0

جرم شناسی بالینی

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب جرم شناسی بالینی
  • قیمت 400,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-511-303-0
  • تعداد صفحات 368
  • نوبت چاپ 3
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 1

📌كتاب حاضر مشتمل بر دو بخش و پنج فصل است:
بخش اول : جرم شناسي باليني در پرتو پيدايش و توسعه مفهوم حالت خطرناك
-انديشه هاي جرم شناختي و حقوقي
-توسعه علمي مفهوم حالت خطرناك در پرتو جرم شناسي باليني
بخش دوم : جرم شناسي باليني در پرتو بحران و تحول مفهوم حالت خطرناك
-بحران جرم شناسي باليني در نظريه الغاگر
-تحول جرم شناسي باليني و مفهوم حالت خطرناك
-رويكرد مقابله با حالت خطرناك
📌نويسنده محترم در مقدمه كتاب حاضر بيان داشتند كه جرم شناسي كه يكي از علوم مركب است در يك تقسيم بندي كلي منقسم بر جرم شناسي نظري (كه موضوعش تبيين عمل و اقدام جنايي يا عوامل و فرايندهاي ارتكاب جرم است) و كاربردي (كه به تعبير ژان پيناتل، فقط، جرم شناسي باليني، يعني جرم شناسي اصلاح و درمان، شناخت مجرم خطرناك و در نهايت، پیشگیری از تكرار جرم است)، ميشود.
📌نگرش علمي جرم شناسي باليني نسبت به بزهكار تا حدي مشابه نگرش پزشك به بيمار است به همين جهت اصل جرم شناسي باليني از مدل پزشكي الگو می گیرد.جرم شناسي باليني به بسترها و عوامل ارتكاب جرم توجه دارد و در مورد کسي كه مرتكب جرم شده است به علت يابي مي پردازد.
📌مقابله موثر با تكرار جرم كه غايت جرم شناسي باليني است، مستلزم شناخت حالات مختلف شخصيتي بزهكار و مولفه هاي آن هست، بررسي شخصيت بزهكار و تحليل مولفه هاي آن در جرم شناسي باليني، زماني كه پيروان جبر علمي در جستجوي يافتن ضابطه كيفري جديدي بودند منجر به درك حالتي گردید كه گاروفالو يكي از بنيانگذاران مكتب تحققي، آن را حالت خطرناک، خطرناكی یا هول انگیزي ناميد.
📌مفهوم حالت خطرناک در چارچوب جرم شناسي باليني در انديشه كيفري معاصر جايگاہ خاصي پيدا كرده است و در قانون گذاري كشورهاي مختلف به شكل قواعد جزايي و مقررات حاكم بر مجازات ها انعكاس يافته است.
📌مثل نگهداري نامحدود مجرمين غير قابل اصلاح در مكان هاي خاص، توسعه تدابير بازدارنده، معالجات پزشكي و دولتي، قبل و بعد از محاكمه، تشديد مجازات مرتكبين تكرار جرم و ... ناشي از تاثيرات اين مفهوم در سياست جنايي تقنيني كشورها است.
📌قانون گذار كيفري ايران نيز در برخي موارد، اگاهانه و در برخي ديگر ناآگاهانه تحت تاثير مفهوم جرم شناسي باليني به مفهوم حالت خطرناك در قالب عناويني نظير مجرم خطرناك، مجرم بالعادت و مجرم بالفطره اشاره نموده است و در بعضي موارد به جرم انگاری جرايم مانند تكدي، ولگردی و اعتياد پرداخته است.
📌اين مفهوم بعد از چندين دهه كه فرمانرواي مطلق جرم شناسي باليني بود، مدت ها است كه از جهت گوناگون مورد انتقاد قرار گرفته است اين انتقادات عمدتا دائرمدار غير قابل پيش بيني اين مفهوم و الغاگری ناشي از جرم شناسي هاي عمل مجرمانه و واكنش اجتماعي است كه در نهايت مفاهيم جانشيني را تحت عنوان هاي ناپختگی و آستانه بزهكاري پيشنهاد كرده است.
📌 عليرغم ايرادات مكاتب جديد جرم شناسي مانند جرم شناسي واكنش اجتماعي و نئوكلاسيك جديد و نيز ايرادات ناشي از مقوله هاي حقوق بشر
به جرم شناسي باليني و مفهوم حالت خطرناك، اين مفهوم كماكان در جرم شناسي و حقوق جزا در پرتو فناوري هاي جديد روش هاي باليني ، اصلاح و درمان و بازپروري، محفوظ مانده و در عين حال متحول گرديده است.

 

فهرست مطالب

پيشگفتار. 5

 

بخش نخست: جرم شناسي باليني در پرتو پيدايش و توسعه مفهوم حالت خطرناک

 

فصل نخست ـ انديشه‌هاي جرم شناختي و حقوقي.. 5

مبحث نخست ـ جرم شناسي باليني، بستر پيدايش مفهوم حالت خطرناک.. 5

 

گفتار نخست ـ بسترهاي اجتماعي و علمي.. 5

 

گفتار دوم ـ مفهوم علمي حالت خطرناک.. 5

 

بند نخست ـ تعريف حالت خطرناک.. 5

 

بند دوم ـ خصوصيات حالت خطرناک.. 5

 

الف ـ «نسبيت» 5

 

ب ـ بالقوگي.. 5

 

بند سوم ـ مؤلفه‌هاي حالت خطرناک.. 5

 

الف ـ ظرفيت جنايي.. 5

 

ب ـ قابليت انطباق اجتماعي.. 5

 

بند چهارم ـ درجات و حالات باليني حالت خطرناک.. 5

 

الف ـ درجات باليني.. 5

 

ب ـ حالات باليني.. 5

 

1ـ حالت قريب الوقوع. 5

 

2ـ حالت مزمن.. 5

 

گفتارسوم ـ مفهوم حالت خطرناک در پرتو انسان شناسي جنايي و نظريه تعدد
عوامل
. 5

 

بند نخست ـ انعکاس مفهوم حالت خطرناک در انسان شناسي جنايي.. 5

 

بند دوم ـ نظريه تعدد عوامل بزهکاري.. 5

 

مبحث دوم ـ ايده‌هاي حقوقي مفهوم حالت خطرناک.. 5

 

گفتار نخست ـ تبيين حقوقي حالت خطرناک در مکتب اثباتي.. 5

 

بند نخست ـ تحول مباني مسئوليت کيفري.. 5

 

بند دوم ـ راهکار مقابله با بزهکار خطرناک.. 5

 

گفتار دوم ـ تعبير بنيانگذاران اتحادية بين‌المللي حقوق کيفري.. 5

 

بند نخست ـ تفکرات حقوقي.. 5

 

بند دوم ـ تدابير مقابله با حالت خطرناك.. 5

 

گفتار سوم ـ استفاده سياسي از دستاوردهاي جرم شناسي باليني.. 5

 

گفتار چهارم ـ انديشه‌هاي حقوقي مكتب دفاع اجتماعي.. 5

 

بند نخست ـ مفهوم رفتار ضد اجتماعي.. 5

 

بند دوم ـ تعديل مفهوم دفاع اجتماعي.. 5

 

بند سوم ـ نظام مقابله با حالت خطرناک.. 5

 

فصل دوم ـ توسعه علمي مفهوم حالت خطرناک در پرتو جرم شناسي باليني.. 5

مبحث نخست ـ مفهوم حالت خطرناک در پرتو نظريه‌هاي علت شناسي جرم. 5

 

گفتار نخست ـ مطالعات با محوريت عوامل زيست شناختي.. 5

 

بند نخست ـ تأثير نمود جسماني در بزهكاري و بروز حالت خطرناک.. 5

 

الف ـ پژوهشهاي تيپ شناختي.. 5

 

ب ـ نقش اندامي جمجمه در بزهكاري و بروز حالت خطرناک.. 5

 

بند دوم ـ نقش ژنتيك در بزهكاري و بروز حالت خطرناک.. 5

 

الف ـ خانواده سنتي محور بررسي‌هاي ژنتيكي.. 5

 

ب ـ جهت گيري پژوهش‌هاي جديد. 5

 

1ـ بررسي دوقلوها 5

 

2ـ بررسي فرزندخوانده‌ها 5

 

بند سوم ـ تأثير عوامل فيزيولوژيکي در بزهکاري و بروز حالت خطرناک.. 5

 

الف ـ نقش هورمونها 5

 

ب ـ نقش سيستم عصبي.. 5

 

بند چهارم ـ بزهکاري در پرتو عوامل محيطي تأثيرگذار بر شرايط زيستي.. 5

 

گفتار دوم ـ مطالعات با محوريت عوامل روان شناختي.. 5

 

بند نخست ـ تحليل دستاوردهاي روانکاوي.. 5

 

الف ـ بناي سازمان شخصيت بر مؤلفه‌هاي جديد. 5

 

ب ـ اختلال در مؤلفه‌هاي سازمان شخصيت.. 5

 

پ ـ تحليل روانکاوانه بزهکاري.. 5

 

بند دوم ـ نظريه شخصيت جنايي.. 5

 

الف ـ مفهوم شخصيت جنايي.. 5

 

ب ـ مؤلفه‌هاي شخصيت جنايي.. 5

 

1ـ خودبيني (خودمداري) 5

 

2ـ ناپايي.. 5

 

3 ـ پرخاشگري.. 5

 

4ـ بي‌تفاوتي عاطفي.. 5

 

5ـ متغيرها 5

 

پ ـ جلوه‌هاي نابهنجاري شخصيت.. 5

 

1ـ اختلال شخصيتي روان نژند. 5

 

2ـ اختلال شخصيتي روان پريش... 5

 

3ـ اختلال شخصيتي روان رنجه. 5

 

4ـ اختلال شخصيتي جامعه ستيز. 5

 

بند سوم ـ نظريه‌هاي مربوط به هوش... 5

 

گفتار سوم ـ نظريه‌هاي مبتني بر علل روان ـ زيستي بزهکاري.. 5

 

بند نخست ـ انحراف غريزي.. 5

 

بند دوم ـ ناسازگاري زيستي.. 5

 

بند سوم ـ سرشت بزهکارانه. 5

 

بند چهارم ـ خشونت گرايي.. 5

 

گفتار چهارم ـ نظريه‌هاي مبتني بر علل روان – اجتماعي بزهکاري.. 5

 

بند نخست ـ ضعف تعهد اجتماعي.. 5

 

بند دوم ـ بي‌پروايي در همنوايي.. 5

 

بند سوم ـ اختلال علقه‌هاي اجتماعي.. 5

 

بند چهارم ـ ضعف خود کنترلي.. 5

 

مبحث دوم ـ تبلور حالت خطرناک در حقوق کيفري.. 5

 

گفتار نخست ـ جلوه‌هاي تقنيني.. 5

 

بند نخست ـ معيارهاي قانوني.. 5

 

الف ـ تبلور حالت خطرناک در ماهيت جرائم ارتکابي.. 5

 

1ـ نيرنگ آميزي جرائم؛ نخستين معيار قانوني حالت خطرناک.. 5

 

2ـ تحول نيرنگ آميزي جرائم به سازمان يافتگي.. 5

 

3ـ تبلور حالت خطرناك در ماهيت خشونت بار جرائم. 5

 

ب ـ معيار بازگشت به رفتار جنايي.. 5

 

1ـ رويكرد تقنيني تكرار جرم با تأكيد بر قوانين ايران. 5

 

2ـ مفاهيم جرم شناختي تكرار جرم. 5

 

2ـ1ـ بزهكاري حرفه‌اي.. 5

 

2ـ2ـ بزهكاري به عادت.. 5

 

بند دوم ـ معيارهاي زيستي، رواني و اجتماعي.. 5

 

الف ـ معيارهاي زيستي، رواني و اجتماعي در حقوق ايران. 5

 

ب ـ معيارهاي زيستي، رواني و اجتماعي در حقوق تطبيقي.. 5

 

گفتار دوم ـ مقابله با حالت خطرناك در مدل باليني و كيفرهاي سنتي.. 5

 

بند نخست ـ توسعه «مدل باليني حالت خطرناك» 5

 

الف ـ جايگاه مدل باليني در حقوق تطبيقي.. 5

 

ب ـ ارزيابي مدل باليني.. 5

 

بند دوم ـ كيفرهاي سنتي.. 5

 

الف ـ كيفر مرگ.. 5

 

1ـ توجيه اعمال كيفر مرگ.. 5

 

2ـ رويكرد تقنيني كيفر مرگ در حقوق تطبيقي.. 5

 

3ـ كيفر مرگ در اسناد بين‌المللي.. 5

 

ب ـ مجازات زندان. 5

 

 

بخش دوم: جرم شناسي باليني در پرتو بحران و تحول مفهوم حالت خطرناك

 

فصل نخست ـ بحران جرم شناسي باليني در نظريه‌هاي الغاگر. 5

مبحث نخست ـ نظريه‌هاي جرم شناختي الغاگر. 5

 

گفتار نخست ـ جرم شناسي واكنش اجتماعي.. 5

 

بند نخست ـ جرم شناسي سياست گرا 5

 

بند دوم ـ جرم شناسي تعامل گرا 5

 

گفتار دوم ـ تولد جرم شناسي عمل مجرمانه در پرتو ناکارآمدي جرم شناسي
باليني
.. 5

 

بند نخست ـ ناکارآمدي جرم شناسي باليني.. 5

 

الف ـ علل ناکارآمدي.. 5

 

ب ـ ابعاد ناکارآمدي.. 5

 

بند دوم ـ جرم شناسي عمل مجرمانه. 5

 

الف ـ نظرية مهار. 5

 

ب ـ نظرية انتخاب عقلاني.. 5

 

پ ـ تحليل استراتژي بزهكاري.. 5

 

ت ـ رهيافت فعاليت روزمره بزه ديدگان. 5

 

گفتار سوم ـ تبلور انديشه‌هاي الغاگردر الگوهاي حالت خطرناك.. 5

 

بند نخست ـ الگوي مبتني بر عدالت.. 5

 

بند دوم ـ الگوي حمايت از جامعه. 5

 

الف ـ ممنوعيت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه معين.. 5

 

ب ـ منع اقامت يا رفت و آمد در محل معين.. 5

 

پ ـ اخراج بزهكاران بيگانه از كشور. 5

 

ت ـ محروميت از حقوق اجتماعي.. 5

 

مبحث دوم ـ الغاگري ناشي از غير قابل پيش‌بيني بودن حالت خطرناك.. 5

 

گفتار نخست ـ روشهاي پيش‌بيني بزهکاري و حالت خطرناك.. 5

 

بند نخست ـ روش باليني.. 5

 

بند دوم ـ روش آماري.. 5

 

بند سوم ـ روش جدول‌هاي پيش بيني.. 5

 

گفتار دوم ـ رويكرد جديد پيش‌بيني بزهکاري.. 5

 

گفتار سوم ـ كاربردهاي پيش‌بيني بزهکاري.. 5

 

بند نخست ـ قرارهاي تأمين كيفري.. 5

 

بند دوم ـ تعيين کيفر. 5

 

بند سوم ـ آزادي مشروط.. 5

 

بند چهارم ـ طبقه بندي زندانيان. 5

 

گفتار چهارم ـ محدوديتهاي اخلاقي پيش‌بيني بزهکاري.. 5

 

فصل دوم ـ تحول جرم شناسي باليني و مفهوم حالت خطرناك.. 5

مبحث نخست ـ مفهوم حالت خطرناك در پرتو طرح مفاهيم جانشين.. 5

 

گفتار نخست ـ مفهوم ناپختگي.. 5

 

گفتار دوم ـ مفهوم آستانة بزهكاري.. 5

 

بند نخست ـ مؤلفه‌هاي آستانة بزهكاري.. 5

 

الف ـ شخصيت.. 5

 

1ـ عوامل فردي.. 5

 

2ـ عوامل محيطي.. 5

 

3ـ توصيف شخصيت در آستانة بزهكاري.. 5

 

3ـ1ـ توصيف‌هاي عيني.. 5

 

3ـ2ـ توصيف‌هاي ذهني.. 5

 

3ـ2ـ1ـ انگيزش‌هاي درون‌زا و برون‌زا 5

 

3ـ2ـ2ـ واكنش رواني.. 5

 

3ـ2ـ3ـ مفهوم سرگرداني.. 5

 

ب ـ وضعيت پيش جنايي.. 5

 

1ـ جنبه‌هاي مادي.. 5

 

2ـ توصيف رواني.. 5

 

3ـ گونه‌هاي وضعيت پيش جنايي.. 5

 

4ـ بزه ديده به عنوان وضعيت پيش جنايي.. 5

 

بند دوم ـ تدابير مداخله در آستانة بزهكاري.. 5

 

الف ـ پيشگيري فرد مدار. 5

 

1ـ پيشگيري رشد مدار. 5

 

2ـ پيشگيري جامعه مدار. 5

 

ب ـ پيشگيري وضعيت مدار. 5

 

فصل سوم ـ رويكرد مقابله با حالت خطرناك.. 5

مبحث نخست ـ تدابير كنشي مداخله در موقعيتهاي خطرناك.. 5

 

گفتار نخست ـ بيماران رواني خطرناك.. 5

 

گفتار دوم ـ کودکان در معرض خطر. 5

 

گفتار سوم ـ کنترل هويت بزهکاران خطرناک.. 5

 

مبحث دوم ـ جرم انگاري موقعيتهاي خطرناك.. 5

 

گفتار نخست ـ بحث انتقادي.. 5

 

بند نخست ـ آثار جرم انگاري رفتارهاي خطرناك.. 5

 

بند دوم ـ رفتارهاي خطرناك در سنجه معيارهاي جرم انگاري.. 5

 

الف ـ معيار توازن دلايل. 5

 

ب ـ معيار مقبوليت يا فرض همنوايي و پذيرش... 5

 

پ ـ معيار منع ايراد خسارت.. 5

 

ت ـ معيار پالايش... 5

 

گفتار دوم ـ مصاديق اصلي جرم انگاري رفتارهاي خطرناك در حقوق ايران. 5

 

بند نخست ـ ولگردي.. 5

 

بند دوم ـ تكدي.. 5

 

بند سوم ـ اعتياد به مواد مخدر. 5

 

مبحث سوم ـ تدابير واكنشي در پرتو مديريت قانوني خطر. 5

 

گفتار نخست ـ رويکرد مديريت خطر در حقوق ايران. 5

 

بند نخست ـ بزهکاران خطرناک موضوع نظارت.. 5

 

بند دوم ـ نحوة اعمال مديريت نسبت به بزهکاران خطرناک.. 5

 

گفتار دوم ـ مديريت خطر در حقوق تطبيقي.. 5

 

بند نخست ـ تعليق مراقبتي ساده 5

 

بند دوم ـ تعليق نظارتي فشرده 5

 

الف ـ نوجوانان بزهكار. 5

 

ب ـ مرتکبين جرائم مواد مخدر. 5

 

بند سوم ـ حبس خانگي توأم با نظارت الکترونيکي.. 5

 

 

نتيجه گيري.. 5

 

فهرست منابع. 5

الف ـ كتابهاي فارسي.. 5

 

ب ـ مقاله‌هاي فارسي.. 5

 

پ ـ تقريرات.. 5

 

ت ـ پايان نامه‌ها 5

 

ث ـ كتابهاي عربي.. 5

 

ج ـ منابع انگليسي و فرانسه. 5

 

چ ـ منابع اينترنتي و تارنماها 5