0

رسانه؛ حقوق بشر و شهروندی

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب رسانه؛ حقوق بشر و شهروندی
  • قیمت 210,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-511-948-3
  • تعداد صفحات 240
  • نوبت چاپ 1
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

دانلود فهرست مطالب

 امروزه با پیشرفت علم، گسترش فنآوری اطلاعات و ارتباطات، روند پر شتاب جهانی شدن و حذف تدریجی پدیده مرزها و شکلگیری دهکده جهانی رسانهها دارای نقش انکارپذیری در تحولات جهان میباشند.

رسانهها را با توجه به پیشرفت تکنولوژیهای اطلاعات و ارتباطات میتوان در دو مقوله رسانههای سنتی و مدرن قرار داد که این تقسیمبندی با توجه به کارکرد رسانهها صورت میگیرد. رسانههای سنتی عبارتند از مطبوعات، رادیو و تلویزیون و رسانههای مدرن را به طور کلی میتوان در اینترنت و ماهواره تعریف نمود ولی این تعبیر کلی شامل وبسایتها، وبلاگها، پستهای الکترونیکی و شبکههای اجتماعی میشود.

به طور کلی کارکرد رسانهها اعم از رسانههای سنتی و مدرن را میتوان تقسیم به چهار قسم نمود که عبارتند از: 1. نظارت بر محیط به معنای جمعآوری و توزیع اطلاعات در مورد رویدادهای محیط اطراف، هم در داخل و هم در خارج یک جامعه خاص و این امر تا اندازهای نظیر آن چیزی است که عموماً به مثابه اداره و هدایت اخبار مورد نظر قرار میگیرد. 2. همبستگی بخشی از جامعه در واکنش به محیط. 3. انتقال میراث اجتماعی از نسلی به نسل دیگر. 4. تفریح و سرگرمی.

این مجموعه در سه بخش تألیف گردیده است:

بخش اول: رسانهها، حقوق بشر و حقوق شهروندی در عصر جهانی شدن.

بخش دوم: نقش رسانهها در تضمین حقوق بشر و شهروندی.

بخش سوم: نقش رسانهها در توسعه حقوق بشر و شهروندی.