0

اشخاص و اموال

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب اشخاص و اموال
  • قیمت 550,000 ریال
  • شابک
    1. 978-622-212-154-9
  • تعداد صفحات 400
  • نوبت چاپ 29
  • سال انتشار 1399
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 3

  

 فهرست‌ مطالب‌

 پيشگفتار چاپ‌ سيزدهم‌ 11

 پيشگفتار چاپ‌ نخست‌ 13

 مقدمه‌ 16

 منابع‌ حقوق‌ مدني‌ 19

 موضوع‌ حقوق‌ مدني‌ 21

 تقسيم‌ مباحث‌ 23

 

 

 

 

 قسمت‌ اول‌ - اشخاص‌

 

 

 

 

 مقدمه‌ 27

 باب‌ اول‌ ـ وجود و مميزات‌ اشخاص‌

 فصل‌ اول‌: شخص‌ طبيعي‌ 32

           مبحث‌ اول‌:  حقوق‌ مربوط‌ به‌ شخصيت‌ 33

                    بند اول‌ - تعريف‌ و فرق‌ حقوق‌ مربوط‌ به‌ شخصيت‌ با حقوق‌ بشر 33

                    بند دوم‌ - حقوق‌ مربوط‌ به‌ شخصيت‌ جسمي‌ انسان‌ 34

                    بند سوم‌ - حقوق‌ مربوط‌ به‌ شخصيت‌ معنوي‌ و اخلاقي‌ انسان‌ 36

                    بند چهارم‌ - ويژگي‌هاي‌ حقوق‌ مربوبط‌ به‌ شخصيت‌ 38

                    بند پنجم‌ - حقوق‌ مربوط‌ به‌ شخصيت‌ در قانون‌ مدني‌ 40

           مبحث‌ دوم‌:  آغاز و پايان‌ وجود شخص‌ طبيعي‌ 44

                    بند اول‌ - آغاز وجود شخص‌ طبيعي‌ 44

                    بند دوم‌-پايان‌ وجود شخص‌ طبيعي‌ 45

           مبحث‌ سوم‌:  غايب‌ مفقودالاثر 46

                    بند اول‌ ـ امور مالي‌ غايب‌ 47

                    مرحلة‌ اول‌: حفظ‌ اموال‌ غايب‌ قبل‌ از تعيين‌ امين‌ 47

                    مرحلة‌ دوم‌: نصب‌ امين‌ براي‌ ادارة‌ اموال‌ غايب‌ 48

                    مرحلة‌ سوم‌: دادن‌ اموال‌ به‌ تصرف‌ موقت‌ ورثه‌ 51

                    مرحلة‌ چهارم‌: حكم‌ موت‌ فرضي‌ و دادن‌ اموال‌ به‌ تصرف‌ قطعي‌ ورثه‌ 52

                    بند دوم‌ ـ امور غيرمالي‌ غايب‌ 55

           مبحث‌ چهارم‌:  مميّزات‌ شخص‌ طبيعي‌ 56

                    بند اول‌ ـ نام‌ و نام‌ خانوادگي‌ 57

                              الف‌ ـ تعيين‌ نام‌ و نام‌ خانوادگي‌ 58

                              ب‌ ـ تغيير نام‌ و نام‌ خانوادگي‌ 63

                              ج‌ ـ آثار حقوقي‌ نام‌ خانوادگي‌ 68

                    بند دوم‌ ـ اقامتگاه‌ 69

                    اقسام‌ اقامتگاه‌ 70

                    بند سوم‌ ـ اسناد ثبت‌ احوال‌ 76

                              الف‌ ـ ثبت‌ وقايع‌ چهارگانه‌ 79

                              ب‌ ـ ضمانت‌ اجرا 83

                              ج‌ ـ تصحيح‌ اسناد ثبت‌ احوال‌ 84

                              د ـ اعتبار اسناد ثبت‌ احوال‌ 86

           فصل‌ دوم‌: شخص‌ حقوقي‌ 87

           مبحث‌ اول‌:  اقسام‌ شخص‌ حقوقي‌ 88

                    بند اول‌ ـ اشخاص‌ حقوقي‌ حقوق‌ عمومي‌ 88

                    بند دوم‌ ـ اشخاص‌ حقوقي‌ حقوق‌ خصوصي‌ 90

           مبحث‌ دوم‌:  حقوق‌ و تكاليف‌ اشخاص‌ حقوقي‌ 92

 باب‌ دوم‌ ـ اهليت‌ و حجر

             فصل‌ اول‌: انواع‌ محجورين‌ و حدود حجر آنان‌ 96

           مبحث‌ اول‌:  صغير 97

                    بند اول‌ -اقسام‌ صغير 98

                    بند دوم‌ - حدود حجر صغير 99

           مبحث‌ دوم‌:  غير رشيد 102

                    بند اول‌ - مفهوم‌ غيررشيد 102

                    بند دوم‌ - حدود حجر غير رشيد 103

           مبحث‌ سوم‌:  مجنون‌ 103

                    بند اول‌ - مفهوم‌ مجنون‌ 103

                     بند دوم‌ - حدود حجر مجنون‌ 104

           فصل‌ دوم‌: حمايت‌ از محجورين‌ 105

           مبحث‌ اول‌:  ولايت‌ قهري‌ 105

                    بند اول‌ - مفهوم‌ ولايت‌ قهري‌ 105

                    بند دوم‌ - وظايف‌ و اختيارات‌ ولي‌ قهري‌ 106

                    بند سوم‌ - بي‌لياقتي‌ يا عدم‌ امانت‌ ولي‌ قهري‌ 107

           مبحث‌ دوم‌:  وصايت‌ 108

                    بند اول‌ - مفهوم‌ وصايت‌ 108

                    بند دوم‌ - وظايف‌ و مسئوليت‌ وصي‌ 109

           مبحث‌ سوم‌:  قيمومت‌ 110

                    بند اول‌ ـ شرايط‌ و اوصاف‌ قيم‌ 111

                    بند دوم‌ ـ وظايف‌ و اختيارات‌ قيم‌ 113

                              الف‌ ـ وظايف‌ 113

                              ب‌ ـ اختيارات‌ 115

 باب‌ سوم‌ ـ قرابت‌

             فصل‌ اول‌: قرابت‌ نسبي‌ 120

           مبحث‌ اول‌:  اثبات‌ نسب‌ مشروع‌ 123

           مبحث‌ دوم‌:  آثار قرابت‌ نسبي‌ 125

                    بند اول‌ ـ نفقه‌ 126

                    بند دوم‌ ـ حضانت‌ 129

                    بند سوم‌ - حق‌ ملاقات‌ 131

 

 

           فصل‌ دوم‌: قرابت‌ سببي‌ 132

           مبحث‌ اول‌:  آثار قرابت‌ بين‌ زن‌ و شوهر 133

           مبحث‌ دوم‌:  آثار قرابت‌ بين‌ ديگر خويشان‌ سببي‌ 136

 

 

 

 

 قسمت‌ دوم‌ - اموال‌  

 مقدمه‌ 141

 باب‌ اول‌ ـ انواع‌ اموال‌

             فصل‌ اول‌: اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌ 148

           مبحث‌ اول‌:  اموال‌ غيرمنقول‌ 149

                    بند اول‌ ـ اموالي‌ كه‌ ذاتاً غيرمنقولند 150

                    بند دوم‌ ـ اموالي‌ كه‌ به‌ وسيلة‌ عمل‌ انسان‌ غيرمنقولند 150

                    بند سوم‌ ـ اموالي‌ كه‌ در حكم‌ غيرمنقولند 152

                    بند چهارم‌ ـ اموال‌ غيرمنقول‌ تبعي‌ 154

           مبحث‌ دوم‌:  اموال‌ منقول‌ 155

                    بند اول‌ ـ اموالي‌ كه‌ ذاتاً منقولند 155

                    بند دوم‌ ـ اموالي‌ كه‌ در حكم‌ منقولند 156

           فصل‌ دوم‌: اموالي‌ كه‌ مالك‌ خاص‌ ندارند 158

           مبحث‌ اول‌:  مشتركات‌ يا اموال‌ عمومي‌ 159

           مبحث‌ دوم‌:  مباحات‌ 162

                    بند اول‌ ـ احياء موات‌ 165

                    احياء موات‌ در حقوق‌ امروز 168

                    بند دوم‌ ـ حيازت‌ مباحات‌ 169

           مبحث‌ سوم‌:  اموال‌ مجهول‌ المالك‌ 182

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب‌ دوم‌ ـ حقوق‌ مختلف‌ نسبت‌ به‌ اموال‌

             فصل‌ اول‌: مالكيت‌ 189

           مبحث‌ اول‌:  حدود مالكيت‌ 193

                    بند اول‌ ـ حدودي‌ كه‌ مبتني‌ بر قاعدة‌ لاضرر است‌ 194

                    بند دوم‌ ـ حدودي‌ كه‌ براي‌ حفظ‌ منافع‌ عمومي‌ به‌موجب‌ قوانين‌ خاص‌ مقرر شده‌ است‌ 198

           مبحث‌ دوم‌:  احكام‌ و آثار املاك‌ نسبت‌ به‌ املاك‌ مجاور 216

                    بند اول‌ ـ فاصل‌ مشترك‌ و اختصاصي‌ 217

                    بند دوم‌ ـ احكام‌ ديوار مشترك‌ 218

                    بند سوم‌ ـ مالكيت‌ طبقات‌ ساختمان‌ و تملك‌ آپارتمانها 221

                    بند چهارم‌ ـ محدوديتهاي‌ ناشي‌ از مجاورت‌ 228

           مبحث‌ سوم‌:  اثبات‌ مالكيت‌ 230

                    بند اول‌ ـ مفهوم‌ تصرف‌ 231

                    بند دوم‌ ـ ارزش‌ اثباتي‌ تصرف‌ 233

                    بند سوم‌ ـ تصرف‌ عدواني‌ 236

           مبحث‌ چهارم‌:  اسباب‌ تملك‌ 239

                    بند اول‌ ـ عقود و تعهدات‌ 240

                    بند دوم‌ ـ شُفْعَه‌ 241

                    بند سوم‌ ـ ارث‌ 242

                    بند چهارم‌ ـ تبعيت‌ 249

                    بند پنجم‌-انتقاد از تقسيم‌بندي‌ قانون‌ مدني‌ 252

           مبحث‌ پنجم‌:  مالكيت‌هاي‌ فكري‌ 254

                    بند اول‌- تعريف‌ 254

                    بند دوم‌- مالكيت‌ ادبي‌ و هنري‌ 256

                    بند سوم‌- حمايت‌ از نرم‌افزارهاي‌ رايانه‌اي‌ 269

                    بند چهارم‌ - حقوق‌ مرتبط‌ 271

           فصل‌ دوم‌: حق‌ انتفاع‌ 272

           مبحث‌ اول‌:  شرايط‌ عمومي‌ حق‌ انتفاع‌ 275

                    بند اول‌- سبب‌ ايجاد حق‌ انتفاع‌ 275

                    بند دوم‌- موضوع‌ حق‌ انتفاع‌ 277

                    بند سوم‌ - دارندة‌ حق‌ انتفاع‌ 277

                    بند چهارم‌ - شرط‌ قبض‌ 278

           مبحث‌ دوم‌:  اقسام‌ حق‌ انتفاع‌ 278

                    بند اول‌ ـ حق‌ انتفاع‌ به‌ معني‌ خاص‌ 279

                              الف‌ ـ تعاريف‌ 279

                              ب‌ ـ اختيارات‌ و وظايف‌ مالك‌ و منتفع‌ 280

                              ج‌ ـ زوال‌ حق‌ انتفاع‌ 282

                    بند دوم‌ ـ وقف‌ 283

           فصل‌ سوم‌: حق‌ ارتفاق‌ 297

           مبحث‌ اول‌:  خصوصيات‌ حق‌ ارتفاق‌ و تفاوت‌ آن‌ با حق‌ انتفاع‌ 298

                    بند اول‌ - خصوصيات‌ حق‌ ارتفاق‌ 298

                    بند دوم‌ - فرق‌ حق‌ ارتفاق‌ و حق‌ انتفاع‌ 300

           مبحث‌ دوم‌:  اقسام‌ حق‌ ارتفاق‌ 301

           مبحث‌ سوم‌:  شرايط‌ و آثار حق‌ ارتفاق‌ 302

                    بند اول‌ ـ سبب‌ ايجاد حق‌ ارتفاق‌ 302

                    بند دوم‌- حقوق‌ و تكاليف‌ مالك‌ 305

                    بند سوم‌ ـ حقوق‌ و تكاليف‌ صاحب‌ حق‌ ارتفاق‌ 305

                    بند چهارم‌ ـ اثبات‌ حق‌ ارتفاق‌ 308

           مبحث‌ چهارم‌:  حريم‌ املاك‌ 309

                    بند اول‌ ـ اراضي‌ موضوع‌ حق‌ حريم‌ 310

                    بند دوم‌ ـ مقدار حريم‌ 313

           فهرست‌ منابع‌ و مآخذ 317

           فهرست‌ اهم‌ مواد قانوني‌ مورد استناد 321

           فهرست‌ موضوعي‌ الفبايي‌ 329

 

 

 

با سلام؛ دوست گرامی جناب آقای دکتر صفایی در حال حاضر دو جلد از عقود معین رو به صورت پیشرفته برای دانشجویان دوره ارشد و دکتری در انتشارات شرکت سهامی انتشار تألیف کرده‌اند.
ایکاش استادیک دوره حقوق مدنی پیشرفته درسطح عالی همراه بامطالب نوع وبدیعبه روش مکتب منطقی تالیف می نمودند به امید ان روز.
دیدگاه شما