0

سازمان جهانی تجارت و حقوق بین‌الملل بشر

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب سازمان جهانی تجارت و حقوق بین‌الملل بشر
  • قیمت 480,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-511-947-6
  • تعداد صفحات 672
  • نوبت چاپ 1
  • سال انتشار 1397
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

 با عنایت به اینکه سازمان جهانی تجارت بواسطه تعهدات دولت‌های عضو از یک طرف و تعهدات خود از طرف دیگر و همچنین وجود الزامات حقوق بین‌الملل عام الزاماتی برای رعایت حقوق بشر دارد، اکنون سؤال اساسی و اصلی که در این چارچوب مطرح می‌گردد اینست که: آیا عملکرد سازمان جهانی تجارت با موازین حقوق بین‌الملل بشر انطباق دارد؟ به تبع پرسش اصلی فوق، سؤالات فرعی ذیل به ذهن متبادر می‌گردد:

الف) آیا سازمان جهانی تجارت در چارچوب حقوق بین‌الملل التزامی به رعایت قواعد بین‌المللی حقوق بشر دارد؟

ب) آیا موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت در عمل با موازین حقوق بین‌الملل بشر انطباق دارند؟

ج) آیا سیاست‌ها و خط مشی‌های ارکان مختلف سازمان جهانی تجارت با موازین حقوق بین‌الملل بشر انطباق دارد؟

د) آیا رویه نهادهای حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت با موازین حقوق بین‌الملل بشر انطباق دارد؟

محور اصلی این نوشتار بررسی عملکرد سازمان جهانی تجارت در پرتو موازین حقوق بین‌الملل بشر می‌باشد که نویسنده سعی دارد برای نخستین بار و به طور جامع، رعایت این قواعد و استانداردهایی را در سه محور موافقتنامه‌ها، سیاست‌ها وه رویه نهادهای حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت مورد بررسی قرار دهد.

در این نوشتار سعی برآن است تا در بخش نخست با نگاهی هر چند موجز و اجمالی به بررسی مبانی نظری حقوق بین‌الملل بشر از یک طرف و حقوق تجارت بین‌الملل از طرف دیگر پرداخته شود. .از اینرو زمینه و بستر بحث، حوزه موضوعی حقوق بشر و گفتمان‌ها و نظریه‌های آن با تأکید بر ضرورت رعایت موازین و قواعد حقوق بشر قرار داده شده است. در بخش دوم این کتاب نسبت میان حقوق بین‌الملل بشر و حقوق سازمان جهانی تجارت مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش سوم نگارنده بر آنست تا با ابتنای بر گفتمان‌های سه گانه حقوق بشر شامل گفتمان فلسفی، گفتمان قانونی و گفتمان سیاسی ـ اجرایی، عملکرد سازمان جهانی تجارت را در سه حوزه سیاست‌ها، موافقتنامه‌ها و رویه حل و فصل اختلافات آن مورد ارزیابی و نقد قرار دهد. در گزینش مصادیق حقوق بشری سعی بر لحاظ بیشترین ارتباط موضوعی و آثار و پیامدهای عملی اجرای موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت، اعمال سیاست‌های آن و نیز رویه نهادهای حل و فصل اختلاف آن بر موازین حقوق بین‌الملل بشر در پرتو گفتمان قانونی حقوق بشر می‌باشد، هر چند در این تحلیل سایر گفتمان‌ها و همچنین دکترین‌های حقوق بشری از نظر دور نمانده است. این نوشتار سعی بر آن است تا پاسخی روشمند به سئوال اصلی و سئوالات فرعی مطروحه داده شود.