0

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی
  • قیمت 3,200,000 ریال
  • شابک
    1. 978-622-212-072-6
  • تعداد صفحات 912
  • نوبت چاپ 64
  • سال انتشار 1401
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 5

📌كتاب حاضر در سه جلد تقسيم شده است :
جلد اول: اموال
جلد دوم : اشخاص
جلد سوم : ادله اثبات دعوا
📌نويسنده محترم در مقدمه كتاب حاضر بيان داشتند كه حكمت تدوين مجموعه قوانين، گردآوری قواعدی است که طبع و هدف مشترك دارند و ارتباط آن ها به گونه ی اندام های یک پيكر است. اين مجموعه ها به طور معمول، موارد اجرای مصاديق چند اصل مهم و بنيادی هستند. هر قاعده، سايه بر سر ديگری دارد و روح اين تركيب و ارتباط، راهنمایی تفسير هر يك از قواعد جزئی است.
📌دشواری در اين است كه دست يافتن به روح مشترك هر نظام، مستلزم احاطه بر تمام قواعدی است كه در ايجاد اين مفهوم انتزاعی دخالت دارد.
📌مجموعه كهنی را كه امروز قانون مدنی می نامیم تنها محدود به ١٣٣۵ ماده اصلی نیست، شاخه های بسياری از آن خشكيده و از نظام حقوقی کنونی خارج شده و پيوندهای گوناگون و تازہ به جای آن ها نشسته است.
📌در ادامه، استاد ارجمند اشاره بر چند ویژگی مهم اثر حاضر داشتند:
۱-در مجموعه حاضر سعی شدہ است تا با تطبيق نسخ قبلی قانون مدنی و مقابله با اسناد رسمی قانون گذاری، متن صحيحی از قانون ارائه شود.
٢-برای هر ماده، عنوان جدا تعيين شده است تا به حكم مورد نياز و زمينه فهرست الفبایی از واژہ های اعلام، دسترسی سادہ تر باشد.
۳-در شرح مواد قانون مدنی،  به مواد ديگر قانون مدنی یا سایر قوانینی كه به گونه ای در تعیین مفهوم و قلمرو ماده مورد نظر اثر دارد اشاره شده است.
۴-یکی از اهداف اصلی مجموعه هايی از این دست مثل مجموعه حاضر، اين است كه نمايانگر حقوق واقعی و زنده اجتماع باشد و نموداری از آن چه در جهان واقعیت ها می گذرد و در عمل به كار می آید باشد كه رويه قضايی حاوی بخش مهمی از اين جهان واقعی است، عدالتی است كه دادرسان در چارچوب قوانين به آن رسيده اند و به احتمال زياد است، دادخواهان آينده نيز با آن روبرو می شوند،
با توجه به اين كه راجع به رويه قضايی و آراء محاكم، در اين زمينه، هنوز مجموعه منسجم و واحدی تهيه نشده است، در اين مجموعه سعی شده با اشاره به رويه قضايی، تا حدی این خلاء پر شود.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست‌ عنوان‌ها

 

 

 

 

 عنوان‌  شماره‌ مواد

 مقدمه‌:  در انتشار و آثار و اجراي‌ قوانين‌ به‌طور عموم‌ 1ـ10

 

 

 

 

 جلد اول‌ ـ در اموال‌

 

 

 

 

 كتاب‌ اول‌ ـ در بيان‌ اموال‌ و مالكيت‌ به‌طور كلي‌

             باب‌ اول‌ ـ در بيان‌ انواع‌ اموال‌ 11

                         فصل‌ اول‌: در اموال‌ غيرمنقول‌ 12ـ18

                         فصل‌ دوم‌: در اموال‌ منقوله‌ 19ـ22

                         فصل‌ سوم‌: در اموالي‌ كه‌ مالك‌ خاص‌ ندارد 23ـ28

             باب‌ دوم‌ ـ در حقوق‌ مختلفه‌ كه‌ براي‌ اشخاص‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ 

                         حاصل‌مي‌شود 29

                         فصل‌ اول‌: در مالكيت‌ 30ـ39

                         فصل‌ دوم‌: در حق‌ انتفاع‌ 40

                                     مبحث‌ اول‌: در عمري‌' و رقبي‌' و سكني‌' 41ـ54

                                     مبحث‌ دوم‌: در وقف‌ 55ـ91

                                     مبحث‌ سوم‌: در حق‌ انتفاع‌ از مباحات‌ 92

                         فصل‌ سوم‌: در حق‌ ارتفاق‌ نسبت‌ به‌ ملك‌ غير و در احكام‌ و                         آثار املاك‌ نسبت‌ به‌ املاك‌ مجاور

                                     مبحث‌ اول‌: در حق‌ ارتفاق‌ نسبت‌ به‌ ملك‌ غير 93ـ108

 عنوان‌  شماره‌ مواد

                                     مبحث‌ دوم‌: در احكام‌ و آثار املاك‌ نسبت‌ به‌ 

                                                 املاك‌ مجاور 109ـ135

                                     مبحث‌ سوم‌: در حريم‌ املاك‌ 136ـ139

 

 كتاب‌ دوم‌ ـ در اسباب‌ تملك‌ 140

 قسمت‌ اول‌ ـ در احياء اراضي‌ موات‌ و حيازت‌ اشياء مباحه‌

             باب‌ اول‌ ـ در احياء اراضي‌ موات‌ و مباحه‌ 141ـ145

             باب‌ دوم‌ ـ در حيازت‌ مباحات‌ 146ـ160

             باب‌ سوم‌ ـ در معادن‌ 161

             باب‌ چهارم‌ ـ در اشياء پيدا شده‌ و حيوانات‌ ضالّه‌

                         فصل‌ اول‌: در اشياء پيدا شده‌ 162ـ169

                         فصل‌ دوم‌: در حيوانات‌ ضالّه‌ 170ـ172

             باب‌ پنجم‌ ـ در دفينه‌ 173ـ178

             باب‌ ششم‌ ـ در شكار 179ـ182

 قسمت‌ دوم‌ ـ در عقود و معاملات‌ و الزامات‌

             باب‌ اول‌ ـ در عقود و تعهدات‌ به‌طور كلي‌ 183

                         فصل‌ اول‌: در اقسام‌ عقود و معاملات‌ 184ـ189

                         فصل‌ دوم‌: در شرايط‌ اساسي‌ براي‌ صحت‌ معامله‌ 190

                                     مبحث‌ اول‌: در قصد طرفين‌ و رضاي‌ آن‌ها 191ـ209

                                     مبحث‌ دوم‌: در اهليت‌ طرفين‌ 210ـ213

                                     مبحث‌ سوم‌: در مورد معامله‌ 214ـ216

                                     مبحث‌ چهارم‌: در جهت‌ معامله‌ 217ـ218

                         فصل‌ سوم‌: در اثر معاملات‌

                                     مبحث‌ اول‌: در قواعد عمومي‌ 219ـ225

                                     مبحث‌ دوم‌: در خسارات‌ حاصله‌ از عدم‌اجراي‌تعهدات‌ 226ـ230

 عنوان‌  شماره‌ مواد

                                     مبحث‌ سوم‌: در اثر عقود نسبت‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ 231

                         فصل‌ چهارم‌: در بيان‌ شرايطي‌ كه‌ در ضمن‌ عقد مي‌شود

                                     مبحث‌ اول‌: در اقسام‌ شرط‌ 232ـ234

                                     مبحث‌ دوم‌: در احكام‌ شرط‌ 235ـ246

                         فصل‌ پنجم‌: در معاملاتي‌ كه‌ موضوع‌ آن‌ مال‌ غير است‌ يا 

                                     معاملات‌ فضولي‌ 247ـ263

                         فصل‌ ششم‌: در سقوط‌ تعهدات‌ 264

                                     مبحث‌ اول‌: در وفاي‌ به‌ عهد 265ـ282

                                     مبحث‌ دوم‌: در اقاله‌ 283ـ288

                                     مبحث‌ سوم‌: در ابراء 289ـ291

                                     مبحث‌ چهارم‌: در تبديل‌ تعهد 292ـ293

                                     مبحث‌ پنجم‌: در تهاتر 294ـ299

                                     مبحث‌ ششم‌: مالكيت‌ مافي‌الذمه‌ 300

             باب‌ دوم‌ ـ در الزاماتي‌ كه‌ بدون‌ قرارداد حاصل‌مي‌شود

                         فصل‌ اول‌: كليات‌ 301ـ306

                         فصل‌ دوم‌: در ضمان‌ قهري‌ 307

                                     مبحث‌ اول‌: در غصب‌ 308ـ327

                                     مبحث‌ دوم‌: در اتلاف‌ 328ـ330

                                     مبحث‌ سوم‌: در تسبيب‌ 331ـ335

                                     مبحث‌ چهارم‌: در استيفاء 336ـ337

             باب‌ سوم‌ ـ در عقود معينة‌ مختلفه‌

                         فصل‌ اول‌: در بيع‌

                                     مبحث‌ اول‌: در احكام‌ بيع‌ 338ـ344

                                     مبحث‌ دوم‌: در طرفين‌ معامله‌ 345ـ347

                                     مبحث‌ سوم‌: در مبيع‌ 348ـ361

 عنوان‌  شماره‌ مواد

                                     مبحث‌ چهارم‌: در آثار بيع‌ 362

                                                 فقرة‌ اول‌: در ملكيت‌ مبيع‌ و ثمن‌ 363ـ366

                                                 فقرة‌ دوم‌: در تسليم‌ 367ـ389

                                                 فقرة‌ سوم‌: در ضمان‌ درك‌ 390ـ393

                                                 فقرة‌ چهارم‌: در تأدية‌ ثمن‌ 394ـ395

                                     مبحث‌ پنجم‌: در خيارات‌ و احكام‌ راجعة‌ به‌ آن‌

                                                 فقرة‌ اول‌: در خيارات‌ 396

                                                             اول‌ ـ در خيار مجلس‌ 397

                                                             دوم‌ ـ در خيار حيوان‌ 398

                                                             سوم‌ ـ در خيار شرط‌ 399ـ401

                                                             چهارم‌ ـ در خيار تأخير ثمن‌ 402ـ409

                                                             پنجم‌ ـ در خيار رؤيت‌ و تخلّف‌ وصف‌ 410ـ415

                                                             ششم‌ ـ در خيار غبن‌ 416ـ421

                                                             هفتم‌ ـ خيار عيب‌ 422ـ437

                                                             هشتم‌ ـ در خيار تدليس‌ 438ـ440

                                                             نهم‌ ـ در خيار تبعّض‌ صفقه‌ 441ـ443

                                                             دهم‌ ـ در خيار تخلّف‌ شرط‌ 444

                                                 فقرة‌ دوم‌: در احكام‌ خيارات‌ به‌طور كلي‌ 445ـ457

                         فصل‌ دوم‌: در بيع‌ شرط‌ 458ـ463

                         فصل‌ سوم‌: در معاوضه‌ 464ـ465

                         فصل‌ چهارم‌: در اجاره‌ 466ـ467

                                     مبحث‌ اول‌: در اجارة‌ اشياء 468ـ506

                                     مبحث‌ دوم‌: در اجارة‌ حيوانات‌ 507ـ511

                                     مبحث‌ سوم‌: در اجارة‌ اشخاص‌ 512ـ513

                                                 فقرة‌ اول‌: در اجارة‌ خدمه‌ و كارگر 514ـ515

                                                 فقرة‌ دوم‌: در اجارة‌ متصدي‌ حمل‌ و نقل‌ 516ـ517

 عنوان‌  شماره‌ مواد

                         فصل‌ پنجم‌: در مزارعه‌ و مساقات‌

                                     مبحث‌ اول‌: در مزارعه‌ 518ـ542

                                     مبحث‌ دوم‌: در مساقات‌ 543ـ545

                         فصل‌ ششم‌: در مضاربه‌ 546ـ560

                         فصل‌ هفتم‌: در جعاله‌ 561ـ570

                         فصل‌ هشتم‌: در شركت‌

                                     مبحث‌ اول‌: در احكام‌ شركت‌ 571ـ588

                                     مبحث‌ دوم‌: در تقسيم‌ اموال‌ شركت‌ 589ـ606

                         فصل‌ نهم‌: در وديعه‌

                                     مبحث‌ اول‌: در كليات‌ 607ـ611

                                     مبحث‌ دوم‌: در تعهدات‌ امين‌ 612ـ632

                                     مبحث‌ سوم‌: در تعهدات‌ امانت‌گذار 633ـ634

                         فصل‌ دهم‌: در عاريه‌ 635ـ647

                         فصل‌ يازدهم‌: در قرض‌ 648ـ653

                         فصل‌ دوازدهم‌: در قمار و گروبندي‌ 654ـ655

                         فصل‌ سيزدهم‌: در وكالت‌

                                     مبحث‌ اول‌: در كليات‌ 656ـ665

                                     مبحث‌ دوم‌: در تعهدات‌ وكيل‌ 666ـ673

                                     مبحث‌ سوم‌: در تعهدات‌ موكل‌ 674ـ676

                                     مبحث‌ چهارم‌: در طرق‌ مختلفة‌ انقضاي‌ وكالت‌ 678ـ683

                         فصل‌ چهاردهم‌: در ضمان‌ عقدي‌

                                     مبحث‌ اول‌: در كليات‌ 684ـ697

                                     مبحث‌ دوم‌: در اثر ضمان‌ بين‌ ضامن‌ و مضمون‌له‌ 698ـ708

                                     مبحث‌ سوم‌: در اثر ضمان‌بين‌ضامن‌ و مضمون‌عنه‌ 709ـ720

                                     مبحث‌ چهارم‌: در اثر ضمان‌ بين‌ ضامنين‌ 721ـ723

 عنوان‌  شماره‌ مواد

                         فصل‌ پانزدهم‌: در حواله‌ 724ـ733

                         فصل‌ شانزدهم‌: در كفالت‌ 734ـ751

                         فصل‌ هفدهم‌: در صلح‌ 752ـ770

                         فصل‌ هيجدهم‌: در رهن‌ 771ـ794

                         فصل‌ نوزدهم‌: در هبه‌ 795ـ807

 قسمت‌ سوم‌ ـ در اخذ به‌ شفعه‌ 808ـ824

 قسمت‌ چهارم‌ ـ در وصايا و ارث‌

             باب‌ اول‌ ـ در وصايا

                         فصل‌ اول‌: در كليات‌ 825ـ834

                         فصل‌ دوم‌: در موصي‌ 835ـ839

                         فصل‌ سوم‌: در موصي‌به‌ 840ـ849

                         فصل‌ چهارم‌: در موصي‌له‌ 850ـ853

                         فصل‌ پنجم‌: در وصي‌ 854ـ860

             باب‌ دوم‌ ـ در ارث‌

                         فصل‌ اول‌: در موجبات‌ ارث‌ و طبقات‌ مختلفة‌ وراث‌ 861ـ866

                         فصل‌ دوم‌: در تحقق‌ ارث‌ 867ـ874

                         فصل‌ سوم‌: در شرايط‌ و جمله‌اي‌ از موانع‌ ارث‌ 875ـ885

                         فصل‌ چهارم‌: در حجب‌ 886ـ892

                         فصل‌ پنجم‌: در فرض‌ و صاحبان‌ فرض‌ 893ـ905

                         فصل‌ ششم‌: در سهم‌الارث‌ طبقات‌ مختلفة‌ وراث‌

                                     مبحث‌ اول‌: در سهم‌الارث‌ طبقة‌ اول‌ 906ـ915

                                     مبحث‌ دوم‌: در سهم‌الارث‌ طبقة‌ دوم‌ 916ـ927

                                     مبحث‌ سوم‌: در سهم‌الارث‌ وراث‌ طبقة‌ سوم‌ 928ـ939

                                     مبحث‌ چهارم‌: در ميراث‌ زوج‌ و زوجه‌ 940ـ949

 

 كتاب‌ سوم‌ ـ در مقررات‌ مختلفه‌ 950ـ955

 عنوان‌  شماره‌ مواد

 جلد دوم‌ ـ در اشخاص‌

 

 

 

 

 كتاب‌ اول‌ ـ در كليات‌ 956ـ975

 

 

 

 

 كتاب‌ دوم‌ ـ در تابعيت‌ 976ـ991

 

 

 

 

 كتاب‌ سوم‌ ـ در اسناد سجل‌ احوال‌ 992ـ1001

 

 

 

 

 كتاب‌ چهارم‌ ـ در اقامتگاه‌ 1002ـ1010

 

 

 

 

 كتاب‌ پنجم‌ ـ در غايب‌ مفقودالاثر 1011ـ1030

 

 

 

 

 كتاب‌ ششم‌ ـ در قرابت‌ 1031ـ1033

 

 

 

 

 كتاب‌ هفتم‌ ـ در نكاح‌ و طلاق‌

             باب‌ اول‌ ـ در نكاح‌

                         فصل‌ اول‌: در خواستگاري‌ 1034ـ1040

                         فصل‌ دوم‌: قابليت‌ صحي‌ براي‌ ازدواج‌ 1041ـ1044

                         فصل‌ سوم‌: در موانع‌ نكاح‌ 1045ـ1061

                         فصل‌ چهارم‌: شرايط‌ صحت‌ نكاح‌ 1062ـ1070

                         فصل‌ پنجم‌: وكالت‌ در نكاح‌ 1071ـ1074

                         فصل‌ ششم‌: در نكاح‌ منقطع‌ 1075ـ1077

                         فصل‌ هفتم‌: در مهر 1078ـ1101

                         فصل‌ هشتم‌: در حقوق‌وتكاليف‌ زوجين‌ نسبت‌ 

                                     به‌يكديگر 1102ـ1119

             باب‌ دوم‌ ـ در انحلال‌ عقد نكاح‌ 1120

                         فصل‌ اول‌: در مورد امكان‌ فسخ‌ نكاح‌ 1121ـ1132

                         فصل‌ دوم‌: در طلاق‌

                                                             مبحث‌ اول‌: در كليات‌ 1133ـ1142

                                                             مبحث‌ دوم‌: در اقسام‌ طلاق‌ 1143ـ1149

                                                             مبحث‌ سوم‌: در عده‌ 1150ـ1157

 

 

 عنوان‌  شماره‌ مواد

 كتاب‌ هشتم‌ ـ در اولاد

                                     باب‌ اول‌ ـ در نسب‌ 1158ـ1167

                                     باب‌ دوم‌ ـ در نگاهداري‌ و تربيت‌ اطفال‌ 1168ـ1179

                                     باب‌ سوم‌ ـ در ولايت‌ قهري‌ پدر و جد پدري‌ 1180ـ1194

 

 كتاب‌ نهم‌ ـ در خانواده‌

                         فصل‌ اول‌: در الزام‌ به‌ انفاق‌ 1195ـ1206

 

 كتاب‌ دهم‌ ـ در حجر و قيمومت‌

                         فصل‌ اول‌: در كليات‌ 1207ـ1217

                         فصل‌ دوم‌: در موارد نصب‌ قيم‌ و ترتيب‌ آن‌ 1218ـ1234

                         فصل‌ سوم‌: در اختيارات‌ و وظايف‌ و مسؤوليت‌ قيم‌ و حدود آن‌: 

                         نظارت‌ مدعي‌العموم‌ در امور صغار و مجانين‌ و 

                                     اشخاص‌ غيررشيد 1235ـ1247

                         فصل‌ چهارم‌: در موارد عزل‌ قيم‌ 1248ـ1252

                         فصل‌ پنجم‌: در خروج‌ از تحت‌ قيمومت‌ 1253ـ1256

 

 جلد سوم‌ ـ در ادلّه‌ اثبات‌ دعوا

 

 

 

 

 كتاب‌ اول‌ ـ در اقرار

                         باب‌ اول‌ ـ در شرايط‌ اقرار 1259ـ1274

                         باب‌ دوم‌ ـ در آثار اقرار 1275ـ1283

 

 كتاب‌ دوم‌ ـ در اسناد 1284ـ1305

 

 

 

 

 كتاب‌ سوم‌ ـ در شهادت‌

                         باب‌ اول‌ ـ در موارد شهادت‌ 1309ـ1314

                         باب‌ دوم‌ ـ در شرايط‌ شهادت‌ 1315ـ1320

 

 كتاب‌ چهارم‌ ـ در امارات‌ 1321ـ1324

 

 

 

 

 كتاب‌ پنجم‌ ـ در قسم‌ 1325ـ1335

 مقدّمه‌

 

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما