0

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
  • قیمت 730,000 ریال
  • شابک
    1. 978-622-212-122-8
  • تعداد صفحات 512
  • نوبت چاپ 29
  • سال انتشار 1399
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 5

📌نويسنده محترم در مقدمه كتاب حاضر بيان داشتند كه هر جرمي داراي عناصر مادي و رواني خاص است كه ان را از ساير جرايم جدا مي سازد.
📌بررسي اين عناصر در رابطه با جرايم مختلف در شاخه اي از حقوق جزا كه حقوق جزاي اختصاصي نام دارد، انجام ميشود كه قدمت اين رشته از رشته حقوق جزاي عمومي بيشتر است.
📌تعدد جرايمي كه در مجموعه قوانين كيفري وجود دارد باعث ميشود كه تنها بخشي از انها را بتوان در موارد درسي مورد بحث قرار داد، لذا شيوه معمول آن است كه براي انجام دقيق تر اين كار، جرايم را بر اساس اين كه عليه كدام يك از ارزش هاي مورد قبول جامعه بشري ارتكاب مي يابند، دسته بندي مي كنند.
📌كه در حقوق جزاي ايران تقسيم به جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص و جرايم عليه حيثيت معنوي اشخاص، جرايم عليه اموال و مالكيت و جرايم عليه امنيت و اسايش عمومي ميشود.
📌به طور كلي، از جرايم خشونت بار عليه جسم و جان افراد است كه تنها دارايي واقعي انسان و جزيي از وجود او است و مجازاتش از قديم در نظام هاي حقوقي مختلف سنگين بوده است و هرگاہ صدمات منجر به مرگ قرباني بشود به ويژہ  انجا كه مرتكب چنين نتيجه اي را به طور مستقيم يا غير مستقيم قصد كرده باشد به شناعت عمل افزوده ميشود و برچسب قاتل نیز بر پیشانی مجرم نقش مي بندد.
📌اهميت جرم قتل را نه تنها از ميزان مجازات آن در نظام هاي حقوقي مختلف درک ميكنيم بلكه مقررات ماهوي و شكلي ديگری نيز بر آن دلالت دارد،
 📌مثل اين كه در برخي كشورها مثل ايران و انگلستان، اكراه مجوز ارتكاب قتل عمدي نيست.

  

 

 فهرست‌ مطالب‌

 

 پيشگفتار 15

 مقدمه‌ 19

 

 فصل‌ اول‌ ـ عنصر مادي‌ جرايم‌ عليه‌ تماميت‌ جسماني‌ اشخاص‌ 23

 

 مبحث‌ اول‌: رفتار فيزيكي‌ در جرايم‌ عليه‌ تماميت‌ جسماني‌ اشخاص‌ 26

             گفتار اول‌: فعل‌ يا ترك‌ فعل‌ 26

                         الف‌) جرايم‌ ترك‌ فعل‌ واقعي‌ 26

                         ب‌) ارتكاب‌ جرايم‌ فعلي‌ از طريق‌ ترك‌ فعل‌ 28

                         ج‌) شرايط‌ مسئوليّت‌ كيفري‌ تارك‌ فعل‌ 30

                         1ـ ترك‌ وظيفة‌ ناشي‌ از قانون‌ يا قرارداد 31

                         2ـ ترك‌ وظيفة‌ ناشي‌ از وجود رابطة‌ خاص‌ 31

                         3ـ ترك‌ وظيفة‌ ناشي‌ از ايجاد خطر قبلي‌ 31

                         4ـ ترك‌ وظيفة‌ ناشي‌ از پذيرش‌ اختياري‌ مسئوليّت‌ 32

                         د) موضع‌ فقه‌ اسلامي‌ 33

                         ه) نظرات‌ افراطي‌ يا تفريطي‌ برخي‌ از فقهاي‌ اهل‌ سنت‌ 35

                         و) موضع‌ حقوق‌ ايران‌ 36

                         ز) شرايط‌ تحميل‌ مسئوليّت‌ بر تارك‌ فعل‌ در حقوق‌ ايران‌ 38

             گفتار دوم‌: مباشرت‌ يا تسبيب‌ 45

             گفتار سوم‌: عمل‌ مادي‌ يا غيرمادي‌ 55

 مبحث‌ دوم‌: شرايط‌ و اوضاع‌ و احوال‌ لازم‌ براي‌ تحقق‌ جرايم‌ عليه‌ تماميت‌ جسماني‌ اشخاص‌ 59

             گفتار اول‌: انسان‌ بودن‌ قرباني‌ 59

             گفتار دوم‌: توجه‌ جرم‌ به‌ شخص‌ ديگر 66

             گفتار سوم‌: محقون‌الدم‌ بودن‌ قرباني‌ 69

 مبحث‌ سوم‌: نتيجة‌ حاصله‌ 73

             گفتار اول‌: جرايم‌ عليه‌ مادون‌ نفس‌ 73

             گفتار دوم‌: جرايم‌ عليه‌ نفس‌ (قتل‌) 79

             گفتار سوم‌: شروع‌ به‌ ارتكاب‌ جرايم‌ عليه‌ تماميت‌ جسماني‌ اشخاص‌ 91

 

 فصل‌ دوم‌ ـ عنصر رواني‌ جرايم‌ عليه‌ تماميت‌ جسماني‌ اشخاص‌ 93

 

 مبحث‌ اول‌: جنايات‌ عمدي‌ 94

             گفتار اول‌: عمد در فعل‌ 94

             گفتار دوم‌: قصد نتيجه‌ 97

                         بند اول‌: قصد مستقيم‌ قتل‌ يا ايراد صدمه‌ جسماني‌ 100

                         بند دوم‌: قصد تبعيِ مطلق‌ (مستنبط‌ از كشنده‌ بودن‌ مطلق‌ رفتار) 106

                         بند سوم‌: قصد تبعي‌ نسبي‌ (مستنبط‌ از شرايط‌ مجنيٌعليه‌) 109

 مبحث‌ دوم‌: جنايات‌ شبه‌ عمدي‌ 114

 مبحث‌ سوم‌: جنايات‌ خطاي‌ محض‌ 124

 

 فصل‌ سوم‌ ـ مجازات‌ جرايم‌ عليه‌ تماميت‌ جسماني‌ اشخاص‌ 135

 

 مبحث‌ اول‌: قصاص‌ 135

             گفتار اول‌: شرايط‌ ثبوت‌ قصاص‌ 139

                         1ـ تساوي‌ در دين‌ 139

                         2ـ فقدان‌ رابطة‌ پدري‌ 141

                         3ـ تساوي‌ در عقل‌ 142

             گفتار دوم‌: شرايط‌ اضافي‌ لازم‌ براي‌ قصاص‌ عضو 144

                         1ـ تساوي‌ اعضا در سالم‌ بودن‌ 145

                         2ـ تساوي‌ اعضا در اصلي‌ بودن‌ 147

                         3ـ تساوي‌ در محل‌ عضو مجروح‌ يا مقطوع‌ 147

                         4ـ عدم‌ تلف‌ جاني‌ يا عضو ديگر وي‌ 148

                         5ـ بيشتر نشدن‌ قصاص‌ از جنايت‌ 149

             گفتار سوم‌: شرايط‌ خاص‌ قصاص‌ برخي‌ از اعضا 150

                         1ـ چشم‌ 150

                         2ـ گوش‌ 152

                         3ـ بيني‌، زبان‌ و لب‌ 154

                         4ـ دندان‌ 155

             گفتار چهارم‌: شرايط‌ اجراي‌ قصاص‌ 160

                         1ـ تقاضاي‌ مجنيٌعليه‌ يا اولياي‌ دم‌ 161

                         2ـ اذن‌ ولي‌ امر 169

                         3ـ اذن‌ مجني‌عليه‌ يا اولياي‌ دم‌ 171

                         4ـ پرداخت‌ تفاضل‌ ديه‌ 174

                         5ـ عدم‌ آزاررساني‌ به‌ جاني‌ 179

             گفتار پنجم‌: موانع‌ اجراي‌ قصاص‌ 180

                         1ـ باردار بودن‌ زن‌ محكوم‌ به‌ قصاص‌ 180

                         2ـ فرار جاني‌ 182

             گفتار ششم‌: موارد سقوط‌ يا عدم‌ اجراي‌ قصاص‌ 184

                         1ـ از بين‌ رفتن‌ محل‌ قصاص‌ 184

                         2ـ بخشيده‌ شدن‌ جاني‌ 187

                         3ـ به‌ ارث‌ برده‌ شدن‌ قصاص‌ از سوي‌ قاتل‌ 194

                         4ـ وقوع‌ شبهه‌ 194

                         5ـ صدمه‌ به‌ ديگري‌ 195

 مبحث‌ دوم‌: ديه‌ 195

             گفتار اول‌: تعريف‌ و ماهيت‌ ديه‌ 195

                         الف‌) تعريف‌ ديه‌ 195

                         ب‌) ماهيت‌ ديه‌ 196

             گفتار دوم‌: گونه‌هاي‌ ديه‌ 198

             گفتار سوم‌: ميزان‌ ديه‌ 203

                         الف‌) براساس‌ نوع‌ صدمه‌ 203

                         1ـ قتل‌ 203

                         2ـ جنايات‌ مادون‌ نفس‌ 204

                         ب‌) براساس‌ جنسيت‌ و دين‌ 217

                         1ـ جنسيت‌ 218

                         2ـ دين‌ 219

                         ج‌) براساس‌ زمان‌ و مكان‌ ارتكاب‌ جرم‌ 220

             گفتار چهارم‌: اقسام‌ ديه‌ 224

             گفتار پنجم‌: دريافت‌ كننده‌ و پرداخت‌كنندة‌ ديه‌ 227

                         الف‌) پرداخت‌كنندگان‌ ديه‌ 227

                         1ـ مرتكب‌ 227

                         2ـ عاقله‌ (خويشان‌ يا عصبه‌) 228

                         3ـ ضامن‌ جَريره‌ 237

                         4ـ بيت‌ المال‌ 238

                         ب‌) دريافت‌كنندگان‌ ديه‌ 243

                         1ـ مجنيٌعليه‌ 243

                         2ـ ورثة‌ مقتول‌ 243

                         3ـ بيت‌ المال‌ 245

                         4ـ جهات‌ برّ و احسان‌ 245

             گفتار ششم‌: مهلت‌ پرداخت‌ ديه‌ 245

             گفتار هفتم‌: موارد سقوط‌ ديه‌ 249

 مبحث‌ سوم‌: تعزير 249

             گفتار اول‌: عدم‌ اجراي‌ قصاص‌ عليه‌ مرتكب‌ 250

                         الف‌) قتل‌ 250

                         ب‌) جنايات‌ مادون‌ نفس‌ 252

             گفتار دوم‌: سقط‌ جنين‌ 254

             گفتار سوم‌: جنايات‌ ناشي‌ از تخلفات‌ رانندگي‌ 259

                         الف‌) عنصر مادي‌ 259

                         1ـ رانندگي‌ يا تصدّي‌ 259

                         2ـ وسيله‌ موتوري‌ 260

                         3ـ صدمه‌ حاصله‌ 261

                         ب‌) عنصر رواني‌ 262

                         ج‌) كيفيات‌ مشدده‌ و مخففه‌ 264

                         1ـ كيفيات‌ مشدده‌ 265

                         2ـ كيفيات‌ مخففه‌ 267

             گفتار چهارم‌: قتل‌ غيرعمدي‌ ناشي‌ از ساير حوادث‌ 269

             گفتار پنجم‌: ساير موارد (جراحات‌ ناشي‌ از پاشيدن‌ اسيد) 270

 

 فصل‌ چهارم‌ ـ عوامل‌ سالب‌ مسئوليّت‌ كيفري‌ 273

 

 مبحث‌ اول‌: صغر سن‌ 273

 مبحث‌ دوم‌: جنون‌ 276

 مبحث‌ سوم‌: مستي‌ 280

 مبحث‌ چهارم‌: اكراه‌ 284

 مبحث‌ پنجم‌: اجبار 290

             گفتار اول‌: اجبار مادي‌ خارجي‌ 291

             گفتار دوم‌: اجبار مادي‌ داخلي‌ 293

             گفتار سوم‌: اجبار معنوي‌ (رواني‌) خارجي‌ 296

             گفتار چهارم‌: اجبار معنوي‌ (رواني‌) داخلي‌ 303

 مبحث‌ ششم‌: اضطرار 303

 مبحث‌ هفتم‌: دفاع‌ مشروع‌ 309

             گفتار اول‌: شرايط‌ حمله‌ يا تهاجم‌ 310

                         1ـ فعليت‌ داشته‌ يا قريب‌ الوقوع‌ باشد 310

                         2ـ غيرعادلانه‌ و برخلاف‌ حق‌ باشد 311

                         3ـ حمله‌ مي‌تواند عليه‌ خود شخص‌ يا ديگري‌ باشد 311

                         4ـ حمله‌ ممكن‌ است‌ عليه‌ نفس‌، عِرض‌، ناموس‌، مال‌ يا آزادي‌ تن‌ باشد 311

             گفتار دوم‌: شرايط‌ عمل‌ دفاعي‌ 312

                         1ـ ضرورت‌ داشته‌ باشد 312

                         2ـ متناسب‌ با حمله‌ باشد. 314

                         3ـ بيش‌ از حد ضرورت‌ نباشد 315

 مبحث‌ هشتم‌: اشتباه‌ 319

             گفتار اول‌: اشتباه‌ در شخص‌ (يا هدف‌) 320

             گفتار دوم‌: اشتباه‌ در شخصيت‌ (يا هويت‌) 325

             گفتار سوم‌: اشتباه‌ در تشخيص‌ مهدورالدم‌ بودن‌ مجنيٌعليه‌ 328

             گفتار چهارم‌: جمع‌ عوامل‌ گوناگون‌ با يكديگر 332

                         1ـ توأم‌ شدن‌ اشتباه‌ در هدف‌ يا هويت‌ با اشتباه‌ نسبت‌ به‌ مهدورالدم‌ بودن‌ 332

                         2ـ توأم‌ شدن‌ اشتباه‌ در هدف‌ يا هويت‌ با برخي‌ از عوامل‌ سالب‌ مسئوليّت‌ كيفري‌ 333

                         3ـ توأم‌ شدن‌ اشتباه‌ در هدف‌ يا هويت‌ با معاذير مخفّفه‌ 334

 مبحث‌ نهم‌: امر آمر قانوني‌ و حكم‌ قانون‌ 335

 مبحث‌ دهم‌: رضايت‌ مجنيٌعليه‌ 339

 مبحث‌ يازدهم‌: تأديب‌ و حفاظت‌ 345

 

 

 

 فصل‌ پنجم‌ ـ همكاري‌درارتكاب‌جرايم‌عليه‌تماميت‌جسماني‌اشخاص‌ 347

 

 مبحث‌ اول‌: شركت‌ در جنايت‌ 347

             گفتار اول‌: انواع‌ شركت‌ به‌ اعتبار عنصر مادي‌ 356

                         1ـ شركت‌ در فعل‌ و شركت‌ در نتيجه‌ 356

                         2ـ شركت‌ سبب‌ و مباشر يا چند سبب‌ و چند مباشر 356

                         3ـ شركت‌ فاعل‌ و تارك‌ فعل‌ 357

             گفتار دوم‌: انواع‌ شركت‌ به‌ اعتبار عنصر رواني‌ 357

                         1ـ اجتماع‌ عمد و شبه‌ عمد 357

                         2ـ اجتماع‌ عمد و خطاي‌ محض‌ 357

                         3ـ اجتماع‌ عمد، شبه‌ عمد و خطاي‌ محض‌ 358

 مبحث‌ دوم‌: شركت‌ در منازعه‌ 362

             گفتار اول‌: عنصر مادي‌ 364

                         1ـ رفتار فيزيكي‌ 364

                         2ـ شرايط‌ و اوضاع‌ و احوال‌ لازم‌ براي‌ تحقق‌ جرم‌ 364

                         3ـ نتيجه‌ حاصله‌ 365

             گفتار دوم‌: عنصر رواني‌ 368

             گفتار سوم‌: مجازات‌ شركت‌كنندگان‌ در منازعه‌ 368

 مبحث‌ سوم‌: معاونت‌ در جنايت‌ 370

             گفتار اول‌: عنصر مادي‌ معاونت‌ 370

             گفتار دوم‌: عنصر رواني‌ معاونت‌ 374

             گفتار سوم‌: مجازات‌ مصاديق‌ مختلف‌ معاونت‌ در جنايات‌ 378

                         1ـ معاونت‌ در جنايات‌ عمدي‌ موجب‌ قصاص‌ 378

                         2ـ معاونت‌ در جنايات‌ عمدي‌ غير موجب‌ قصاص‌ 378

                         3ـ معاونت‌ در جناياتِ در حكمِ عمدي‌ 379

                         4ـ معاونت‌ در سقط‌ جنين‌ 381

                         5ـ معاونت‌ در منازعه‌ 381

                         6ـ معاونت‌ در قتل‌ به‌ شكل‌ امساك‌ 382

                         7ـ معاونت‌ در معاونت‌ 383

                         8ـ معاونت‌ در شروع‌ به‌ جنايت‌ 383

                         9ـ معاونت‌ در جنايت‌ ناشي‌ از اشتباه‌ در هويت‌ 384

 

 فصل‌ ششم‌ ـ راه‌هاي‌ ثبوت‌ جرايم‌ عليه‌ تماميت‌ جسماني‌ اشخاص‌ 385

 

 مبحث‌ اول‌: اقرار 388

 مبحث‌ دوم‌: شهادت‌ شهود 395

 مبحث‌ سوم‌: علم‌ قاضي‌ 397

 مبحث‌ چهارم‌: قسامه‌ 401

             گفتار اول‌: مفاهيم‌ 401

             گفتار دوم‌: سابقه‌ 402

             گفتار سوم‌: شرايط‌ تحقق‌ لوث‌ 403

             گفتار چهارم‌: موارد اجراي‌ قسامه‌ در قتل‌ و جرح‌ و تفاوت‌هاي‌ آنها 405

                         1ـ از لحاظ‌ تعداد سوگند 406

                         2ـ از لحاظ‌ تكرار سوگند 407

                         3ـ از حيث‌ لزوم‌ سوگند خوردن‌ مجروح‌ 409

                         4ـ از حيث‌ اثبات‌ قصاص‌ 409

                         5ـ از لحاظ‌ تفاوت‌ بين‌ جنايات‌ عمدي‌ و غيرعمدي‌ 410

             گفتار پنجم‌: شرايط‌ سوگند 410

             گفتار ششم‌: شرايط‌ مدعي‌ و سوگند خورندگان‌ 411

                         1ـ شرايط‌ مدعي‌ 411

                         2ـ شرايط‌ سوگند خورندگان‌ 412

             گفتار هفتم‌: رد قسامه‌ به‌ مدعي‌عليه‌ 412

             گفتار هشتم‌: پي‌آمدهاي‌ اجرا يا عدم‌ اجراي‌ قسامه‌ 413

             گفتار نهم‌: تعدد مدعي‌ يا مدعي‌عليه‌ 414

             گفتار دهم‌: اقامه‌ قسامه‌ از سوي‌ ولي‌ امر در صورت‌ فقدان‌ ولي‌ دم‌ 416

 

 فصل‌ هفتم‌ ـ ساير جرايم‌ عليه‌ اشخاص‌ 417

 

 مبحث‌ اول‌: توهين‌ 417

             گفتار اول‌: توهين‌ ساده‌ 418

                         الف‌) عنصر مادي‌ 418

                         1ـ رفتار فيزيكي‌ 419

                         2ـ شرايط‌ و اوضاع‌ و احوال‌ لازم‌ براي‌ تحقق‌ جرم‌ 420

                         3ـ نتيجة‌ حاصله‌ 428

                         ب‌) عنصر رواني‌ 428

             گفتار دوم‌: توهين‌ مشدّد به‌ اعتبار مقام‌ مخاطب‌ 429

                         الف‌) توهين‌ به‌ رهبري‌ قبلي‌ و فعلي‌ 429

                         ب‌) توهين‌ به‌ ساير كاركنان‌ و مقامات‌ دولتي‌ ايران‌ 431

                         ج‌) توهين‌ به‌ مقامات‌ سياسي‌ خارجي‌ 439

                         د) توهين‌ به‌ صاحبان‌ حرفه‌ها و مشاغل‌ خاص‌ 442

             گفتار سوم‌: توهين‌ مشدّد به‌ اعتبار جنسيّت‌ يا سن‌ طرف‌ توهين‌ 443

             گفتار چهارم‌: توهين‌ مشدّد به‌ اعتبار قداست‌ طرف‌ توهين‌ 445

             گفتار پنجم‌: توهين‌ مشدّد به‌ اعتبار نحوة‌ ارتكاب‌ 450

             گفتار ششم‌: توهين‌ مشدّد به‌ اعتبار وسيله‌ ارتكاب‌ 451

             گفتار هفتم‌: توهين‌ مشدّد به‌ اعتبار ماهيت‌ انتساب‌ 452

                         الف‌) افترا 452

                         1ـ انتساب‌ جرم‌ به‌ ديگري‌ 455

                         2ـ صراحت‌ انتساب‌ 456

                         3ـ ناتواني‌ مفتري‌ از اثبات‌ صحت‌ اِسناد 457

                         ب‌) افتراي‌ عملي‌ 461

                         1ـ عنصر مادي‌ 461

                         2ـ عنصر رواني‌ 463

                         ج‌) قذف‌ 464

 مبحث‌ دوم‌: نشر اكاذيب‌ 470

 مبحث‌ سوم‌: افشاي‌ اسرار حرفه‌اي‌ 472

 مبحث‌ چهارم‌: هتك‌ حرمت‌ مراسلات‌، مخابرات‌ يا مكالمات‌ تلفني‌ 473

 مبحث‌ پنجم‌: مزاحمت‌ تلفني‌ 475

 مبحث‌ ششم‌: هتك‌ حرمت‌ منزل‌ يا مسكن‌ اشخاص‌ 477

 مبحث‌ هفتم‌: تهديد اشخاص‌ 483

             گفتار اول‌: تهديد به‌ قتل‌ يا ضررهاي‌ ديگر 483

             گفتار دوم‌: اخذ نوشته‌ يا سند با تهديد 488

 مبحث‌ هشتم‌: توقيف‌ يا اخفاي‌ غيرقانوني‌ 488

 مبحث‌ نهم‌: سلب‌ حقوق‌ و آزادي‌ مردم‌ 494

 مبحث‌ دهم‌: آدم‌ربايي‌ 495

 مبحث‌ يازدهم‌: جرايم‌ جنسي‌ به‌ عنف‌ و اكراه‌ 499

 فهرست‌ منابع‌ 505

 

 

 

 

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما