0

حقوق جزای عمومی (جلد دوم)

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب حقوق جزای عمومی (جلد دوم)
  • قیمت 300,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-511-997-1
  • تعداد صفحات 176
  • نوبت چاپ 54
  • سال انتشار 1399
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 2 / 6

دانلود فهرست مطالب

📌نويسنده محترم در پیشگفتار كتاب حاضر بيان داشتند كه مجموعه حاضر، حاصل سال ها تدريس همين درس توسط ايشان است كه در هر مرتبه چاپ جديد، با تغييرات قوانين و مقررات در زمينه كيفري، تطبيق داده شده و به روز رساني شده است.
📌در كتاب حاضر مطالبي هم به صورت ترجمه از منابع خارجي و يا فقهي مطرح شده است كه به جهت لزوم و ارتباط با مباحث بوده است و به فرض به جهت غلبه دادن جنبه فقهي بر مطالب نبوده است.
📌راجع به جرم ميتوان گفت واقعيتي انساني و اجتماعي است که پیچیدگی پديده جنايي را سبب شده است.
📌و چون اين پديده، حاكي از تعارض ميان انسان و جامعه است، براي مبارزه با آن تحول واكنش جنايي عليه پديده جنايي انكارناپذير است.

جلد دوم :
طبقه بندي جرايم بر حسب عناصر قانوني، مادي و رواني كه براي تعيين نظام حقوقي جرم و چگونگی به كار بستن قواعد نظام حقوقي است.

 

فهرست مطالب

 

فصل دوم :         طبقه‌بندي جرايم 

گفتار نخست طبقه‌بندي جرايم بر حسب عنصر قانوني

الف) جرايم سياسي و جرايم عمومي

1. ضابطۀ تشخيص جرايم سياسي

ديدگاه جرم شناختي

ديدگاه حقوقي

ضابطۀ عيني

ضابطۀ ذهني

2. فوايد حاصل از تشخيص جرايم سياسي

حقوق کيفري بين‌الملل

حقوق کيفري داخلي

ب) جرايم نظامي و جرايم عمومي

1. ضابطۀ تشخيص جرايم نظامي

2. فوايد حاصل از تشخيص جرايم نظامي

حقوق کيفري بين‌الملل

حقوق کيفري داخلي

گفتار دوم: طبقه‌بندي جرايم بر حسب عنصر مادي

الف) طبقه‌بندي جرايم به اعتبار شيوۀ ارتکاب آن

ب) طبقه‌بندي جرايم به اعتبار نتيجۀ ارتکاب آن

پ) طبقه‌بندي جرايم به اعتبار لحظۀ مشاهدۀ عنصر مادّي

گفتار سوم: طبقه‌بندي جرايم بر حسب عنصر رواني

الف) جرايم عمدي وجرايم غيرعمدي

ب) جرايم ساده و جرايم مرتبط

فصل سوم: بزهکار و مسؤوليّت كيفري

گفتار نخست: مفهوم بزهکار

الف) بزهکار و عنصر رواني جرم

1. اشخاص طبيعي

2. اشخاص حقوقي

مسؤوليّت کيفري اشخاص حقوقي به موجب قوانين موضوعه

شروط تحقّق مسؤوليّت کيفري اشخاص حقوقي

شناخت شخص حقوقي

رفتار موجد مسؤوليّت

ارتباط ميان شخص مسؤول و رفتار موجد مسؤوليّت

مجازات اشخاص حقوقي

ب)بزهکار و عنصر مادّي جرم

1. فاعل

فاعل مادّي(مباشر)

شريک

مفهوم شرکت در جرم و شروط تحقّق آن

عنصر قانوني شرکت در جرم

عنصر مادّي شرکت در جرم

عنصررواني شرکت در جرم

عنصر رواني شرکت در جرم عمدي

عنصر رواني شرکت در جرم غيرعمدي

مجازات شرکت در جرم87

مجازات شرکت در جرايم تعزيري

مجازات شرکت در جرايم موجب قصاص و ديات

فاعل معنوي

2. معاون

مشارکت جنايي و معاونت در جرم

مفهوم معاونت در جرم و شروط تحقّق آن

عنصر قانوني معاونت در جرم

عنصر مادّي معاونت در جرم

ويژگيهاي کلّي صورت‌هاي مختلف معاونت در جرم

عنصر رواني معاونت در جرم

عنصر رواني معاونت در جرم عمدي

عنصر رواني معاونت در جرم غيرعمدي

مجازات معاونت در جرم

نظام يگانگي جرم (نظريۀ مجرميت اکتسابي)

نظام چندگانگي جرم (معاونت به عنوان جرم جدا از جرم اصلي)

مجازات معاون جرم در قوانين موضوعه

پ) مسؤول کيفري به علت رفتار ديگري

1. تمايز اصل فردي بودن مسؤوليّت کيفري از اصل شخصي بودن مجازاتها

2. صورت‌هاي مختلف مسؤوليّت کيفري به علّت رفتار ديگري

3. مباني مسؤوليّت کيفري به علّت رفتارديگري

نظريۀ خطر

نظريۀ خطا

4. شروط تحقّق مسؤوليّت کيفري به علّت رفتار ديگري

شروط افعال مباشر جرم

شروط افعال مسؤول کيفري به علّت رفتار ديگري

گفتار دوم: مسؤوليّت کيفري بزهکار

الف) اسباب مانع مسؤوليّت کيفري

1. جنون

تعريف جنون

تشخيص جنون

آثار جنون

جنون به معني خاص

شروط تحقّق جنون مانع مسؤوليّت کيفري

تقارن جنون با جرم

تلازم جنون با جرم

حالت‌هاي نزديک به جنون

بيماري‌هاي اراده

خوابگردي

مستي

مستي تعمّدي

مستي اتّفاقي

مستي مزمن

2. اجبار و اکراه

اجبار مادّي

منشاء اجبار مادّي

اجبار مادّي بيروني

اجبار مادّي دروني

شروط تحقّق اجبار مادّي

اجبار معنوي

منشاء اجبار معنوي

اجبار معنوي بيروني

اجبار معنوي دروني

شروط تحقّق اجبار معنوي

مجازات اکراه کننده

3. اشتباه

اشتباه حکمي

اشتباه موضوعي

اشتباه در جرايم عمدي

اشتباه در جرايم غيرعمدي

ب) امارۀ عدم مسؤوليّت کيفري اطفال

1. مفهوم شرعي بلوغ

2. مفهوم علمي بلوغ

3. دوران کودکي (طفوليت) و نوجواني

دورۀ فقدان مسؤوليّت (اهليت) کيفري

دورۀ برخورداري از مسؤوليّت کيفري نسبي

4. مجازات طفل و نوجوان بزهکار

کتابنامه

واژهنامه

موضوع‌نامه