0

دسته بندی موضوعی

بازنگری شده

سببیت و قتل و صدمات بدنی در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا

310,000 ریال

جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی)

400,000 ریال

ساده ساز نوین متون فقه

850,000 ریال

حقوق جزای عمومی (جلد دوم)

300,000 ریال

جرایم علیه اموال و مالکیت

700,000 ریال

حقوق جزای عمومی (جلد نخست)

300,000 ریال

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

700,000 ریال