0

دسته بندی موضوعی

حقوق مدنی

حقوق قردادها: عقود معین1

200,000 ریال

گام به گام با حقوق خانواده

280,000 ریال

عقد رهن:  مبانی فقهی-تحولات تقنینی

200,000 ریال

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

480,000 ریال

اموال و مالکیت

180,000 ریال

ارث

120,000 ریال

درس هایی از شفعه، وصیت، ارث

240,000 ریال

اشخاص و اموال

170,000 ریال

امور حسبی؛ غایب مفقود الاثر

70,000 ریال

تملک اموال عمومی و مباحات

150,000 ریال

اموال و مالکیت

50,000 ریال

اشخاص و محجورین

140,000 ریال