0

زمان سیاست و سیاست‌گذاری عمومی در جمهوری اسلامی ایران، جمهوری فرانسه وایالات متحده آمریکا

روی جلد
پشت جلد

دانلود فهرست مطالب

این اثر برآمده از پرسش یکی از ما، مجید وحید، در باب زمان سیاست و سیاست‌گذاری عمومی است. به زعم او، زمان سیاست و سیاست‌گذاری عمومی در ایران زمانی کوتاه و بی‌ثبات است و از این رو کار بر اقدامات کارآمد در عرصه عمومی، که نیازمند تداوم و ثبات سیاست‌ها و یا گسست منطقی آن‌هاست، دشوار شده است. به پندار مجید وحید، ساختار سیاسی ایران، ساختاری است که زمان سیاست و سیاست‌گذری را به نحوی نظام‌مند کوتاه کرده است و منطق آن را بیشتر تابع افراد کرده تا نهادهای باتداوم در طول تاریخ. مراد ما، در اینجا، البته، تاریخ معاصر است.

رنو پِر و ژیل پُله پیشنهاد مجید وحید را برای انجام یک مطالعه تطبیقی مناسب دیدند و با علاقه همکاری برای پژوهش در این باب و تدوین کتابی مشترک برای چاپ در جمهوری اسلامی ایران را پذیرفتند. هر سه توافق کردند که شروع تاریخ معاصر کشورهای مورد مطالعه‌شان را مصادف با پایان قرن هجدهم در نظر گیرند، یعنی زمان روی کار آمدن سلسله قاجار در ایران، انقلاب فرانسه و شکل‌گیری ایالات متحده آمریکا. می‌دانیم که از آن زمان، این سه کشور خط سیرهای سیاسی متفاوتی را پیش گرفته‌اند.

برخلاف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه که از قرن نوزدهم با تحولاتی جدی در باب رژیم‌های سیاسی روبه‌رو بوده‌اند، ایالات متحده آمریکا تلاطم سیاسی عمده‌ای را پشت سر نگذاشته است. در دو کشور اول منطق انقلاب به درجات متفاوت بر منطق اصلاح غلبه داشته است.

هر یک از سه بخش این کتاب به مطالعه یک کشور اختصاص یافته است. بخش مربوط به ایران را مجید وحید به زبان فارسی نگاشته است و بخش‌های مربوط به فرانسه و آمریکا را رنو پِر و ژیل پُله به زبان فرانسه به رشته تحریر آورده‌اند. طرح و محتوای هر سه بخش، اما، مورد بحث و تأیید جمع نویسندگان بوده است.

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما