0

مجموعه مقالات همایش حقوق بین‌الملل و بازی‌های رایانه‌ای

روی جلد
پشت جلد

دانلود فهرست مطالب

اهمیت بازیهای رایانهای امروز بیش از هر روزگار دیگری بر همگان آشكار است. با گسترش فناوریهای جدید و شرایط اجتماعی جوامع، بخش عمدهای از اوقات فراغت و سرگرمی نه تنها كودكان، بلكه افراد در همۀ سنین، تقریباً در همۀ كشورهای جهان اعم از پیشرفته، در حال توسعه و كمتر توسعه یافته، به انجام این بازیها اختصاص دارد. البته نگرشها متفاوت است و مباحث اساسی پیرامون چگونگی و به خصوص آثار و عواقب آنها در سطح جامعه وجود دارد. لیكن با نگاه واقعی، امكان نفی و پرهیز از آنها وجود ندارد؛ بنابراین، باید با عنایت به محبوبیت این بازی‌ها میان افراد، در جهت شناخت علمی، توجه به آثار احتمالی نامناسب و جلوگیری از این آثار و در نهایت دربارۀ عواقب بالقوۀ آنها اندیشید. در یک کلام، در جهت قاعدهمند كردن و تببین رابطه با دیگر دغدغهها گام برداشت.

مطالعات در زمینههای مختلف مرتبط به بازی‌های رایانه‌ای در سالهای اخیر، در عرصۀ جهانی زیاد بوده است. در زمینۀ حقوق بینالملل هم منابعی موجود است، اما در سطح ملی خلاء مطالعاتی وجود دارد. یكی از ویژگیهای برجستۀ رشتۀ حقوق بین‌الملل، شناخت نیازهای معاصر و تدوین موازین و حمایتهای همهجانبه بوده است. تجاری شدن این بازیها، بحث مالكیت معنوی آنها، رابطۀ با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از زمینههای قابل توجه آن میباشد. طبیعی است، با عنایت به ضرورت داخلی، مطالعه و بررسی آن نیز ضرورت دارد.

از سوی دیگر، سازمان ملل متحد نیز همواره به دنبال گسترش و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از طریق سازكارهای متعدد و متنوع اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی است. بازی‌های رایانه‌ای نیز كه از ابعاد فوق زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده‌اند، مورد توجه مطالعاتی و حقوقی قرار گرفته‌اند. انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد نیز در ایفای بیشتر مرجعیت علمی و پیشگامی خود همایش فوق را برگزار نمود.

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما