0

دسته بندی موضوعی

بازنگری شده

آیین دادرسی کیفری

2,100,000 ریال

ساده ساز نوین آیین دادرسی کیفری

3,300,000 ریال

زمینه ها، ابعاد و آثار حقوق شهروندی

1,900,000 ریال

قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی

4,900,000 ریال

درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی خاورمیانه

3,500,000 ریال