0

کارگاه آموزش حقوق (جلد چهارم)

روی جلد
پشت جلد

 • امتیاز
 • نام کتاب کارگاه آموزش حقوق (جلد چهارم)
 • قیمت 750,000 ریال
 • شابک
  1. 978-964-511-989-6
 • تعداد صفحات 608
 • نوبت چاپ 2
 • سال انتشار 1398
 • شماره جلد / نوبت ویرایش 4 / 1

  

   × فهرست‌ تفصيلي‌   /   ط

 ____ Ø   /   كارگاه‌ آموزش‌ حقوق‌    ×  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل‌ بيستم‌: اسناد تجاري‌ 16

 گفتار اوّل‌: چك‌ 16

 مبحث‌ اوّل‌:  شكل‌ چك‌ (ورقه‌ي‌ چك‌) 16

 مبحث‌ دوم‌:  مندرجات‌ چك‌ 17

 مبحث‌ سوم‌:  ظَهْر نويسي‌ 20

 مبحث‌ چهارم‌:  ضمانت‌ چك‌ 25

 مبحث‌ پنجم‌:  كيفيت‌ تشخيص‌ ظَهْر نويس‌ و ضامن‌ 25

 گفتار دوّم‌:سفته‌ 30

 مبحث‌ اوّل‌:  شكل‌ سفته‌ و شرايط‌ آن‌ 30

 مبحث‌ دوم‌:  قواعد مشترك‌ بين‌ سفته‌ و برات‌ 31

 مبحث‌ سوم‌:  سفته‌ي‌ سفيد امضا 31

 گفتار سوّم‌: خسارت‌ تاخير تاديه‌ 32

 مبحث‌ اوّل‌:  چك‌ 32

 مبحث‌ دوم‌:  سفته‌ 33

 مبحث‌ سوم‌:  اسناد عادي‌ 33

 چگونه‌ محاسبه‌ي‌ خسارت‌ تأخير تأديه‌ 34

 گفتار چهارم‌: مرور زمان‌ در اسناد تجاري‌ 34

 نمونه‌ و منتخب‌ آراي‌ قضايي‌ فصل‌ بيستم‌ / پيرامون‌ اسناد تجاري‌ / 36

                         1ـ چك‌ 37

                                                                 1 ـ 1 : صادركننده‌ي‌ چك‌ 37

                                 الف‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ چك‌ از صادركننده‌ (رأي‌ غيابي‌) 37

                                 ب‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ چك‌ و خسارت‌ تأخير تأديه‌ از صادر كننده‌ 39

                                 پ‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ چك‌ و خسارت‌ تأخير تأديه‌ از صادركننده‌ (رأي‌ غيابي‌) 41

                                 ت‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ از صادر كننده‌ي‌ چك‌ (جلب‌ ثالث‌ در پرونده‌ كلاسه‌ي‌...) 43

                                 ث‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ چك‌ حامل‌ مفقود شده‌ از صادر كننده‌ 45

                                 ج‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ چك‌ از ماترك‌ متوفي‌' به‌ استناد صدور چك‌ از مورّث‌ 46

                                 چ‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ چك‌ از صادر كننده‌ توسط‌ شخصي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ دارنده‌ي‌ چك‌ اقدام‌ به‌ برگشت‌ ننموده‌ 48

                                 ح‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ از صادركننده‌ي‌ چك‌ پس‌ از حصول‌ مرور زمان‌ (قرار عدم‌ استماع‌ دعوا) 50

                                 خ‌: واخواهي‌ از پرونده‌ كلاسه‌ي‌ 81/10/3353 به‌ استناد چك‌ از صادر كننده‌ 52

                                                 1 ـ 2: ضامن‌ چك‌ 53

                                 الف‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ چك‌ از ضامن‌ 53

                                 ب‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد ضمانت‌ چك‌ 55

                                 پ‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ چك‌ به‌ استناد ظَهْرنويسي‌ بابت‌ ضمانت‌ 57

                                 ت‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ چك‌ از ضامن‌ به‌ استناد اقرار ظهرنويس‌ مبني‌ بر امضاي‌ ظهر چك‌ به‌ عنوان‌ضامن‌ 59

                                 ث‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ بابت‌ باقيماند ي‌ ثمن‌ معامله‌ي‌ اتومبيل‌ به‌ استناد قولنامه‌ و ضمانت‌ چك‌ 61

                                 ج‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ چك‌ بابت‌ ضمانت‌ و ادعاي‌ جعل‌ امضا توسط‌ ضامن‌ 63

                                 چ‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد ضمانت‌ چك‌ (حكم‌ به‌ بي‌حقي‌ به‌ دليل‌ جعل‌ امضاي‌ ضامن‌) 65

                                 ح‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ چكِ پرداخت‌ شده‌ به‌ عنوان‌ ضامن‌ از مضمونٌعنه‌ پس‌ از پرداخت‌ مبلغ‌موردضمانت‌؛ 68

                                                                 1 ـ 3:  ظهر نويسي‌ چك‌ 70

                                 الف‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد ظهر نويسي‌ چك‌ (رأي‌ حضوري‌) 70

                                 ب‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ چك‌ از ظهرنويس‌ (رأي‌ غيابي‌) 72

                                 پ‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ چك‌ از ظهرنويس‌ (رأي‌ غيابي‌) 74

                                 ت‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد ظَهْرنويسي‌ چك‌ 76

                                 ث‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد ظَهْرنويسي‌ چك‌ 78

                                 ج‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ چك‌ به‌ استناد ظَهْرنويسي‌ در خارج‌ از موعد قانوني‌ (45 روزه‌) 80

                                 چ‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ از ظَهْرنويس‌ چك‌ در خارج‌ از موعد قانوني‌ (15 روزه‌) 81

                                 ح‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ چك‌ از ظهرنويس‌ خارج‌ از موعد قانوني‌ 83

                                 خ‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ چك‌ از ظَهْرنويس‌ خارج‌ از موعد قانوني‌ 84

                                 د: مطالبه‌ي‌ وجه‌ از ظَهْرنويس‌ چك‌ به‌ دليل‌ مُهر كردن‌ ظهر چك‌ 86

                                 ذ: مطالبه‌ي‌ وجه‌ چك‌ از ظهرنويس‌ و عدم‌ امضاي‌ ظهر برخي‌ از چك‌ها و ممهور بودن‌ ظهر آن‌ 87

                                                 1 ـ 4: صادر كننده‌ و ضامن‌ چك‌ 89

                                 الف‌:  مطالبه‌ي‌ وجه‌ چك‌ و خسارت‌ تأخير و دادرسي‌ از صادركننده‌ و ضامن‌ 89

                                 ب‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ چك‌ از صادركننده‌ و ضامن‌ به‌ استنادِ شهادت‌ يك‌ گواه‌ به‌ انضمامِ سوگند ِ خواهان‌ 91

                                 1 ـ 5:  مطالبه‌ي‌ وجهِ چك‌ از  تحويل‌ دهنده‌ي‌ چك‌ ، بدون‌ اينكه‌ صادر كننده‌، ضامن‌ يا ظهرنويس‌ باشد 93

                                 1 ـ 6:  مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استنادِ چك‌ و  ايراد مرور زمان‌  و ادعاي‌ پرداخت‌ و دعواي‌ منقلب‌ 95

                                                 2 ـ سفته‌ 97

                                                                 2 ـ 1: مطالبه‌ي‌ وجه‌ سفته‌ از متعهد 97

                                 الف‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد سفته‌ي‌ واخواست‌ نشده‌ از متعهد (رأي‌ حضوري‌) 97

                                 ب‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد سفته‌ از متعهد (رأي‌ غيابي‌) 99

                                 پ‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد سفته‌ي‌ واخواست‌ نشده‌ از متعهد 100

                                 ت‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد سفته‌ي‌ واخواست‌ نشده‌ از متعهد 101

                                 ث‌: واخواهي‌ نسبت‌ به‌ دادنامه‌، مبني‌ بر محكوميت‌ به‌ پرداخت‌ وجه‌ به‌ استناد سفته‌ از متعهد 103

                                 ج‌: واخواهي‌ از دادنامه‌ي‌ صادره‌ به‌ استنادِ سفته‌ از متعهد 104

                                 چ‌: واخواهي‌ نسبت‌ به‌ محكوميت‌ صادره‌ به‌ استناد سفته‌ (نقض‌ دادنامه‌ي‌ واخواسته‌) 106

                                                 2 ـ 2: مطالبه‌ي‌ وجه‌ سفته‌ از متعهد و ضامن‌ (رأي‌ حضوري‌وغيابي‌)  107

                                 ب‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ سفته‌ي‌ واخواست‌ شده‌ از متعهد و ضامن‌ به‌ صورت‌ تضامني‌ 109

                                                 2 ـ 3: مطالبه‌ي‌ وجه‌ سفته‌ از متعهد و ضامن‌ در قرارداد فروش‌اقساطي‌ 111

                                 الف‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد سفته‌ي‌ واخواست‌ شده‌ و قرارداد فروش‌ اقساطي‌ 111

                                 ب‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد سفته‌ي‌ واخواست‌ شده‌ و تعهدنامه‌ي‌ تنظيمي‌ و قرارداد فروشِ اقساطي‌ از متعهد و ضامن‌ سفته‌ (رأي‌ حضوري‌ و غيابي‌) 115

                                 پ‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ سفته‌ به‌ استناد سفته‌ي‌ واخواست‌ شده‌ و قرارداد فروش‌ اقساطي‌ (رأي‌ حضوري‌) 118

                                 2 ـ 4: مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد سفته‌ي‌ واخواست‌ شده‌ و قراردادِ وام‌ مضاربه‌ با بانك‌ 121

                                 2 ـ 5:  مطالبه‌ي‌ وجه‌ بابت‌ ضمانت‌ به‌ استناد گواهي‌ يك‌ گواه‌ و ضّم‌ سوگند 123

                                 2 ـ 6:  مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد ضمانت‌ سفته‌ و مراجعه‌ ضامن‌ سفته‌ به‌ مضمونٌ عنه‌ 125

                                 2 ـ 7:  مطالبه‌ي‌ وجه‌ از ظَهْرنويس‌ سفته‌ 127

                                 2 ـ 8:  مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد سفته‌ و اجاره‌ي‌ فاسده‌ 128

                                 2 ـ 9:  مطالبه‌ي‌ وجه‌ بر اساس‌ تعهد صورت‌ گرفته‌ به‌ استناد سفته‌ 130

                                                 2 ـ 10: سفته‌ي‌ سفيد امضا 132

                                 الف‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد سفته‌ي‌ سفيد امضا بدون‌ تاريخ‌ سررسيد، مبلغ‌ و گيرنده‌ي‌ وجه‌ 132

                                 ب‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد سفته‌ (بدون‌ واخواست‌) بدون‌ ذكر دارنده‌ (گيرنده‌) 134

                                 پ‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد سفته‌ بدون‌ ذكر مبلغ‌ 135

                                 ت‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد سفته‌ي‌ واخواست‌ نشده‌ي‌ عندالمطالبه‌، بدون‌ قيد مبلغ‌ و نام‌ گيرنده‌ي‌وجه‌ 137

                                 ث‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد سفته‌ بدون‌ تاريخ‌ صدور، گيرنده‌ي‌ وجه‌ و قيد مبلغ‌ 139

                                 ج‌: سفته‌ي‌ سفيد امضا 141

                                 1. رأي‌ دادگاه‌ بدوي‌ به‌ صورت‌ غيابي‌ در خصوص‌ سفته‌ي‌ سفيد امضا (به‌ عنوان‌ سند عادي‌) 141

                                 2. رأي‌ دادگاه‌ تجديد نظر (تلقي‌ دادگاه‌ تجديدنظر از تجديدنظرخواهي‌ به‌ واخواهي‌) 141

                                 3. اختلاف‌ نظر بين‌ دادگاه‌ بدوي‌ و تجديد نظر 143

                                 4. نظر ديوانعالي‌ كشور در خصوص‌ اختلاف‌ بين‌ دادگاه‌ بدوي‌ و تجديدنظر 145

                                 5. سؤال‌ از اداره‌ي‌ حقوقي‌ و پاسخ‌ اداره‌ي‌ مذكور 148

                                 6. رسيدگي‌ دادگاه‌ بدوي‌ به‌ عنوان‌ واخواهي‌ 150

                                 2 ـ 11: مطالبه‌ي‌ وجه‌ سفته‌اي‌ كه‌ مطابق‌ مقررات‌ قانون‌ تجارت‌ تنظيم‌نشده‌  151

                                 2 ـ 12: مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد سفته‌ و قرار ارجاع‌ امر به‌ كارشناس‌حسابرسي‌ 154

 

 نمونه‌ و منتخب‌ آراي‌ قضايي‌ فصل‌ بيست‌ و يكم‌ / پيرامون‌ شناسنامه‌ / 156

 

                                                 1 ـ اصلاح‌ تاريخ‌ تولد 157

                                 نمونه‌ي‌ اوّل‌: اصلاح‌ تاريخ‌ تولد از 14/6/74 به‌ 8/9/74 (عدم‌ پذيرش‌ دعواي‌ اصلاح‌) 157

                                 نمونه‌ي‌ دوم‌: اصلاح‌ شناسنامه‌ از تاريخ‌ تولد 1/2/63 به‌ تاريخ‌ تولد 30/2/62 159

                                                 نمونه‌ي‌ سوّم‌ (اصلاح‌ در قالب‌ ابطال‌): 160

                                                 2 ـ ابطال‌ شناسنامه‌ و تغيير تاريخ‌ تولد 162

                                 2 ـ 1:  پذيرش‌ ابطال‌ شناسنامه‌ با تاريخ‌ تولد 1354 و صدور شناسنامه‌ با تاريخ‌ 1/7/57 162

                                                 2 ـ 2:  عدم‌ پذيرش‌ ابطال‌ شناسنامه‌ 163

                                 نمونه‌ي‌ اوّل‌: ابطال‌ شناسنامه‌ با تاريخ‌ تولد 6/9/1358 و صدور شناسنامه‌ با تاريخ‌ تولد 15/4/60 163

                                 نمونه‌ ي‌ دوّم‌: ابطال‌ شناسنامه‌ 16854 قم‌ متولد 13/4/1350 شمسي‌ و صدور شناسنامه‌ با تاريخ‌تولد12/4/52 165

                                 نمونه‌ي‌ سوّم‌: ابطال‌ شناسنامه‌ با تاريخ‌ تولد 1352 و صدور شناسنامه‌ با تاريخ‌ تولد 57 167

                                 نمونه‌ي‌ چهارم‌: ابطال‌ شناسنامه‌ با تاريخ‌ تولد 1/9/1350 و صدور شناسنامه‌ 1/9/59 169

                                 نمونه‌ي‌ پنجم‌: ابطال‌ شناسنامه‌ و تغيير تاريخ‌ تولد و تغيير نام‌ به‌ فاطمه‌. 171

                                                 3 ـ تغيير نام‌ 173

                                 3 ـ 1: پذيرش‌ تغيير نام‌ 173

                                 نمونه‌ي‌ اوّل‌: تغيير نام‌ از فريبرز به‌ هادي‌ 173

                                 نمونه‌ي‌ دوّم‌: تغيير نام‌ از آرش‌ به‌ سجاد 174

                                 نمونه‌ي‌ سوّم‌: تغيير نام‌ «غزاله‌» به‌ «فاطمه‌» 175

                                                 3 ـ 2 : عدم‌ پذيرش‌ تغيير نام‌ 176

                                 نمونه‌ي‌ اوّل‌: تغيير نام‌ از سكينه‌ به‌ فاطمه‌ 176

                                 نمونه‌ي‌ دوّم‌: تغيير نام‌ از ابوالقاسم‌ به‌ علي‌ 177

                                 نمونه‌ي‌ سوّم‌: تغيير نام‌ از اصغر به‌ علي‌ 178

                                 4 ـ قرار عدم‌ صلاحيت‌ به‌ شايستگي‌ مرجع‌ غيرقضايي‌ (هيأت‌ حل‌اختلاف‌اداره‌ي‌ ثبت‌ احوال‌) 179

                                 نمونه‌ي‌ اوّل‌ 179

                                 تاييد قرار عدم‌ صلاحيت‌ توسط‌ ديوان‌ عالي‌ كشور  181

                                 نمونه‌ي‌ دوّم‌ 183

                                 5 ـ ابطال‌ گواهي‌ فوت‌؛ 184

 

 نمونه‌ و منتخب‌ آراي‌ قضايي‌ فصل‌ بيست‌ و دوم‌ / پيرامون‌ مطالبه‌ي‌ وجه‌ /185

 

                         1 ـ مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد سند عادي‌. 186

                                 2 ـ مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد رسيد عادي‌ و نظر كارشناس‌، دالّ بر اصالت‌ سند عادي‌ 188

                                 3 ـ مطالبه‌ي‌ وجه‌ بابت‌ هزينه‌ي‌ فيلم‌برداري‌ و عكس‌برداري‌ و دعواي‌ منقلب‌ 190

                                 4 ـ مطالبه‌ي‌ وجه‌ بابت‌ پيمانكاري‌ و كار مشترك‌ به‌ استناد شهادت‌ شهود 192

                                 5 ـ مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد رسيد عادي‌ و سوگند در دعواي‌ منقلب‌ 194

                                 6 ـ مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد رسيد عادي‌ و انقلاب‌ دعوا و اتيان‌ سوگند 196

                                 7 ـ مطالبه‌ي‌ جور معوقه‌ي‌ اتومبيل‌ و خسارت‌ ضبط‌ و پخش‌ مفقودي‌ اتومبيل‌ 197

                                 8 ـ مطالبه‌ي‌ وجه‌ بابت‌ بدهي‌ كاركرد مصرفي‌ تلفن‌ 199

                                 9 ـ مطالبه‌ي‌ وجه‌ اضافي‌ پرداخت‌ شده‌ به‌ خوانده‌ به‌ استناد سوگند خوانده‌ 200

                                 10 ـ مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد حواله‌ مؤسسه‌ي‌ صندوق‌ قرض‌الحسنه‌ 201

                                 11 ـ مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد حواله‌ (دستور پرداخت‌) در وجه‌ حامل‌ 203

                                 12 ـ مطالبه‌ي‌ وجه‌ نقد به‌ استناد حواله‌ي‌ صندوق‌ قرض‌الحسنه‌ در وجه‌ حامل‌  205

                                 13 ـ مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد حواله‌ي‌ مؤسسه‌ي‌ مالي‌ و اعتباري‌ بنياد و اقرار خوانده‌ 206

                                 14 ـ مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد فاكتور و گواهي‌ گواهان‌ 207

                                 15 ـ مطالبه‌ي‌ وجه‌ پرداختي‌ بابت‌ رهن‌ و اجاره‌ي‌ منزل‌، با توجه‌ به‌ انقضاي‌ مهلت‌ اجاره‌وتخليه‌ 208

                                 16 ـ مطالبه‌ي‌ وجه‌ بابت‌ هزينه‌هاي‌ انتقال‌ سند به‌ استناد سند عادي‌ 209

                                 17 ـ استرداد وجه‌ پرداختي‌ به‌ صندوق‌ قرض‌الحسنه‌ي‌ خانگي‌ 210

                                 18 ـ مطالبه‌ي‌ وجه‌ بابت‌ باقيمانده‌ي‌ كار چاپ‌ و هزينه‌ي‌ دادرسي‌ 211

                                 19 ـ مطالبه‌ي‌ وجه‌ بابت‌ فروش‌ لوازم‌ يدكي‌ اتومبيل‌ به‌ استناد سوگندِ رد شده‌ به‌ خواهان‌ 212

                                 20 ـ مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد سند عادي‌، مبني‌ بر اقرار به‌ بدهي‌ 213

                                 21 ـ مطالبه‌ي‌ وجه‌ مشروط‌ به‌ تحقق‌ شرطي‌ كه‌ محقق‌ نگرديده‌ است‌ 214

                                 22 ـ مطالبه‌ي‌ وجه‌ پرداختي‌، بابت‌ مشاركت‌ و ادعاي‌ دريافت‌ وجه‌ بابت‌ طلب‌ 216

                                 23 ـ مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد فاكتور و صورتحساب‌ هزينه‌ها، جهت‌ احداث‌ ساختمان‌ 218

                                 24 ـ مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد شهادت‌ شهود و صدور چك‌ از مورِّث‌ 220

                                 25 ـ مطالبه‌ي‌ وجه‌ بابت‌ عوارض‌ شهرداري‌، بيمه‌، ماليات‌، آب‌، برق‌، گاز و تلفن‌ 223

                                 26 ـ مطالبه‌ي‌ وجه‌ بابت‌ استفاده‌ از تلفن‌ مغازه‌، توسط‌ مستأجر 225

                                 27 ـ مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد سند عادي‌ مبني‌ بر تعهد به‌ پرداخت‌ (رأي‌ دادگاه‌ بدوي‌) 227

                                 رأي‌ دادگاه‌ تجديد  228

                                 28 ـ مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد فاكتور و اقرار خوانده‌ و ادعاي‌ تهاتر و عدم‌ ارايه‌ي‌ مدرك‌ دالِّبرتهاتر؛ 229

                                 29 ـ واخواهي‌ نسبت‌ به‌ دادنامه‌ي‌ 1747 ـ 18/10/79 مبني‌ بر محكوميت‌ 230

                                 30 ـ مطالبه‌ي‌ وجه‌ بابت‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ منزل‌، به‌ علت‌ باز كردن‌ منصوبات‌ 231

                                 31 ـ مطالبه‌ي‌ وجه‌، به‌ استنادِ چك‌ از صادر كننده‌ و ضامن‌ چك‌ و دادخواست‌ تقابل‌ به‌ خواسته‌ي‌ مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد سند عادي‌ و شهادت‌ شهود  232

                                 32 ـ مطالبه‌ي‌ وجه‌ بابت‌ ثمنِ فيش‌ تلفن‌ همراه‌ به‌ دليل‌ اكراه‌ در اخذ فيش‌ 237

                                 33 ـ  مطالبه‌ي‌ وجه‌، بابت‌ خريد مصالح‌، طبق‌ فاكتور و اجرت‌المثل‌ عمليات‌ ساختماني‌ و هزينه‌ي‌دادرسي‌ 239

                                 34 ـ مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استنادِ تعهد به‌ پرداخت‌ وجه‌ دريافتي‌ از صندوق‌ قرض‌الحسنه‌ 240

 

 

 نمونه‌ آراي‌ فصل‌ بيست‌ و سوم‌ / پيرامون‌ متفرقه‌ / 241

                                                 1 ـ اعتراضات‌ ثبتي‌ 242

                                 الف‌: اعتراض‌ به‌ حدود ثبتي‌ و ابطال‌ رأي‌ كميسيون‌ ماده‌ي‌ 147 قانون‌ ثبت‌ 242

                                 ب‌: اعتراض‌ به‌ درخواست‌ ثبت‌ و وارد بودن‌ اعتراض‌ 245

                                 پ‌: جلوگيري‌ از عمليات‌ ثبتي‌ قبل‌ از طيّ مراحل‌ قانوني‌ و نشر آگهي‌ 248

                                                 2 ـ آراي‌ كميسيون‌ها 250

                                 الف‌: درخواست‌ ابطال‌ رأي‌ هيأت‌ واگذاري‌ مبني‌ بر اعلام‌ موات‌ بودن‌ (حكم‌ به‌ عدم‌ ابطال‌) 250

                                 ب‌: ابطال‌ رأي‌ كميسيون‌ ماده‌ي‌ 12 قانون‌ زمين‌ شهري‌، در خصوص‌ اعلام‌ موات‌ كردن‌ زمين‌ (حكم‌ به‌ ابطال‌) 252

                                 پ‌: ابطال‌ رأي‌ كميسيون‌ ماده‌ي‌ 56 254

                                                 3 ـ الزام‌ به‌ انجام‌ تعهد 256

                                 الف‌: الزام‌ به‌ انجام‌ تعهد مبني‌ بر تحويل‌ زمين‌ 256

                                 ب‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ و الزام‌ به‌ انجام‌ تعهدات‌ پيمانكاري‌ 258

                                 پ‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ به‌ استناد تعهد به‌ پرداخت‌ بدهي‌ 261

                                 ت‌: الزام‌ به‌ انجام‌ تعهد طبقِ قرارداد و تغيير خواسته‌ در غير جلسه‌ي‌ اوّل‌ 263

                                 ث‌: الزام‌ به‌ انجام‌ تعهد مبني‌ بر پرداخت‌ چهل‌ و هشت‌ هزار و هفتصد و پنجاه‌ و دو پوند انگليس‌ به‌ قيمت‌ روز طبق‌ تعهد و.... 264

                                 ج‌: الزام‌ به‌ انجام‌ تعهد مبني‌ بر پرداخت‌ حق‌الزحمه‌ 267

                                 چ‌ ـ الزام‌ به‌ انجام‌ تعهد مبني‌ بر تقسيم‌ وجه‌ دريافت‌ شده‌ از بدهكار 269

                                 4 ـ الزام‌ به‌ استرداد هزينه‌ي‌ بيمارستان‌ با توجه‌ به‌ پرداختِ ديه‌ و قابل‌ مطالبه‌ نبودن‌ خسارت‌ مازاد بر ديه‌؛ 271

                                 5 ـ اعسار از پرداخت‌ خلافي‌ اتومبيل‌ 273

                                 6 ـ استرداد مبلغ‌ 896/696/7 ريال‌ به‌  دليل‌ تعلق‌ وجه‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ و استقلال‌ مهدكودك‌؛ 274

                                                 7 ـ ابطال‌ سند رسمي‌ به‌ نام‌ دولت‌ 276

                                 الف‌ ـ ابطال‌ سند رسمي‌ به‌ نام‌ دولت‌ و ابقاي‌ مالكيت‌، و صدور سند 276

                                 ب‌ ـ ابطال‌ سند مالكيت‌  به‌ نام‌ دولت‌ به‌ دليل‌ رأي‌ دادگاه‌ 280

                                 8 ـ ابطال‌ اقرارنامه‌ي‌ رسمي‌ به‌ دليل‌ ادعاي‌ اكراه‌ مُقِّر 281

                                 9 ـ  الزام‌ به‌ تحويل‌ كالابرگ‌ برنج‌ شهري‌، دو فقره‌ چك‌ و 15610 فقره‌ كالا برگ‌ ارزاق‌ 283

                                 مطالبه‌ي‌ وجه‌ بابت‌ باقيمانده‌ي‌ تسويه‌ حساب‌ با شركت‌ تعاوني‌ (رأي‌ دادگاه‌ تجديدنظر) 286

                                 10 ـ  ابطال‌ رأي‌  هيأت‌هاي‌ تشخيص‌ و حلّ اختلاف‌ مستقر در اداره‌ي‌ كار و امور اجتماعي‌ 287

                                 11 ـ  الزام‌ به‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ي‌ متوفي‌ 291

                                 12 ـ  اعلام‌ صوري‌ بودن‌ معامله‌ به‌ دليل‌ ادعاي‌ فرار از دين‌ 293

                                 13 ـ  اثبات‌ مالكيت‌ شش‌ دانگ‌ پارك‌ سوار محور قم‌ ـ كاشان‌ و اجرت‌المثل‌ ايام‌ تصرف‌ 295

                                 14 ـ  اثبات‌ حقّ ارتفاق‌ در مسير قمرود به‌ حاجي‌آباد (رأي‌ دادگاه‌ بدوي‌) 298

 رأي‌ دادگاه‌ تجديدنظر 303                                      15 ـ اعتراض‌ به‌ رأي‌ شورايِ حل‌ اختلاف‌. 305

                                 الف‌:  اعتراض‌ به‌ رأي‌ شوراي‌ حل‌ اختلاف‌ شهيد بهشتي‌ قم‌ مبني‌ بر تخليه‌ي‌ ملك‌ موروثي‌ 305

                                 ب‌:  اعتراض‌ نسبت‌ به‌ دادنامه‌ي‌ صادره‌ از شوراي‌ حل‌ اختلاف‌ 307

                                 پ‌:  اعتراض‌ به‌ دادنامه‌ي‌ صادره‌ از شوراي‌ حل‌ اختلاف‌ شهيد بهشتي‌ قم‌ و اصلاح‌ رأي‌ شورا 308

                                 16 ـ  اعلام‌ فسخ‌ معامله‌ و بي‌اعتبار قراردادِ تنظيمي‌، در مورد انتقال‌ بيست‌ درصد سهم‌الشركه‌ در شركت‌ با مسؤوليت‌ محدود    310

                                 17 ـ  الزام‌ به‌ فروش‌ سهم‌ شراكتي‌ دودانگ‌ اتوبوس‌، علي‌رغم‌ سلبِ حق‌ فروش‌ قبل‌ ازتسويه‌حساب‌؛  312

                                 18 ـ استرداد دسته‌ چك‌ 313

                                                 19 ـ بيمه‌ (دعاوي‌ عليه‌ بيمه‌) . 314

                                 الف‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ بابت‌ خسارات‌ وارد با توجه‌ به‌ بيمه‌ي‌ آتش‌سوزي‌ از شركت‌ بيمه‌ (رأي‌ دادگاه‌بدوي‌) 314

 رأي‌ دادگاه‌ تجديدنظر 316

                                 ب‌: مطالبه‌ي‌ ديه‌ي‌ كامل‌ از شركت‌ سهامي‌ بيمه‌ي‌ ايران‌ 318

                                 پ‌: مطالبه‌ي‌ ديه‌ از ما ترك‌ مورّث‌ و بيمه‌ دانا 320

                                 ت‌: مطالبه‌ي‌ ديه‌ مورد حكم‌ از بيمه‌ آسيا در دادنامه‌ي‌ صادره‌ (رأي‌ دادگاه‌ بدوي‌) 322

 رأي‌ دادگاه‌ تجديدنظر 324

                                 ث‌: الزام‌ و محكوميت‌ خوانده‌ به‌ انجام‌ تعهد و پرداخت‌ غرامت‌ بيمه‌ عمر 325

                                 ج‌: الزام‌ به‌ انجام‌ تعهدات‌ بيمه‌نامه‌ي‌ شخص‌ ثالث‌ مبني‌ بر پرداخت‌ ديه‌ي‌ يك‌ مرد مسلمان‌ 328

                                 چ‌: مطالبه‌ي‌ باقيمانده‌ي‌ وجه‌ بابت‌ ديه‌ و ارش‌ صدمه‌ي‌ بدني‌ غيرعمدي‌   استناد رأي‌ قطعي‌ و بيمه‌ نامه‌ي‌ تنظيمي‌ 330

                                 20 ـ بررسي‌ تصرف‌ خوانده‌ 333

                                 21 ـ  (مطالبه‌ي‌ وجه‌ پرداختي‌ بابت‌) بيمه‌ي‌ كارگري‌ از مستأجر مغازه‌. 335

                                 22 ـ  تجديدنظرخواهي‌ از رأي‌ بر محكوميت‌ به‌ پرداخت‌ مبلغ‌ سيصد هزار تومان‌  337

                                 23 ـ  تقديم‌ دادخواست‌ وارد ثالث‌ توسط‌ خوانده‌ 339

                                                 24 ـ تجديدنظرخواهي‌ از رأي‌ شوراي‌ حل‌ اختلاف‌. 340

                                 الف‌: تجديدنظر خواهي‌ از رأي‌ صادره‌ توسط‌ شوراي‌ حل‌ اختلاف‌ در خصوص‌ سفته‌ 340

                                 ب‌: تجديدنظرخواهي‌ از دادنامه‌ي‌ صادره‌ از شوراي‌ حل‌ اختلاف‌ به‌ استنادحواله‌ 341

                                                 25 ـ حكم‌ حجر. 343

                                 الف‌: صدور حكم‌ حجر 343

                                 ب‌: صدور حكم‌ به‌ رفع‌ حجر 344

                                 پ‌: تقاضاي‌ تعيين‌ شروع‌ به‌ حجر محجور 345

                                 26 ـ  (مطالبه‌ي‌ وجه‌ بابت‌) حق‌ دلالي‌ 346

                                 27 ـ  تحويل‌ قطعي‌ زمين‌ كشاورزي‌ و تعيين‌ كارشناس‌ براي‌ مشخص‌ كردن‌ حدود زمين‌ 348

                                 28 ـ  تسليط‌ نسبت‌ به‌ يك‌ دانگ‌ از پلاك‌ 10247 بخش‌ 1 قم‌ 350

                                                 29 ـ  تقسيم‌ ماترك‌ (سهم‌الارث‌) 351

                                 الف‌: تقسيم‌ سهم‌الارث‌ ملكي‌ كه‌ به‌ صورت‌ رسمي‌ به‌ نام‌ خوانده‌ منتقل‌ شده‌ 351

                                 ب‌: مطالبه‌ي‌ سهم‌الارث‌ 354

                                 پ‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ بابت‌ ماترك‌ و سهم‌الارث‌ 354

                                 ت‌: تقسيم‌ ماترك‌ مورّث‌ از جمله‌ منزل‌ مسكوني‌ 357

                                 ث‌: تقسيم‌ تركه‌ و مطالبه‌ي‌ سهم‌الارث‌ 359

                                 ج‌: (درخواستِ) تقسيم‌ تركه‌ پس‌ از توافق‌ به‌ تقسيم‌ تركه‌ در خارج‌ از دادگاه‌ 361

                                 30 ـ (مطالبه‌ي‌ وجه‌ بابت‌) جريمه‌ و خلافي‌ پرداختي‌ اتومبيل‌ 362

                                 31 ـ (مطالبه‌ي‌) حق‌ زراعت‌ 364

                                                 32 ـ  (مطالبه‌ي‌) خسارت‌ پرداخت‌ شده‌ به‌ ثالث‌ (از طرف‌ بيمه‌) براساس‌ ماده‌ي‌ 30 قانون‌بيمه‌  366

                                 الف‌: نمونه‌ي‌ اوّل‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ پرداختي‌ به‌ بيمه‌ گذار از مقصر حادثه‌  366

                                 نمونه‌ي‌ دوّم‌: مطالبه‌ي‌ 872/550/1 ريال‌ به‌ انضمام‌ كليه‌ي‌ خسارات‌ قانوني‌ 368

                                 ب‌: (درخواست‌) خسارت‌ پرداخت‌ شده‌ به‌ ثالث‌ (به‌ دليل‌ عقد بيمه‌) از مقصر 370

                                                 33 ـ خسارت‌ ناشي‌ از عدم‌ تعهد 371

                                 الف‌: (مطالبه‌ي‌) خسارت‌ ناشي‌ از عدم‌ انجام‌ تعهد، به‌ دليل‌ تعهد به‌ پرداختِ ماهيانه‌ي‌ وجه‌ در صورت‌ عدم‌ انجام‌ تعهد 372

                                 ب‌: تنفيذ قرارداد (بيع‌نامه‌) و الزام‌ به‌ ايفاي‌ تعهد و مطالبه‌ي‌ خسارت‌ 373

                                 پ‌: الزام‌ به‌ انجام‌ تعهدات‌ و پرداخت‌ خسارت‌ وارده‌ (رأي‌ بر بي‌حقي‌ خواهان‌) 375

                                 34 ـ (مطالبه‌ي‌) خسارات‌ مادي‌ و معنوي‌ ناشي‌ از چاپ‌ و انتشار غيرمجاز 376

                                                 35 ـ دستور فروش‌ ملك‌ مشاعي‌ به‌ دليل‌ غير قابل‌ افراز بودن‌ 381

                                 الف‌: نمونه‌ي‌ اوّل‌: درخواست‌ فروش‌ مال‌ مشاع‌ به‌ دليل‌ عدم‌ قابليت‌ افراز 381

                                 نمونه‌ي‌ دوّم‌: دستور فروش‌ ملك‌ مشاعي‌ به‌ دليل‌ غير قابل‌ افراز اعلام‌ شدن‌ 382

                                 نمونه‌ي‌ سوّم‌: فروش‌ مال‌ مشاع‌ به‌ دليل‌ عدم‌ قابليت‌ افراز به‌ استناد تصميم‌ اداره‌ي‌ ثبت‌ 383

                                 ب‌: اعتراض‌ به‌ تصميم‌ اداره‌ي‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ مبني‌ بر عدم‌ افراز 386

                                 پ‌: اعتراض‌ به‌ تصميم‌ اداره‌ي‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ مبني‌ بر ردّ افرازِ ملك‌ 389

                                 ت‌: الزام‌ خواندگان‌ به‌ فروش‌ سهم‌ مشاعي‌ خود قبل‌ از درخواست‌ افراز  391

                                 ث‌: صدور حكم‌ مبني‌ بر اجازه‌ي‌ فروش‌ ملك‌ مشاع‌ به‌ دليل‌ عدم‌ قابليت‌ افراز 392

                                 ج‌: درخواست‌ دستور فروش‌ ملكِ مشترك‌، قبل‌ از قطعيت‌ يافتن‌ تصميم‌ اداره‌ي‌ ثبت‌ اسناد 393

                                 چ‌: فروش‌ ملك‌ مشترك‌ ورَّاث‌ و يا تنظيم‌ سند قبل‌ از درخواست‌ افراز 394

                                 ح‌: الزام‌ به‌ خريد يا فروش‌ ملك‌ قبل‌ از اثبات‌ مالكيت‌ نسبت‌ به‌ دو دانگ‌ 396

                                 خ‌: اعتراض‌ ثالث‌ نسبت‌ به‌ دستور و رأي‌ به‌ فروش‌ ملك‌ و درخواست‌ اصلاح‌ رأي‌ 399

                                 36 ـ (مطالبه‌ي‌ وجه‌ بابت‌ بدهي‌) دو درصد حق‌ كارآموزي‌ توسط‌ سازمان‌ آموزش‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ كشور 401

                                                                 نمونه‌ي‌ اوّل‌ 401

                                 نمونه‌ي‌ دوّم‌ 403

                                 37 ـ رأي‌ اصلاحي‌ 405

                                                 38 ـ (حكم‌) رُشد 406

                                 39 ـ  رفع‌ عيب‌ كارت‌ ماشين‌ كاميون‌ بنز ده‌ تن‌ به‌ 19 تن‌ كه‌ در كارت‌ 16 تن‌ اعلام‌ شده‌ 407

                                                 40 ـ (دعاوي‌ عليه‌) شهرداري‌ 409

                                 الف‌: مطالبه‌ي‌ قيمت‌ روز عرصه‌ به‌ علاوه‌ پانزده‌ درصد اضافه‌ محل‌ اعاشه‌ از شهرداري‌  409

                                 ب‌: مطالبه‌ي‌ خسارات‌ وارده‌ از تصرف‌ شهرداري‌ و احداث‌ خيابان‌ (رأي‌ دادگاه‌ بدوي‌) 412

 رأي‌ دادگاه‌ تجديدنظر 414

 رأي‌ دادگاه‌ تجديدنظر (شعبه‌ هم‌ عرض‌) 416

                                 پ‌: مطالبه‌ي‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ اراضي‌ آستانه‌ي‌ مقدسه‌ي‌ حضرت‌ معصومه‌ 419

                                 ت‌: مطالبه‌ي‌ قيمت‌ اراضي‌ در طرح‌ به‌ نرخ‌ روز از شهرداري‌ 421

                                 ث‌: مطالبه‌ي‌ ثمن‌ زمين‌ وقفي‌ و منافع‌ آن‌ از شهرداري‌ 425

                                 ج‌: مطالبه‌ي‌ سرقفلي‌ و حق‌ كسب‌ و پيشه‌ به‌ نرخ‌ روز از شهرداري‌ 426

                                 41 ـ (مطالبه‌ي‌ وجه‌ بابت‌) شيربها 429

                                 42 ـ  (مطالبه‌ي‌) ضرر و زيان‌ و هزينه‌ي‌ دادرسي‌ 431

                                 43 ـ  (تقاضاي‌) فوت‌ فرضي‌ به‌ شرح‌ متن‌ 432

                                 44 ـ  گزارش‌ اصلاحي‌ (مبني‌ بر تحويل‌ مبيع‌) 433

                                 اعتراض‌ ثالث‌ به‌ گزارش‌ اصلاحي‌ تنظيمي‌ 789 ـ 24/9/82 434

                                 مطالبه‌ي‌ وجه‌ بابت‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ دامداري‌ در اثر توقيف‌ عمليات‌ اجرايي‌ 438

                                 45 ـ  مطالبه‌ي‌ ثمن‌ زمين‌ تصرفي‌ توسط‌ وزارت‌ راه‌ و ترابري‌ (رأي‌ دادگاه‌ بدوي‌) 441

 رأي‌ دادگاه‌ تجديدنظر 444

                                 46 ـ  الزام‌ به‌ پرداخت‌ بهاي‌ عادله‌ي‌ روز يك‌ قطعه‌ زمين‌ تصرفي‌ توسط‌ شركت‌ برق‌ 446

                                                                 نمونه‌ي‌ اوّل‌ 446

                                                                 نمونه‌ي‌ دوّم‌ درخواست‌ الزام‌ به‌ پرداخت‌ ارزش‌ زمين‌ تصرف‌ شده‌ توسط‌ معاونت‌ توليد قبل‌ از ورود ملك‌ در محدوده‌ي‌ خدماتي‌ شهري‌ 450

                                 47 ـ  مطالبه‌ي‌ وجه‌ بابت‌ خريد اجناس‌ مصرفي‌ در منزل‌ به‌ استناد توافق‌ مشروط‌ به‌ تاييدخوانده‌ 452

                                 48 ـ  مطالبه‌ي‌ وجه‌ مصرفي‌ بابت‌ جشن‌ ازدواج‌ و خسارات‌ وارده‌ 453

                                 49 ـ  نصب‌ امين‌ 454

                                 50 ـ  نصب‌ قيم‌ 456

                                 51 ـ  (مطالبه‌ي‌) هزينه‌ي‌ دادرسي‌ 457

                                                 كليد واژه‌هاي‌ جلد چهارم‌ 458

                                                 كتاب‌شناسي‌ (فهرست‌ منابع‌) 4 جلد 485


 

 

 

   ×اسناد تجاري‌ / مندرجات‌ قانوني‌ چك‌   /   ط

 

 

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما