0

کارگاه آموزش حقوق (جلد اول)

روی جلد
پشت جلد

 • امتیاز
 • نام کتاب کارگاه آموزش حقوق (جلد اول)
 • قیمت 600,000 ریال
 • شابک
  1. 978-964-511-986-5
 • تعداد صفحات 496
 • نوبت چاپ 2
 • سال انتشار 1398
 • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 1

 × فهرست‌ تفصيلي‌   /   ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____علايم‌ اختصاري‌    4

 پيشگفتار 25

 بخش‌ اوّل‌:  مفاهيم‌ و مباحث‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ و نمونه‌ و منتخب‌ آراء قضايي‌  29

                                                 فصل‌ اوّل‌: كليّات‌ و مفاهيم‌ 30

 گفتار اوّل‌:  تعريف‌، فايده‌ و محتواي‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ 30

                                 مبحث‌ اوّل‌:  تعريف‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ 30

                                 مبحث‌ دوم‌:  فايده‌ي‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ 33

                                 مبحث‌ سوم‌:  آيين‌ دادرسي‌ و ديگر راه‌هاي‌ اجراي‌ حق‌ 34

 گفتار دوم‌:  خصوصيات‌ قوانين‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ 35

                                 مبحث‌ اوّل‌:  امري‌ يا تخييري‌ بودن‌ قوانين‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ 35

                                 مبحث‌ دوم‌:  عطف‌ به‌ ما سبق‌ شدن‌ يا نشدن‌ قوانين‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ 37

                                                 فصل‌ دوم‌:  مهم‌ترين‌ مباحث‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ (تشريحي‌ و كاربردي‌) 41

 گفتار اوّل‌:  صلاحيت‌، اختلاف‌ در صلاحيت‌ و انواع‌ آن‌ 42

                                 مبحث‌ اوّل‌:  تعريف‌ صلاحيت‌ 42

                                 مبحث‌ دوم‌:  انواع‌ صلاحيت‌ 43

                 1 . صلاحيت‌ ذاتي‌ 43

                 چگونگي‌ اعمال‌ قواعد صلاحيت‌ ذاتي‌ 44

                 2 ـ صلاحيت‌ نسبي‌ 45

                 3 ـ صلاحيت‌ محلّي‌ 46

                 چند استثنا 47

                 چگونگي‌ اعمال‌ قواعد صلاحيت‌ نسبي‌ (محلي‌) 47

                 4 ـ صلاحيت‌ شخصي‌ 48

                 5 ـ صلاحيت‌ اضافي‌ 48

                                 مبحث‌ سوّم‌:  اختلاف‌ در صلاحيت‌ و انواع‌ آن‌ 49

                 1 . مفهوم‌ اختلاف‌ در صلاحيت‌ 49

                 2 . انواع‌ اختلاف‌ در صلاحيت‌ و ترتيب‌ حل‌ آن‌ 49

                 الف‌ . اختلاف‌ نفيي‌ در صلاحيت‌ و ترتيب‌ حل‌ آن‌ 50

                 ب‌ . اختلاف‌ اثباتي‌ در صلاحيت‌ و ترتيب‌ حل‌ آن‌ 50

                 3 . مراجع‌ حل‌ اختلاف‌ در صلاحيت‌ 51

                                 الف‌ . موارد حل‌ اختلاف‌ توسط‌ ديوان‌ عالي‌ كشور 51

             يكم‌ : اختلاف‌ در صلاحيت‌ بين‌ دادگاه‌هاي‌ حوزه‌ي‌ قضايي‌ دو استان‌ 51

             1 . دادگاه‌هاي‌ هم‌ عرض‌ 52

                 نمونه‌هاي‌ كاربردي‌ قرار عدم‌ صلاحيت‌ (محلي‌) 52

                 نمونه‌ي‌ اوّل‌ ـ قرار عدم‌ صلاحيت‌ دادگاه‌ از نظر محل‌ استقرار مال‌ غيرمنقول‌ 52

                 نمونه‌ي‌ دوّم‌ ـ قرار عدم‌ صلاحيت‌ از نظر محل‌ اقامت‌ خوانده‌ 53

                 نمونه‌ي‌ سوم‌ ـ عدم‌ پذيرش‌ قرار عدم‌ صلاحيت‌ (محلي‌) صادره‌ و عقيده‌ به‌ صلاحيت‌ 53

