0

حقوق مدنی عقد بیع و شروط و خیارات

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب حقوق مدنی عقد بیع و شروط و خیارات
  • قیمت 100,000 ریال
  • شابک 978-964-511-471-6
  • تعداد صفحات 240
  • نوبت چاپ 1
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

کتاب عقد بیع، شروط و خیارات در چهار فصل و چندین مبحث و گفتار تهیه و تدوین شده و با افزودن چند فهرست و راهنما بویژه فهرست عنوان‌های اصلی، فهرست تحلیلی‌ عنوان‌ها، فهرست منابع و نمایة الفبایی واژگان و عبارت‌های راهنما به زیور طبع آراسته شده است. شروط ضمن عقد و خیارات در ذیل فصل‌های چهارگانه و متناسب با مباحث و گفتارهای کتاب مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است.

چهار فصل کتاب از قرار ذیل است:

فصل نخست: مفهوم بیع و اقسام آن

فصل دوم: تشکیل عقد بیع

فصل سوم: آثار عقد بیع

فصل چهارم: انحلال عقد بیع

پیشگفتار. 9

 

فصل نخست: مفهوم بیع و اقسام آن.. 13

مبحث نخست: مفهوم و ماهیت عقد بیع.. 13

گفتار نخست ـ مفهوم عقد بیع.. 13

گفتار دوم ـ ماهیت عقد بیع.. 15

مبحث دوم: اقسام عقد بیع.. 19

گفتار نخست ـ بیع‌های سنتی.. 20

گفتار دوم ـ بیع‌های جدید.. 24

 

فصل دوم ـ تشکیل عقد بیع.. 27

مبحث نخست ـ قواعد عمومی.. 27

گفتار نخست ـ قصد و رضا 27

گفتار دوم ـ مورد معامله. 28

گفتار سوم ـ اهلیت بایع و مشتری.. 28

گفتار چهارم ـ مشروعیّت جهت... 29

مبحث دوم ـ شرایط اختصاصی.. 30

گفتار نخست ـ شرایط ساختاری.. 30

گفتار دوم ـ احکام ویژه. 32

مبحث سوم ـ شروط ضمن عقد.. 33

گفتار نخست ـ مفهوم، ماهیت و شرایط... 33

گفتار دوم ـ شروط باطل.. 38

گفتار سوم ـ شرط صفت... 43

گفتار چهارم ـ شرط نتیجه. 45

گفتار پنجم ـ شرط فعل.. 47

گفتار ششم ـ مباحث تحلیلی شرط نتیجه. 52

 

فصل سوم ـ آثارعقد بیع.. 71

مبحث نخست ـ انتقال مالکیت مبیع و ثمن.. 72

گفتار نخست ـ انتقال مالکیت و زمان انتقال.. 72

گفتار دوم ـ شروط و قراردادهای راجع به زمان انتقال مالکیت... 74

مبحث دوم ـ الزام قانونی بایع و مشتری نسبت به تسلیم مبیع و ثمن.. 77

گفتار نخست ـ مفهوم، ماهیت و مبانی حقوقی تسلیم.. 78

گفتار سوم ـ آثارتسلیم.. 88

گفتار چهارم ـ ضمانت اجراهای تسلیم.. 96

مبحث سوم ـ ضمان درک... 101

گفتار نخست ـ مفهوم، مبنا و ماهیت حقوقی ضمان درک... 102

گفتار دوم ـ قراردادها و شروط راجع به ضمان درک... 103

گفتار سوم ـ قلمرو مسئولیت‌های بایع و مشتری.. 105

مبحث چهارم ـ مباحث تحلیلی ثمن.. 107

گفتار نخست ـ ضمانت اجرای تسلیم ثمن درفرض امکان تسلیم.. 110

گفتار دوم ـ ضمانت اجرای تأخیر در تسلیم ثمن در فرض عدم امکان تسلیم.. 128

 

فصل چهارم ـ انحلال عقد بیع.. 139

گفتار مقدماتی ـ شرط فاسخ.. 140

مبحث نخست ـ قواعد و اصول مشترک خیارات... 143

گفتار نخست ـ مبنا و ماهیت... 143

گفتار دوم ـ ایجاد و اجرای خیار. 144

گفتار سوم ـ حکم و اوصاف... 146

مبحث دوم ـ خیارهای مشترک... 149

گفتار نخست ـ خیار شرط.. 149

گفتار دوم ـ خیار تخلف از شرط.. 152

گفتار سوم ـ خیار رویت و تخلف وصف.... 152

گفتار چهارم ـ خیار غبن.. 156

گفتار پنجم ـ خیار عیب... 158

گفتار ششم ـ خیار تدلیس.... 167

گفتار هفتم ـ خیار تبعض صفقه. 169

گفتار هشتم ـ خیار تعذر تسلیم، تعذر اجرای تعهد و شرط.. 172

گفتار نهم ـ خیار تفلیس.... 174

مبحث سوم ـ خیارهای ویژة عقد بیع.. 174

گفتار نخست ـ خیار مجلس.... 174

گفتار دوم ـ خیار حیوان.. 177

گفتار سوم ـ خیار تأخیر ثمن.. 178

 

فهرست تحلیلی عنوان‌ها 208

فهرست منابع.. 222

نمایة الفبایی واژگان و عبارت‌های راهنما 226