0

کلاهبرداری و ارکان متشکله آن

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب کلاهبرداری و ارکان متشکله آن
  • قیمت 500,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-511-564-5
  • تعداد صفحات 352
  • نوبت چاپ 3
  • سال انتشار 1398
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 2

دانلود فهرست مطالب

 مراد از كلاهبرداري تصاحب مال غير با توسل به حيله و تقلب است و اين خود يكي از مهمترين وجوه اختلاف في‌مابين اين جرم و سرقت است چرا كه در سرقت مال مسروقه بدون اطلاع مال باخته ربوده مي‌شود در حاليكه در كلاهبرداري علاوه بر اينكه مالباخته بي‌اطلاع نيست به لحاظ فريب خوردن و اغفال شدن از روي اختيار و اراده مال را به كلاهبردار تسليم مي‌كند هر چند كه ممكن است در زمان تسليم حسب شرايط موجود آرامش و طيب خاطر نداشته باشد و بالعكس داراي اشتياق فراوان بوده و نسبت بدين امر مصر باشد. بعلاوه سرقت اختصاص به اموال منقول دارد در صورتيكه كلاهبرداري شامل اموال منقول و هم غير منقول مي‌شود. به هر تقدير از آنجا كه در كلاهبرداري فريفته شدن قرباني و اغفال وي نيازمند به حيله و دسيسه و توسل به مانورهاي متقلبانه است از اين روي اغلب كلاهبرداران حرفه‌اي بر خلاف بسياري از مجرمين ديگر نه تنها از بهره هوشي بالايي برخوردارند بلكه بر خلاف بزهكاران ياغي كه فاقد پيشة شرافتمندانه مي‌باشند اين گروه از مجرمان چه بسا داراي مشاغل مهم و مناصب اقتصادي يا تحصيلات عاليه و موقعيت اجتماعي خوبي هستند كه با استفاده از اين مناصب و موقعيتها و بهره گيري از جذابيت و چرب زباني و خوش لباسي قرباني خويش را به دام مي‌اندازند. آنها بيش از هر امري به سنجش وضع قرباني آينده خودتوجه مي‌نمايند و با شناسائي وي و لحاظ خصائص و حالات ويژه اش روش ارتكاب جرم را تعيين و بر اساس آن به گونه‌اي برنامه ريزي واتخاذ تدبير مي‌نمايند، كه حتي المقدور با حصول فريب، نهايت رضايت مجني عليه را نسبت به تسليم مال خويش و به نحو مطلوب فراهم سازند. به همين جهت شيوه اقدام و نحوه عمل كلاهبرداران در جوامع مختلف شهري و روستايي و در ميان طبقات گوناگون جامعه متنوع و متفاوت است و اين تنوع موجب گرديده است كه مقنن نيز«چنانكه خواهيم ديد» در تدوين قانون راجع به كلاهبرداري طرق تحقق اين جرم را حصري نداندبلكه وقوع آن را با توسل به انواع حيل و وسايل متقلبانه امكان پذير بداند.

 

  

 

 

فهرست مطالب

 

 

تشکر و قدرداني :.. 11

پيشگفتار «به جاي مقدمه»:.. 13

فصل اول - کليات.. 15

مبحث اول- مقدمات.. 15

1- طرح موضوع:.. 15

2 - ازدواج با بيوه ميليونر نخستين مرحله كلاهبرداري بزرگ:   16

3 - كلاهبرداري در قالب خواستگاري و نامزدي:   18

4 - مصداق ديگر.. 20

5 - از دام ازدواج تا زندان.. 21

مبحث دوم- مروري اجمالي در سير تحول تاريخي و تقنيني بزه كلاهبرداري   23

ماده 238 اصلاحي 1352:.. 30

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري   32

فصل دوم - تعريف بزه كلاهبرداري و اركان متشكله و کيفر آن   37

مبحث اول : موجباب و توصيف تعريف.. 37

گفتار اول- تعريف جرم كلاهبرداري:.. 40

گفتار دوم- اركان تشكيل دهنده بزه كلاهبرداري :   43

اول- ركن قانوني :.. 44

دوم- ركن مادي:.. 45

1- رفتار مجرمانه:.. 49

2- متقلبانه بودن وسيله.. 51

1-2- مصاديق وسيلة متقلبانه.. 62

2-2- وسائل متقلبانه احصاء شده و معين.. 64

الف: مغرور كردن مردم به وجود شركتها يا تجارتخانه ها يا كارخانه ها يا مؤسّسات موهوم:.. 65

ب: مغرور كردن مردم به داشتن اموال و اختيارات واهي   68

ج: اميدوار كردن مردم به امور غير واقع.. 71

د- ترساندن مردم از حوادث و پيشامدهاي غير واقع   75

هـ- اختيار كردن اسم مجعول.. 77

و- اختيار کردن عنوان مجعول.. 82

اول- عناوين قابل پذيرش.. 84

دوم- عناوين غيرقابل پذيرش.. 86

-دستگيري برادر قلابي شهردار سابق تهران.. 88

3-2- وسايل متقلبانه احصاء نشده و غير معين   89

3- فريفته شدن مال باخته: 92

1-3- نظريه موضوعي«نوعي،عيني»:.. 97

2-3- نظريه شخصي: 98

3-3- نتيجه: 99

-3-4 آثار:.. 100

الف) رضايت مجني عليه: 100

ب) تسليم.. 101

4- تحصيل مال، به عنوان تحقق نتيجه،:.. 104

الف- مقدمه تحصيل:.. 105

ب- تحصيل: 105

ج- نتايج حاصل از توصيف تحصيل:.. 108

د- موضوع تحصيل: 110

هـ - مال و مصاديق آن.. 115

و- تحصيل كننده مال: 124

ز- آثار تحصيل مال.. 125

5 - تعلق مال تحصيل شده به مال باخته «به غير»   133

6- وجود رابطه سببيت: 140

سوم-  ركن رواني«معنوي» : 146

الف - سوءنيت عام )قصد فعل( 147

ب - سوءنيت خاص«قصد نتيجه»: 149

مبحث دوم- مجازات بزه كلاهبرداري :.. 154

مبحث سوم- كيفر كلاهبرداري مشدد :.. 156

الف- اختيار سمت ياعنوان مجعول از جانب غير كارگزاران دولتي و عمومي :.. 157

ب- اختيار سمت يا عنوان مجعول از طرف كارگزاران دولتي يا عمومي:   159

ج- استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي :   160

مبحث چهارم- شروع به جرم كلاهبرداري :.. 161

-  شروع به جرم كلاهبرداري در جريان يك اختلاف خانوادگي:   161

مبحث پنجم- مجازات شروع به جرم كلاهبرداري :.. 171

فصل سوم - كلاهبرداري‌هاي خاص و جرائم  در حكم كلاهبرداري   175

- طرح موضوع:.. 175

گفتار اول -  تعدّي نسبت به دولت.. 177

1- ركن مادي.. 177

2- ركن معنوي.. 183

3- مجازات.. 183

گفتار دوم انتقال غيرقانوني مال غير.. 184

1- ركن مادي.. 185

2- ركن معنوي.. 193

3- مجازات.. 196

گفتار سوم - تباني براي بردن مال غير.. 203

1- ركن مادي.. 204

2- ركن معنوي.. 205

3- مجازات.. 205

گفتار چهارم - ثبت ملك غير.. 206

1- ركن مادي.. 208

2- ركن معنوي.. 213

3- مجازات.. 217

گفتار پنجم -  معرّفي مال غير به جاي مال خود.. 218

1- ركن مادي.. 219

2- ركن معنوي.. 219

3- مجازات.. 220

گفتار ششم -  معاملات معارض.. 221

1- ركن مادي.. 223

2- ركن معنوي.. 227

3-  مجازات.. 228

4- تكمله.. 229

گفتار هفتم -  سوء استفاده از ضعف نفس يا هوي و هوس ديگري   232

1 - ركن مادي.. 233

2 - ركن معنوي.. 239

3 - مجازات.. 240

گفتار هشتم - كلاهبرداري در ساير قوانين.. 240

كلاهبرداري در قانون تجارت.. 241

الف - كلاهبرداري در شركتهاي سهامي.. 241

ب - كلاهبرداري در شركتهاي مختلط سهامي.. 241

ج - كلاهبرداري در شركتهاي با مسئوليت محدود   242

كلاهبرداري در قوانين آموزشي.. 242

كلاهبرداري در قوانين راجع به اعسار.. 243

كلاهبرداري در قوانين مربوط به ارز.. 243

كلاهبرداري در امور راجع به دارالترجمه.. 244

كلاهبرداري در قوانين بيمه.. 244

كلاهبرداري در امر انحصار وراثت.. 245

كلاهبرداري در قانون نحوة اجراي اصل 49 قانون اساسي   246

كلاهبرداري در امر وكالت.. 246

كلاهبرداري در قانون تجارت الكترونيك.. 247

فصل چهارم - مروري بر كلاهبرداري رايانه‌اي.. 249

طرح موضوع:.. 249

گفتار اول: پيشينة كلاهبرداري رايانه‌اي.. 251

گفتار دوم: شناسايي كلاهبرداري رايانه‌اي.. 252

گفتار سوّم: تعريف كلاهبرداري رايانه‌اي.. 254

گفتار چهارم: انواع كلاهبرداري رايانه‌اي.. 256

1- كلاهبرداري از مؤسسات مالي:.. 256

2- كلاهبرداري در بازي:.. 257

3- كلاهبرداري در ارتباطات:.. 257

4- كلاهبرداري در كسب منفعت:.. 257

5- كلاهبرداري از بيمه:.. 257

6- كلاهبرداري از دولت:.. 257

7- كلاهبرداري در سرمايه‌گذاري:.. 257

8- كلاهبرداري تجاري:.. 258

9- كلاهبرداري از اعتماد ديگران:.. 258

گفتار پنجم: كلاهبرداري رايانه‌اي و عناوين مرتبط   260

1- كلاهبرداري و سرقت رايانه‌اي:.. 260

2- كلاهبرداري و جاسوسي رايانه‌اي:.. 261

3- كلاهبرداري رايانه‌اي و حملات مهندسي اجتماعي:   261

4- كلاهبرداري رايانه‌اي و كسب اطلاعات مالي:   262

5- كلاهبرداري رايانه‌اي و ارسال نامه‌هاي الكترونيكي نامربوط:   262

6- كلاهبرداري رايانه‌اي و دسترسي غيرمجاز به سيستم رايانه‌اي:   263

گفتار ششم : مقايسه‌اي بين كلاهبرداري رايانه‌اي، اينترنتي و سنتي   264

- طرح موضوع:.. 264

الف - تفاوت كلاهبرداري رايانه‌اي با سنّتي.. 266

1- تفاوت از حيث موضوع و مخاطرات ناشی از آن   266

2- تفاوت از لحاظ شيوه ارتكاب.. 268

3 - تفاوت به اعتبار مرتکبان.. 269

4- تفاوت از جهت مجنیٌ­عليه.. 269

5- تفاوت از حيث نتيجه:.. 270

ب - تفاوت كلاهبرداري رايانه‌اي و اينترنتي.. 271

گفتار هفتم : كلاهبرداري رايانه‌اي و حقوق ايران و جهان   272

الف - در جهان.. 272

ب -  در ايران.. 275

پاره اي از اهم منابع و ماخذ مورد استفاده.. 281


نظری ثبت نشده

دیدگاه شما