0

دسته بندی موضوعی

بازنگری شده

مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی

750,000 ریال

ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری

750,000 ریال

جرایم علیه مصالح عمومی کشور

600,000 ریال

مسئولیت مدنی دولت، جلد اول (مبانی نظری)

1,600,000 ریال

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

950,000 ریال

مهارت های فن دفاع

500,000 ریال