0

دسته بندی موضوعی

بازنگری شده

کلاهبرداری و ارکان متشکله آن

500,000 ریال

ساده ساز نوین متون فقه

550,000 ریال

سببیت و قتل و صدمات بدنی در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا

310,000 ریال

کارگاه آموزش حقوق (جلد چهارم)

750,000 ریال

کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم)

750,000 ریال

حقوق بشر

650,000 ریال

قواعد عمومی قراردادها

400,000 ریال

کارگاه آموزش حقوق (جلد دوم)

600,000 ریال

کارگاه آموزش حقوق (جلد اول)

600,000 ریال

حقوق اسناد تجارتی

250,000 ریال

جرم شناسی بالینی

400,000 ریال

آیین دادرسی کیفری (جلد اول)

350,000 ریال