0

دسته بندی موضوعی

حقوق مدنی

شرح قانون مدنی فرانسه

7,300,000 ریال

اقامتگاه

40,000 ریال

تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها

2,200,000 ریال

حقوق مدنی تحلیلی (جلد دوم)

1,550,000 ریال

شخصیت جنین

1,200,000 ریال

حقوق اراضی ملی

2,500,000 ریال

نظام حقوقی اصلاحات ارضی در ایران

6,500,000 ریال

ولایت قهری

2,200,000 ریال

تأثیر زمان و مکان بر احکام فقهی و قوانین

3,300,000 ریال

حقوق مدنی تحلیلی (جلد اول)

1,350,000 ریال

حقوق مدنی(2)؛ اموال و مالکیت

100,000 ریال