0

دسته بندی موضوعی

بازنگری شده

کلاهبرداری و ارکان متشکله آن

500,000 ریال

نمودارهای آموزشی (حقوق جزای عمومی، آیین دادرسی کیفری)

250,000 ریال

سببیت و قتل و صدمات بدنی در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا

310,000 ریال

کارگاه آموزش حقوق (جلد چهارم)

750,000 ریال

کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم)

750,000 ریال

قواعد عمومی قراردادها

400,000 ریال

کارگاه آموزش حقوق (جلد دوم)

600,000 ریال

کارگاه آموزش حقوق (جلد اول)

600,000 ریال

حقوق اسناد تجارتی

250,000 ریال

حقوق ورزشی

450,000 ریال

آیین دادرسی کیفری (جلد اول)

350,000 ریال