0

دسته بندی موضوعی

حقوق مدنی

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

3,200,000 ریال

خرید و فروش اموال دولتی و عمومی

80,000 ریال

حقوق مدنی(1)، اشخاص

450,000 ریال

اموال و مالکیت

1,700,000 ریال

ارث

700,000 ریال

درس‌هایی از شفعه، وصیت، ارث

1,100,000 ریال

اشخاص و اموال

1,500,000 ریال

امور حسبی؛ غایب مفقود الاثر

70,000 ریال

اموال و مالکیت

360,000 ریال

تملک اموال عمومی و مباحات

150,000 ریال

اموال و مالکیت

50,000 ریال

اشخاص و محجورین

1,200,000 ریال