0

دسته بندی موضوعی

حقوق مدنی

پیش فروش ساختمان(ماهیت حقوقی جرایم و ارائه راهکار های پیشگیرانه)

140,000 ریال

خرید و فروش اموال دولتی و عمومی

80,000 ریال

حقوق مدنی عقد بیع و  شروط و خیارات

100,000 ریال

حقوق مدنی(4) مسئولیت مدنی

160,000 ریال

حقوق مدنی(5) حقوق خانواده

170,000 ریال

حقوق مدنی مسئولیت تضامنی

130,000 ریال

قانون مدنی

90,000 ریال

حقوق تعهدات تبعی

220,000 ریال

قانون امور حسبی مصوب 02/04/1319

40,000 ریال

حقوق مسئولیت مدنی و الزامات خارج از قرارداد

130,000 ریال

قانون حمایت خانواده

40,000 ریال

حقوق مدنی1: اشخاص

90,000 ریال