0

تازه‌های نشر میزان در سال 1397

تاریخ خبر : 1397/03/23


چاپ اوّل 1397

 

 

1.      

نگاهی نهادگرا به سیاست خارجی ایران، دکتر محسن خلیلی

40000 تومان

2.      

حقوق بینالملل عمومی، ترجمه: مجید ادیب

18000 تومان

3.      

سازمان جهانی تجارت و حقوق بینالملل، دکترصلاحالدین فاطمینژاد

48000 تومان

4.      

وضعیت حقوقی و آثار قرارداد باز، دکتر مونا استادی

24000 تومان

5.      

حاکمیت شرکتی در شرکتهای سهامی، دکتر جمشید یحییپور

21000 تومان

6.      

رویکرد آیین دادرسی کیفری به جنون، به کوشش: دکتر امیرحسن نیازپور

21000 تومان

7.      

دانشنامه جرمشناسی محکومان، به کوشش: دکتر عباس شیری

45000 تومان

8.      

چکیده مقالات دومین همایش بینالمللی عدالت ترمیمی؛ پل میان تمدنهای جاده ابریشم

30000 تومان

9.      

بزهکاری نوجوانان و دادرسی آن‌ها (جلد اول)، دیوید وی. اسپرینجر، آلبرت آر. روبرتز، ترجمه: سوسن اردبیلی

23000 تومان

10.  

دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام (2-1)، به کوشش: دکتر عباس شیری

25000 تومان

11.  

افقهای نوین در جرمشناسی؛ جرمشناسی محکومان، رود ارل، به کوشش: فرهاد شاهیده

18000 تومان

12.  

دادرسی انتخاباتی، خسوس اوروسکو انریکه و همکاران، ترجمه: دکتر اسدالله یاوری

24000 تومان

13.  

مالیه عمومی، دکتر خدیجه کریمی

22000 تومان

14.  

مقدمهای بر عدالت ترمیمی، دنیل دبلیو. وان نس، کارن هتدرکس، مترجم: دکتر رحیم پیلوار

23000 تومان

15.  

عدالت بازدارنده، دکتر سارا آقائی

12000 تومان

16.  

تحلیل جرم در جرمشناسی فرهنگی، دکتر سارا آقائی

27000 تومان

17.  

الگوهای حقوقی مدیریت خانواده در حقوق ایران و فرانسه، مهرانگیز شاهمرادی زواره

27000 تومان

18.  

فورفیتینگ؛ تأمین مالی از طریق واگذاری اسناد مطالبات تجاری، دکتر زهره افشار قوچانی

26000 تومان

19.  

رسانه حقوق بشر و شهروندی، دکتر امیر بی پروا

21000 تومان