0

اشخاص و محجورین

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب اشخاص و محجورین
  • قیمت 400,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-511-352-8
  • تعداد صفحات 288
  • نوبت چاپ 4
  • سال انتشار 1399
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

  

 

فهرست اجمالی مطالب

علائم اختصاری.. 9

مقدمه. 11

 

 

بخش نخست: اشخاص

فصل نخست: شخص حقیقی (طبیعی) 16

مبحث نخست ـ کلیات و مفاهیم. 16

گفتار نخست ـ مفهوم «شخص» 16

گفتار دوم ـ مفهوم «اهلیت» 19

گفتار سوم ـ مفهوم «وضعیت» 20

گفتار چهارم ـ مفهوم احوال شخصیّه. 23

مبحث دوم ـ حقوق مربوط به شخصیّت... 28

گفتار نخست ـ مفهوم حقوق مربوط به شخصیّت... 28

گفتار دوم ـ ویژگی‌های حقوق مربوط به شخصیت و ضمانت اجرای آن. 40

گفتار سوم ـ وضعیت قراردادهای راجع به حقوق مربوط به شخصیت... 45

مبحث سوم ـ وجود و مشخّصه‌های شخص حقیقی.. 52

گفتار نخست ـ آغاز و پایان وجود شخص حقیقی.. 53

گفتار دوم ـ مشخّصه‌های شخص حقیقی.. 84

مبحث چهارم ـ اسناد ثبت احوال. 128

گفتار نخست ـ مفهوم، پیشینه و اهمیت ثبت احوال. 130

گفتار دوم ـ ثبت وقایع چهارگانه. 136

گفتار سوم ـ ضمانت اجرای مقررات ثبت احوال. 145

گفتار چهارم ـ تصحیح اسناد ثبت احوال. 149

گفتار پنجم ـ اعتبار اسناد ثبت احوال. 153

 

 

فصل دوم: شخص حقوقی.. 155

مبحث نخست ـ ماهیت و اقسام شخص حقوقی.. 157

گفتار نخست ـ ماهیت شخص حقوقی.. 157

گفتار دوم ـ اقسام شخص حقوقی.. 162

مبحث دوم ـ مشخّصه‌ها و وضعیت حقوقی شخص حقوقی.. 168

گفتار نخست ـ مشخّصه‌های شخص حقوقی.. 168

گفتار دوم ـ وضعیت حقوقی شخص حقوقی.. 170

 

 

بخش دوم: اهلیت و حجر

فصل نخست ـ اهلیت... 180

مبحث نخست ـ تعریف و اقسام اهلیت... 180

گفتار نخست ـ اهلیت تمتع (اهلیت دارا شدن حق) 181

گفتار دوم ـ اهلیت استیفاء (اهلیت اجرای حق) 182

مبحث دوم ـ مبنا و اوصاف اهلیت... 183

گفتار نخست ـ مبنای اهلیت... 183

گفتار دوم ـ اوصاف قواعد راجع به اهلیت... 184

فصل دوم ـ حجر. 187

مبحث نخست ـ مفهوم، مبنا و اسباب حجر. 187

گفتار نخست ـ مفهوم حجر. 187

گفتار دوم ـ مبانی فقهی و حقوقی حجر. 190

گفتار سوم ـ اسباب حجر. 192

مبحث دوم ـ انواع محجورین و قلمرو حجر آنان. 194

گفتار نخست ـ صغیر و قلمرو حجر او. 195

گفتار دوم ـ سفیه (غیر رشید) و قلمرو حجر او. 217

گفتار سوم ـ مجنون و قلمرو حجر او. 227

مبحث سوم ـ ادارۀ امور محجورین (قیمومت) 236

گفتار نخست ـ مفهوم قیمومت... 238

گفتار دوم ـ موارد و تشریفات نصب قیم. 241

گفتار سوم ـ اوصاف قیم. 249

گفتار چهارم ـ اختیارات و وظایف قیم. 255

گفتار پنجم ـ حقوق و مسئولیت‌های قیم. 262

گفتار ششم ـ پایان قیمومت... 265

 

 

فهرست منابع. 269

 

 

 


 

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما