0

دسته بندی موضوعی

حقوق مدنی

اشخاص و محجورین

400,000 ریال

اقامتگاه

40,000 ریال

تخفیف 10 %
تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها
400,000 ریال
360,000 ریال
حقوق مدنی تحلیلی (جلد اول)

440,000 ریال

حقوق مدنی(2)؛ اموال و مالکیت

100,000 ریال