0

اموال و مالکیت

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب اموال و مالکیت
  • قیمت 50,000 ریال
  • شابک
    1. 2-172-511-964-978
  • تعداد صفحات 272
  • نوبت چاپ 5
  • سال انتشار 1389
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

فهرست مطالب

مقدمه. 9

فصل اول: مفهوم مال، حق مالی و دارايی.. 11

مبحث اول – مفهوم مال. 14

گفتار اول تعریف مال. 14

گفتار دوم آثار حقوقی تعریف مال. 24

گفتار سوم بررسی برخی مصادیق مشتبه. 26

مبحث دوم – تعریف حق و اقسام آن. 35

گفتار اول تعریف.. 35

گفتار دوم اقسام حق. 36

مبحث سوم – دارایی. 45

گفتار اول دارایی مجموعه­های است کلی و غیرقابل تجزیه. 46

گفتار دوم صرفاً حقوق و تکالیف مالی تشکیل دهندۀ دارایی هستند  49

گفتار سوم دارایی مفهومی است وابسته به شخصیت.. 49

نتیجه: 52

فصل دوم: انواع مال. 55

مبحث اول – اموال مادی. 58

گفتار اول عین و منفعت.. 59

گفتار دوم مثلی و قیمی. 69

گفتار سوم اموال مصرف شدنی و اموال مصرف نشدنی. 72

گفتار چهارم اموال منقول و غیرمنقول. 74

گفتار پنجم اموال داراي مالك خاص و اموال فاقد مالك خاص.. 102

مبحث دوم ـ اموال غیرمادی. 126

گفتار اول تعریف حقوق معنوی (حقوق غیرمادی) 128

گفتار دوم مالکیت­های ادبی، علمی، فنی و هنری. 129

گفتار سوم مالکیت صنعتی و تجارتی. 133

فصل سوم : حقوق مترتب بر اموال. 139

مبحث اول – حق مالکیت.. 142

گفتار اول تعریف و اوصاف حق مالکیت.. 144

گفتار دوم حدود اختیارات مالک.. 150

گفتار سوم قلمرو و توابع مالکیت.. 192

گفتار چهارم ایجاد و زوال مالکیت.. 201

گفتار پنجم اثبات حق مالکیت.. 211

مبحث دوم – حق انتفاع. 219

گفتار اول حق انتفاع به معنای خاص (عمری، رقبی و سکنی) 220

مبحث دوم – وقف.. 229

گفتار اول تعریف و انعقاد عقد وقف.. 229

گفتار دوم تعیین متولی و ناظر و طرز ادارۀ موقوفه. 242

مبحث سوم – حق ارتفاق. 254

گفتار اول تعریف و مشخصات حق ارتفاق. 254

گفتار دوم اقسام حق ارتفاق. 258

گفتار سوم شرایط برقراری حق. 261

گفتار چهارم اجرای حق ارتفاق. 263

گفتار پنجم حریم املاک.. 265

فهرست منابع. 267

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما