0

دسته بندی موضوعی

بازنگری شده

حقوق کیفری مواد مخدر

2,000,000 ریال

حقوق کیفری عمومی (ضمانت اجراهای کیفری)

3,700,000 ریال

شرح قانون مدنی فرانسه

7,300,000 ریال

بایسته های حقوق جزای اختصاصی

3,600,000 ریال

حقوق ورشکستگی  و تصفیه اموال ورشکسته

1,800,000 ریال

حقوق ثبت احوال

2,800,000 ریال

حقوق بشر (ارزشها و واقعیتها)

5,200,000 ریال

حقوق بشر

5,300,000 ریال