0

دسته بندی موضوعی

حقوق مدنی

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

900,000 ریال

پیش فروش ساختمان(ماهیت حقوقی جرایم و ارائه راهکار های پیشگیرانه)

140,000 ریال

خرید و فروش اموال دولتی و عمومی

80,000 ریال

حقوق مدنی(1)، اشخاص

90,000 ریال

اموال و مالکیت

350,000 ریال

ارث

160,000 ریال

درس‌هایی از شفعه، وصیت، ارث