0

دسته بندی موضوعی

بازنگری شده

آیین دادرسی کیفری (جلد سوم)

2,300,000 ریال

زمینه ها، ابعاد و آثار حقوق شهروندی

1,900,000 ریال

قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی

4,900,000 ریال

جرایم علیه مصالح عمومی کشور

2,800,000 ریال

درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی خاورمیانه

3,500,000 ریال