0

جرایم علیه اموال و مالکیت

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت
  • قیمت 700,000 ریال
  • شابک
    1. 978-622-212-120-4
  • تعداد صفحات 592
  • نوبت چاپ 57
  • سال انتشار 1399
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 2 / 7

📌مديريت محترم بنياد حقوقی ميزان (استاد ارجمند، جناب آقای دكتر عباس شيری) در مقدمه كتاب حاضر، راجع به مولف محترم، موضوع كتاب و اهم نكاتی لازم به ذكر در اين باره فرمودند كه :
📌دست به قلم بردن و نگاشتن درباره جرايم عليه اموال كه از مهمترين مباحث حقوق كيفري اختصاصي است مستلزم در اختيار داشتن لوازم و طي مراحلي است :
📌نخست: آن كه به واسطه ارتباط نزديك اين جرايم با مباحث حقوق مدني، آن چنان كه مولف محترم خود در پیشگفتار كتاب به آن اشاره نموده اند، احاطه نويسنده بر موضوعات حقوق مدني يک ضرورت است،
📌دوم :  آن كه براي وارد شدن در حيطه حقوق جزاي اختصاصي ايران ضمن تسلط بر مفاهيم حقوق عرفي، اشنايي با مباني فقه اسلامي نيز اجتناب ناپذير است و اين هر دو مورد در مورد نويسنده حاضر وجود دارد.
📌نكته ديگر اين است كه در نگارش موضوعات حقوق جزاي اختصاصي، اشاره به موضوعات حقوق جزاي عمومي در حد ضرورت است و مولف محترم به اين مهم نيز در طرح مسايلي مانند شروع به جرم، تكرار وتعدد جرم، مرور زمان، شركت و معاونت در جرم و نظاير انها به خوبی پرداخته اند،
📌به علاوه برجستگی قابل توجه از آن جهت است كه نگارنده ارجمند بيش از هرچيز به ارايه مطالب بديع و تازه با ديدگاهي تطبيقي همت گماشته و سعي كرده اند
و تا از تكرار مكررات پرهيز كنند و تنها به ذكر برداشت هايي از مواد قانوني كه هر حقوقدان مبتدي ميتواند با مراجعه به كتب قانون به سادگی بدان امر مبادرت كند بسنده ننمايد.
📌بنابراين به جرات ميتوان گفت كه بخش قابل توجهي از مطالب مطروحه در اين كتاب براي مثال تقسيم عنصر مادي به سه جزء براي اولين بار در نظام حقوقي ما مورد بحث قرار گرفته اند،
📌ویژگی ديگر اين اثر، انسجام و طبقه
مطالب مورد بحث است كه يقينا موجب تسهيل كار خواننده ميكردد.
📌متاسفانه در برخي از كتب حقوقي منتشر شده، به ویژه در سال هاي اخير، سطحي نگري از يك سو و اشفتگي و در هم ریختگی مطالب از سوي ديگر به چشم ميخورد.
📌نويسنده محترم در پیشگفتار كتاب حاضر بيان داشتند كه ويژگی مشترك جرايم عليه اموال يا جرايم مالي ان است كه همه انها مشتمل بر نقض حقوق مالكانه اشخاص ميباشد،
📌امروزه مفهوم مالكيت شخصي يكي از پايه هاي بنيادين بسياري از جوامع را تشكيل ميدهد و لازمه حقوق و ازادي هاي مدني اشخاص شمرده ميشود .
📌بنابراين همان طوري كه افراد جامعه از ازادي هاي فردي برخوردارند و بايد بتوانند مثلا در مورد نوع شغل يا محل اقامت خود ازادانه تصميم بگيرند، حقوق و منافع ملي انان نيز بايد مورد حمايت قانونگذاران قرار گرفته و از تعرض مجرمين مصون بمانند.
📌 ميتوان كفت جرايم مالي علاوه بر متزلزل كردن پايه هاي اقتصادي نظام اجتماعي موجب ميشوند كه منابع عظيمي صرف جلوگیری از جرم و نيز تعقيب و دستگيري مجرمين عليه اموال شود.
📌خسارت واقعي جرايم مالي نهايتا به جامعه يا بخشي از ان وارد ميشود و هر نظام حقوقي بايد مشخص كند كه در قبال صدماتي كه به منافع ملي اشخاص وارد ميشود، تاچه حد از ضمانت اجراهاي حقوق جزا و تا چه حد موضوع را به حقوق مدني واگذار مي كند.

  

 فهرست‌ مندرجات‌

 

 

 

 يادداشت‌ ناشر 15

 مقدمة‌ مؤلّف‌ 17

 پيشگفتار 19

 

 

 

 فصل‌ اول‌:  كلاهبرداري‌ 23

 

 

 

             مبحث‌ اوّل‌: كليات‌ 25

                         1 ـ مقدّمه‌ 25

                         2 ـ تاريخچه‌ جرم‌ كلاهبرداري‌ 28

                         3 ـ رشد ارتكاب‌ جرم‌ كلاهبرداري‌ در كشورهاي‌ مختلف‌ جهان‌ 32

                         4 ـ جرم‌ كلاهبرداري‌ در فقه‌ اسلامي‌ 41

                         5 ـ جرم‌ كلاهبرداري‌ در قانون‌ مجازات‌ عمومي‌ مصوب‌ سال‌ 1304 43

                         6 ـ جرم‌ كلاهبرداري‌ در قوانين‌ بعد از انقلاب‌ اسلامي‌ 44

                         7 ـ حيثيت‌ عمومي‌ جرم‌ كلاهبرداري‌ 45

                         8 ـ تعريف‌ جرم‌ كلاهبرداري‌ 50

 

             مبحث‌ دوّم‌: عناصر متشكله‌ جرم‌ كلاهبرداري‌ 52

                         گفتار اول‌: عنصر قانوني‌ 52

                         گفتار دوم‌: عنصر مادي‌ 53

                                     الف‌) رفتار مادي‌ فيزيكي‌ 55

                                     ب‌) شرايط‌ و اوضاع‌ و احوال‌ لازم‌ براي‌ تحقق‌ جرم‌ كلاهبرداري‌ 56

                                                 مصاديق‌ تمثيلي‌ وسايل‌ متقلبانه‌ مذكور در قانون‌ 66

                                                             1 ـ 1) فريب‌ دادن‌ مردم‌ به‌ وجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا
                                                             كارخانه‌ها يا مؤسسات‌ موهوم‌ 67

                                                             2 ـ 1) فريب‌ دادن‌ مردم‌ به‌داشتن‌ اموال‌ و اختيارات‌ واهي‌ 67

                                                             3 ـ 1) اميدوار كردن‌ مردم‌ به‌ امور غيرواقع‌ 68

                                                             4 ـ 1) ترساندن‌ مردم‌ از حوادث‌ و پيش‌آمدهاي‌ غيرواقع‌ 68

                                                             5 ـ 1) اختيار اسم‌ يا عنوان‌ مجعول‌ 69

                                                             6 ـ 1) وسايل‌ تقلبي‌ ديگر 71

                                                 موارد تشديد جرم‌ و مجازات‌ كلاهبرداري‌ 73

                                     ج‌) نتيجة‌ حاصله‌ 82

                                                 شروع‌ به‌ جرم‌ كلاهبرداري‌ 89

                         گفتار سوم‌: عنصر رواني‌ 95

             مبحث‌ سوم‌: همكاري‌ در ارتكاب‌ جرم‌ كلاهبرداري‌ 99

                         الف‌) شركت‌ در كلاهبرداري‌ 99

                         ب‌) معاونت‌ در كلاهبرداري‌ 101

             مبحث‌ چهارم‌: تعدّد يا تكرار جرم‌ كلاهبرداري‌ 107

             مبحث‌ پنجم‌: مجازات‌ جرم‌ كلاهبرداري‌ 109

                         الف‌) مجازات‌هاي‌ اصلي‌ 109

                         ب‌) مجازات‌هاي‌ تبعي‌ و تكميلي‌ (تتميمي‌) 112

             مبحث‌ ششم‌: صُوَر خاص‌ جرم‌ كلاهبرداري‌ 116

                         1 ـ ورشكستگي‌ به‌ تقصير يا تقلّب‌ 117

                         2 ـ تعدّي‌ نسبت‌ به‌ دولت‌ 118

                         3 ـ دسيسه‌ و تقلّب‌ در كسب‌ و تجارت‌ 119

                         4 ـ تباني‌ و مواضعه‌ براي‌ بردن‌ مال‌ غير 120

                         5 ـ انتقال‌ مال‌ غير بدون‌ مجوّز قانوني‌ 121

                         6 ـ معرّفي‌ مال‌ ديگري‌ به‌ عوض‌ مال‌ خود 123

                         7 ـ تباني‌ در معاملات‌ دولتي‌ 123

                         8 ـ كلاهبرداري‌ در امور ثبتي‌ 124

                                                 1 ـ 8) تقاضاي‌ ثبت‌ ملك‌ متعلق‌ به‌ ديگري‌ 124

                                                 2 ـ 8) امتناع‌ از ردّ حق‌ به‌ صاحب‌ آن‌ 126

                                                 3 ـ 8) انجام‌ معاملة‌ معارض‌ 126

                         9 ـ كلاهبرداري‌ در شركت‌ها 127

                                                 1 ـ 9) كلاهبرداري‌ در شركت‌هاي‌ سهامي‌ 127

                                                 2 ـ 9) كلاهبرداري‌ در شركت‌هاي‌ مختلط‌ سهامي‌ 128

                                                 3 ـ 9) كلاهبرداري‌ در شركت‌هاي‌ با مسؤوليت‌ محدود 128

                         10 ـ تحصيل‌ متقلبانة‌ تصديق‌ انحصار وراثت‌ 129

                         11 ـ جعل‌ عنوان‌ نمايندگي‌ بيمه‌ 129

                         12 ـ سوءاستفاده‌ از ارز دريافتي‌ از دولت‌ 129

 

 فصل‌ دوم‌: خيانت‌ در امانت‌ 133

 

 

 

             مبحث‌ اوّل‌: كليات‌ 135

                         1 ـ مقدّمه‌ 135

                         2 ـ تاريخچة‌ جرم‌ خيانت‌ در امانت‌ 136

                         3 ـ جرم‌ خيانت‌ در امانت‌ در فقه‌ اسلامي‌ 138

                         4 ـ جرم‌ خيانت‌ در امانت‌ در قانون‌ مجازات‌ عمومي‌ مصوب‌ سال‌ 1304 139

                         5 ـ جرم‌ خيانت‌ در امانت‌ در قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ (بخش‌ تعزيرات‌) 141

                         6 ـ مقايسة‌ كوتاهي‌ بين‌ دو جرم‌ خيانت‌ در امانت‌ و كلاهبرداري‌ 144

                         7 ـ حيثيت‌ عمومي‌ جرم‌ خيانت‌ در امانت‌ 145

                         8 ـ تعريف‌ جرم‌ خيانت‌ در امانت‌ 147

             مبحث‌ دوم‌: عناصر متشكّلة‌ جرم‌ خيانت‌ در امانت‌ 148

                         گفتار اوّل‌: عنصر قانوني‌ 148

                         گفتار دوم‌: عنصر مادّي‌ 148

                                     الف‌) رفتار مادّي‌ فيزيكي‌ 149

                                     ب‌) شرايط‌ و اوضاع‌ و احوال‌ لازم‌ براي‌ تحقق‌ جرم‌ 153

                                                 1 ـ 2) سپرده‌ شدن‌ مال‌ به‌ امين‌ 154

                                                 2 ـ 2) سپرده‌ شدن‌ به‌ يكي‌ از طُرق‌ قانوني‌ 159

                                                 3 ـ 2) شرط‌ استرداد مال‌ سپرده‌ شده‌ يا به‌ مصرف‌ معيّن‌ رسانيدن‌ آن‌ 160

                         ج‌) نتيجة‌ حاصله‌ 164

                         گفتار سوم‌: عنصر رواني‌ 166

             مبحث‌ سوم‌: مجازات‌ جرم‌ خيانت‌ در امانت‌ 172

                         الف‌) مجازات‌ اصلي‌ 172

                         ب‌) مجازات‌هاي‌ تبعي‌ و تكميلي‌ (تتميمي‌) 173

             مبحث‌ چهارم‌: صور خاص‌ جرم‌ خيانت‌ در امانت‌ 174

                         1 ـ سوء استفاده‌ از ضعف‌ نفس‌ اشخاص‌ 174

                                                 1 ـ 1) عمل‌ مادي‌ فيزيكي‌ 174

                                                 2 ـ 1) شرايط‌ و اوضاع‌ و احوال‌ لازم‌ براي‌ تحقّق‌ جرم‌ 175

                                                 3 ـ 1) نتيجة‌ حاصله‌ 176

                         2 ـ سوء استفاده‌ از سفيد مهر 181

                                                 1 ـ 2) عمل‌ مادي‌ فيزيكي‌ 181

                                                 2 ـ 2) شرايط‌ و اوضاع‌ و احوال‌ لازم‌ براي‌ تحقّق‌ جرم‌ 182

                                                 3 ـ 2) نتيجة‌ حاصله‌ 182

                         3 ـ خيانت‌ مستخدمين‌ دولت‌ در اموال‌ و اسناد دولتي‌ 184

                         4 ـ جرايم‌ در حكم‌ خيانت‌ در امانت‌ در قانون‌ تجارت‌ 195

                         5 ـ جرايم‌ در حكم‌ خيانت‌ در امانت‌ در قانون‌ تصديق‌ انحصار وراثت‌ 196

                         6 ـ جرايم‌ در حكم‌ خيانت‌ در امانت‌ در قانون‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ 196

                         7 ـ جرايم‌ در حكم‌ خيانت‌ در امانت‌ در قانون‌ شركت‌هاي‌ تعاوني‌ 197

 

 فصل‌ سوم‌: سرقت‌ 201

 

 

 

             مبحث‌ اوّل‌: كليات‌ 203

                         1 ـ مقدّمه‌ 203

                         2 ـ تاريخچة‌ جرم‌ سرقت‌ در قوانين‌ ايران‌ 204

                         3 ـ تعريف‌ جرم‌ سرقت‌ 204

                                                 1 ـ 3) ربودن‌ 205

                                                 2 ـ 3) مال‌ 208

                                                             1 ـ 2 ـ 3) ربايش‌ برق‌ 210

                                                             2 ـ 2 ـ 3) ربايش‌ آب‌ 212

                                                             3 ـ 2 ـ 3) ربايش‌ گاز 212

                                                             4 ـ 2 ـ 3) ربايش‌ انسان‌ 213

                                                 5 ـ 2 ـ 3) مواد خوراكي‌ و سريع‌الفساد 218

                                                 3 ـ 3) تعلق‌ به‌ غير (مِلك‌ غيربودن‌) 218

                                                 4 ـ 3) به‌طور پنهاني‌ 222

             مبحث‌ دوم‌:  شرايط‌ سرقت‌ مستوجب‌ حد 226

                         1 ـ سارق‌ به‌ حد بلوغ‌ شرعي‌ رسيده‌ باشد 227

                         2 ـ سارق‌ در حال‌ سرقت‌ عاقل‌ باشد 229

                         3 ـ سارق‌ با تهديد و اجبار وادار به‌ سرقت‌ نشده‌ باشد 231

                         4 ـ سارق‌ قاصد باشد 234

                         5 ـ سارق‌ بداند و ملتفت‌ باشد كه‌ مال‌ غير است‌ 234

                         6 ـ سارق‌ بداند و ملتفت‌ باشد كه‌ ربودن‌ آن‌ حرام‌ است‌ 236

                         7 ـ صاحب‌ مال‌، مال‌ را در حرز قرار داده‌ باشد 238

                         8 ـ سارق‌ به‌ تنهايي‌ يا به‌ كمك‌ ديگري‌ هتك‌ حرز كرده‌ باشد 239

                         9 ـ به‌اندازه‌نصاب‌ يعني‌ 5/4 نخودطلاي‌ مسكوك‌ كه‌ به‌صورت‌ پول‌ معامله‌

                         مي‌شود يا ارزش‌ آن‌ به‌ آن‌ مقدار باشد در هر بار سرقت‌ شود 242

                                                 1 ـ 9) زمان‌ تعيين‌ ارزش‌ مال‌ مسروقه‌ 246

                                                 2 ـ 9) مشاركت‌ دو يا چند نفر در سرقت‌ 247

                                                 3 ـ 9) سرقت‌ اسناد داراي‌ ارزش‌ اعتباري‌ 248

                         10 ـ سارق‌ مضطر نباشد 251

                         11 ـ سارق‌ پدر صاحب‌ مال‌ نباشد 254

                         12 ـ سرقت‌ در سال‌ قحطي‌ صورت‌ نگرفته‌ باشد 256

                         13 ـ حرز و محل‌ نگهداري‌ مال‌ از سارق‌ غصب‌ نشده‌ باشد 258

                         14 ـ سارق‌ مال‌ را به‌ عنوان‌ دزدي‌ برداشته‌ باشد 259

                         15 ـ مال‌ مسروق‌ در حرز متناسب‌ نگهداري‌ شده‌ باشد 264

                         16 ـ  مال‌مسروق‌ از اموال‌دولتي‌ و وقف‌ و مانند آن‌كه‌ مالك‌ شخصي‌ ندارد نباشد 266

             مبحث‌ سوم‌: راه‌هاي‌ ثبوت‌ سرقت‌ 280

             مبحث‌ چهارم‌: شرايط‌ اجراي‌ حد 287

                         1 ـ صاحب‌ مال‌ از سارق‌ نزد قاضي‌ شكايت‌ كند 287

                         2 ـ صاحب‌ مال‌ پيش‌ از شكايت‌، سارق‌ را نبخشيده‌ باشد 288

                         3 ـ صاحب‌ مال‌ پيش‌ از شكايت‌، مال‌ را به‌ سارق‌ نبخشيده‌ باشد 289

                         4 ـ مال‌ مسروق‌ قبل‌ از ثبوت‌ جرم‌ نزد قاضي‌، از راه‌ خريد و مانند آن‌، ملك‌ سارق‌

                         در نيايد 290

                         5 ـ سارق‌ قبل‌ از ثبوت‌ جرم‌ از اين‌ گناه‌ توبه‌ نكرده‌ باشد 292

             مبحث‌ پنجم‌: حدّ سرقت‌ 295

             مبحث‌ ششم‌: تكرار يا تعدّد سرقت‌ 301

             مبحث‌ هفتم‌: سرقت‌هاي‌ متفرقه‌ 302

                         1 ـ سرقت‌هاي‌ خاص‌ 302

                                                 1 ـ 1) سرقت‌ مقرون‌ به‌ آزار يا به‌طور مسلّحانه‌ 302

                                                 2 ـ 1) سرقت‌ مسلّحانه‌ گروهي‌ در شب‌ 304

                                                 3 ـ 1) سرقت‌ مقرون‌ به‌ پنج‌ شرط‌ مشدّد 306

                                                 4 ـ 1) سرقت‌ مسلّحانه‌ از منازل‌ 307

                                                 5 ـ 1) سرقت‌ مسلحانه‌ از بانك‌ها، صرّافيها يا جواهرفروشيها 308

                                                 6 ـ 1) راهزني‌ (قطع‌الطريق‌) 309

                                                 7 ـ 1) سرقت‌ از موزه‌ها يا اماكن‌ تاريخي‌ و مذهبي‌ 311

                                                 8 ـ 1) سرقت‌ وسايل‌ و متعلقات‌ مربوط‌ به‌ تأسيساتِ مورد استفادة‌

                                                 عمومي‌ 312

                                                 9 ـ 1) كيف‌زني‌ يا جيب‌بُري‌ 312

                                                 10 ـ 1) سرقت‌ از محل‌ تصادق‌ يا مناطق‌ حادثه‌ زده‌ 312

                                                 11 ـ 1) سرقت‌ مقرون‌ به‌ يكي‌ از شرايط‌ مذكور در قانون‌ 313

                                                 12 ـ 1) سرقت‌ (يااستفاده‌ غيرمجاز از) آب‌ و برق‌ و گاز و تلفن‌ 314

                                                 13 ـ 1) سرقت‌ اقوام‌ شخص‌ ورشكسته‌ 314

                                                 14 ـ 1) سرقت‌ نظاميان‌ 314

                         2 ـ سرقت‌ فاقد شرايط‌ اجراي‌ حد و موجب‌ اخلال‌ در نظم‌ 315

                         3 ـ سرقت‌ سادة‌ مستوجب‌ تعزير 315

                                                 وظيفة‌ قاضي‌ در مواجهه‌ با موادّ مختلف‌ راجع‌ به‌ جرم‌ سرقت‌ 316

             مبحث‌ هشتم‌: شروع‌ به‌ سرقت‌ 318

             مبحث‌ نهم‌: همكاري‌ در ارتكاب‌ جرم‌ سرقت‌ 322

                         الف‌) شركت‌ در جرم‌ سرقت‌ 322

                         ب‌) معاونت‌ در جرم‌ سرقت‌ 322

             مبحث‌ دهم‌: مداخله‌ در اموال‌ مسروق‌ (اخفاي‌ اموال‌ مسروق‌) 325

 

 

 

 فصل‌ چهارم‌: صدور چك‌ پرداخت‌ نشدني‌ 335

 

 

 

             مبحث‌ اوّل‌: مقدّمه‌ 337

                         1 ـ واژة‌ چك‌ در ادبيات‌ فارسي‌ 337

                         2 ـ تاريخچة‌ استعمال‌ چك‌ در جهان‌ 338

                         3 ـ مختصري‌ از اهميت‌ چك‌ 338

                         4 ـ تاريخچة‌ قوانين‌ راجع‌ به‌ چك‌ در ايران‌ 339

                         5 ـ تعريف‌ چك‌ موضوع‌ حقوق‌ كيفري‌ 341

                         6 ـ تعريف‌ جرم‌ صدور چك‌ پرداخت‌ نشدني‌ 342

                         7 ـ ماهيّت‌ خصوصي‌ جرم‌ صدور چك‌ پرداخت‌ نشدني‌ 343

                         8 ـ در حكم‌ سند رسمي‌ بودن‌ چك‌ 346

                         9 ـ انواع‌ چك‌ 348

             مبحث‌ دوم‌: جهات‌ كيفري‌ چك‌ 350

                         1 ـ دارا نبودن‌ وجه‌ نقد يا عدم‌ كفايت‌ آن‌ در تاريخ‌ مندرج‌ در چك‌ 350

                         2 ـ كشيدن‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از وجهي‌ كه‌ به‌ اعتبار آن‌ چك‌ صادر شده‌ است‌ 351

                         3 ـ دستور عدم‌ پرداخت‌ وجه‌ چك‌ به‌ بانك‌ 352

                                     1 ـ 3) كساني‌ كه‌ حق‌ صدور دستور عدم‌ پرداخت‌ وجه‌ چك‌ را به‌ بانك‌ دارند 355

                                     2 ـ 3) موارد قانوني‌ دستور عدم‌ پرداخت‌ 355

                                     3 ـ 3) چگونگي‌ صدور دستور عدم‌ پرداخت‌ 357

                                     4 ـ 3) وظيفة‌ دستوردهنده‌ 357

                                     5 ـ 3) حق‌ دارنده‌ براي‌ تعقيب‌ كيفري‌ دستوردهنده‌ 358

                         4 ـ تنظيم‌ چك‌ به‌ شكل‌ نادرست‌ 359

                                     1 ـ 4) عدم‌ مطابقت‌ امضا 359

                                     2 ـ 4) اختلاف‌ در مندرجات‌ 361

                         5 ـ صدور چك‌ از حساب‌ مسدود 362

                                                 تذكار: حصري‌ بودن‌ موارد پنج‌گانه‌ 365

             مبحث‌ سوم‌: مواردي‌ كه‌ صادركننده‌ طبق‌ مادّه‌ 13 قابل‌ تعقيب‌

            كيفري‌ نيست‌ 366

                         1 ـ چك‌هاي‌ سفيد امضا 367

                         2 ـ چك‌هايي‌ كه‌ براي‌ تضمين‌ انجام‌ معامله‌ داده‌ شده‌ و يا وصول‌ وجه‌ آنها منوط‌              به‌ تحقق‌ شرطي‌ بوده‌ است‌ 368

                         3 ـ چك‌هاي‌ بدون‌ تاريخ‌ يا وعده‌دار 368

             مبحث‌ چهارم‌: عناصر متشكلّه‌ جرم‌ صدور چك‌ پرداخت‌ نشدني‌ 373

                         1 ـ عنصر قانوني‌ 373

                         2 ـ عنصر مادي‌ 373

                                                 1 ـ 2) عمل‌ فيزيكي‌ 373

                                                 2 ـ 2) شرايط‌ و اوضاع‌ و احوال‌ لازم‌ براي‌ تحقق‌ جرم‌ 373

                                                 3 ـ 2) نتيجه‌ حاصله‌ 374

                         3 ـ عنصر رواني‌ 375

             مبحث‌ پنجم‌: مسايل‌ مربوط‌ به‌ شكايت‌ و دادرسي‌ در جرم‌صدور

            چك‌ پرداخت‌ نشدني‌ 377

                         1 ـ كساني‌ كه‌ در مورد اين‌ جرم‌ حق‌ شكايت‌ كيفري‌ دارند 377

                         2 ـ مواعدي‌ را كه‌ شاكي‌ بايد رعايت‌ كند 382

                         3 ـ كساني‌ كه‌ مي‌توان‌ اقدام‌ به‌ شكايت‌ كيفري‌ عليه‌ آنها كرد 392

                         4 ـ چك‌هاي‌ بلامحل‌ صادره‌ در ايران‌ عهدة‌ بانك‌هاي‌ واقع‌ در خارج‌ كشور 395

                         5 ـ دادگاه‌ صالح‌ براي‌ رسيدگي‌ به‌ جرم‌ صدور چك‌ پرداخت‌ نشدني‌ 396

                         6 ـ مطالبة‌ ضرر و زيان‌ در دعوي‌ كيفري‌ و فوري‌ بودن‌ رسيدگي‌ 397

                         7 ـ قرار تأمين‌ در جرم‌ صدور چك‌ پرداخت‌ نشدني‌ تا قبل‌ از اصلاحات‌ سال‌ 1382 404

                         8 ـ قرار تأمين‌ پس‌ از اصلاحات‌ سال‌ 1382 409

             مبحث‌ ششم‌: مجازات‌ جرم‌ صدور چك‌ پرداخت‌ نشدني‌ 410

                         1 ـ مجازات‌ اصلي‌ 410

                         2 ـ اقدام‌ بازدارنده‌ 412

             مبحث‌ هفتم‌: تكرار يا تعدّد جرم‌ صدور چك‌ پرداخت‌ نشدني‌ 416

                                                                         نمودار عناصر متشكلة‌ جرم‌ صدور چك‌ پرداخت‌ نشدني‌ 420

                                                                         نمونه‌اي‌ از گواهينامه‌ عدم‌ پرداخت‌ 421

                                                                         نمونه‌اي‌ از فرم‌ درخواست‌ صدور اجراييه‌ 422

                                                                         متن‌ كامل‌ قانون‌ صدور چك‌ با اصلاحات‌ بعدي‌ 423

                                                                         متن‌ آيين‌نامة‌ مصوب‌ هيأت‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در                                                              مورد تعيين‌ ضوابط‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ محروميت‌ اشخاص‌ از                                                                      افتتاح‌ حساب‌ جاري‌ و نحوة‌ پاسخ‌ به‌ استعلامات‌ بانك‌ها 428

                                                                         موادي‌ از آيين‌نامه‌ اجراي‌ مفاد اسناد رسمي‌ لازم‌الاجرا و طرز                                                                        رسيدگي‌ به‌ شكايت‌ از عمليات‌ اجرايي‌ 429

                                                                         مواد «قانون‌مجازات‌اسلامي‌» مصوب‌سال‌ 1370 در موردسرقت‌                                                                    مستوجب‌حدّ 430

                                                                         متن‌ موادّ فصل‌ 21 قانون‌ مجازات‌اسلامي‌ مصوب‌ سال‌ 1375 432

                                                                         متن‌ چهار مادّه‌ از مواد قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ (كتاب‌ پنجم‌:                                                                تعزيرات‌ و مجازات‌هاي‌ بازدارنده‌) 435

                                                                         متن‌ قانون‌ تشديد مجازات‌ مرتكبين‌ ارتشا و اختلاس‌ و                                                             كلاهبرداري‌ 435

                                                             كتابنامه‌ 440