0

ساده‌ساز حقوق جزای عمومی

روی جلد
پشت جلد

 • امتیاز
 • نام کتاب ساده‌ساز حقوق جزای عمومی
 • تخفیف 15 %
 • قیمت 600,000 ریال 510,000 ریال
 • شابک
  1. 978-622-212-075-7
 • تعداد صفحات 512
 • نوبت چاپ 12
 • سال انتشار 1398
 • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 4

                 پرسش . پاسخ مشتمل بر:

 

·         آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری حقوق (دانشگاه‌های سراسری و آزاد اسلامی)

·         آزمون‌های مشاغل حرفه‌ای حقوق (کارآموزی وکالت، سردفتری اسناد رسمی، مشاغل قضایی و مشاوران حقوقی)

·         تجمیع و ادغام پرسش‌های مشابه در آزمون‌های مختلف طی یک پرسش

·         طراحی پرسش‌های لازم از مباحث و منابع مربوط برای مطالعه‌ی بیشتر

·         تنظیم پرسش‌ها مطابق با سرفصل قانون مجازات اسلامی 1392

·         ارایه‌ی پاسخ‌های تشریحی با ارجاع دقیق به منابع طرح پرسش (قوانین، مقررات و کتاب‌های معتبر نوشته شده)

·         روزآمد با ذکر نوع و زمان آزمون‌های برگزار شده 

  

 

 

 فهرست‌ مطالب‌

                    مقدّمه‌ 13

 

 فصل‌ يكم‌ ـ كلّيّات‌ و مقدّمات‌ حقوق‌ كيفري‌ 17

 

                         مبحث‌ يكم‌: تعاريف‌ و مفاهيم‌ حقوق‌ كيفري‌ 19

                         مبحث‌ دوم‌: تقسيمات‌ و شعبات‌ حقوق‌ كيفري‌ 23

                                     الف‌) حقوق‌ كيفري‌ عمومي‌ 23

                                     ب‌) حقوق‌ كيفري‌ اختصاصي‌ 25

                                     ج‌) آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ 26

                                     د) علم‌ اجراي‌ احكام‌ كيفري‌ (كيفرشناسي‌) 30

                         مبحث‌ سوم‌: مقام‌ و جايگاه‌ حقوق‌ كيفري‌ (وابستگي‌ها) 32

                         مبحث‌ چهارم‌: مبادي‌ و منابع‌ حقوق‌ كيفري‌ 38

                                     الف‌) منابع‌ اصلي‌ و الزامي‌ 38

                                                 1 ـ قانون‌ (به‌ معناي‌ عامّ) 39

                                                 2 ـ آراي‌ وحدت‌ رويّه‌ي‌ قضايي‌ 46

                                                 3 ـ منابع‌ فقهي‌ معتبر يا فتاوي‌ معتبر 47

                                     ب‌) منابع‌ فرعي‌ و ارشادي‌ 51

                                                 1 ـ رويّه‌ي‌ قضايي‌ (به‌ معناي‌ عامّ) 52

                                                 2 ـ عقايد علماي‌ حقوق‌ (دكترين‌) 53

                                                 3 ـ عرف‌ و عادت‌ (مسلّم‌) 54

                         مبحث‌ پنجم‌: تفسير قوانين‌ كيفري‌ 56

                                     الف‌) تفسير از سوي‌ قانونگذار (تفسير قانوني‌) 58

                                     ب‌) تفسير از سوي‌ دادرسان‌ (تفسير قضايي‌) 60

                                     ج‌) تفسير از سوي‌ علماء (تفسير علمي‌ يا شخصي‌) 61

                         مبحث‌ ششم‌: قلمرو قوانين‌ كيفري‌ در مكان‌ 62

                                     الف‌) اصل‌ سرزميني‌ بودن‌ قوانين‌ كيفري‌ 62

                                     ب‌) اصل‌ واقعي‌ بودن‌ قوانين‌ كيفري‌ 68

                                     ج‌) اصل‌ شخصي‌ بودن‌ قوانين‌ كيفري‌ 71

                                     د) اصل‌ جهاني‌ بودن‌ قوانين‌ كيفري‌ 77

                         مبحث‌ هفتم‌: قلمرو قوانين‌ كيفري‌ در زمان‌ 79

                                     الف‌) اصل‌ قانوني‌ بودن‌ جرايم‌ و مجازات‌ها 83

                                     ب‌) قاعده‌ي‌ عطف‌ به‌ ماسبق‌ نشدن‌ قوانين‌ كيفري‌ 96

                                     ج‌) قاعده‌ي‌ تفسير مضيّق‌ و محدود قوانين‌ كيفري‌ 109

                         مبحث‌ هشتم‌: استرداد مجرمين‌ 113

                                     الف‌) جهات‌ و شرايط‌ استراداد 113

                                     ب‌) اشخاص‌ موضوع‌ استرداد 115

 

 فصل‌ دوم‌ ـ تحوّلات‌ تاريخي‌ حقوق‌ كيفري‌ 117

 

                         مبحث‌ يكم‌: دوره‌ها و بنيادهاي‌ حقوق‌ كيفري‌ 119

                                     الف‌) دوره‌ي‌ انتقام‌ خصوصي‌ (عصر انتقام‌) 119

                                     ب‌) دوره‌ي‌ تعديل‌ نسبي‌ انتقام‌ خصوصي‌ (عصر قصاص‌) 121

                                     ج‌) دوره‌ي‌ تعديل‌ كلّي‌ انتقام‌ (عصر تحوّل‌) 123

                                     د) دوره‌ي‌ ايران‌ باستان‌ 125

                         مبحث‌ دوم‌: مكاتب‌ و انديشه‌هاي‌ حقوق‌ كيفري‌ 131

                                     الف‌) مكتب‌ فايده‌ي‌ اجتماعي‌ (اصالت‌ سودمندي‌) 131

                                     ب‌) مكتب‌ عدالت‌ مطلق‌ (عدالت‌ ايده‌آلي‌ كانت‌) 142

                                     ج‌) مكتب‌ نئوكلاسيك‌ (سازش‌ عدالت‌ و فايده‌ي‌ اجتماعي‌) 148

                                     د) مكتب‌ تحقّقي‌ يا اثباتي‌ (اصالت‌ تحصّل‌) 154

                                     ه) مكاتب‌ دفاع‌ اجتماعي‌ (هماهنگي‌ انديشه‌ها براي‌ يافتن‌ حقيقت‌) 172

                                                 1 ـ دفاع‌ اجتماعي‌ بر مبناي‌ تهديد جمعي‌ (اثباتي‌ انتقادي‌) 172

                                                 2 ـ دفاع‌ اجتماعي‌ بر مبناي‌ تجربه‌ (اصالت‌ عمل‌ كيفري‌) 173

                                                 3 ـ دفاع‌ اجتماعي‌ تركيبي‌ (مكتب‌ آدولف‌ پرنس‌) 176

                                                 4 ـ دفاع‌ اجتماعي‌ بر مبناي‌ دفاع‌ مطلق‌ فرد (نفي‌ حقوق‌ كيفري‌) 178

                                                 5 ـ دفاع‌ اجتماعي‌ برمبناي‌ دفاع‌ از فرد و جامعه‌ (دفاع‌ اجتماعي‌ جديد) 181

                                     و) ساير مكاتب‌ و انديشه‌هاي‌ حقوق‌ كيفري‌ 185

 

 فصل‌ سوم‌ ـ جرايم‌ و كنش‌هاي‌ مخالف‌ نظم‌ اجتماعي‌ 195

 

                         مبحث‌ يكم‌: معنا و مفهوم‌ جرم‌ (پديده‌ي‌ مجرمانه‌) 197

                         مبحث‌ دوم‌: عناصر تشكيل‌دهنده‌ي‌ جرم‌ 206

                                     الف‌) عنصر قانوني‌ جرم‌ 206

                                     ب‌) عنصر مادّي‌ جرم‌ 210

                                     ج‌) عنصر رواني‌ (معنوي‌) جرم‌ 215

                         مبحث‌ سوم‌: شروع‌ به‌ جرم‌ 230

                         مبحث‌ چهارم‌: جرم‌ تامّ و انواع‌ آن‌ 248

                                     الف‌) طبقه‌ بندي‌ جرايم‌ برحسب‌ عنصر قانوني‌ 258

                                                 1 ـ مطابق‌ قانون‌ مجازات‌ عمومي‌ (سابق‌) 258

                                                 2 ـ مطابق‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ (فعلي‌) 259

                                     ب‌) طبقه‌بندي‌ جرايم‌ برحسب‌ عنصر مادّي‌ 262

                                                 1 ـ آني‌ (فوري‌) و مستمرّ (متمادي‌) 262

                                                 2 ـ ساده‌ (معمولي‌) و به‌ عادت‌ (اعتيادي‌) 272

                                                 3 ـ مطلق‌ (صوري‌) و مقيّد (مادّي‌) 274

                                                 4 ـ ساده‌ (بسيط‌) و مركّب‌ (پيچيده‌ ـ مختلط‌) 282

                                                 5 ـ مشهود و غير مشهود 284

                                                 6 ـ ساير موارد (استمرار يافته‌ يا ادامه‌ يافته‌ ـ مادّي‌ صرف‌ و.........) 286

                                     ج‌) طبقه‌ بندي‌ جرايم‌ برحسب‌ عنصر رواني‌ 289

                                                 1 ـ عمدي‌ و غير عمدي‌ 289

                                                 2 ـ عمومي‌ و سياسي‌ 291

                                                 3 ـ ساده‌ و مرتبط‌ 293

                         مبحث‌ پنجم‌: اقدامات‌ مجرمانه‌ي‌ بدون‌ بهره‌ 294

                                     الف‌) جرم‌ عقيم‌ 295

                                     ب‌) جرم‌ محال‌ (ممتنع‌) 296

                                     ج‌) جرم‌ تجرّي‌ (وهمي‌) 300

                         مبحث‌ ششم‌: مباشرت‌ و مشاركت‌ در جرم‌ 302

                                     الف‌) مباشرت‌ در جرم‌ (فاعل‌ مادّي‌) 302

                                     ب‌) فاعل‌ معنوي‌ جرم‌ 305

                                     ج‌) شركت‌ در جرم‌ 307

                         مبحث‌ هفتم‌: معاونت‌ و مساعدت‌ در جرم‌ 324

                         مبحث‌ هشتم‌: تعدّد و تكرار جرم‌ 348

                                     الف‌) تعدّد جرم‌ 348

                                                 1 ـ تعدّد معنوي‌ (اعتباري‌) 351

                                                 2 ـ تعدّد مادّي‌ (واقعي‌) 357

                                     ب‌) تكرار جرم‌ 373

 

 فصل‌ چهارم‌ ـ مسئوليّت‌ كيفري‌ و حدود آن‌ 385

 

                         مبحث‌ يكم‌: معنا و مفهوم‌ مسئوليّت‌ كيفري‌ 387

                         مبحث‌ دوم‌: مسئوليّت‌ كيفري‌ ناشي‌ از عمل‌ ديگري‌ 392

                         مبحث‌ سوم‌: مسئوليّت‌ كيفري‌ اشخاص‌ حقوقي‌ 400

                         مبحث‌ چهارم‌: عوامل‌ رافع‌ مسئوليّت‌ كيفري‌ 404

                                     الف‌) علل‌ تامّ رافع‌ مسئوليّت‌ كيفري‌ 407

                                                 1 ـ كودكي‌ و طفوليّت‌ (سنّ) 408

                                                 2 ـ جنون‌ و اختلالات‌ دماغي‌ 413

                                                 3 ـ اجبار و اكراه‌ 425

                                     ب‌) علل‌ نسبي‌ رافع‌ مسئوليّت‌ كيفري‌ 436

                                                 1 ـ مستي‌ 437

                                                 2 ـ خواب‌ و بيهوشي‌ 439

                                                 3 ـ جهل‌ و اشتباه‌ 440

                         مبحث‌ پنجم‌: علل‌ توجيه‌كننده‌ي‌ جرم‌ 451

                                     الف‌) حكم‌ (و يا اجازه‌ي‌) قانون‌ 456

                                     ب‌) امر آمر قانوني‌ 462

                                     ج‌) دفاع‌ مشروع‌ 471

                                     د) اضطرار (ناچاري‌) يا حالت‌ ضرورت‌ 486

                                     ه) رضايت‌ مجني‌ عليه‌ 493

                         مبحث‌ ششم‌: معاذير (عذرهاي‌) قانوني‌ 505

 

 فصل‌ پنجم‌ ـ مجازات‌ها و اقدامات‌ تأميني‌ و تربيتي‌ 509

 

                         مبحث‌ يكم‌: اصول‌ حاكم‌ بر مجازات‌ها 511

                                     الف‌) اصل‌ قانوني‌ بودن‌ مجازات‌ها 511

                                     ب‌) اصل‌ مساوي‌ بودن‌ مجازات‌ها 515

                                     ج‌) اصل‌ شخصي‌ بودن‌ مجازات‌ها 515

                                     د) اصل‌ فردي‌ كردن‌ مجازات‌ها 518

                         مبحث‌ دوم‌: ويژگي‌ها و اهداف‌ مجازات‌ها 520

                         مبحث‌ سوم‌: انواع‌ و اقسام‌ مجازات‌ها 523

                                     الف‌) مجازات‌هاي‌ اصلي‌ 524

                                                 1 ـ حدود 525

                                                 2 ـ قصاص‌ 529

                                                 3 ـ ديات‌ 531

                                     4 ـ تعزيرات‌ 536

                                                 5 ـ مجازات‌هاي‌ بازدارنده‌ 537

                                                   احتساب‌ بازداشت‌هاي‌ قبل‌ از صدور حكم‌ 540

                                     ب‌) مجازات‌هاي‌ اضافي‌ 542

                                                 1 ـ مجازات‌ تتميمي‌ (تكميلي‌) 542

                                                 2 ـ مجازات‌ تبعي‌ (تكميلي‌ اجباري‌) 549

                         مبحث‌ چهارم‌: اقدامات‌ تأميني‌ و تربيتي‌ 557

                         مبحث‌ پنجم‌: تخفيف‌ و تبديل‌ مجازات‌ 568

                                     الف‌) تخفيف‌ مجازات‌ 568

                                     ب‌) تبديل‌ مجازات‌ 585

                         مبحث‌ ششم‌: تشديد مجازات‌ 591

                         مبحث‌ هفتم‌:  تعليق‌ اجراي‌ مجازات‌ 598

                                     الف‌) تعليق‌ تعقيب‌ 598

                                     ب‌) تعليق‌ اجرا 598

                                     ج‌ ـ تعليق‌ مراقبتي‌ 623

                         مبحث‌ هشتم‌: آزادي‌ مشروط‌ زندانيان‌ 627

                                     الف‌) شرايط‌ و قلمرو آزادي‌ مشروط‌ 627

                                     ب‌) تشريفات‌ و تبعات‌ آزادي‌ مشروط‌ 636

                         مبحث‌ نهم‌: سقوط‌ مجازات‌ها و زوال‌ محكوميّت‌ كيفري‌ 644

                                     الف‌) فوت‌ و جنون‌ محكوم‌ عليه‌ 644

                                     ب‌) گذشت‌ متضرّر از جرم‌ 647

                                     ج‌) عفو و بخشودگي‌ (عفو خصوصي‌) 651

                                     د) عفو عمومي‌ 657

                                     ه) مرور زمان‌ اجراي‌ مجازات‌ 659

                                     و) ساير موارد (توبه‌، فرار، مصونيّت‌ و ...) 665

                         مبحث‌ دهم‌: اعاده‌ي‌ حيثيّت‌ (باز اجتماعي‌ شدن‌ بزهكار) 669

 

                         منابع‌ و مآخذ 677

                                     الف‌) كتاب‌ها 677

                                     ب‌) قوانين‌ و مقرّرات‌ 680