0

دسته بندی موضوعی

بازنگری شده

حقوق مدنی تحلیلی (جلد اول)

1,350,000 ریال

جامعه‌شناسی حقوق کیفری (رویکرد انتقادی به حقوق کیفری)

1,950,000 ریال

زمینه حقوق جزای عمومی

2,300,000 ریال

ساده‌ساز آیین دادرسی مدنی

4,900,000 ریال

قانون مجازات اسلامی

1,250,000 ریال