0

دسته بندی موضوعی

چاپ نخست

حقوق اراضی ملی

2,500,000 ریال

نظام حقوقی اصلاحات ارضی در ایران

6,500,000 ریال

ولایت قهری

2,200,000 ریال

جرایم علیه اموال و مالکیت

4,950,000 ریال

تأثیر زمان و مکان بر احکام فقهی و قوانین

3,300,000 ریال

تعدیل قضایی قرارداد تطبیقی

3,400,000 ریال

جامعه‌شناسی حقوقی یک انقلاب (نشستی با ابوسعید ابوالحق)

2,300,000 ریال

انعقاد قراردادهای اکتشاف و تولید نفت و گاز

3,400,000 ریال

اصول بررسی فنی خط و امضاء

6,000,000 ریال

سیاست جنایی

1,600,000 ریال

حقوق اداری (۲)

2,600,000 ریال

مقدمات حقوق کیفری

2,400,000 ریال