0

اشخاص و اموال

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب اشخاص و اموال
  • قیمت 180,000 ریال
  • شابک 978-964-511-362-7
  • تعداد صفحات 336
  • نوبت چاپ 24
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 2

  

 فهرست‌ مطالب‌

 پيشگفتار چاپ‌ سيزدهم‌ 11

 پيشگفتار چاپ‌ نخست‌ 13

 مقدمه‌ 16

 منابع‌ حقوق‌ مدني‌ 19

 موضوع‌ حقوق‌ مدني‌ 21

 تقسيم‌ مباحث‌ 23

 

 

 

 قسمت‌ اول‌ - اشخاص‌

 

 

 

 مقدمه‌ 27

 باب‌ اول‌ ـ وجود و مميزات‌ اشخاص‌

 فصل‌ اول‌: شخص‌ طبيعي‌ 32

           مبحث‌ اول‌:  حقوق‌ مربوط‌ به‌ شخصيت‌ 33

                    بند اول‌ - تعريف‌ و فرق‌ حقوق‌ مربوط‌ به‌ شخصيت‌ با حقوق‌ بشر 33

                    بند دوم‌ - حقوق‌ مربوط‌ به‌ شخصيت‌ جسمي‌ انسان‌ 34

                    بند سوم‌ - حقوق‌ مربوط‌ به‌ شخصيت‌ معنوي‌ و اخلاقي‌ انسان‌ 36

                    بند چهارم‌ - ويژگي‌هاي‌ حقوق‌ مربوبط‌ به‌ شخصيت‌ 38

                    بند پنجم‌ - حقوق‌ مربوط‌ به‌ شخصيت‌ در قانون‌ مدني‌ 40

           مبحث‌ دوم‌:  آغاز و پايان‌ وجود شخص‌ طبيعي‌ 44

                    بند اول‌ - آغاز وجود شخص‌ طبيعي‌ 44

                    بند دوم‌-پايان‌ وجود شخص‌ طبيعي‌ 45

           مبحث‌ سوم‌:  غايب‌ مفقودالاثر 46

                    بند اول‌ ـ امور مالي‌ غايب‌ 47

                    مرحلة‌ اول‌: حفظ‌ اموال‌ غايب‌ قبل‌ از تعيين‌ امين‌ 47

                    مرحلة‌ دوم‌: نصب‌ امين‌ براي‌ ادارة‌ اموال‌ غايب‌ 48

                    مرحلة‌ سوم‌: دادن‌ اموال‌ به‌ تصرف‌ موقت‌ ورثه‌ 51

                    مرحلة‌ چهارم‌: حكم‌ موت‌ فرضي‌ و دادن‌ اموال‌ به‌ تصرف‌ قطعي‌ ورثه‌ 52

                    بند دوم‌ ـ امور غيرمالي‌ غايب‌ 55

           مبحث‌ چهارم‌:  مميّزات‌ شخص‌ طبيعي‌ 56

                    بند اول‌ ـ نام‌ و نام‌ خانوادگي‌ 57

                              الف‌ ـ تعيين‌ نام‌ و نام‌ خانوادگي‌ 58

                              ب‌ ـ تغيير نام‌ و نام‌ خانوادگي‌ 63

                              ج‌ ـ آثار حقوقي‌ نام‌ خانوادگي‌ 68

                    بند دوم‌ ـ اقامتگاه‌ 69

                    اقسام‌ اقامتگاه‌ 70

                    بند سوم‌ ـ اسناد ثبت‌ احوال‌ 76

                              الف‌ ـ ثبت‌ وقايع‌ چهارگانه‌ 79

                              ب‌ ـ ضمانت‌ اجرا 83

                              ج‌ ـ تصحيح‌ اسناد ثبت‌ احوال‌ 84

                              د ـ اعتبار اسناد ثبت‌ احوال‌ 86

           فصل‌ دوم‌: شخص‌ حقوقي‌ 87

           مبحث‌ اول‌:  اقسام‌ شخص‌ حقوقي‌ 88

                    بند اول‌ ـ اشخاص‌ حقوقي‌ حقوق‌ عمومي‌ 88

                    بند دوم‌ ـ اشخاص‌ حقوقي‌ حقوق‌ خصوصي‌ 90

           مبحث‌ دوم‌:  حقوق‌ و تكاليف‌ اشخاص‌ حقوقي‌ 92

 باب‌ دوم‌ ـ اهليت‌ و حجر

             فصل‌ اول‌: انواع‌ محجورين‌ و حدود حجر آنان‌ 96

           مبحث‌ اول‌:  صغير 97

                    بند اول‌ -اقسام‌ صغير 98

                    بند دوم‌ - حدود حجر صغير 99

           مبحث‌ دوم‌:  غير رشيد 102

                    بند اول‌ - مفهوم‌ غيررشيد 102

                    بند دوم‌ - حدود حجر غير رشيد 103

           مبحث‌ سوم‌:  مجنون‌ 103

                    بند اول‌ - مفهوم‌ مجنون‌ 103

                     بند دوم‌ - حدود حجر مجنون‌ 104

           فصل‌ دوم‌: حمايت‌ از محجورين‌ 105

           مبحث‌ اول‌:  ولايت‌ قهري‌ 105

                    بند اول‌ - مفهوم‌ ولايت‌ قهري‌ 105

                    بند دوم‌ - وظايف‌ و اختيارات‌ ولي‌ قهري‌ 106

                    بند سوم‌ - بي‌لياقتي‌ يا عدم‌ امانت‌ ولي‌ قهري‌ 107

           مبحث‌ دوم‌:  وصايت‌ 108

                    بند اول‌ - مفهوم‌ وصايت‌ 108

                    بند دوم‌ - وظايف‌ و مسئوليت‌ وصي‌ 109

           مبحث‌ سوم‌:  قيمومت‌ 110

                    بند اول‌ ـ شرايط‌ و اوصاف‌ قيم‌ 111

                    بند دوم‌ ـ وظايف‌ و اختيارات‌ قيم‌ 113

                              الف‌ ـ وظايف‌ 113

                              ب‌ ـ اختيارات‌ 115

 باب‌ سوم‌ ـ قرابت‌

             فصل‌ اول‌: قرابت‌ نسبي‌ 120

           مبحث‌ اول‌:  اثبات‌ نسب‌ مشروع‌ 123

           مبحث‌ دوم‌:  آثار قرابت‌ نسبي‌ 125

                    بند اول‌ ـ نفقه‌ 126

                    بند دوم‌ ـ حضانت‌ 129

                    بند سوم‌ - حق‌ ملاقات‌ 131

 

 

           فصل‌ دوم‌: قرابت‌ سببي‌ 132

           مبحث‌ اول‌:  آثار قرابت‌ بين‌ زن‌ و شوهر 133

           مبحث‌ دوم‌:  آثار قرابت‌ بين‌ ديگر خويشان‌ سببي‌ 136

 

 

 

 قسمت‌ دوم‌ - اموال‌  

 مقدمه‌ 141

 باب‌ اول‌ ـ انواع‌ اموال‌

             فصل‌ اول‌: اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌ 148

           مبحث‌ اول‌:  اموال‌ غيرمنقول‌ 149

                    بند اول‌ ـ اموالي‌ كه‌ ذاتاً غيرمنقولند 150

                    بند دوم‌ ـ اموالي‌ كه‌ به‌ وسيلة‌ عمل‌ انسان‌ غيرمنقولند 150

                    بند سوم‌ ـ اموالي‌ كه‌ در حكم‌ غيرمنقولند 152

                    بند چهارم‌ ـ اموال‌ غيرمنقول‌ تبعي‌ 154

           مبحث‌ دوم‌:  اموال‌ منقول‌ 155

                    بند اول‌ ـ اموالي‌ كه‌ ذاتاً منقولند 155

                    بند دوم‌ ـ اموالي‌ كه‌ در حكم‌ منقولند 156

           فصل‌ دوم‌: اموالي‌ كه‌ مالك‌ خاص‌ ندارند 158

           مبحث‌ اول‌:  مشتركات‌ يا اموال‌ عمومي‌ 159

           مبحث‌ دوم‌:  مباحات‌ 162

                    بند اول‌ ـ احياء موات‌ 165

                    احياء موات‌ در حقوق‌ امروز 168

                    بند دوم‌ ـ حيازت‌ مباحات‌ 169

           مبحث‌ سوم‌:  اموال‌ مجهول‌ المالك‌ 182

 

 

 

 

 

 

 باب‌ دوم‌ ـ حقوق‌ مختلف‌ نسبت‌ به‌ اموال‌

             فصل‌ اول‌: مالكيت‌ 189

           مبحث‌ اول‌:  حدود مالكيت‌ 193

                    بند اول‌ ـ حدودي‌ كه‌ مبتني‌ بر قاعدة‌ لاضرر است‌ 194

                    بند دوم‌ ـ حدودي‌ كه‌ براي‌ حفظ‌ منافع‌ عمومي‌ به‌موجب‌ قوانين‌ خاص‌ مقرر شده‌ است‌ 198

           مبحث‌ دوم‌:  احكام‌ و آثار املاك‌ نسبت‌ به‌ املاك‌ مجاور 216

                    بند اول‌ ـ فاصل‌ مشترك‌ و اختصاصي‌ 217

                    بند دوم‌ ـ احكام‌ ديوار مشترك‌ 218

                    بند سوم‌ ـ مالكيت‌ طبقات‌ ساختمان‌ و تملك‌ آپارتمانها 221

                    بند چهارم‌ ـ محدوديتهاي‌ ناشي‌ از مجاورت‌ 228

           مبحث‌ سوم‌:  اثبات‌ مالكيت‌ 230

                    بند اول‌ ـ مفهوم‌ تصرف‌ 231

                    بند دوم‌ ـ ارزش‌ اثباتي‌ تصرف‌ 233

                    بند سوم‌ ـ تصرف‌ عدواني‌ 236

           مبحث‌ چهارم‌:  اسباب‌ تملك‌ 239

                    بند اول‌ ـ عقود و تعهدات‌ 240

                    بند دوم‌ ـ شُفْعَه‌ 241

                    بند سوم‌ ـ ارث‌ 242

                    بند چهارم‌ ـ تبعيت‌ 249

                    بند پنجم‌-انتقاد از تقسيم‌بندي‌ قانون‌ مدني‌ 252

           مبحث‌ پنجم‌:  مالكيت‌هاي‌ فكري‌ 254

                    بند اول‌- تعريف‌ 254

                    بند دوم‌- مالكيت‌ ادبي‌ و هنري‌ 256

                    بند سوم‌- حمايت‌ از نرم‌افزارهاي‌ رايانه‌اي‌ 269

                    بند چهارم‌ - حقوق‌ مرتبط‌ 271

           فصل‌ دوم‌: حق‌ انتفاع‌ 272

           مبحث‌ اول‌:  شرايط‌ عمومي‌ حق‌ انتفاع‌ 275

                    بند اول‌- سبب‌ ايجاد حق‌ انتفاع‌ 275

                    بند دوم‌- موضوع‌ حق‌ انتفاع‌ 277

                    بند سوم‌ - دارندة‌ حق‌ انتفاع‌ 277

                    بند چهارم‌ - شرط‌ قبض‌ 278

           مبحث‌ دوم‌:  اقسام‌ حق‌ انتفاع‌ 278

                    بند اول‌ ـ حق‌ انتفاع‌ به‌ معني‌ خاص‌ 279

                              الف‌ ـ تعاريف‌ 279

                              ب‌ ـ اختيارات‌ و وظايف‌ مالك‌ و منتفع‌ 280

                              ج‌ ـ زوال‌ حق‌ انتفاع‌ 282

                    بند دوم‌ ـ وقف‌ 283

           فصل‌ سوم‌: حق‌ ارتفاق‌ 297

           مبحث‌ اول‌:  خصوصيات‌ حق‌ ارتفاق‌ و تفاوت‌ آن‌ با حق‌ انتفاع‌ 298

                    بند اول‌ - خصوصيات‌ حق‌ ارتفاق‌ 298

                    بند دوم‌ - فرق‌ حق‌ ارتفاق‌ و حق‌ انتفاع‌ 300

           مبحث‌ دوم‌:  اقسام‌ حق‌ ارتفاق‌ 301

           مبحث‌ سوم‌:  شرايط‌ و آثار حق‌ ارتفاق‌ 302

                    بند اول‌ ـ سبب‌ ايجاد حق‌ ارتفاق‌ 302

                    بند دوم‌- حقوق‌ و تكاليف‌ مالك‌ 305

                    بند سوم‌ ـ حقوق‌ و تكاليف‌ صاحب‌ حق‌ ارتفاق‌ 305

                    بند چهارم‌ ـ اثبات‌ حق‌ ارتفاق‌ 308

           مبحث‌ چهارم‌:  حريم‌ املاك‌ 309

                    بند اول‌ ـ اراضي‌ موضوع‌ حق‌ حريم‌ 310

                    بند دوم‌ ـ مقدار حريم‌ 313

           فهرست‌ منابع‌ و مآخذ 317

           فهرست‌ اهم‌ مواد قانوني‌ مورد استناد 321

           فهرست‌ موضوعي‌ الفبايي‌ 329