0

اموال و مالکیت

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب اموال و مالکیت
  • قیمت 50,000 ریال
  • شابک
    1. 2-172-511-964-978
  • تعداد صفحات 272
  • نوبت چاپ 5
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

فهرست مطالب

مقدمه. 9

فصل اول: مفهوم مال، حق مالی و دارايی.. 11

مبحث اول – مفهوم مال. 14

گفتار اول تعریف مال. 14

گفتار دوم آثار حقوقی تعریف مال. 24

گفتار سوم بررسی برخی مصادیق مشتبه. 26

مبحث دوم – تعریف حق و اقسام آن. 35

گفتار اول تعریف.. 35

گفتار دوم اقسام حق. 36

مبحث سوم – دارایی. 45

گفتار اول دارایی مجموعه­های است کلی و غیرقابل تجزیه. 46

گفتار دوم صرفاً حقوق و تکالیف مالی تشکیل دهندۀ دارایی هستند  49

گفتار سوم دارایی مفهومی است وابسته به شخصیت.. 49

نتیجه: 52

فصل دوم: انواع مال. 55

مبحث اول – اموال مادی. 58

گفتار اول عین و منفعت.. 59

گفتار دوم مثلی و قیمی. 69

گفتار سوم اموال مصرف شدنی و اموال مصرف نشدنی. 72

گفتار چهارم اموال منقول و غیرمنقول. 74

گفتار پنجم اموال داراي مالك خاص و اموال فاقد مالك خاص.. 102

مبحث دوم ـ اموال غیرمادی. 126

گفتار اول تعریف حقوق معنوی (حقوق غیرمادی) 128

گفتار دوم مالکیت­های ادبی، علمی، فنی و هنری. 129

گفتار سوم مالکیت صنعتی و تجارتی. 133

فصل سوم : حقوق مترتب بر اموال. 139

مبحث اول – حق مالکیت.. 142

گفتار اول تعریف و اوصاف حق مالکیت.. 144

گفتار دوم حدود اختیارات مالک.. 150

گفتار سوم قلمرو و توابع مالکیت.. 192

گفتار چهارم ایجاد و زوال مالکیت.. 201

گفتار پنجم اثبات حق مالکیت.. 211

مبحث دوم – حق انتفاع. 219

گفتار اول حق انتفاع به معنای خاص (عمری، رقبی و سکنی) 220

مبحث دوم – وقف.. 229

گفتار اول تعریف و انعقاد عقد وقف.. 229

گفتار دوم تعیین متولی و ناظر و طرز ادارۀ موقوفه. 242

مبحث سوم – حق ارتفاق. 254

گفتار اول تعریف و مشخصات حق ارتفاق. 254

گفتار دوم اقسام حق ارتفاق. 258

گفتار سوم شرایط برقراری حق. 261

گفتار چهارم اجرای حق ارتفاق. 263

گفتار پنجم حریم املاک.. 265

فهرست منابع. 267