0

دکتر عباس منصور آبادی

روی جلد

شرح مختصر

 تحصیلات

دکتری تخصصی ، حقوق جزا و جرمشناسی از دانشگاه تربیت مدرس سال 1379
کارشناسی ارشد ، حقوق جزا و جرمشناسی از دانشگاه شهید بهشتی سال 1370
کارشناسی علوم قضایی ، از دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری سال 1367
دکتر عباس منصورآبادی از آغاز سال 1370 تا شهریور 1387 (19 سال ) عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز بوده اند و از مهر 1387 به پردیس فارابی دانشگاه تهران منتقل شدند و اکنون نیز به عنوان دانشیار دانشکده حقوق آن پردیس اشتغال دارند.
زمینه های تخصصی و تدریس
حقوق جزای اختصاصی
حقوق جزای عمومی
آئین دادرسی کیفری
مبادی و مبانی حقوق (مقدمه علم حقوق و روش تحقیق)
فلسفه حقوق کیفری
برخي از سوابق اجرايي
مدیر اداره حقوقی کل دانشگاه شیراز از سال، 1370 تا سال 1372 رئیس بخش حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شیراز، 1384 تا 138۷
عضو شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز، 1384 تا ۱۳۸۸  معاون پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز، ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶
معاون آموزشی دانشکده حقوق دانشگاه شيراز، 1386  رئیس بخش حقوق دانشکده آموزشهای الکترونیک دانشگاه شيراز، 1386 تا ۱۳۸۷
مدیر کل اداره حقوقی دانشگاه تهران، 1393 تا ۱۳۹۵

کتب دکتر عباس منصور آبادی