0

قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
  • قیمت 4,900,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-511-101-2
  • تعداد صفحات 1064
  • نوبت چاپ 12
  • سال انتشار 1401
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 1

📌نويسنده محترم در درآمد كتاب حاضر بيان داشتند كه نگارندہ براي خواننده نوعي مسئوليت خطير تصحيح قائل می باشد، آن هم تصحيحی بدون اشتباه، اشتباهی هر قدر، كوچک و معصومانه.
📌كتاب حاضر مشتمل بر مواد قانون تجارت ايران در ١٦ باب، لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت و قانون تجارت الكترونيكي است.
📌نويسنده محترم در كتاب حاضر، به طور مبسوط به بيان نكات مهم و شرح مواد قانوني مذكور پرداخته است.
📌در كتاب حاضر، بنا به مباحث مطرح شده، قوانين و يا آیین نامه های مرتبط درج شده اند.

  

 

 

 

 

 فهرست‌ مطالب‌

         علايم‌ اختصاري‌ 5

             سرآغاز 17

 

 

 

 

 قانون‌ تجارت‌ 19

 

 

 

 

 باب‌ اول‌ ـ تجار و معاملات‌ تجارتي‌ 19

 

 

 

 

 قانون‌ تشويق‌ و حمايت‌ سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ 47

 آيين‌نامه‌ قانون‌ تشويق‌ سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ 56

 ماده‌ (15) قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ 73

 آيين‌نامه‌ ماده‌ (15) قانون‌برنامه‌چهارم‌ توسعه‌ 74

 

 باب‌ دوم‌ ـ دفاتر تجارتي‌ و دفتر ثبت‌ تجارتي‌ 79

             فصل‌ اول‌ ـ دفاتر تجارتي‌ 79

             فصل‌ دوم‌ ـ دفتر ثبت‌ تجارتي‌ 89

 

 

 

 

 تصويب‌نامه‌ مقررات‌ پلمب‌ دفاتر تجارتي‌ 92

 تصويب‌نامه‌ پلمب‌ دفاتر تجارتي‌ در ولايات‌ 93

 آيين‌نامه‌ دفتر ثبت‌ تجارتي‌ 94

 از قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ 98

 

 باب‌ سوم‌ ـ شركت‌هاي‌ تجارتي‌ 108

             فصل‌ اول‌ ـ اقسام‌ مختلفه‌ شركت‌ها 108

                         مبحث‌ اول‌ ـ شركت‌ سهامي‌ 120

                         مبحث‌ دوم‌ ـ شركت‌ با مسئوليّت‌ محدود 127

                         مبحث‌ سوم‌ ـ شركت‌ تضامني‌ 150

                         مبحث‌ چهارم‌ ـ شركت‌ مختلط‌ غيرسهامي‌ 164

                         مبحث‌ پنجم‌ ـ شركت‌ مختلط‌ سهامي‌ 172

                         مبحث‌ ششم‌ ـ شركت‌ نسبي‌ 177

                         مبحث‌ هفتم‌ ـ شركت‌هاي‌ تعاوني‌ توليد و مصرف‌ 179

             فصل‌ دوم‌ ـ در مقرّرات‌ ثبت‌ شركت‌ها 183

 

 

 

 

 قانون‌ راجع‌ به‌ثبت‌ شركت‌ها 189

 آيين‌نامه‌ قانون‌ ثبت‌ شركت‌ها 196

 تصويب‌نامه‌راجع‌ به‌ ماده‌(8) قانون‌ ثبت‌ شركت‌ها 205

 قانون‌ حق‌الثبت‌ شركت‌هاي‌ بيمه‌ 206

 آيين‌نامه‌ مواد (196) و (197) و (199) ق‌.ت‌. 208

 تصويب‌نامه‌ وظايف‌ اداره‌ ثبت‌ شركت‌ها 213

 اصلاحيه‌ طرح‌ اصلاحي‌ آيين‌نامه‌ ثبت‌ شركت‌ها 215

 قانون‌ اجازه‌ ثبت‌ شعبه‌ شركت‌هاي‌ خارجي‌ 220

 آيين‌نامه‌قانون‌ثبت‌ شعبه‌ شركت‌هاي‌خارجي‌ 221

 ماده‌ (22) قانون‌ چگونگي‌ اداره‌ مناطق‌ آزاد 223

 ضوابط‌ثبت‌ شركت‌ و مالكيت‌ صنعتي‌ مناطق‌ آزاد 224

             فصل‌ سوم‌ ـ در تصفيه‌ امور شركت‌ها 232

             فصل‌ چهارم‌ ـ مقرّرات‌ مختلفه‌ 241

 

 باب‌ چهارم‌ ـ برات‌ ـ فته‌ طلب‌ ـ چك‌ 245

             فصل‌ اول‌ ـ برات‌ 255

                         مبحث‌ اول‌ ـ صورت‌ برات‌ 255

                         مبحث‌ دوم‌ ـ در قبول‌ و نكول‌ 273

                         مبحث‌ سوم‌ ـ در قبولي‌ شخص‌ ثالث‌ 281

                         مبحث‌ چهارم‌ ـ در وعده‌ برات‌ 285

                         مبحث‌ پنجم‌ ـ ظهرنويسي‌ 288

                         مبحث‌ ششم‌ ـ مسئوليّت‌ 300

                         مبحث‌ هفتم‌ ـ در پرداخت‌ 326

                         مبحث‌ هشتم‌ ـ تأديه‌ وجه‌ برات‌ به‌ واسطه‌ شخص‌ ثالث‌ 333

                         مبحث‌ نهم‌ ـ حقوق‌ و وظايف‌ دارنده‌ برات‌ 337

                         مبحث‌ دهم‌ ـ در اعتراض‌ (پروتست‌) 345

                         مبحث‌ يازدهم‌ ـ برات‌ رجوعي‌ 350

                         مبحث‌ دوازدهم‌ ـ قوانين‌ خارجي‌ 355

             فصل‌ دوم‌ ـ در فته‌ طلب‌ 357

             فصل‌ سوم‌ ـ چك‌ 366

 

 قانون‌ صدور چك‌ 379

 قانون‌ استفساريه‌ تبصره‌ ماده‌ (2) ق‌.ص‌.چ‌. 422

 قانون‌ چك‌هاي‌ تضمين‌ شده‌ 426

 آيين‌نامه‌ محروميت‌ از افتتاح‌ حساب‌ جاري‌ 427

 

             فصل‌ چهارم‌ ـ در مرور زمان‌ 429

 

 مواعد اسناد تجارتي‌ 434

 

 

 

 

 باب‌ پنجم‌ ـ اسناد در وجه‌ حامل‌ 437

 باب‌ ششم‌ ـ دلالي‌ 441

             فصل‌ اول‌ ـ كليات‌ 445

             فصل‌ دوم‌ ـ اجرت‌ دلال‌ و مخارج‌ 446

             فصل‌ سوم‌ ـ دفتر 447

 

 

 

 

 قانون‌ راجع‌ به‌ دلالان‌ 448

 آيين‌نامه‌ مواد (3) و (11) قانون‌ دلالان‌ 452

 آيين‌نامه‌ دلالان‌ معاملات‌ ملكي‌ 454

 دستورالعمل‌ پروانه‌ مشاورين‌ املاك‌ و خودرو 459

 تصويب‌نامه‌ نرخ‌ كارمزد مشاورين‌ املاك‌  465

 تصويب‌نامه‌ نرخ‌ كارمزد مشاورين‌ خودرو 466

 از قانون‌ تأسيس‌ بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ و بيمه‌گري‌ 467

 آيين‌نامه‌ دلالي‌ رسمي‌ بيمه‌ 471

 

 باب‌ هفتم‌ ـ حق‌العمل‌ كاري‌ (كميسيون‌) 480

 باب‌ هشتم‌ ـ قرارداد حمل‌ و نقل‌ 488

 باب‌ نهم‌ ـ قائم‌مقام‌تجارتي‌ 504

 باب‌ دهم‌ ـ ضمانت‌ 509

 باب‌ يازدهم‌ ـ در ورشكستگي‌ 514

             فصل‌ اول‌ ـ در كليات‌ 552

             فصل‌ دوم‌ ـ در اعلان‌ ورشكستگي‌ و اثرات‌ آن‌ 553

             فصل‌ سوم‌ ـ در تعيين‌ عضو ناظر 561

             فصل‌ چهارم‌ ـ مهر و موم‌ اموال‌ ورشكسته‌ 563

             فصل‌ پنجم‌ ـ در مدير تصفيه‌ 566

             فصل‌ ششم‌ ـ در وظايف‌ مدير تصفيه‌ 568

                         مبحث‌ اول‌ ـ در كليات‌ 568

                         مبحث‌ دوم‌ ـ در رفع‌ توقيف‌ و ترتيب‌ صورت‌ دارايي‌ 571

                         مبحث‌ سوم‌ ـ در فروش‌ اموال‌ و وصول‌ مطالبات‌ 573

                         مبحث‌ چهارم‌ ـ در اقدامات‌ تأمينيه‌ 576

                         مبحث‌ پنجم‌ ـ در تشخيص‌ مطالبات‌ طلبكارها 576

             فصل‌ هفتم‌ ـ قرارداد ارفاقي‌ و تصفيه‌ ورشكستگي‌ 580

                         مبحث‌ اول‌ ـ در دعوت‌ طلبكارها و مجمع‌ عمومي‌ آنها 580

                         مبحث‌ دوم‌ ـ در قرارداد ارفاقي‌ 582

                         مبحث‌ سوم‌ ـ در تفريغ‌ حساب‌ و ختم‌ عمل‌ ورشكستگي‌ 592

             فصل‌ هشتم‌ ـ اقسام‌مختلفه‌طلبكارهاوحقوق‌آن‌ها 598

                         مبحث‌ اول‌ ـ در طلبكارهايي‌ كه‌ رهينه‌ منقول‌ دارند 598

                         مبحث‌ دوم‌ ـ طلبكارهاي‌ داراي‌ حق‌ تقدم‌ بر اموال‌ غيرمنقول‌ 599

             فصل‌ نهم‌ ـ تقسيم‌بين‌طلبكارهاوفروش‌اموال‌منقول‌ 601

             فصل‌ دهم‌ ـ در دعوا استرداد 603

             فصل‌يازدهم‌ ـ شكايت‌ از احكام‌ ورشكستگي‌ 607

 باب‌ دوازدهم‌ ـ ورشكستگي‌به‌تقصيروبه‌تقلب‌ 612

             فصل‌ اول‌ ـ در ورشكستگي‌ به‌ تقصير 612

             فصل‌ دوم‌ ـ در ورشكستگي‌ به‌ تقلب‌ 618

             فصل‌ سوم‌ ـ جناياتي‌اشخاص‌ديگردرورشكستگي‌ 620

             فصل‌ چهارم‌ ـ اداره‌اموال‌ورشكسته‌به‌تقصيروتقلب‌ 624

 

 باب‌ سيزدهم‌ ـ در اعاده‌ اعتبار 625

 

 قانون‌ اداره‌ تصفيه‌ امور ورشكستگي‌ 632

 آيين‌نامه‌ اداره‌ تصفيه‌ امور ورشكستگي‌ 658

 آيين‌نامه‌ موادي‌ از ق‌.ت‌. راجع‌به‌ ورشكستگي‌ 676

 جدول‌اقدامات‌ اداره‌ تصفيه‌، مدير تصفيه‌ و ناظر 678

 قانون‌ حمايت‌ صنعتي‌ 679

 آيين‌نامه‌ قانون‌ حمايت‌ صنعتي‌  686

 

 باب‌ چهاردهم‌ ـ اسم‌ تجارتي‌ 692

 باب‌ پانزدهم‌ ـ شخصيت‌ حقوقي‌ 695

             فصل‌ اول‌ ـ اشخاص‌ حقوقي‌ 695

             فصل‌ دوم‌ ـ حقوق‌ و اقامتگاه‌ شخص‌ حقوقي‌ 697

 

 آيين‌نامه‌ مؤسسات‌ غيرتجارتي‌ 700

 از آيين‌نامه‌ مؤسسات‌ آموزشي‌ غيردولتي‌ 704

 از تصويب‌نامه‌ تاسيس‌ مراكز فرهنگي‌  705

 از آيين‌نامه‌ مؤسسات‌ اعزام‌ دانشجو به‌ خارج‌ 706

 

 باب‌ شانزدهم‌ ـ مقرّرات‌ نهايي‌ 707

 

 

 

 

 لايحه‌ قانوني‌ اصلاح‌ قسمتي‌ از قانون‌ تجارت‌ 709

 

 

 

 

 مبحث‌ اول‌ ـ شركت‌هاي‌ سهامي‌ 709

             بخش‌ 1 ـ تعريف‌ و تشكيل‌ شركت‌ سهامي‌ 709

             بخش‌ 2 ـ سهام‌ 728

             بخش‌ 3 ـ تبديل‌ سهام‌ 742

             بخش‌ 4 ـ اوراق‌ قرضه‌ 745

             بخش‌ 5 ـ مجامع‌ عمومي‌ 756

             بخش‌ 6 ـ هيأت‌ مديره‌ 778

             بخش‌ 7 ـ بازرسان‌ 810

             بخش‌ 8 ـ تغييرات‌ در سرماية‌ شركت‌ 817

             بخش‌ 9 ـ انحلال‌ و تصفيه‌ 838

             بخش‌ 10 ـ حساب‌هاي‌ شركت‌ 849

             بخش‌ 11 ـ مقرّرات‌ جزايي‌ 858

             بخش‌ 12 ـ مقرّرات‌ شركت‌هاي‌ سهامي‌ 867

 

 

 

 

 آيين‌نامه‌ تبصره‌ ماده‌ (144) ل‌.ا.ق‌.ت‌. 884

 قانون‌ استفاده‌ از خدمات‌ حسابدار رسمي‌ 887

 دستورالعمل‌ موسسات‌ حسابرسي‌ معتمد بورس‌ 889

 قانون‌ بازار اوراق‌ بهادار  903

 آيين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ بازار اوراق‌ بهادار  923

 اساسنامه‌ سازمان‌ بورس‌ و اوراق‌ بهادار 927

 دستورالعمل‌ ثبت‌ و عرضه‌ عمومي‌ اوراق‌ بهادار 935

 دستورالعمل‌ پذيرش‌ اوراق‌ بهادار در بورس‌  943

 دستورالعمل‌ افشاي‌ اطلاعات‌ شركت‌هاي‌ بورسي‌  968

 قانون‌ نحوه‌ انتشار اوراق‌ مشاركت‌ 978

 آيين‌نامه‌ قانون‌ نحوه‌ انتشار اوراق‌ مشاركت‌ 983

 ماده‌ (17) قانون‌ تنظيم‌ تسهيل‌ نوسازي‌ صنايع‌ 992

 آيين‌نامه‌ انتشار اوراق‌ مشاركت‌ شركت‌هاي‌ بورسي‌ 993

 

 قانون‌ تجارت‌ الكترونيكي‌ 1002

 

 

 

 

 باب‌ اول‌ ـ مقرّرات‌ عمومي‌ 1002

             مبحث‌ اول‌ ـ در كليات‌ 1002

                         فصل‌ اول‌ ـ قلمرو و شمول‌ قانون‌ 1002

                         فصل‌ دوم‌ ـ تعاريف‌ 1002

                         فصل‌ سوم‌ ـ تفسير قانون‌ 1005

                         فصل‌ چهارم‌ ـ اعتبار قراردادهاي‌ خصوصي‌ 1005

             مبحث‌ دوم‌ ـ احكام‌داده‌پيام‌ ـ نوشته‌،امضااصل‌ 1005

             مبحث‌ سوم‌ ـ داده‌پيام‌ مطمئن‌ 1006

                         فصل‌ اول‌ ـ امضا و سابقه‌ الكترونيكي‌ مطمئن‌ 1006

                         فصل‌ دوم‌ ـ پذيرش‌،ارزش‌اثباتي‌،سابقه‌وامضاالكترونيكي‌ 1007

             مبحث‌ چهارم‌ ـ مبادله‌ داده‌پيام‌ 1008

                         فصل‌ اول‌ ـ اعتبارقانوني‌ارجاع‌درداده‌پيام‌،عقدواراده‌طرفين‌ 1008

                         فصل‌ دوم‌ ـ انتساب‌ داده‌پيام‌ 1008

                         فصل‌ سوم‌ ـ تصديق‌ دريافت‌ 1009

                         فصل‌ چهارم‌ ـ زمان‌ و مكان‌ ارسال‌ و دريافت‌ داده‌پيام‌ 1009

 باب‌ دوم‌ ـ دفاتر صدورگواهي‌ الكترونيكي‌ 1011

 باب‌ سوم‌ ـ در قواعد مختلف‌ 1011

             مبحث‌ اول‌ ـ حمايت‌درمبادلات‌الكترونيكي‌ 1011

                         فصل‌ اول‌ ـ حمايت‌ از مصرف‌كننده‌  1011

                         فصل‌ دوم‌ ـ در قواعد تبليغ‌  1015

                         فصل‌ سوم‌ ـ حمايت‌ازداده‌پيام‌هاي‌شخصي‌وحمايت‌از داده‌ 1015

             مبحث‌دوم‌ـ حفاظت‌ از داده‌ پيام‌ 1017

                         فصل‌ اول‌ ـ حمايت‌ازحقوق‌مؤلف‌درمبادلات‌الكترونيكي‌ 1017

                         فصل‌ دوم‌ ـ حمايت‌ از اسرار تجاري‌  1018

                         فصل‌ سوم‌ ـ حمايت‌ از علايم‌ تجاري‌  1019

 باب‌ چهارم‌ ـ جرايم‌ و مجازات‌ها 1019

             مبحث‌ اول‌ ـ كلاهبرداري‌ كامپيوتري‌ 1019

             مبحث‌ دوم‌ ـ جعل‌ كامپيوتري‌ 1020

             مبحث‌ سوم‌ ـ نقض‌حقوق‌درمبادلات‌الكترونيكي‌ 1020

                         فصل‌ اول‌ ـ نقض‌ حقوق‌ مصرف‌كننده‌ و قواعد تبليغ‌ 1020

                         فصل‌ دوم‌ ـ نقض‌حمايت‌ازداده‌پيام‌شخصي‌وحمايت‌از داده‌ 1021

             مبحث‌ چهارم‌ ـ نقض‌ داده‌ پيام‌ 1021

                         فصل‌ اول‌ ـ نقض‌ حق‌ مؤلف‌ 1021

                         فصل‌ دوم‌ ـ نقض‌ اسرار تجاري‌ 1022

                         فصل‌ سوم‌ ـ نقض‌ علايم‌ تجاري‌ 1022

                         فصل‌ چهارم‌ ـ ساير 1022

 

 

 

 

 باب‌ پنجم‌ ـ جبران‌ خسارت‌ 1022

 باب‌ ششم‌ ـ متفرقه‌ 1023

 

 

 

 

 آيين‌نامه‌ ماده‌(32) قانون‌تجارت‌الكترونيكي‌ 1025

 تصويب‌نامه‌ ماده‌(38) قانون‌تجارت‌الكترونيكي‌ 1036

 تصويب‌نامه‌ برنامه‌ توسعه‌ تجارت‌الكترونيكي‌ 1038

 

باسلام ببخشید این کتاب چه زمانی تجدید چاپ می‌شود؟

پاسخ مدیر سایت : با سلام و وقت بخیر.اصلاحات کتاب انجام شده و کتاب در دست چاپ قرار گرفته است. حدودا تا اواخر آذرماه در دسترس خواهد بود.
این کتابم به خاطرات پیوست؟! یا دوباره چاپ میشه بعد از دو سال؟

پاسخ مدیر سایت : با سلام. کتاب بزودی تجدید چاپ خواهد شد.
دیدگاه شما