0

دسته بندی موضوعی

بازنگری شده

درآمدی بر حقوق جزای عمومی جلد اول: جرم و مجرم

800,000 ریال

جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص

400,000 ریال

دریچه ای به دنیای جوانان (انوار قرآنی، تربیتی و شرعی)

1,000,000 ریال

زن در حقوق اسلامی

500,000 ریال

مسئولیت مدنی دولت، جلد اول (مبانی نظری)

1,600,000 ریال

تحلیل رویه قضایی در زمینه مسئولیت مدنی

1,100,000 ریال