0

مجموعه قوانین، مقررات و آرای قضایی در حوزه ورزش ایران (کتاب سوم)، ورزش‌های آماتوری

روی جلد
پشت جلد

دانلود فهرست مطالب

اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران 11/12/1381

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 11/2/1381‌ بنا به پیشنهاد شماره 1.4117 مورخ 9/12/1381 سازمان‌ تربیت بدنی و به استناد ماده واحده قانون لایحه الحاق بندهای (11) و(12) به قانون فهرست نهادها و‌موسسات عمومی ‌غیردولتی - مصوب 1376 ـ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ‌ایران را به شرح زیر، تصویب نمود:

‌اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

‌فصل اول ـ تعریف و اهداف

‌ماده 1ـ فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که در این اساسنامه فدراسیون نامیده‌ می‌شوند، مؤسسات عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی هستند که بر اساس مشی و اصول ورزشی ‌تعیین شده به موجب منشور المپیک با مراعات شئون اسلامی‌ و مقتضیات ملی و به عنوان بالاترین مرجع ‌ذی‌صلاح در هر رشته ورزشی تشکیل می‌شوند ودر چارچوب این اساسنامه با هماهنگی سازمان تربیت بدنی ‌و رعایت قوانین مربوط، فعالیت می‌نماید.

‌ماده 2ـ اهداف فدراسیون به شرح زیر، تعیین می‌شود:

1ـ ترغیب نسل جوان و اقشار مختلف جامعه به حفظ تندرستی و سلامتی و ایجاد زمینه مناسب برای ‌مشارکت آنان در فعالیت‌های منظم، اصولی و قانونمند ورزشی.

2ـ ایجاد زمینه‌های لازم برای حضور قهرمانان، پیشکسوتان، داوران، مربیان و سایر دست اندرکاران ‌ورزشی در عرصه‌های بین‌المللی در داخل و خارج از کشور.

3ـ ایجاد زمینه‌های مناسب برای کشف، رشد و پرورش استعدادهای ورزشی ورزشکاران و قهرمانان.

4ـ بالا بردن قابلیت‌های جسمانی و ارتقای سطح کیفیت و مهارت‌های فنی ـ ورزشی بر اساس اصول و‌ شیوه های علمی ‌ورزشی.

5ـ کشف و جذب استعدادها و توانمندی‌های ورزشی آحاد مختلف جامعه و تقویت آن ها به منظور رشد و ‌گسترش کمّی ‌و کیفی رشته ورزشی مربوط.

6ـ ایجاد زمینه‌های مناسب برای طراحی، ساخت و تولید و توزیع وسایل و لوازم استاندارد ورزشی در‌ رشته مربوط.

7ـ استفاده از دانش، تجارب و توانمندی های گروه‌ها و مجامع بین المللی ورزشی.

8ـ احیا و اشاعه خصلت‌های جوانمردی در میان ورزشکاران.

9ـ ایجاد زمینه لازم جهت ارتقای رفاه تأمین اجتماعی قهرمانان و ورزشکاران.

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما