفری عمومی (کلیات و ارکان تشکیل دهنده جرم)

6,500,000 ریال

جرایم مالی (جلد سوم: تخریب کیفری و صدور چک پرداخت نشدنی)

4,200,000 ریال

حقوق جزای عمومی (جلد اول)

3,100,000 ریال

حقوق جزای عمومی (جلد دوم)

2,500,000 ریال

حقوق جزای عمومی (جلد سوم)

3,300,000 ریال

حقوق اموال در دولت

2,450,000 ریال

حقوق کیفری عمومی ( پدیده جنایی)

1,750,000 ریال

حقوق اداری جهانی

1,200,000 ریال

گفتارهایی در سیاست خارجی ایران

1,550,000 ریال

قراردادهای جدید نفت و گاز ایران (IPC)

1,800,000 ریال

حقوق جزای عمومی در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا

2,400,000 ریال