0

دسته بندی موضوعی

دارای تخفیف

تخفیف 10 %
سیاست جنایی معطوف به امنیت و آزادی
300,000 ریال
270,000 ریال
تخفیف 10 %
پیشگیری از شکل‌گیری باندهای قاچاق کالا (با تأکید بر نقش پلیس)
300,000 ریال
270,000 ریال
تخفیف 10 %
حقوق اوراق بهادار
900,000 ریال
810,000 ریال
تخفیف 10 %
خودکشی (از تحریم فقهی تا تجریم حقوقی)
400,000 ریال
360,000 ریال
تخفیف 10 %
مشارکت عمومی - خصوصی (:(PPP مدل‌های قراردادی BOT، EPC  و HAM
450,000 ریال
405,000 ریال
تخفیف 10 %
کاربردهای قضائی هوش مصنوعی
600,000 ریال
540,000 ریال
تخفیف 10 %
جرایم رایانه‌ای
900,000 ریال
810,000 ریال
تخفیف 10 %
مشارکت در نقض اموال فکری در حقوق ایران و آمریکا
1,300,000 ریال
1,170,000 ریال
تخفیف 10 %
الزامات حقوق بشری ضابطان در مرحله کشف جرم
800,000 ریال
720,000 ریال
تخفیف 10 %
پیوندهای ناموزون بر حق دفاع و وکالت دادگستری
350,000 ریال
315,000 ریال
تخفیف 10 %
مالیات‌ها در نظم کنونی
1,200,000 ریال
1,080,000 ریال
تخفیف 10 %
نظام نظارت و رسیدگی به شکایات مناقصات
600,000 ریال
540,000 ریال