0

جنایات علیه تمامیت جسمانی اشخاص

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب جنایات علیه تمامیت جسمانی اشخاص
  • قیمت 750,000 ریال
  • شابک
    1. 978-622-212-203-4
  • تعداد صفحات 416
  • نوبت چاپ 1
  • سال انتشار 1400
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

دانلود فهرست مطالب

نوشتار حاضر در دو بخش تدوین و چیدمان مطالب حسب ارتباط در هر یک از آنها انجام شده است بعد از پیشگفتار و مقدمه، در بخش اول مبادرت به تبیین موضوعات مربوط به ضرب و جرح عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد، (جنایات)، ارکان مادی و معنوی آنها، عوامل مانع تحقق مسئولیت کیفری و علل عدم مجازات مرتکبین جنایت عمدی پرداخته و در پیوند با بحث همکاری در جنایات عمدی، اعم از معاونت و مشارکت، توضیحاتی ارائه شده است. در مورد واکنشهای کیفری علیه مرتکبین جنایت عمدی از جمله کیفر قصاص نفس و عضو، مطالبی بیان نموده و در پایان بخش، دلایل قانونی اثبات جنایات اعم از اقرار، شهادت، علم قاضی و قسامه را تشریح نموده‏ا‏‏ست، شایان ذکر است که نظر به وحدت و اشتراک بسیاری از اصول و قواعد در بحث جنایت علیه تمامیت جسمانی، اعم از عمدی یا غیرعمدی موضوعات مطروحه در بخش اول در برخی موارد در رابطه با بخش دوم یعنی قسمت جنایات غیرعمدی نیز مورد استفاده می‏باشد.

در بخش دوم از جنایات غیرعمدی مانند قتل نفس و صدمات و جراحات جسمانی در چهارچوب جنایات، خطای محض، شبه عمد و صدمات ناشی از جرائم راهنمایی و رانندگی سخن به میان آورده و در پایان در خصوص وا کنشهای قانونی علیه مرتکبین جنایات غیر عمدی و یا عمدی که قابل قصاص نباشند و یا کیفر قصاص در رابطه با آنها اعمال نشود در قالب تاسیس دیه، (دیه مقدّر و یا دیه غیرمقدر) را سخن به میان آمده است.

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما