0

اقامتگاه

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب اقامتگاه
  • قیمت 40,000 ریال
  • شابک
    1. 964-511-012-2
  • تعداد صفحات 160
  • نوبت چاپ 2
  • سال انتشار 1390
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

  فهرست‌ مطالب‌

 

 

 

 

 مقدمه‌: 11

 

 

 

 فصل‌ اوّل‌ ـ كـلّيّـات‌ 13

           مبحث‌ اوّل‌ ـ تعريف‌ اقامتگاه‌ 13

                    1 ـ تعريف‌ اقامتگاه‌ در حقوق‌ ايران‌: 13

                    2 ـ تعريف‌ اقامتگاه‌ در حقوق‌ روم‌: 14

                    3 ـ تعريف‌ اقامتگاه‌ در حقوق‌ فرانسه‌: 14

                    4 ـ تعريف‌ اقامتگاه‌ در حقوق‌ برخي‌ كشورها: 15

                    5 ـ رابطه‌ بين‌ شخص‌ و اقامتگاه‌: 16

           مبحث‌ دوم‌ ـ سابقه‌ تاريخي‌ اقامتگاه‌ 19

                    6 ـ اقامتگاه‌ در حقوق‌ روم‌: 19

                    7 ـ اقامتگاه‌ در حقوق‌ فرانسه‌: 20

                    8 ـ اقامتگاه‌ در حقوق‌ ايران‌: 21

                    9 ـ اقتباس‌ مقررات‌ راجع‌ به‌ اقامتگاه‌: 24

           مبحث‌ سوم‌ ـ اصول‌ سه‌ گانه‌ اقامتگاه‌ 25

                    10 ـ اصل‌ لزوم‌ اقامتگاه‌: 25

           نظريه‌ آخرين‌ اقامتگاه‌ و نظريه‌ اقامتگاه‌ اصلي‌ در حقوق‌ فرانسه‌: 26

                     11 ـ نظريه‌ آخرين‌ اقامتگاه‌: 26

                    12 ـ نظريه‌ اقامتگاه‌ اصلي‌: 27

                    13 ـ اقامتگاه‌ اصلي‌ در حقوق‌ انگليس‌: 28

                    14 ـ اصل‌ ثبات‌ اقامتگاه‌: 30

                    15 ـ اصل‌ وحدت‌ اقامتگاه‌: 30

                    16 ـ نظريه‌ اقامتگاه‌ ظاهر: 31

                    17 ـ اصول‌ مربوط‌ به‌ اقامتگاه‌ در حقوق‌ فرانسه‌ و برخي‌كشورهاي‌ ديگر: 32

           مبحث‌ چهارم‌ ـ اهميت‌ و فايده‌ اقامتگاه‌ 32

                    18 ـ آثار اقامتگاه‌: 32

                    19 ـ زندان‌ و اقامتگاه‌: 35

                    20 ـ قاعده‌ صلاحيت‌ دادگاه‌ اقامتگاه‌ خوانده‌: 35

           مبحث‌ پنجم‌ ـ محل‌ سكونت‌ 37

                    21 ـ تعريف‌ محل‌ سكونت‌ : 37

                    22 ـ وجوه‌ افتراق‌ محل‌ سكونت‌ و اقامتگاه‌: 37

                    23 ـ آثار قانوني‌ محل‌ سكونت‌: 38

                    24 ـ محل‌ سكونت‌ در حقوق‌ فرانسه‌ و برخي‌ كشورهاي‌ ديگر: 39

           مبحث‌ ششم‌ ـ اقسام‌ اقامتگاه‌ 40

                    25 ـ اقامتگاه‌ مدني‌ اشخاص‌ حقيقي‌: 40

                    26 ـ اقامتگاه‌ مالياتي‌ مربوط‌ به‌ ارث‌: 43

                    27 ـ اقامتگاه‌ بين‌المللي‌: 43

 

 فصل‌ دوم‌ ـ اقامتگاه‌ اختياري‌ 45

                    28 ـ تعريف‌ اقامتگاه‌ اختياري‌: 45

           مبحث‌ اوّل‌ ـ تعيين‌ اقامتگاه‌ اختياري‌ و تغيير اقامتگاه‌ اختياري‌ 46

                    29 ـ تعيين‌ مركز مهم‌ امور: 46

                    30 ـ تعيين‌ اقامتگاه‌ بيگانگان‌ در ايران‌: 47

           ضوابط‌ تعيين‌ اقامتگاه‌ اختياري‌: 48

                    31 ـ ضابطه‌ مركز مهم‌ امور: 48

                    32 ـ ضابطه‌ محل‌ سكونت‌: 49

                    33 ـ ضابطه‌ محل‌ سكونت‌ و مركز مهم‌ امور: 50

                    34 ـ شرايط‌ تغيير اقامتگاه‌ اختياري‌: 51

                    35 ـ اقامتگاه‌ اختياري‌ و تغيير آن‌ در حقوق‌ فرانسه‌ و برخي‌ كشورهاي‌ ديگر: 53

 

 فصل‌ سوم‌ ـ اقامتگاه‌هاي‌ اجباري‌ 57

                    36 ـ مقدمه‌: 57

           مبحث‌ اوّل‌ ـ اقامتگاه‌ زن‌ شوهردار 58

                    37 ـ طرح‌ مطلب‌: 58

                    38 ـ مواردي‌ كه‌ زن‌ شوهردار مي‌تواند اقامتگاه‌ جدا از شوهر داشته‌ باشد: 59

                    39 ـ مواردي‌ كه‌ اقامتگاه‌ شوهر نامعلوم‌ است‌: 60

                    40 ـ مواردي‌ كه‌ زن‌ داراي‌ مسكني‌ غير از مسكن‌ شوهر مي‌باشد: 60

                    41 ـ وقتي‌ كه‌ زن‌ با رضايت‌ شوهر داراي‌ مسكن‌ عليحده‌ باشد: 60

                    42 ـ وقتي‌ كه‌ زن‌ با اجازه‌ دادگاه‌ داراي‌ مسكن‌ عليحده‌ باشد: 61

                    43 ـ قبل‌ از مراجعه‌ به‌ دادگاه‌: 61

                    44 ـ در جريان‌ رسيدگي‌ دادگاه‌: 62

                    45 ـ بعد از صدور حكم‌ دادگاه‌: 62

                    46 ـ مواردي‌ كه‌ شوهر محجور شود و زن‌ به‌ سمت‌ قيم‌ او تعيين‌ گردد: 63

                    47 ـ اقامتگاه‌ زن‌ قبل‌ از رفتن‌ به‌ خانه‌ شوهر: 63

                    48 ـ اقامتگاه‌ ناشزه‌: 64

                    49 ـ اقامتگاه‌ زني‌ كه‌ شوهر او ناشز است‌: 64

                    50 ـ آثار اقامتگاه‌ اجباري‌ زن‌ شوهردار: 65

                    51 ـ اقامتگاه‌ زن‌ شوهرداري‌ كه‌ به‌ تجارت‌ اشتغال‌ دارد: 66

                    52 ـ اثر تغييرات‌ اقامتگاه‌ شوهر در اقامتگاه‌ زن‌: 67

                    53 ـ اثر تغيير اختياري‌ يا غير اختياري‌ اقامتگاه‌ شوهر: 67

                    54 ـ اثر تغيير اقامتگاه‌ شوهر به‌ خارج‌ كشور: 69

                    55 ـ اثر تغيير اقامتگاه‌ شوهر به‌ علت‌ تغيير تابعيت‌ او: 70

                    56 ـ انتفاء اقامتگاه‌ اجباري‌ ناشي‌ از مادّه‌ 1005: 70

                    57 ـ انحلال‌ نكاح‌: 71

                    58 ـ بطلان‌ و فسخ‌ نكاح‌، طلاق‌ و انقضاء يا بذل‌ مدت‌: 71

                    59 ـ فوت‌ زن‌ يا شوهر: 72

                    60 ـ لعان‌: 73

                    61 ـ ارتداد: 73

                    62 ـ داشتن‌ مسكن‌ عليحده‌ با رضايت‌ شوهر يا بااجازه‌ دادگاه‌: 74

                    63 ـ ساير موارد: 74

                    64 ـ تعيين‌ اقامتگاه‌ اختياري‌ پس‌ از انتفاء اقامتگاه‌ اجباري‌ زن‌ شوهردار: 75

                    65 ـ تعارض‌ اقامتگاه‌ زن‌ شوهردار با ساير اقامتگاه‌هاي‌ اجباري‌: 76

           موارد تعارض‌: 77

                    66 ـ مورد صغر و حجر زن‌ كه‌ قبل‌ از ازدواج‌ وجود داشته‌ باشد: 77

                    67 ـ مورد حجر زن‌ پس‌ از ازدواج‌: 78

                    68 ـ مورد حجر زن‌ و حجر شوهر: 79

                    69 ـ مورد اعمال‌ برخي‌ اقامتگاه‌هاي‌ اجباري‌: 80

                    70 ـ اقامتگاه‌ زن‌ شوهردار در حقوق‌ برخي‌ كشورها: 81

                    71 ـ كشورهايي‌ كه‌ در حقوق‌ آنها زن‌ شوهردار مي‌تواند داراي‌ اقامتگاه‌ 

                    مستقل‌ باشد: 81

                    72 ـ تفاوت‌ اقامتگاه‌ زن‌ شوهردار در حقوق‌ ايران‌ و فرانسه‌: 84

           مبحث‌ دوم‌ ـ اقامتگاه‌ محجورين‌ 84

                    73 ـ محجورين‌: 84

                    74 ـ صغير: 84

                    75 ـ تعارض‌ مادّه‌ 1210 و تبصره‌ دو آن‌: 85

                    76 ـ غيررشيد: 86

                    77 ـ قانون‌ راجع‌ به‌ رشد متعاملين‌، مصوب‌ 13/6/1313: 87

                    78 ـ مجنون‌: 88

                    79 ـ اماره‌ رشد: 88

           اقامتگاه‌ صغير 90

                    80 ـ طرح‌ مطلب‌: 90

                    81 ـ اقامتگاه‌ صغير تحت‌ ولايت‌: 90

                    82 ـ تعدد وصي‌: 92

                    83 ـ اقامتگاه‌ صغير تحت‌ قيمومت‌: 93

                    84 ـ تعدد قيم‌: 94

                    85 ـ اقامتگاه‌ طفل‌ سرراهي‌ و طفل‌ نامشروع‌: 94

                    86 ـ اقامتگاه‌ طفل‌ متولد از لقاح‌ مصنوعي‌: 95

           اقامتگاه‌ غيررشيد و مجنون‌ 96

                    87 ـ مقدمه‌: 96

                    88 ـ طرح‌ مطلب‌: 96

                    89 ـ اقامتگاه‌ بالغ‌ در امور غيرمالي‌: 99

                    90 ـ آثار اقامتگاه‌ محجورين‌: 100

                    91 ـ تغيير اقامتگاه‌ محجورين‌: 101

                    92 ـ انتفاء اقامتگاه‌ محجورين‌: 102

                    93 ـ يادآوري‌: 104

                    94 ـ اقامتگاه‌ محجورين‌ در حقوق‌ فرانسه‌ و برخي‌ كشورهاي‌ ديگر: 105

           مبحث‌ سوم‌ ـ اقامتگاه‌ مأموران‌ دولت‌ 109

                    95 ـ طرح‌ مطلب‌: 109

                    96 ـ شرايط‌ اعمال‌ مادّه‌ 1007: 110

                    97 ـ تاريخ‌ اعمال‌ مادّه‌ 1007: 111

                    98 ـ آثار اقامتگاه‌ اجباري‌ ناشي‌ از مادّه‌ 1007: 112

                    99 ـ تغيير و انتفاء اقامتگاه‌ ناشي‌ از مادّه‌ 1007: 113

                    100 ـ اقامتگاه‌ مأموران‌ سياسي‌: 113

                    101 ـ تعارض‌ اقامتگاه‌ ناشي‌ از اعمال‌ مادّه‌ 1007 و مادّه‌ 1005: 114

                    102 ـ اقامتگاه‌ مأموران‌ دولت‌ در حقوق‌ فرانسه‌ و برخي‌ كشورهاي‌ ديگر: 115

           مبحث‌ چهارم‌ ـ اقامتگاه‌ افراد نظامي‌ 116

                    103 ـ طرح‌ مطلب‌: 116

                    104 ـ تعارض‌ اقامتگاه‌ ناشي‌ از مادّه‌ 1008 و مادّه‌ 1005: 117

                    105 ـ تغيير و انتفاء اقامتگاه‌ اجباري‌ ناشي‌ از مادّه‌ 1008: 117

                    106 ـ اقامتگاه‌ نظاميان‌ در حقوق‌ برخي‌ كشورها: 118

           مبحث‌ پنجم‌ ـ اقامتگاه‌ اشخاصي‌ كه‌ نزد ديگري‌ كار يا خدمت‌ مي‌كنند 118

                    107 ـ طرح‌ مطلب‌: 118

                    108 ـ شرايط‌ اعمال‌ مادّه‌ 1009: 119

                    109 ـ تعارض‌ حاصل‌ از اعمال‌ مادّه‌ 1009: 121

                    110 ـ تغيير يا انتفاء اقامتگاه‌ اجباري‌ ناشي‌ از مادّه‌ 1009: 122

                    111 ـ اشكال‌ ناشي‌ از اعمال‌ مادّه‌ 1009: 123

                    112 ـ ايراد مادّه‌ 1009: 125

                    113 ـ اقامتگاه‌ اشخاصي‌ كه‌ نزد ديگري‌ كار يا خدمت‌ مي‌كنند در حقوق‌ 

                    فرانسه‌ و برخي‌ كشورهاي‌ ديگر: 126

 

 فصل‌ چهارم‌ ـ اقامتگاه‌ انتخابي‌ 127

                    114 ـ مقدمه‌ و طرح‌ مطلب‌: 127

           مبحث‌ اوّل‌ ـ شرايط‌ و طرق‌ مختلف‌ انتخاب‌ اقامتگاه‌ 129

                    115 ـ شرايط‌ انتخاب‌ اقامتگاه‌: 129

                    116 ـ انتخاب‌ صريح‌ و انتخاب‌ ضمني‌: 131

                    117 ـ شرايط‌ انتخاب‌ كنندگان‌ اقامتگاه‌: 133

                    118 ـ طرق‌ مختلف‌ تعيين‌ اقامتگاه‌ انتخابي‌: 133

           مبحث‌ دوم‌ ـ آثار اقامتگاه‌ انتخابي‌ 135

                    119 ـ آثار كلي‌ اقامتگاه‌ انتخابي‌: 135

                    120 ـ آثار اقامتگاه‌ انتخابي‌ از لحاظ‌ صلاحيت‌ دادگاه‌ها: 137

                    121 ـ آثار اقامتگاه‌ انتخابي‌ از لحاظ‌ ابلاغ‌: 138

                    122 ـ اقامتگاه‌ انتخابي‌ در حقوق‌ فرانسه‌ و برخي‌ كشورهاي‌ ديگر: 139

 

 فصل‌ پنجم‌ ـ اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقوقي‌ 143

                    123 ـ مقدمه‌: 143

                    124 ـ اصل‌ وحدت‌ در اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقوقي‌: 144

                    125 ـ تعيين‌ اقامتگاه‌ اشخاص‌  حقوقي‌، در حقوق‌ فرانسه‌: 145

                    126 ـ تعيين‌ اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقوقي‌ در حقوق‌ ايران‌: 147

                    127 ـ طريقي‌ براي‌ رفع‌ تعارض‌: 149

           فهرست‌ الفبايي‌ عناوين‌ مطالب‌ بر حسب‌ شماره‌ آنها 151

           منابع‌ و مآخذ 158

 

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما