0

جامعه‌شناسی حقوق کیفری (رویکرد انتقادی به حقوق کیفری)

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب جامعه‌شناسی حقوق کیفری (رویکرد انتقادی به حقوق کیفری)
  • قیمت 1,950,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-511-450-1
  • تعداد صفحات 384
  • نوبت چاپ 2
  • سال انتشار 1401
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 1

📌كتاب حاضر مشتمل بر ۵ فصل است :
-مباني رويكرد انتقادي به حقوق
-رويكرد انتقادي به حقوق كيفري(تحليل بيروني)
-رويكرد انتقادي به حقوق كيفري(تحليل دروني)
-چالش هاي حقوق كيفري در قلمرو مداخله مبتني بر نظم اجتماعي
-چالش هاي حقوق كيفري در قلمرو مداخله مبتني بر نظم عمومی
📌جنبش مطالعات انتقادي حقوق كه در دهه ١٩٧٠ در دامان تمدن غربي و علي الخصوص امريكا شكل گرفت، تفكر حقوقي مدرن رابه چالش ميكشد.
📌اين جنبش هم به لحاظ محتوايي، ساده و يك دست نيست، بلكه وامدار مكتب ها و آئین هاي گوناگون است
به ويژہ جنبش زير تاثير جريان چپ گراست.
📌به گفته آنگر دو دغدغه شاكله ي اصلي اين جنبش را سامان ميدهد
نخست نقد شكل گرایی و عينيت گرایی ادعايي نظام حقوقي ليبرال
دوم استفاده ابزاري از عمل و دكترين حقوقي براي پيشبرد اهداف چپ گرایانه.
📌جنبش، نظام قانوني ليبرال را هم از چشم انداز فلسفي، اجتماعي، سياسي و فرايندهاي شكل گیری هنجارهاي قانوني به نقد ميكشد
و هم از نگاہ دروني، عملي و حتي فني.
📌به اين صورت، نقد جنبش تنها به قانون هم چون امري انتزاعي معطوف نيست
بلكه نهادهاي قضايي و جنبش، به لحاظ دامنه كار، طيف وسيعي از مباحث حقوقي را به چالش ميكشد.
📌از چشم انداز کلی جنبش با تاكيد بر تمايز ميان عدالت و قانون، ترديد ميكند كه قانون در نظام حقوقي ليبرال ضرورتا منافع عدالت است.
📌به همين ترتيب اقتدار قانون براي مقاومت در برابر اراده نظام سياسي از سوي جنبش سخت مورد ترديد قرار گرفته است.
📌جنبش به لحاظ دامنه كار، طيف وسيعي از مباحث حقوقي را به چالش ميكشد.
📌از دغدغه هاي جنبش ميتوان به عدم تعريف دقيق جرم، نقد ديدگاه هاي رايج درباره تمايز قصد از انگیزہ، جرم انگاری ها در حوزه جرايم جنسي و سقط جنين و سركوب گری پنهان نظام حقوقي ليبرال و.....
📌متدولوژی جنبش چنان كه از نامش پيداست، اصلا ساختارشكنانه است، و اصول مسلم و مفروضات بديهي نظام حقوقي ليبرال مثل اصل قانوني بودن و تلقي نظام از فردي بودن مسئوليت را به نقد ميكشد.
📌البته با وجود نقدهاي گستردہ جنبش، به سختي ميتوان پذيرفت كه انتقادات آن اصول آموزه هاي حقوق كيفري را متزلزل نموده است.
📌اين نقدها اغلب زواياي پنهاني را بر دانشمندان حقوق آشکار ساخته و گاہ در عمل، دست مايه شكل گیری مقررات و رويه هاي خاص و كامل تري شده است.
📌لازم به ذكر است كه جداي از جزئيات ديدگاہ هاي جنبش، نوع نگاہ آنان به نظام حقوقي به كلي و نظام عدالت كيفري سومند است.
📌و ميتوان با توسعه ديدگاه هاي جنبش ديگر نظام هاي حقوقي را از صافي چشم انداز جنبش مطالعه كرد كه نقدها از اين منظر نه همدلانه و توجيه گرانه كه ساختارشكنانه خواهد بود.

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما