0

دسته بندی موضوعی

حقوق مدنی

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

500,000 ریال

پیش فروش ساختمان(ماهیت حقوقی جرایم و ارائه راهکار های پیشگیرانه)

140,000 ریال

خرید و فروش اموال دولتی و عمومی

80,000 ریال

حقوق مدنی(1)، اشخاص

90,000 ریال

اموال و مالکیت

190,000 ریال

ارث

120,000 ریال

درس‌هایی از شفعه، وصیت، ارث

240,000 ریال

اشخاص و اموال

190,000 ریال

امور حسبی؛ غایب مفقود الاثر

70,000 ریال

تملک اموال عمومی و مباحات

150,000 ریال

اموال و مالکیت

50,000 ریال

اشخاص و محجورین

160,000 ریال