0

حقوق اسناد تجارتی

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب حقوق اسناد تجارتی
  • قیمت 250,000 ریال
  • شابک
    1. 964-7896-61-1
  • تعداد صفحات 224
  • نوبت چاپ 10
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 3

گزیده ای از مقدمه کتاب حاضر به قلم نویسنده محترم:
•حقوق اسناد تجارتی بدون تردید از پیچیده ترین شاخه های حقوق خصوصی است.
•حقی که به موجب این اسناد ایجاد و یا منتقل می گردد، فاقد پایگاه مادی بوده و تجسم روابط حقوقی طرفین یا اطراف سند تجارتی را دشوار می سازد.
•به علاوه وصف تجریدی این اسناد و عدم قابلیت استناد به ایرادات، این دشواری را دو چندان می کند. از این ها گذشته نقش اصلی اسناد تجارتی به مفهوم خاص جایگزینی آنها در معاملات به جای پول است و حال آن که خود پول و ماهیت حقوقی آن، از مسائل غامضی است که به آن توجه کافی نشده است و حتی در شاخه حقوق اموال نیز که به بررسی انواع مال و آثار هر یک پرداخته می شود، جای بحث از این ابزار اصلی مبادلات خالی است. لذا در کتاب حاضر به این مهم پرداخته شده است.

  فهرست‌ عناوين‌ اصلي‌

 

 

 

 

 

 

 

           پيش‌گفتار 9

 

 

 

 فصل‌ اوّل‌: كلــــيات‌ 11

             مبحث‌ اوّل‌: تاريخچه‌ پول‌ و سير تحول‌ آن‌ 13

             مبحث‌ دوم‌: معرفي‌ اجمالي‌ اسناد جانشين‌ پول‌ 18

                         گفتار اوّل‌: چك‌ 19

                         گفتار دوم‌: سفته‌ 28

                         گفتار سوم‌: برات‌ 32

                         گفتار چهارم‌: آشنايي‌ اجمالي‌ با آثار اين‌ اسناد 37

                         گفتار پنجم‌: تحولات‌ جديد راجع‌ به‌ پول‌ 39

             مبحث‌ سوم‌: منابع‌ حقوق‌ اسناد تجارتي‌ 41

                         گفتار اوّل‌: حقوق‌ ايران‌ 41

                         گفتار دوم‌: حقوق‌ فراملي‌ 42

             مبحث‌ چهارم‌: طرح‌ كتاب‌ 44

 

 

 

 فصل‌ دوم‌: صدور و انتقال‌ سند 49

             مبحث‌ اوّل‌: صدور سند 51

                         گفتار اوّل‌: مندرجات‌ الزامي‌ سند 52

                         گفتار دوم‌: درج‌ مطالب‌ اضافي‌ در سند 74

                         گفتار سوم‌: ضمانت‌ اجراي‌ فقدان‌ شرايط‌ صوري‌ 81

                         گفتار چهارم‌: اماره‌هاي‌ قانوني‌ در تفسير مفاد سند 86

             مبحث‌ دوم‌: انتقال‌ سند 88

                         گفتار اوّل‌: انتقال‌ سند در وجه‌ حامل‌ 89

                         گفتار دوم‌: انتقال‌ سند در وجه‌ شخص‌ معين‌ يا بحواله‌ كرد 91

                         گفتار سوم‌: تبعيت‌ انتقال‌ سند از متن‌ آن‌ 95

 

 فصل‌ سوم‌: قبول‌ و ضمانت‌ سند 99

             مبحث‌ اوّل‌: قبول‌ سند 101

                         گفتار اوّل‌: صورت‌ قبول‌ 102

                         گفتار دوم‌: اماره‌هاي‌ قانوني‌ مفسر قبولي‌ 108

                         گفتار سوم‌: قبولي‌ در چك‌ 109

             مبحث‌ دوم‌: ضمانت‌ 111

                         گفتار اوّل‌: صورت‌ و انواع‌ ضمانت‌ 112

                         گفتار دوم‌: اماره‌هاي‌ قانوني‌ مفسر ضمانت‌ 114

 

 فصل‌ چهارم‌: حقوق‌ دارنده‌ سند 119

             مبحث‌ اوّل‌: مسؤوليت‌ تضامني‌ امضاكنندگان‌ سند در برابر دارنده‌ 123

                         گفتار اوّل‌: مسؤولين‌ تضامني‌ كدامند؟ 123

                         گفتار دوم‌: شرط‌ تحقق‌ مسؤوليت‌ تضامني‌ 128

                         گفتار سوم‌: ذينفع‌ مسؤوليت‌ تضامني‌ و تعريف‌ دارنده‌ 130

                         گفتار چهارم‌: ترتيب‌ مراجعه‌ به‌ مسؤولين‌ سند 136

             مبحث‌ دوم‌: اصل‌ غيرقابل‌ استناد بودن‌ ايرادات‌ و ادعاها در برابر دارنده‌ با 

             حسن‌نيت‌ سند 137

                         گفتار اوّل‌: مفاد اصل‌ 138

                         گفتار دوم‌: مبناي‌ اصل‌ 143

                         گفتار سوم‌: حدود اصل‌ 146

 

 فصل‌ پنجم‌: اعمال‌ حقوق‌ دارنده‌ سند 161

             مبحث‌ اوّل‌: ارائه‌ سند 163

                         گفتار اوّل‌: ارائه‌ جهت‌ قبولي‌ 164

                         گفتار دوم‌: ارائه‌ جهت‌ تأديه‌ 168

             مبحث‌ دوم‌: اعتراض‌ 174

                         گفتار اوّل‌: تعريف‌ اعتراض‌ 174

                         گفتار دوم‌: روش‌ اثبات‌ 176

                         گفتار سوم‌: مهلت‌ اعتراض‌ 179

                         گفتار چهارم‌: آثار عدم‌ واخواست‌ صحيح‌ 180

                         گفتار پنجم‌: معافيت‌ از واخواست‌ 182

                         گفتار ششم‌: نكول‌ و عدم‌ تأديه‌ سند و وظيفه‌ اطلاع‌رساني‌ 184

             مبحث‌ سوم‌: خسارات‌ 189

                         گفتار اوّل‌: خسارت‌ تاخير تأديه‌ 189

                         گفتار دوم‌: ساير خسارات‌ 193

             مبحث‌ چهارم‌: مرور زمان‌ و تامين‌ خواسته‌ 195

                         گفتار اوّل‌: مرور زمان‌ 195

                         گفتار دوم‌: تامين‌ خواسته‌ 197

             مبحث‌ پنجم‌: ضمانت‌ اجراهاي‌ خاص‌ چك‌ 199

                         گفتار اوّل‌: اجراي‌ چك‌ 200

                         گفتار دوم‌: كيفر صادركننده‌ چك‌ بي‌محل‌ 205

                         فهرست‌ منابع‌ 211

                         فهرست‌ تحليلي‌ عنوان‌ها 213