0

تصحیح نامه کتاب ساده ساز نوین آیین دادرسی کیفری

تاریخ خبر : 1399/04/01


 تصحیح نامه چاپ 14 کتاب ساده ساز نوین آیین دادرسی کیفری در راستای اصلاح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری