0

اشخاص و محجورین

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب اشخاص و محجورین
  • قیمت 1,200,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-511-352-8
  • تعداد صفحات 288
  • نوبت چاپ 5
  • سال انتشار 1401
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

  

 

فهرست اجمالی مطالب

علائم اختصاری.. 9

 

 

 

مقدمه. 11

 

 

 

 

 

 

 

بخش نخست: اشخاص

 

 

 

فصل نخست: شخص حقیقی (طبیعی) 16

 

 

 

مبحث نخست ـ کلیات و مفاهیم. 16

 

 

 

گفتار نخست ـ مفهوم «شخص» 16

 

 

 

گفتار دوم ـ مفهوم «اهلیت» 19

 

 

 

گفتار سوم ـ مفهوم «وضعیت» 20

 

 

 

گفتار چهارم ـ مفهوم احوال شخصیّه. 23

 

 

 

مبحث دوم ـ حقوق مربوط به شخصیّت... 28

 

 

 

گفتار نخست ـ مفهوم حقوق مربوط به شخصیّت... 28

 

 

 

گفتار دوم ـ ویژگی‌های حقوق مربوط به شخصیت و ضمانت اجرای آن. 40

 

 

 

گفتار سوم ـ وضعیت قراردادهای راجع به حقوق مربوط به شخصیت... 45

 

 

 

مبحث سوم ـ وجود و مشخّصه‌های شخص حقیقی.. 52

 

 

 

گفتار نخست ـ آغاز و پایان وجود شخص حقیقی.. 53

 

 

 

گفتار دوم ـ مشخّصه‌های شخص حقیقی.. 84

 

 

 

مبحث چهارم ـ اسناد ثبت احوال. 128

 

 

 

گفتار نخست ـ مفهوم، پیشینه و اهمیت ثبت احوال. 130

 

 

 

گفتار دوم ـ ثبت وقایع چهارگانه. 136

 

 

 

گفتار سوم ـ ضمانت اجرای مقررات ثبت احوال. 145

 

 

 

گفتار چهارم ـ تصحیح اسناد ثبت احوال. 149

 

 

 

گفتار پنجم ـ اعتبار اسناد ثبت احوال. 153

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: شخص حقوقی.. 155

 

 

 

مبحث نخست ـ ماهیت و اقسام شخص حقوقی.. 157

 

 

 

گفتار نخست ـ ماهیت شخص حقوقی.. 157

 

 

 

گفتار دوم ـ اقسام شخص حقوقی.. 162

 

 

 

مبحث دوم ـ مشخّصه‌ها و وضعیت حقوقی شخص حقوقی.. 168

 

 

 

گفتار نخست ـ مشخّصه‌های شخص حقوقی.. 168

 

 

 

گفتار دوم ـ وضعیت حقوقی شخص حقوقی.. 170

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم: اهلیت و حجر

 

 

 

فصل نخست ـ اهلیت... 180

 

 

 

مبحث نخست ـ تعریف و اقسام اهلیت... 180

 

 

 

گفتار نخست ـ اهلیت تمتع (اهلیت دارا شدن حق) 181

 

 

 

گفتار دوم ـ اهلیت استیفاء (اهلیت اجرای حق) 182

 

 

 

مبحث دوم ـ مبنا و اوصاف اهلیت... 183

 

 

 

گفتار نخست ـ مبنای اهلیت... 183

 

 

 

گفتار دوم ـ اوصاف قواعد راجع به اهلیت... 184

 

 

 

فصل دوم ـ حجر. 187

 

 

 

مبحث نخست ـ مفهوم، مبنا و اسباب حجر. 187

 

 

 

گفتار نخست ـ مفهوم حجر. 187

 

 

 

گفتار دوم ـ مبانی فقهی و حقوقی حجر. 190

 

 

 

گفتار سوم ـ اسباب حجر. 192

 

 

 

مبحث دوم ـ انواع محجورین و قلمرو حجر آنان. 194

 

 

 

گفتار نخست ـ صغیر و قلمرو حجر او. 195

 

 

 

گفتار دوم ـ سفیه (غیر رشید) و قلمرو حجر او. 217

 

 

 

گفتار سوم ـ مجنون و قلمرو حجر او. 227

 

 

 

مبحث سوم ـ ادارۀ امور محجورین (قیمومت) 236

 

 

 

گفتار نخست ـ مفهوم قیمومت... 238

 

 

 

گفتار دوم ـ موارد و تشریفات نصب قیم. 241

 

 

 

گفتار سوم ـ اوصاف قیم. 249

 

 

 

گفتار چهارم ـ اختیارات و وظایف قیم. 255

 

 

 

گفتار پنجم ـ حقوق و مسئولیت‌های قیم. 262

 

 

 

گفتار ششم ـ پایان قیمومت... 265

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع. 269

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما