0

مجموعه قوانین، مقررات و آرای قضایی در حوزه ورزش ایران (کتاب نخست)، قوانین پایه، نهادهای ورزشی

روی جلد
پشت جلد

دانلود فهرست مطالب

 

 1. یادآور می‌شویم که در منشور سازمان ملل، افراد پیمان خود در زمینه حقوق بشر بنیادین و شأن و ارزش انسان، اعلام کردند و اراده خود را بر ترویج روند اجتماعی و استانداردهای زندگی بهتر، اظهار کردند.
 2. بر اساس بیانیه‌ی جهانی از حقوق بشر، همه حق برخورداری از همه‌ی حقوق و آزادی‌های تعیین شده را بدون تبعیض دارند. این حقوق، شامل نژاد رنگ، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، نظرات سیاسی و عقاید دیگر، ملیت و یا اصالت اجتماعی، دارایی، تولد و یا موقعیت‌های دیگر می‌شود.
 3. اعتقاد داریم که همه شرایط اجرای حقوق بشر و ایمنی و آزادی باید وجود داشته باشد تا قابلیت‌های مربوطه به شرایط جسمانی، روانی و سلامت اجتماعی افراد، حفظ شود.
 4. تأکید می‌شود که منابع، قدرت و مسئولیت آموزش جسمانی، فعالیت جسمانی و ورزش باید بدون هیچ تبعیضی در جنسیت، سن، معلولیت و یا مبناهای دیگر، تخصیص داده شود تا فرد، قادر به غلبه بر محرومیت ایجاد شده توسط گروه‌های آسیب‌پذیر و یا محروم باشد.
 5. تأیید می‌کنیم که تنوع فرهنگی در آموزش جسمانی، فعالیت جسمانی و اشکال ورزشی بخشی از میراث ناملموس بشریت هستند و شامل بازی‌های جسمانی، سرگرمی، رقص، ورزش‌های سازمان یافته، فصلی، رقابتی، سنتی و بومی و بازی‌ها می‌شوند.
 6. معلوم است که آموزش جسمانی، فعالیت جسمانی و ورزش می‌تواند منافع اجتماعی و فردی متنوعی مانند سلامت، رشد اقتصادی و اجتماعی، توانمندسازی جوانان، مصالحه و صلح را داشته باشد.
 7. تأکید می‌کنیم که تدارک آموزش جسمانی دارای کیفیت، فعالیت جسمانی و ورزش برای تشخیص پتانسیل کامل فرد در ترویج ارزش‌هایی مانند بازی‌های دوستانه، برابری، صداقت، برتری، تعهد، رشادت، کارگروهی، احترام به قوانین و مقررات، احترام به خود و دیگران، روح جمعی و لذت و تفریح، لازم است.
 8. تأیید می‌شود که برای رسیدن به کیفیت آموزش جسمانی و ورزش، همه‌ی کارکنان، متخصصان و داوطلبان باید به آموزش، نظارت و مشاوره مناسب، دسترسی داشته باشند.
 9. تأکید می‌شود که تجربه بازی‌های اولیه با والدین و پرستاران و مشارکت در آموزش جسمانی کیفی، نقاط ورودی ضروری برای یادگیری مهارت‌ها برای کودکان، فراگیری رفتارها، ارزش، دانش، درک و لذت لازم برای مشارکت در طول حیات در فعالیت جسمانی، ورزش و در جامعه هستند.
 10. تأکید می‌شود که آموزش جسمانی، فعالیت جسمانی و ورزش باید در جست و جوی ترویج روابط قوی‌تری در میان افراد، انسجام‌ها، احترام برابر و درک و احترام به یکپارچگی و مقام هر انسانی باشد.
 11. اصرار می‌شود که اقدام هماهنگ در میان ذی‌نفعان در همه‌ی سطوح، پیش‌نیازی برای محافظت از یکپارچگی و منافع بالقوه‌ی آموزش جسمانی، فعالیت جسمانی و ورزش در برابر تبعیض، نژادپرستی، هم‌جنس‌گرا هراسی، درگیری، اعتیاد، دوپینگ، دستکاری، تمرین بیش از حد کودکان، بهره‌برداری جنسی، قاچاق و خشونت است.
 12. آگاه باشید که آموزش جسمانی، فعالیت جسمانی و ورزش را می‌توان با اعمال مسئولیت آن‌ها در محیط طبیعی غنی ساخت و این امر، احترام به منابع سیاره زمین و توجه به حفظ و استفاده از این منابع را برای مصالح بیشتر انسان، القاء می‌کند.

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما