0

ساده ساز حقوق جزای اختصاصی

روی جلد
پشت جلد

 • امتیاز
 • نام کتاب ساده ساز حقوق جزای اختصاصی
 • تخفیف 15 %
 • قیمت 450,000 ریال 382,500 ریال
 • شابک
  1. 978-964-511-631-4
 • تعداد صفحات 672
 • نوبت چاپ 12
 • سال انتشار 1397
 • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 4

              پرسش و پاسخ مشتمل بر:

 

·         آزمون‌های کارشناسی ارشد حقوق و دکتری حقوق (دانشگاه‌های سراسری و آزاد)

·         آزمون‌های مشاغل حرفه‌ای حقوق (کارآموزی وکالت، سردفتری اسناد رسمی، مشاغل قضایی و مشاوران حقوقی)

·         تجمیع و ادغام پرسش‌های مشابه در آزمون‌های مختلف طی یک پرسش

·         طراحی پرسش‌های لازم از مباحث و منابع مربوط به مطالعه‌ی بیشتر

·         تنظیم پرسش‌ها مطابق با سرفصل قانون مجازات اسلامی 1392

·         ارایه‌ی پاسخ‌های تشریحی با ارجاع دقیق به منابع طرح پرسش (قوانین، مقررات و کتاب‌های معتبر نوشته شده)

·         روزآمد با ذکر نوع و زمان آزمون‌های برگزار شده

 

  

 

 فهرست‌ مطالب‌

 

                 مقدّمه‌ 13

 

 فصل‌ يكم‌

 كلّيّات‌ (مباحث‌ كلّي‌ و پايه‌اي‌)

 

                                     مبحث‌ يكم‌: تعاريف‌ و مفاهيم‌ جزايي‌ 19

                                     مبحث‌ دوم‌: منابع‌ حقوق‌ جزاي‌ اختصاصي‌ 22

                                     مبحث‌ سوم‌: وابستگي‌هاي‌ حقوق‌ جزاي‌ اختصاصي‌ 27

                                     مبحث‌ چهارم‌: انواع‌ و اقسام‌ جرايم‌ و مجازات‌ها 29

 

 فصل‌ دوم‌

 حدود (جرايم‌ مستؤجب‌ حدّ)

 

                                     مبحث‌ يكم‌: حدّ زنا 50

                                                 الف‌) تعريف‌ و موجبات‌ حدّ زنا 50

                                                 ب‌) راه‌هاي‌ ثبوت‌ زنا در دادگاه‌ 51

                                                 ج‌) انواع‌ و اقسام‌ حدّ زنا 56

                                                 د) كيفيّت‌ اجراي‌ حدّ زنا 64

                                     مبحث‌ دوم‌: حدّ لواط‌ (عمل‌ شنيع‌) 68

                                                 الف‌) تعريف‌ و موجبات‌ حدّ لواط‌ 68

                                                 ب‌) راه‌هاي‌ ثبوت‌ لواط‌ در دادگاه‌ 69

                                     مبحث‌ سوم‌: حدّ مساحقه‌ (سُحق‌) 72

                                     مبحث‌ چهارم‌: حدّ قوّادي‌ (قيادت‌) 74

                                     مبحث‌ پنجم‌: حدّ قذف‌ 76

                                     مبحث‌ ششم‌: حدّ مُسكِر (شُرب‌ خَمر) 88

                                                 الف‌) موجبات‌ حدّ مُسكِر 88

                                                 ب‌) شرايط‌ حدّ مُسكِر 89

                                                 ج‌) كيفيّت‌ اجراي‌ حدّ مُسكِر 95

                                                 د) شرايط‌ سقوط‌ حدّ مُسكِر يا عفو از آن‌ 97

                                     مبحث‌ هفتم‌: حدّ محاربه‌ و افساد في‌الارض‌ 98

                                                 الف‌) تعاريف‌ و مفاهيم‌ 98

                                                 ب‌) راه‌هاي‌ ثبوت‌ محاربه‌ و افساد في‌الارض‌ 104

                                                 ج‌) حدّ محاربه‌ و افساد في‌الارض‌ (انواع‌ و اقسام‌) 105

                                     مبحث‌ هشتم‌: حدّ سرقت‌ 108

                                                 الف‌) تعريف‌ و شرايط‌ سرقت‌ حدّي‌ 108

                                                 ب‌) راه‌هاي‌ ثبوت‌ سرقت‌ حدّي‌ 123

                                                 ج‌) شرايط‌ اجراي‌ حدّ سرقت‌ 125

                                                 د) حدّ سرقت‌ (انواع‌ و اقسام‌) 128

 

 فصل‌ سوم‌

 قصاص‌ (جرايم‌ مستؤجب‌ قصاص‌)

 

                                     مبحث‌ يكم‌: قصاص‌ نفس‌ 135

                                                 الف‌) قتل‌ عمد 137

                                                 ب‌) اكراه‌ در قتل‌ 153

                                                 ج‌) شركت‌ در قتل‌ 159

                                                 د) شرايط‌ قصاص‌ نفس‌ 165

                                                 ه) شرايط‌ دعواي‌ قتل‌ 179

                                                 و) راه‌هاي‌ ثبوت‌ قتل‌ 181

                                                             1ـ اقرار قاتل‌ 181

                                                             2ـ شهادت‌ شهود 185

                                                             3ـ لوث‌ و قسامه‌ 186

                                                             4ـ علم‌ قاضي‌ 193

                                                 ز) كيفيّت‌ استيفاي‌ قصاص‌ نفس‌ 194

                                     مبحث‌ دوم‌: قصاص‌ عضو 207

                                                 الف‌) تعاريف‌ و موجبات‌ قصاص‌ عضو 207

                                                 ب‌) شرايط‌ و كيفيّت‌ قصاص‌ عضو 209

 

 فصل‌ چهارم‌

 ديات‌ (جرايم‌ مستؤجب‌ ديه‌)

 

                                     مبحث‌ يكم‌: تعريف‌ ديه‌ و موارد آن‌ 219

                                                 الف‌) تعريف‌ ديه‌ 219

                                                 ب‌) موارد پرداخت‌ ديه‌ 221

                                     مبحث‌ دوم‌: مقدار ديه‌ي‌ قتل‌ نفس‌ 233

                                                 الف‌) مقدار ديه‌ 233

                                                 ب‌) تغليظ‌ ديه‌ 235

                                     مبحث‌ سوم‌: مهلت‌ پرداخت‌ ديه‌ 242

                                     مبحث‌ چهارم‌: مسئول‌ پرداخت‌ ديه‌ 246

                                                 الف‌) خودجاني‌ (قاتل‌) 246

                                                 ب‌) عاقله‌ (بستگان‌) 250

                                                 ج‌) بيت‌المال‌ 256

                                     مبحث‌ پنجم‌: موجبات‌ ضمان‌ 259

                                     مبحث‌ ششم‌: اشتراك‌ در جنايت‌ 270

                                     مبحث‌ هفتم‌: تسبيب‌ در جنايت‌ 276

                                     مبحث‌ هشتم‌: اجتماع‌ سبب‌ و مباشر يا اجتماع‌ چند سبب‌ 278

                                                 الف‌) اجتماع‌ سبب‌ و مباشر 278

                                                 ب‌) اجتماع‌ چند سبب‌ 278

                                     مبحث‌ نهم‌: ديه‌ي‌ اعضاء و جراحات‌ 281

                                                 الف‌) ديه‌ي‌ اعضاء 281

                                                 ب‌) ديه‌ي‌ جراحات‌ 289

                                                 ج‌) پرداخت‌ ارش‌ (حكومت‌) 294

                                     مبحث‌ دهم‌: ديه‌ي‌ جنايت‌ موجد تغيير رنگ‌ پوست‌ يا تورّم‌ 297

                                     مبحث‌ يازدهم‌: ديه‌ي‌ سقط‌ جنين‌ 299

                                     مبحث‌ دوازدهم‌: ديه‌ي‌ جنايت‌ بر مرده‌ 304

 

 فصل‌ پنجم‌

 تعزيرات‌ و مجازات‌هاي‌ بازدارنده‌

 

                                     مبحث‌ يكم‌: جرايم‌ ضدّ امنيّت‌ داخلي‌ و خارجي‌ كشور 315

                                     مبحث‌ دوم‌: اهانت‌ و سوء قصد به‌ مقامات‌ سياسي‌ 337

                                                 الف‌) اهانت‌ به‌ مقدّسات‌ مذهبي‌ 337

                                                 ب‌) اهانت‌ به‌ مقامات‌ سياسي‌ (داخلي‌ و خارجي‌) 338

                                                 ج‌) سوءقصد به‌ مقامات‌ سياسي‌ (داخلي‌ و خارجي‌) 341

                                     مبحث‌ سوم‌: تهيّه‌ و ترويج‌ سكّه‌ي‌ قلب‌ و جعل‌ و تزوير 346

                                                 الف‌) تهيّه‌ و ترويج‌ سكّه‌ي‌ قلب‌ (تقلّبي‌) 346

                                                 ب‌) جعل‌ و تزوير و استفاده‌ از سند مجعول‌ 356

                                     مبحث‌ چهارم‌: محو يا شكستن‌ مهر و پلمپ‌ و سرقت‌ نوشته‌ها از اماكن‌                             دولتي‌ 399

                                     مبحث‌ پنجم‌: فرار محبوسين‌ قانوني‌ و اخفاي‌ مقصّرين‌ 401

                                     مبحث‌ ششم‌: غصب‌ عناوين‌ و مشاغل‌ دولتي‌ 406

                                                 الف‌) غصب‌ عناوين‌ دولتي‌ 406

                                                 ب‌) استفاده‌ از لباس‌هاي‌ رسمي‌ (داخلي‌ و خارجي‌) 408

                                     مبحث‌ هفتم‌: تخريب‌ اموال‌ تاريخي‌، فرهنگي‌ (جرايم‌ عليه‌ آثار ملّي‌) 410

                                     مبحث‌ هشتم‌: تقصيرات‌ و جرايم‌ ارتكابي‌ از سوي‌ مقامات‌ و مأمورين‌                                دولتي‌ 418

                                                 الف‌) تقصيرات‌ مقامات‌ و مأمورين‌ دولتي‌ 418

                                                 ب‌) امتناع‌ مقامات‌ قضايي‌ از انجام‌ وظايف‌ قانوني‌ 428

                                                 ج‌) تعديّات‌ مأمورين‌ دولتي‌ نسبت‌ به‌ دولت‌ 430

                                                             1 ـ تصرّف‌ غيرقانوني‌ 430

                                                             2 ـ تدليس‌ در معاملات‌ دولتي‌ 436

                                                             3 ـ اختلاس‌ 437

                                     مبحث‌ نهم‌: ارتشاء و ربا و كلاهبرداري‌ 447

                                                 الف‌) رشاء و ارتشاء 447

                                                 ب‌) ربا (معاملات‌ ربوي‌) 460

                                                 ج‌) كلاهبرداري‌ و جرايم‌ مرتبط‌ با آن‌ 463

                                                             1 ـ جرم‌ كلاهبرداري‌ 463

                                                             2 ـ تحصيل‌ مال‌ از طريق‌ نامشروع‌ 491

                                                             3 ـ جرم‌ انتقال‌ مال‌ غير 492

                                                             4 ـ جرم‌ معامله‌ي‌ معارض‌ 498

                                                             5 ـ سوءاستفاده‌ از ضعف‌ نفس‌ اشخاص‌ 501

                                     مبحث‌ دهم‌: تمرّد نسبت‌ به‌ مأمورين‌ دولت‌ 503

                                     مبحث‌ يازدهم‌: هتك‌ حرمت‌ اشخاص‌ 507

                                                 الف‌) توهين‌ به‌ افراد 507

                                                 ب‌) توهين‌ به‌ كاركنان‌ دولتي‌ 511

                                     مبحث‌ دوازدهم‌: اجتماع‌ و تباني‌ براي‌ ارتكاب‌ جرايم‌ 514

                                     مبحث‌ سيزدهم‌: جرايم‌ ارتكابي‌ عليه‌ اشخاص‌ و اطفال‌ 517

                                                 الف‌) قتل‌ و شروع‌ به‌ قتل‌ 517

                                                 ب‌) شركت‌ در منازعه‌ 521

                                                 ج‌) قدرت‌نمايي‌ با چاقو و اخلال‌ در نظم‌ 524

                                                 د) آدم‌ربايي‌ 526

                                                 ه) سقط‌ جنين‌ 532

                                                 و) ارتكاب‌ عمل‌ در مقام‌ دفاع‌ مشروع‌ 535

                                                 ز) جرايم‌ عليه‌ اطفال‌ 540

                                                 ح‌) نبش‌ قبر 542

                                     مبحث‌ چهاردهم‌: جرايم‌ ضدّ عفّت‌ و اخلاق‌ عمومي‌ 543

                                                 الف‌) روابط‌ نامشروع‌ 543

                                                 ب‌) تظاهر به‌ عمل‌ حرام‌ و بي‌حجابي‌ 544

                                                 ج‌) مزاحمت‌ تلفني‌ 548

                                     مبحث‌ پانزدهم‌: جرايم‌ ضدّ حقوق‌ و تكاليف‌ خانوادگي‌ 550

                                                 الف‌) ترك‌ انفاق‌ 550

                                                 ب‌) عقد زن‌ شوهردار و ازدواج‌ غيرقانوني‌ 553

                                                 ج‌) عدم‌ ثبت‌ وقايع‌ سه‌گانه‌ 555

                                                 د) فريب‌ (تدليس‌) در ازدواج‌ 557

                                     مبحث‌ شانزدهم‌: قسم‌ و شهادت‌ دروغ‌ و افشاي‌ سرّ 559

                                                 الف‌) قسم‌ و شهادت‌ دروغ‌ 559

                                                 ب‌) افشاي‌ اسرار حرفه‌اي‌ 560

                                     مبحث‌ هفدهم‌: سرقت‌ تعزيري‌ و جرايم‌ مرتبط‌ با آن‌ 563

                                                 الف‌) سرقت‌ و ربودن‌ مال‌ غير 563

                                                 ب‌) مداخله‌ در اموال‌ مسروق‌ (اخفاي‌ مال‌ مسروقه‌) 583

                                                 ج‌) مداخله‌ در اموال‌ توقيفي‌ (توقيف‌شده‌) 588

                                                 د) ساختن‌ كليد تقلّبي‌ (وسيله‌ي‌ ارتكاب‌ جرم‌) 589

                                     مبحث‌ هجدهم‌: تهديد و اكراه‌ 592

                                     مبحث‌ نوزدهم‌: ورشكستگي‌ (به‌ تقلّب‌ و به‌ تقصير) 594

                                     مبحث‌ بيستم‌: خيانت‌ در امانت‌ و جرايم‌ مرتبط‌ با آن‌ 597

                                                 الف‌) خيانت‌ در امانت‌ 597

                                                 ب‌) سوءاستفاده‌ از سفيد مهر يا سفيد امضاء 613

                                                 ج‌) ساير جرايم‌ (در حكم‌ خيانت‌ در امانت‌) 618

                                     مبحث‌ بيست‌ و يكم‌: احراق‌ و تخريب‌ و اتلاف‌ اموال‌ و حيوانات‌ 620

                                     مبحث‌ بيست‌ و دوم‌: هتك‌ حرمت‌ منازل‌ و املاك‌ غير 633

                                     مبحث‌ بيست‌ و سوم‌: افترا و توهين‌ و هتك‌ حرمت‌ 639

                                                 الف‌) افترا (قولي‌ و عملي‌) 639

                                                             1 ـ افتراي‌ قولي‌ (بياني‌ ـ نظري‌) 642

                                                             2 ـ افتراي‌ عملي‌ 645

                                                 ب‌) نشر اكاذيب‌ 646

                                     مبحث‌ بيست‌ و چهارم‌: تجاهر به‌ استعمال‌ مشروبات‌ الكلي‌ و قماربازي‌ و
                                     ولگردي‌ 650

                                                 الف‌) تجاهر به‌ استعمال‌ مشروبات‌ الكلي‌ 650

                                                 ب‌) قماربازي‌ 651

                                                 ج‌) ولگردي‌، تكّدي‌ و كلّاشي‌ 653

                                     مبحث‌ بيست‌ و پنجم‌: جرايم‌ ناشي‌ از تخلّفات‌ رانندگي‌ 656

                                     مبحث‌ بيست‌ و ششم‌: ساير جرايم‌ براساس‌ قوانين‌ خاصّ 671

                                                 الف‌) جرم‌ صدور چك‌ پرداخت‌ نشدني‌ (بلامحلّ) 671

                                                 ب‌) جرايم‌ مربوط‌ به‌ موادّ مخدّر 691

                                                 ج‌) جرايم‌ مربوط‌ به‌ نظاميان‌ 693

                                                 د) جرايم‌ متفرّقه‌ 697

 

                                     منابع‌ و مآخذ 703

                                                 الف‌) كتاب‌ها 703

                                                 ب‌) جزوات‌ و تقريرات‌ 705

                                                 ج‌) قوانين‌ و مقرّرات‌ 705