0

جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی)

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی)
  • قیمت 400,000 ریال
  • شابک
    1. 978-622-212-113-6
  • تعداد صفحات 304
  • نوبت چاپ 10
  • سال انتشار 1399
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 4

دانلود فهرست مطالب

اين‌ كتاب‌ مشتمل‌ بر پنج‌ فصل‌ است‌ كه‌ عناوين‌ فصول‌ عبارتند از توهين‌، افترا، جرايم‌ عليه‌ آزادي‌ رفت‌ و آمد، تهديد و اكراه‌ و جرايم‌ عليه‌ حريم‌ خصوصي‌. عنوان «شخصيت‌ معنوي‌» با توجه‌ به‌ معناي‌ روانشناختي‌ و لغوي‌ آن‌ نمي‌تواند عنوان‌ جامعي‌ براي‌ تمامي‌ فصول‌ مذكور باشد ولي‌ به‌ لحاظ‌ نهادينه‌ شدن‌ آن‌ در حقوق‌ جزاي‌ ايران‌ و به‌ انگيزه‌ جلوگيري‌ از ايجاد ابهام‌، نگارنده‌ نيز برخلاف‌ ميل‌ باطن‌ آن‌ را برگزيده‌ است‌.

در سال‌ 1384 دولت‌ اصلاحات‌ لايحه‌اي‌ با عنوان «لايحه‌ حمايت‌ از حريم‌ خصوصي‌» تقديم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ نموده‌ است‌ كه‌ براساس‌ اصول‌ بيست‌ و دو و بيست‌ و پنج‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، متضمن‌ ديدگاه‌هاي‌ نويني‌ در راستاي‌ حراست‌ از حقوق‌ ملت‌ شريف‌ ايران‌ است‌ و اميدوارم‌ مجلس‌ محترم‌ بيش‌ از اين‌، تصويب‌ آن‌ را به‌ تعويق‌ نيندازد. تصويب‌ چنين‌ لايحه‌اي‌ كه‌ در واقع‌ تحقق‌ عيني‌ قانون‌ اساسي‌ است‌ برگ‌ زريني‌ در كارنامه‌ نمايندگان‌ ملت‌ خواهد بود. نگارنده‌ حسب‌ مورد از مفاد لايحه‌ به‌ منظور ايضاح‌ مطالب‌ و نيز تذكري‌ به‌ نارسايي‌هاي‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ استفاده‌ نموده‌ و تمامي‌ آن‌ را در انتهاي‌ كتاب‌ آورده‌ام‌.

در نگارش‌ اين‌ كتاب‌ نيز ضمن‌ ابقا بر اعتقاد به‌ اصل‌ قانوني‌ بودن‌ جرم‌ و مجازات‌ كه‌ از اصول‌ بنيادين‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ است‌ تمامي‌ تلاش‌ خود مصروف‌ روشن‌ ساختن‌ نكات‌ مبهم‌ نموده‌ و از كنار هيچ‌ مطلبي‌ بدون‌ استدلال‌ يا نقد و يا به‌ چالش‌ كشيدن‌ قانون‌، آراء، نظريه‌ها و آثار حقوقي‌ در حد بضاعت‌ ناچيز خود نگذشته‌ام‌ و اين‌ شيوه‌ در كمال‌ احترام‌ به‌ صاحب‌ اثر انجام‌ شده‌ است‌.

  

 

 فهرست‌ مطالب‌

 

 فصل‌ نخست‌ ـ تـوهـيـن‌ 17

             بخش‌ نخست‌. مستندات‌ قانوني‌ 17

             بخش‌ دوم‌. معنا، تعريف‌ و معيار تشخيص‌ توهين‌ 19

                         1. معناي‌ لغوي‌ 19

                         2. تعريف‌ توهين‌ 20

                         3. معيار تشخيص‌ توهين‌ 21

                                     الف‌. مفهوم‌ لغوي‌ 21

                                     ب‌. انديشه‌هاي‌ حقوقي‌ 21

                                     ج‌. قانون‌ 22

                         4. تعامل‌ توهين‌ عرفي‌ و توهين‌ كيفري‌ 22

             بخش‌ سوم‌. مشتركات‌ ساختاري‌ جرايم‌ توهين‌ 23

                         1. ركن‌ مادي‌ 23

                                     الف‌. رفتار مرتكب‌ 24

                                     ب‌. طرف‌ توهين‌ بايد مشخص‌ باشد 26

                                     ج‌. تاثير صحت‌ اظهارات‌ توهين‌آميز در وقوع‌ جرم‌ 28

                                     د. توهين‌ جرمي‌ است‌ مطلق‌ 29

                                     ه . توهين‌ اعم‌ است‌ از صريح‌ يا ضمني‌ 29

                                     و. وسيله‌ در توهين‌ شرط‌ نيست‌ 31

                         2. ركن‌ معنوي‌ 31

                                     الف‌. آگاهي‌ مرتكب‌ به‌ موهن‌ بودن‌ رفتار ارتكابي‌ 32

                                     ب‌. قاصد بودن‌ مرتكب‌ 33

             بخش‌ چهارم‌. ويژگي‌هاي‌ مصاديق‌ قانوني‌ جرايم‌ توهين‌ 33

                         1. توهين‌ ساده‌ (ماده‌ 608 ق‌.م‌.ا) 33

                                     الف‌. عام‌ و كلي‌ بودن‌ حكم‌ 34

                                     ب‌. تمثيلي‌ بودن‌ مصاديق‌ 34

                                     ج‌. عناوين‌ مضاعف‌ مجرمانه‌ 35

                                     د. مجازات‌هاي‌ متعدد 35

                                     ه. ضرورت‌ شكايت‌ 35

                                     ز. غيابي‌ و غيرعلني‌ 35

                         2. توهين‌ مشدد (ماده‌ 609 ق‌.م‌.ا) 36

                                     الف‌. شخصيت‌ طرف‌ توهين‌ 36

                                     ب‌. نوع‌ رابطه‌ استخدامي‌ 37

                                     ج‌. اعمال‌ حاكميت‌ 37

                                     د. علم‌ مرتكب‌ به‌ سمت‌ طرف‌ 38

                                     ه. توهين‌ در حين‌ انجام‌ وظيفه‌ يا به‌ سبب‌ آن‌ 38

                                     و. حضوري‌ بودن‌ 39

                                     ز. تأثير شخصيت‌ طرف‌ 40

                                     ح‌. تنوع‌ و تشديد مجازات‌ 41

                                     خ‌. غيرقابل‌ گذشت‌ بودن‌ 41

                         3. هجو يا توهين‌ ادبي‌ 41

                                     الف‌. شكل‌ خاص‌. 42

                                     ب‌. ضرورت‌ هجو كردن‌ 42

                                     ج‌. مجازات‌ اشد 43

                         4. توهين‌ به‌ زنان‌ و اطفال‌ 43

                                     الف‌. شخصيت‌ طرف‌ 43

                                     ب‌. شرط‌ مكان‌ 44

                                     ج‌. مصاديق‌ قانوني‌ رفتارهاي‌ مجرمانه‌ 44

                                     د. تأثير رابطه‌ خويشاوندي‌ مرتكب‌ با طفل‌ يا زن‌ 45

                                     ه . تعقيب‌ كيفري‌ مرتكب‌ منوط‌ به‌ شكايت‌ طرف‌ توهين‌ نيست‌ 47

                                     و. تعامل‌ با قانون‌ حمايت‌ از كودكان‌ و نوجوانان‌ 47

                         5. توهين‌ مطبوعاتي‌ 48

                                     الف‌. انواع‌ توهين‌ مطبوعاتي‌ به‌ اعتبار طرف‌ توهين‌ 49

                                     ب‌. ضمانت‌ اجراي‌ توهين‌هاي‌ مطبوعاتي‌ 49

                         مسووليت‌ كيفري‌ در جرايم‌ مطبوعاتي‌ 51

                         6. توهين‌ با منطوق‌ قذف‌ 52

                                     الف‌. قرابت‌ منطوقي‌ با قذف‌ 52

                                     ب‌. فقدان‌ قصد قذف‌ 52

                                     ج‌. شرط‌ نتيجه‌ 52

                         7. توهين‌هاي‌ موضوع‌ قانون‌ جرايم‌ نيروهاي‌ مسلح‌ 53

                                     الف‌. توهين‌ به‌ مافوق‌ 53

                                     ب‌. توهين‌ به‌ افراد تحت‌ امر 54

                         8. توهين‌ به‌ مقدسات‌ اسلام‌ 55

                                     الف‌. شخصيت‌ طرف‌ توهين‌ 55

                                     ب‌. معناي‌ سبب‌ 56

                                     ج‌. شناخت‌ طرف‌ توهين‌ 56

                         9. توهين‌ به‌ امام‌ خميني‌ (ره‌) و مقام‌ معظم‌ رهبري‌ 56

                                     الف‌. شخصيت‌ طرف‌ توهين‌ 57

                                     ب‌. مجازات‌ 57

                                     ج‌. بي‌ تأثيري‌ وسيله‌ ارتكاب‌ 57

                         10. توهين‌ به‌ رييس‌ كشور خارجي‌ يا... 57

                                     الف‌. شخصيت‌ طرف‌ 58

                                     ب‌. توهين‌ علني‌ 58

                                     ج‌. شرط‌ ورود 58

                                     د. معامله‌ متقابل‌ 59

                                     ه تقاضاي‌ مجازات‌ 59

                                     و. شرط‌ مكان‌ 59

 

 فصل‌ دوم‌ ـ افـتـرا 60

             بخش‌ نخست‌. افترا (ماده‌ 697 ق‌.م‌.ا) 60

                         1. ركن‌ مادي‌ 61

                                     الف‌. انتساب‌ جرم‌ به‌ ديگري‌ 61

                                     ب‌. وسايل‌ انتساب‌ 62

                                     ج‌. صراحت‌ در انتساب‌ 64

                                     د. ناتواني‌ مفتري‌ از اثبات‌ انتساب‌ 65

                         2. ركن‌ معنوي‌ 67

                                     الف‌. علم‌ نسبت‌دهنده‌ به‌ عدم‌ ارتكاب‌ 67

                                     ب‌. علم‌ نسبت‌ دهنده‌ به‌ جرم‌ بودن‌ عمل‌ انتسابي‌ 68

                                     ج‌. قصد نسبت‌دهنده‌ در انتساب‌ 69

                                     د. تعامل‌ شكايت‌ شاكي‌ با جرم‌ افترا 69

                         3. مجازات‌ افترا 72

                         4. مرور زمان‌ افترا 73

             بخش‌ دوم‌. ساير مصاديق‌ افترا 75

                         1. اشاعه‌ فحشاء (تبصره‌ ماده‌ 697) 75

                         2. متهم‌ كردن‌ به‌ جرايم‌ مواد مخدر 76

                         3. انتشار جريان‌ رسيدگي‌ محاكم‌ در حكم‌ افترا است‌ 77

                         4. انتشار جريان‌ رسيدگي‌ به‌ جرايم‌ اطفال‌ 80

             بخش‌ سوم‌. قذف‌ 81

                         1. تعريف‌، منابع‌ و مستندات‌ قانوني‌ 81

                         2. ركن‌ مادي‌ 83

                                     الف‌. عمل‌ مرتكب‌ 83

                                     ب‌. موضوع‌ انتساب‌ 83

                                     ج‌. روشن‌ و بدون‌ ابهام‌ بودن‌ جرم‌ انتسابي‌ 84

                                     د. مشخص‌ بودن‌ طرف‌ انتساب‌ 86

                                     ه . آيا قذف‌كننده‌ ملزم‌ به‌ اثبات‌ صحت‌ اسناد است‌؟ 87

                                     و. شرايط‌ قذف‌ مستوجب‌ حد 89

                         3. ركن‌ معنوي‌ قذف‌ 90

                                     الف‌. علم‌ مرتكب‌ به‌ معناي‌ لفظ‌ 90

                                     ب‌. قصد مرتكب‌ در انتساب‌ 90

                         4. مجازات‌ جرم‌ قذف‌ 92

                                     الف‌. حد قذف‌ 93

                                     ب‌. مطالبه‌ اجراي‌ حد 93

                                     ج‌. تكرار در قذف‌ 94

                                     د. تعدد در قذف‌ 94

                                     ه. تعزير قذف‌ كننده‌ 96

                         5. جرايم‌ جنبي‌ قذف‌ 97

                                     الف‌. نسبت‌ دادن‌ جرايم‌ جنسي‌ به‌ غير از زنا يا لواط‌ 97

                                     ب‌. اصرار قذف‌ كننده‌ بر صحت‌ اظهارات‌ قبلي‌ 98

                                     ج‌. دشنام‌ دادن‌ به‌ ديگران‌ 98

                         6. راه‌هاي‌ اثبات‌ قذف‌ 98

                         7. موارد سقوط‌ حد قذف‌ 98

                         8. حق‌ ورثه‌ به‌ مطالبه‌ حد قذف‌ 100

             بخش‌ سوم‌. اشاعه‌ اكاذيب‌ 100

                         مصداق‌ نخست‌. جرم‌ اظهار اكاذيب‌ 101

                         1. ركن‌ مادي‌ 101

                                     الف‌. رفتار مرتكب‌ 101

                                     ب‌. كذب‌ بودن‌ محتواي‌ اظهار 104

                                     ج‌. اظهار اكاذيب‌ جرم‌ مطلق‌ است‌ 107

                                     د. اظهار اكاذيب‌ مقيد به‌ وسيله‌ است‌ 107

                         2. ركن‌ معنوي‌ 109

                         3. مجازات‌ اظهار اكاذيب‌ 111

                         مصداق‌ دوم‌. جرم‌ انتساب‌ اعمال‌ خلاف‌ حقيقت‌ به‌ ديگران‌ 112

                         1. ركن‌ مادي‌ 113

                                     الف‌. عمل‌ مرتكب‌ 113

                                     ب‌. نحوه‌ انتساب‌ 113

                                     ج‌. مفهوم‌ و مصاديق‌ اعمال‌ خلاف‌ حقيقت‌ 113

                                     د. صراحت‌ در انتساب‌ شرط‌ نيست‌ 115

                                     ه. نقش‌ وسيله‌ در انتساب‌ 116

             بخش‌ چهارم‌. افتراي‌ عملي‌ 116

                         مصداق‌ نخست‌، جرم‌ افتراي‌ عملي‌ موضوع‌ ماده‌ 699 ق‌.م‌.ا 117

                         1. ركن‌ مادي‌ 117

                                     الف‌. وسيله‌ انتساب‌ جرم‌ 117

                                     ب‌. اقدامات‌ مرتكب‌ 118

                                     ج‌. محل‌ اقدامات‌ مرتكب‌ 118

                                     د. نتيجه‌ اقدامات‌ 119

                         2. ركن‌ معنوي‌ جرم‌ 120

                                     الف‌. آگاهي‌ مرتكب‌ به‌ وصف‌ اتهام‌آور بودن‌ آلات‌ و ادوات‌... 120

                                     ب‌. علم‌ مرتكب‌ به‌ بي‌گناهي‌ طرف‌ 121

                                     ج‌. جهل‌ منتسب‌اليه‌ از وجود آلات‌ و ادوات‌ اتهام‌آور 121

                                     د. قاصد بودن‌ مرتكب‌ در رفتار 122

                                     ه . قصد نتيجه‌، شرط‌ لازم‌ است‌ 122

                                     و. انگيزه‌ مرتكب‌ تأثيري‌ در تحقق‌ جرم‌ ندارد 122

                         3. مجازات‌ افتراي‌ عملي‌ 123

                         مصداق‌ دوم‌. متهم‌ نمودن‌ به‌ يكي‌ از جرايم‌ مواد مخدر 123

                         1. ركن‌ مادي‌ 124

                                     الف‌. عمل‌ مرتكب‌ 124

                                     ب‌. وسيله‌ ارتكاب‌ 124

                                     ج‌. محل‌ وقوع‌ رفتار 125

                                     د. صدور قرار منع‌ پيگرد الزامي‌ است‌ 125

                         2. ركن‌ معنوي‌ 125

                         3. مجازات‌ 126

 

 فصل‌ سوم‌ ـ جرايم‌ عليه‌ آزادي‌ رفت‌ و آمد 127

             بخش‌ نخست‌. جرايم‌ عليه‌ آزادي‌ تن‌ 128

                         بازداشت‌ غيرقانوني‌ توسط‌ اشخاص‌ عادي‌ 129

                         1. ركن‌ مادي‌ 129

                                     الف‌. شخصيت‌ مرتكب‌ 129

                                     ب‌. رفتار مرتكب‌ 131

                                     ج‌. مكان‌ بازداشت‌ 134

                                     د . نقش‌ رضايت‌ بزه‌ ديده‌ در وقوع‌ جرم‌ 135

                                     ه . فقدان‌ مجوز قانوني‌ 136

                                     و. صلاحيت‌ اشخاص‌ عادي‌ در بازداشت‌ 137

                         2. ركن‌ معنوي‌ 137

                                     الف‌. علم‌ به‌ موضوع‌ 138

                                     ب‌. مرتكب‌ قاصد باشد 138

                         3. مجازات‌ مرتكب‌ 138

                         4. معاونت‌ در ارتكاب‌ جرم‌ موضوع‌ ماده‌ 583 ق‌.م‌.ا 139

                         5. كيفيات‌ مخففه‌ قانوني‌ در جرم‌ بازداشت‌ 140

                         6. احكام‌ تعدد جرم‌ در بازداشت‌ غيرقانوني‌ 141

             بخش‌ دوم‌. صدور دستور بازداشت‌ غيرقانوني‌ 145

                         1. ركن‌ مادي‌ 146

                                     الف‌. شخصيت‌ مرتكب‌ 146

                                     ب‌. عمل‌ مرتكب‌ 147

                                     ج‌. صدور دستور به‌ مناسبت‌ سمت‌ يا شغل‌ 149

                                     د. صدور دستور به‌ بازداشت‌ بايد برخلاف‌ قانون‌ باشد. 149

                         2. ركن‌ معنوي‌ 150

                         3. مجازات‌ 151

             بخش‌ سوم‌. بازداشت‌ غيرقانوني‌ توسط‌ ماموران‌ نهادها و حكومت‌ 151

                         1. ركن‌ مادي‌ 152

                                     الف‌. شخصيت‌ مرتكب‌ 152

                                     ب‌. موضوع‌ جرم‌ 152

                                     ج‌. رفتار مرتكب‌ 154

                                     د. بازداشت‌ بايد برخلاف‌ قانون‌ باشد 155

                                     ه. بازداشت‌ بايد به‌ مناسبت‌ سمت‌ يا شغل‌ نهادي‌ يا حكومتي‌ مرتكب‌ باشد 155

                         2. ركن‌ معنوي‌ 156

                         3. مجازات‌ مرتكب‌ 157

             بخش‌ چهارم‌. آدم‌ربايي‌ 159

                         مصداق‌ نخست‌ ـ جرم‌ آدم‌ربايي‌ موضوع‌ ماده‌ 621 ق‌.م‌.ا 161

                         1. ركن‌ مادي‌ 161

                                     الف‌. رفتار مجرمانه‌ 161

                                     ب‌. ويژگي‌هاي‌ بزه‌ ديده‌ 164

                                     ج‌. شكل‌ ارتكاب‌ 164

                                     د. عدم‌ رضايت‌ شرط‌ لازم‌ 165

                         2. ركن‌ معنوي‌ 167

                                     الف‌. سوءنيت‌ مرتكب‌ 167

                                     ب‌. انگيزه‌ مرتكب‌ 167

                         3. مجازات‌ آدم‌ربايي‌ 169

                         4. شروع‌ به‌ آدم‌ ربايي‌ 170

                         مصداق‌ دوم‌. جرم‌ اخفا اشخاص‌ موضوع‌ ماده‌ 621 ق‌.م‌.ا 170

                         5. جهات‌ تشديد مجازات‌ جرايم‌ ماده‌ 621 ق‌.م‌.ا 171

                                     الف‌. سن‌ مجني‌عليه‌ 172

                                     ب‌. وسيله‌ نقليه‌ 172

                                     ج‌. ايراد صدمه‌ 172

                         مصداق‌ سوم‌. جرم‌ نوزاد ربايي‌ موضوع‌ ماده‌ 631 ق‌.م‌.ا 173

 

 فصل‌ چهارم‌ ـ تهديد و اكراه‌ 175

             بخش‌ نخست‌. اخذ سند يا نوشته‌ به‌ عنف‌ موضوع‌ ماده‌ 668 ق‌.م‌.ا 175

                         1. ركن‌ مادي‌ 176

                                     الف‌. رفتار مرتكب‌ 176

                                     ب‌. موضوع‌ و وسيله‌ توسل‌ به‌ قهر، جبر، اكراه‌ و تهديد 177

                                     ج‌. نتيجه‌ شرط‌ تحقق‌ جرم‌ است‌ 177

                         2. ركن‌ معنوي‌ 179

                         3. مجازات‌ مرتكب‌ 179

             بخش‌ دوم‌. تهديد به‌ قتل‌ يا... موضوع‌ ماده‌ 669 ق‌.م‌.ا 179

                         1. ركن‌ مادي‌ 179

                                     الف‌. رفتار مرتكب‌ 179

                                     ب‌. موضوع‌ تهديد 180

                                     ج‌. دامنه‌ شمول‌ تهديد 181

                                     د. خواسته‌ تهديدكننده‌ 181

                                     ه. مشخص‌ بودن‌ طرف‌ تهديد 182

                                     و. نتيجه‌ تهديد 182

                                     ز. نقش‌ وسيله‌ در تهديد 183

                                     ح‌. مفهوم‌ ضرر 183

                         2. ركن‌ معنوي‌ 184

                         3. مجازات‌ 184

                         4. تعامل‌ تهديد به‌ ارتكاب‌ جرم‌ با اقدامات‌ تأميني‌ 184

                                     الف‌. تهديد به‌ ارتكاب‌ جرم‌ 185

                                     ب‌. احتمال‌ ارتكاب‌ 185

                                     ج‌. صراحت‌ در تكرار 185

                                     د. اخذ تعهد 186

                                     ه. الزام‌ به‌ سپردن‌ وجه‌الضمان‌ 186

                                     و. اختيار دادگاه‌ به‌ اخذ تعهد و... 186

 

 فصل‌ پنجم‌ ـ جرايم‌ عليه‌ حريم‌ خصوصي‌ 187

             بخش‌ نخست‌. هتك‌ حرمت‌ منازل‌ 188

                         ورود به‌ منزل‌ و مسكن‌ ديگري‌ توسط‌ اشخاص‌ عادي‌ 189

                         1. ركن‌ مادي‌ 189

                                     الف‌. موضوع‌ جرم‌ و ويژگي‌هاي‌ آن‌ 189

                                     ب‌. رفتار مرتكب‌ 192

                         2. ركن‌ معنوي‌ 195

                                     الف‌. آگاهي‌ به‌ مسكوني‌ بودن‌ محل‌ 195

                                     ب‌. آگاهي‌ به‌ تعلق‌ منزل‌ به‌ ديگري‌ 195

                                     ج‌. قصد ورود 196

                         3. مجازات‌ مرتكب‌ 196

                         مواردي‌ كه‌ جرم‌ ورود به‌ منزل‌ ديگري‌ مقدمه‌ يا لازمه‌ جرم‌ ديگري‌ است‌ 196

                                     الف‌. اگر ورود مقدمه‌ جرم‌ ديگري‌ باشد 196

                                     ب‌. شروع‌ به‌ ارتكاب‌ 197

                                     ج‌. اگر ورود لازمه‌ ارتكاب‌ جرم‌ ديگري‌ باشد 197

                                     د. تشديد مجازات‌ 198

                         داخل‌ شدن‌ مأموران‌ دولتي‌ به‌ منزل‌ ديگري‌ 198

                         1. ركن‌ مادي‌ 198

                                     الف‌. شخصيت‌ مرتكب‌ 198

                                     ب‌. عمل‌ مرتكب‌ و موضوع‌ آن‌ 199

                                     ج‌. بدون‌ ترتيب‌ قانوني‌، بدون‌ اجازه‌ و رضاي‌ صاحب‌خانه‌ 199

                                     2. ركن‌ معنوي‌ 201

                                     3. مجازات‌ مرتكب‌ 201

                                     4. ورود به‌ منزل‌ غير در اجراي‌ امر آمر قانوني‌ 202

                                     5. تعدد جرم‌ 203

                                     6. تشديد مجازات‌ 203

             بخش‌ دوم‌. هتك‌ حرمت‌ املاك‌ غير 203

                                     داخل‌ شدن‌ به‌ ملك‌ غير با قهر و غلبه‌ 204

                         1. ركن‌ مادي‌ 204

                                     الف‌. موضوع‌ جرم‌ 204

                                     ب‌. رفتار مرتكب‌ 205

                                     ج‌. نحوه‌ رفتار مرتكب‌ 205

                         2. ركن‌ معنوي‌ 206

                         3. مجازات‌ 206

             بخش‌ سوم‌. هتك‌ حرمت‌ مراسلات‌ يا مخابرات‌ يا مكالمات‌ تلفني‌ 207

                         1. ركن‌ مادي‌ 207

                                     الف‌. شخصيت‌ مرتكب‌ 207

                                     ب‌. موضوع‌ جرم‌ 209

                                     ج‌. رفتار مرتكب‌ 210

                                     د. فقدان‌ اجازه‌ قانوني‌ 213

                         2. ركن‌ معنوي‌ 213

                         3. مجازات‌ مرتكب‌ 214

             بخش‌ چهارم‌. مزاحمت‌ تلفني‌ 214

                         1. ركن‌ مادي‌ 215

                                     الف‌. وسيله‌ ارتكاب‌ 215

                                     ب‌. رفتار مرتكب‌ 216

                                     ج‌. نتيجه‌ شرط‌ تحقق‌ جرم‌ 216

                                     د. نقش‌ شخصيت‌ طرف‌ در تحقق‌ جرم‌ 217

                         2. ركن‌ معنوي‌ 217

                         3. مجازات‌ مرتكب‌ 218

             ضميمه‌ 219

                         منابع‌ 238

 

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما