0

دسته بندی موضوعی

حقوق مدنی

اقامتگاه

40,000 ریال

قانون مدنی معرب

70,000 ریال

حقوق تعهدات، قواعد عمومی مسئولیت مدنی با مطالعه تطبیقی درحقوق فرانسه3

270,000 ریال

حقوق تعهدات، قواعد عمومی مسئولیت مدنی با مطالعه تطبیقی درحقوق فرانسه4

420,000 ریال

حقوق تعهدات، قواعد عمومی مسئولیت مدنی با مطالعه تطبیقی درحقوق فرانسه5

260,000 ریال

درآمدی بر حقوق

90,000 ریال

حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها

180,000 ریال

اصول راهبردی دادرسی مدنی

130,000 ریال

حقوق مدنی2: اموال و مالکیت

100,000 ریال

بحثی تطبیقی و انتقادی درباره ازدواج و ولایت بر تزویج

110,000 ریال

مسؤولیت مدنی امین

200,000 ریال

مقدمه حقوق کار

150,000 ریال