0

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تاریخ خبر : 1395/01/14


 

۴۲۴

شماره پرونده ۵۸۸ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۴

سؤال

 

آیا جرایم ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه غیرعمدی موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (تعزیرات)، باعنایت به اجرایی شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و توجهاً به ماده ۳۴۰ این قانون باید مستقیماً در دادگاه ذیصلاح رسیدگی شود یا ابتدائاً در دادسرا مطرح و با طی مراحل تحقیقات و صدور قرار مقتضی به دادگاه ارسال گردد؟

نظریه شماره ۱۰۶۸/۹۴/۷ ـ ۳۱/۴/۱۳۹۴

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به اینکه به‌موجب مادّه ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به‌طور مستقیم در دادگاه، رسیدگی می‌شود و از طرفی درجه‌بندی مجازات‌ها نیز تنها ناظر به جرائم تعزیری است، لذا به جرم مستوجب دیه، تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی می‌شود. در فرض سؤال، یعنی موردی که جرمی مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت باشد، باید با کیفرخواست رسیدگی شود.

٭٭٭٭٭

۴۲۵

شماره پرونده ۲۱۵۰ ـ ۲۲۵ ـ ۹۳

سؤال

 

۱ ـ با توجه به واگذاری حق نشر به ناشر جهت چاپ اثر در گذشته، آیا صاحب اثر، مؤلف یا پدیدآورنده با ظهور نشر الکترونیک می‌تواند با ناشر الکترونیک قرارداد جدید جهت نشر الکترونیک تنظیم نماید؟

۲ ـ ناشر چاپی به استناد حق نشر واگذار شده به ایشان سابق بر ظهور نشر الکترونیک و دیجیتال مجاز به نشر الکترونیک اثر است یا نیاز به اذن مجدد صاحب اثر، مؤلف یا پدیدآورنده دارد؟

نظریه شماره ۱۰۲۱/۹۴/۷ ـ ۲۳/۴/۱۳۹۴

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به اینکه هرگونه چاپ و نشر تمام یا قسمتی از اثر، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفان و هنرمندان مصوب دی‌ماه ۱۳۴۸ است، لذا نشر دیجیتال یا الکترونیکی نیز مستلزم اخذ اجازه مؤلف یا مصنف است؛ ولو این‌که قرارداد چاپ اثر، قبل از ظهور و رواج نشر الکترونیکی و دیجیتالی منعقد شده باشد و امتیاز نشر الکترونیکی نیز متعلق به پدیدآورنده اثر است.

٭٭٭٭٭

۴۲۶

شماره پرونده ۵۵۴ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۴

سؤال

 

با توجه به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و توجهاً به اینکه ترک انفاق در ماده ۵۳ این قانون جرم انگاری گردیده، آیا در خصوص شکایت ترک انفاق زوجه می‌تواند در محل سکونت خود (که غیر از محل زندگی مشترک است) طرح شکایت کند یا خیر؟

نظریه شماره ۱۰۰۴/۹۴/۷ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۴

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، صرفاً ناظر به دعاوی مورد اشاره در ماده ۴ قانون مذکور است که زوجه می‌تواند در محل سکونت خود علیه زوج در دادگاه خانواده طرح دعوا نماید. در مورد شکایت کیفری ترک انفاق، طبق عمومات آئین دادرسی کیفری، مرجع قضایی محل وقوع جرم، صلاحیت دارد.

٭٭٭٭٭

۴۲۷

شماره پرونده ۵۲۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴

سؤال

 

در مواردی که متهم به چند فقره مجازات محکوم می‌گردد و در حکم دادگاه قید می‌شود مجازات اشد قابل‌اجراست. چنانچه مجازات اشد مشمول عفو گردد آیا مجازات اشد بعدی قابلیت اجرا دارد یا عفو به‌منزله اجرای مجازات است؟

نظریه شماره ۹۶۶/۹۴/۷ ـ ۱۶/۴/۱۳۹۴

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

عفو از موارد اجرای مجازات است؛ کما این‌که مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «در عفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو... رفع می‌شود...». بنابراین در فرض سؤال، در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.