0

دسته بندی موضوعی

حقوق مدنی

اشخاص و محجورین

400,000 ریال

اقامتگاه

40,000 ریال

تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها

400,000 ریال

حقوق مدنی تحلیلی (جلد دوم)

750,000 ریال

شخصیت جنین

600,000 ریال

حقوق مدنی تحلیلی (جلد اول)

440,000 ریال

حقوق مدنی(2)؛ اموال و مالکیت

100,000 ریال