0

دسته بندی موضوعی

چاپ نخست

حقوق مدنی تحلیلی (جلد اول)

440,000 ریال

مجموعه سئوالات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی کیفری

420,000 ریال

وضعیت حقوقی و آثار قرارداد باز

240,000 ریال

حاکمیت شرکتی در شرکت‌های سهامی

210,000 ریال

دادرسی انتخاباتی

240,000 ریال

شرح قانون مجازات اسلامی (جلد 1 و 2)

650,000 ریال

حقوق بشر (نظریه‌ها و رویه‌ها)

450,000 ریال

بررسی فقهی – حقوقی مرز جنون و عقل (با رویکرد حقوق و تکالیف زوجه‌ی مبتلا به اختلالات روانی)

330,000 ریال

حقوق مسئولیت بین‌المللی

1,600,000 ریال

تخفیف 10 %
پیوندهای ناموزون بر حق دفاع و وکالت دادگستری
350,000 ریال
315,000 ریال
تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها

400,000 ریال

مختصر حقوق جزای عمومی

600,000 ریال