0

دسته بندی موضوعی

چاپ نخست

Practical English With Political Passages

500,000 ریال

تخفیف 10 %
تقابل و توازن امنیت و آزادی در دولت قانونمدار
900,000 ریال
810,000 ریال
تخفیف 10 %
ترمینولوژی حقوق اقتصادی و بازرگانی (انگلیسی - فارسی)
1,600,000 ریال
1,440,000 ریال
حقوق مدنی تحلیلی (جلد اول)

440,000 ریال

تخفیف 10 %
واکاوی فساد مالی در ایران
650,000 ریال
585,000 ریال
مجموعه سئوالات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی کیفری

420,000 ریال

تخفیف 10 %
تحلیل اقتصادی حقوق حاکمیت شرکتی
600,000 ریال
540,000 ریال
حقوق حمل و نقل دریایی

1,200,000 ریال

حقوق کیفری بین‌المللی

1,600,000 ریال

عقد شرکت (ترجمه الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید)

350,000 ریال

دانشنامه جرم‌شناسی نظری

800,000 ریال

معامله به قصد فرار از دین

650,000 ریال