0

دسته بندی موضوعی

دارای تخفیف

تخفیف 10 %
تقابل و توازن امنیت و آزادی در دولت قانونمدار
900,000 ریال
810,000 ریال
تخفیف 10 %
ترمینولوژی حقوق اقتصادی و بازرگانی (انگلیسی - فارسی)
1,600,000 ریال
1,440,000 ریال
تخفیف 10 %
واکاوی فساد مالی در ایران
650,000 ریال
585,000 ریال
تخفیف 10 %
تحلیل اقتصادی حقوق حاکمیت شرکتی
600,000 ریال
540,000 ریال
تخفیف 10 %
بایسته‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه
450,000 ریال
405,000 ریال
تخفیف 10 %
تأثیر دو نهاد حقوقی مالکیت و قراردادها بر توسعه اقتصادی
550,000 ریال
495,000 ریال
تخفیف 10 %
پیوندهای ناموزون بر حق دفاع و وکالت دادگستری
350,000 ریال
315,000 ریال
تخفیف 10 %
مالیات‌ها در نظم کنونی
1,200,000 ریال
1,080,000 ریال
تخفیف 10 %
مجموعه حقوق هوانوردی (جلد اول)
600,000 ریال
540,000 ریال
تخفیف 10 %
جرم‌شناسی چیست؟
1,100,000 ریال
990,000 ریال
تخفیف 10 %
جرم قاچاق
800,000 ریال
720,000 ریال