0

دسته بندی موضوعی

در دست انتشار

معیارهای عینی و ذهنی در حقوق کیفری

700,000 ریال

جهانی شدن حقوق بشر و تغییر نظام‌های سیاسی در خاورمیانه

500,000 ریال