                 2. دادگاه‌هاي‌ مختلف‌ و يا غير هم‌ عرض‌ 54

                 دوم‌. اختلاف‌ در صلاحيت‌ بين‌ دادگاه‌هاي‌ مختلف‌ از حوزه‌ي‌ قضايي‌ يك‌ استان‌ 54

             سوّم‌. اختلاف‌ در صلاحيت‌ بين‌ ديوان‌ عالي‌ كشور و دادگاه‌ تجديدنظر استان‌ 55

             چهارم‌. اختلاف‌ در صلاحيت‌ بين‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ و محاكم‌ دادگستري‌ 55

             نمونه‌هاي‌ كاربردي‌ قرار عدم‌ صلاحيت‌ (ذاتي‌) 55

                 نمونه‌ي‌ اوّل‌ - قرار عدم‌ صلاحيت‌ (ذاتي‌) دادگاه‌ به‌ شايستگي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ 55

                 نمونه‌ي‌ دوم‌ - قرار عدم‌ صلاحيت‌ (ذاتي‌) دادگاه‌ به‌ شايستگي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ 56

                 نمونه‌ي‌ سوم‌ - قرار عدم‌ صلاحيت‌ دادگاه‌ به‌ شايستگي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ 57

                 ب‌. تعيين‌ مرجع‌ صالح‌ به‌ وسيله‌ي‌ ديوان‌ عالي‌ كشور 57

             نمونه‌هاي‌ كاربردي‌ قرار عدم‌ صلاحيت‌ (ذاتي‌) 60

                 نمونه‌ي‌ اوّل‌ - قرار عدم‌ صلاحيت‌ دادگاه‌ به‌ اعتبار صلاحيت‌ هيأت‌هاي‌ حل‌ اختلاف‌ 60

                 نمونه‌ي‌ دوّم‌ ـ قرار عدم‌ صلاحيت‌ دادگاه‌ به‌ اعتبار صلاحيت‌ واحد ثبتي‌  60

                 پرونده‌ي‌ اول‌   60

                 پرونده‌ي‌ دوّم‌ - رأي‌ دادگاه‌ بَدْوي‌ (عمومي‌ حقوقي‌) 61

                 ج‌. موارد حل‌ اختلاف‌ به‌ وسيله‌ي‌ دادگاه‌ تجديد نظر استان‌ 63

                 يكم‌.  اختلاف‌ در صلاحيت‌ (محلي‌) بين‌ دادگاه‌هاي‌ هم‌ عرض‌ حوزه‌ي‌ قضايي‌ استان‌ 63

                 دوم‌.  اختلاف‌ در صلاحيت‌ بين‌ دادگاه‌ بدوي‌ و دادگاه‌ تجديدنظر استان‌ 64

                 د. ساير موارد 64

 گفتار دوم‌: قرارِ رد دادخواست‌ 65

                                 مبحث‌ اوّل‌:  قرار رد دادخواست‌ صادره‌ توسط‌ دفتر دادگاه‌ (قرار توقيف‌ دادرسي‌) 65

                 توجه‌ به‌ چند نكته‌ ضروري‌ است‌: 67

                 نمونه‌هاي‌ كاربردي‌ قرار رد دادخواست‌، تأييد و نقض‌ آن‌ 68

                 الف‌. قرار رد دادخواست‌ توسط‌ دفتر 68

                 ب‌. تأييد قرار رد دادخواست‌ صادره‌ از دفتر 68

                 نمونه‌ي‌ اول‌ - عدم‌ اقدام‌ به‌ رفع‌ نقص‌ در فرجه‌ي‌ قانوني‌ 68

                 نمونه‌ي‌ دوم‌ - اعتراض‌ به‌ قرار رد دادخواست‌ خارج‌ از فرجه‌ي‌ ده‌ روزه‌ 69

                 ج‌. نقض‌ قرار رد دادخواست‌ صادره‌ از دفتر 69

                                 مبحث‌ دوم‌:  قرار رد دادخواست‌ صادره‌ توسط‌ دادگاه‌ 70

                 1. ندادن‌ تأمين‌ توسط‌ خواهان‌ ظرف‌ موعد مقرر در قرار دادگاه‌ 70

                 نمونه‌ كاربردي‌ قرار رد دادخواست‌ مطابق‌ ماده‌ي‌  109 ق‌.آ.د.م‌. 71

                 2. ندادن‌ تأمين‌ توسط‌ خواهان‌ تبعه‌ي‌ خارجي‌، ظرف‌ مدت‌ مقرر  71

 گفتار سوم‌:  قرار ابطال‌ دادخواست‌ 71

                                 مبحث‌ اوّل‌: استرداد دادخواست‌ 72

                 1. استرداد دادخواست‌ در مرحله‌ي‌ بدوي‌ قبل‌ از اوّلين‌ جلسه‌ي‌ دادرسي‌ 72

                                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ 72

                 2. استرداد دادخواست‌ در مرحله‌ي‌ تجديدنظر 73

                                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ 73

                                 مبحث‌ دوم‌:  عدم‌ پرداخت‌ هزينه‌ي‌ كارشناسي‌ 73

                 نمونه‌ كاربردي‌ مطابق‌ ماده‌ي‌  259 ق‌.آ.د.م‌. 73

                                 مبحث‌ سوم‌:  عدم‌ حضور اصحاب‌ دعوا 73

                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ مطابق‌ ماده‌ي‌  95 ق‌.آ.د.م‌. 74

                                 مبحث‌ چهارم‌:  نياز به‌ اخذ توضيح‌ از خواهان‌ 75

                 نمونه‌ كاربردي‌ مطابق‌ ماده‌ي‌  95 ق‌.آ.د.م‌. 75

                                 مبحث‌ پنجم‌:  عدم‌ تهيه‌ي‌ وسيله‌ي‌ اجراي‌ قرار 76

                 نمونه‌ كاربردي‌ مطابق‌ ماده‌ي‌ 256 ق‌.آ.د.م‌. 76

                                 مبحث‌ ششم‌:  استنكاف‌ يا تعذر خواهان‌ از ارايه‌ اصل‌ سند عادي‌ 77

                 نمونه‌ كاربردي‌ مطابق‌ ماده‌ي‌ 96 ق‌.آ.د.م‌. 78

                                 مبحث‌ هفتم‌:  عدم‌ حضور معترض‌ يا وكيل‌ او 78

                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ مطابق‌ ماده‌ي‌ 19 ق‌.ث‌. 78

 گفتار چهارم‌:  قرار رد دعوا 79

                                 مبحث‌ اوّل‌:  قرار رد دعوا صادره‌ توسط‌ دادگاه‌ بدوي‌ 80

                 نمونه‌هاي‌ كاربردي‌ قرار رد دعوا 81

                 اول‌. نمونه‌ قرار رد دعوا مطابق‌ بند 4 ماده‌ي‌  84 ق‌.آ.د.م‌. 81

                 دوّم‌. نمونه‌ قرار رد دعوا مطابق‌ بند 4 ماده‌ي‌  84 ق‌.آ.د.م‌. 81

                 سوم‌. نمونه‌ قرار رد دعوا منطبق‌ با بند 6 ماده‌ي‌ 84 ق‌.آ.د.م‌. 82

                                 پرونده‌ي‌ اول‌: قرار رد دعوا 82

                                 پرونده‌ي‌ دوم‌: فسخ‌ قولنامه‌ و خلع‌ يد متصرفين‌ و ايراد اعتبار امر مختوم‌بها 83

                 چهارم‌. نمونه‌ي‌ قرار رد دعوا مطابق‌ با بند 10 ماده‌ي‌  84 ق‌.آ.د.م‌. 84

                                 پرونده‌ي‌ اوّل‌: مطالبه‌ وجه‌ چك‌ توسط‌ غير ذي‌نفع‌ 84

                                 پرونده‌ي‌ دوّم‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ از شخصي‌ كه‌ دعوا متوجه‌ او نيست‌ يا خواهان‌ ذي‌نفع‌ نيست‌ 85

                 پنجم‌. نمونه‌ي‌ قرار رد دعوا منطبق‌ بر ماده‌ي‌ 19 ق‌.آ.د.م‌. 85

                                 نمونه‌ي‌ اول‌: قرار ردّ دعوا به‌ دليل‌ عدم‌ اقامه‌ي‌ دعوا ظرف‌ يك‌ ماه‌  86

                                 نمونه‌ي‌ دوم‌: مهر و موم‌ تركه‌ 87

                 ششم‌: نمونه‌ي‌ قرار رد دعوا مطابق‌ با بند «ب‌» ماده‌ي‌ 107 ق‌.آ.د.م‌. 88

                 هفتم‌: نمونه‌ي‌ قرار رد دعوا مطابق‌ با بند «ج‌» ماده‌ي‌ 107 ق‌.آ.د.م‌. 88

                                 مبحث‌ دوم‌:  قرار رد دعوا صادره‌ توسط‌ دادگاه‌ تجديدنظر 89

                 نمونه‌ كاربردي‌ قرار رد دعوا صادره‌ توسط‌ دادگاه‌ تجديدنظر 89

 گفتار پنجم‌:  قرار سقوط‌ دعوا 90

                                 مبحث‌ اوّل‌:  انصراف‌ كلّي‌ از دعوا 91

                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ قرار سقوط‌ دعوا  91

                                 مبحث‌ دوم‌:  عدم‌ تعقيب‌ دعوا توسط‌ معترض‌ بر ثبت‌ 91

                 نمونه‌ كاربردي‌ قرار سقوط‌ دعوا  91

                                 مبحث‌ سوم‌:  فوت‌ معترض‌ بر ثبت‌ 92

                                 مبحث‌ چهارم‌:  فوت‌ معترض‌ بر ثبت‌ و عدم‌ تعقيب‌ دعوا توسط‌ ورثه‌ 92

 گفتار ششم‌:  قرار عدم‌ استماع‌ دعوا و آثار آن‌ 92

                 سه‌ نمونه‌ي‌ كاربردي‌ قرار عدم‌ استماع‌ دعوا 95

                                 مبحث‌ اوّل‌:  عدم‌ مالكيت‌ رسمي‌ خواهان‌ 95

                                 مبحث‌ دوم‌:  مطالبه‌ي‌ وجه‌ چك‌ از ظهرنويس‌ 95

                                 مبحث‌ سوم‌:  عدم‌ رسيدگي‌ در كميسيون‌ مخصوص‌ 96

 گفتار هفتم‌:  قرار تأمين‌ خواسته‌ 97

                                 مبحث‌ اوّل‌:  انواع‌ قرار تأمين‌ از لحاظ‌ زمان‌ درخواست‌ آن‌ 97

                                 مبحث‌ دوم‌:  انواع‌ قرار تأمين‌ خواسته‌ با توجه‌ به‌ مستند دعوا 98

                 1. مستند دعوا سند رسمي‌ باشد. 98

                 نمونه‌ كاربردي‌ 98

                 2. خواسته‌ در معرض‌ تضييع‌ يا تفريط‌ باشد 99

                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ 99

                 3. در مواردي‌ از قبيل‌ اوراق‌ تجاري‌ واخواست‌ شده‌  100

                 نمونه‌ي‌ قرارهاي‌ كاربردي‌ درباره‌ي‌ اسناد تجاري‌ 100

                                 نوع‌ اوّل‌. سفته‌ي‌ واخواست‌ شده‌ (متعهد و ضامن‌) 100

                                 نوع‌ دوم‌. چك‌ با گواهي‌ عدم‌ پرداخت‌ 101

                 1) صدور قرار تأمين‌ خواسته‌ به‌ استناد چك‌ و گواهي‌ عدم‌ پرداخت‌ نسبت‌ به‌ صادر كننده‌ 101

                 2) صدور قرار تأمين‌ خواسته‌ به‌ استناد چك‌ و گواهي‌ عدم‌ پرداخت‌ نسبت‌ به‌ ضامن‌ 102

                 3) صدور قرار تأمين‌ خواسته‌ به‌ استناد چك‌ با گواهي‌ عدم‌ پرداخت‌ ظرف‌ موعد مقرر 103

                 4. واريز خسارت‌ احتمالي‌ وارده‌ به‌ طرف‌ مقابل‌ به‌ صورت‌ نقدي‌ به‌ صندوق‌ دادگستري‌ 104

                 نمونه‌ كاربردي‌ صدور قرار تأمين‌ خواسته‌ با توديع‌ خسارت‌ احتمالي‌ 104

                                 مبحث‌ سوم‌:  سؤال‌هاي‌ مهم‌ در ارتباط‌ با قرار تأمين‌ خواسته‌ 105

                                 مبحث‌ چهارم‌:  جايگزيني‌ و تبديل‌ قرار تأمين‌ 107

                 كيفيت‌ اقدام‌ عملي‌ درخواست‌ تبديل‌ تأمين‌: 107

                                 نمونه‌ كاربردي‌ قرار قبولي‌ درخواست‌ جايگزيني‌ (تبديل‌) تأمين‌ 107

                                 نمونه‌ كاربردي‌ قرار رد درخواست‌ جايگزيني‌ (تبديل‌) تأمين‌ 108

                                 مبحث‌ پنجم‌:  قرار رد تأمين‌ خواسته‌ 108

                 نمونه‌هاي‌ كاربردي‌ 109

                 1. قرار ردّ تأمين‌ (وفق‌ مواد 114 و 115 ق‌.آ.د.م‌.) 109

                 2. قرار ردّ تأمين‌ خواسته‌ (وفق‌ بند «د» ماده‌ي‌  108 و ماده‌ي‌  115 ق‌.آ.د.م‌.) 109

                 3. نمونه‌ي‌ ديگر قرار ردّ تأمين‌ خواسته‌  110

                                 مبحث‌ ششم‌:  قرار لغو تأمين‌ خواسته‌ 110

                 نمونه‌ي‌ قرار لغو تامين‌ خواسته‌  111

                                 مبحث‌ هفتم‌:  قرار رفع‌ تأمين‌ خواسته‌ 112

                 نمونه‌ كاربردي‌ قرار رفع‌ تأمين‌ 112

 گفتار هشتم‌:  دستور موقت‌ (دادرسي‌ فوري‌) 113

                 مفاهيم‌، مقررات‌ قانوني‌ و نكات‌ مهّم‌ 113

                 انواع‌ دستور موقت‌    113

                                 مبحث‌ اوّل‌:  صدور دستور موقت‌ 116

                 نمونه‌هاي‌ كاربردي‌ 116

                 نمونه‌ي‌ اول‌: دستور موقت‌ ضمن‌ تقديم‌ دادخواست‌ و اقامه‌ي‌ دعوا يا بعد از آن‌ 116

                 نمونه‌ي‌ دوم‌. دستور موقت‌ قبل‌ از اقامه‌ي‌ دعوا و تقديم‌ دادخواست‌ 116

                                 مبحث‌ دوم‌:  قرار رد درخواست‌ دستور موقت‌ 117

                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ 118

                 نمونه‌ي‌ اول‌: قرار رد درخواست‌ دستور موقت‌ به‌ دليل‌ احراز عدم‌ فوريت‌ آن‌ 118

                 نمونه‌ي‌ دوم‌: قرار رد درخواست‌ دستور موقت‌ به‌ دليل‌ عدم‌ سپردن‌ تأمين‌ 119

                 نمونه‌ي‌ سوم‌: قرار رد درخواست‌ دستور موقت‌ به‌ دليل‌ غير قانوني‌ بودن‌ درخواست‌ 119

                                 مبحث‌ سوم‌:  قرار رفع‌ دستور موقت‌ 120

                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ قرار مطابق‌ ماده‌ي‌  318 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ 121

                                 مبحث‌ چهارم‌:  قرار لغو دستور موقت‌ 122

                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ قرار لغو دستور موقت‌ مطابق‌ ماده‌ي‌ 322 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ 122

                                 مبحث‌ پنجم‌:  مرتفع‌ شدن‌ خود به‌ خود دستور موقت‌ 123

                                 مبحث‌ ششم‌:  بررسي‌ مقايسه‌اي‌ قرار تأمين‌ خواسته‌ با دستور موقت‌ 123

 گفتار نهم‌:  اعتراض‌ ثالث‌ (موضوع‌ مواد 146 و 147 قانون‌ اجراي‌ احكام‌ مدني‌) 126

                                 مبحث‌ اوّل‌:  تعلق‌ مال‌ به‌ ثالث‌ به‌ استناد حكم‌ قطعي‌ يا سند رسمي‌ 126

                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ قرار رفع‌ توقيف‌ مطابق‌ ماده‌ي‌  146 قانون‌ اجراي‌ احكام‌ مدني‌ 126

                                 نمونه‌ي‌ اوّل‌: 126

                                 نمونه‌ي‌ دوم‌: 127

                                 مبحث‌ دوم‌:  تعلق‌ مال‌ به‌ ثالث‌ به‌ استناد اسناد عادي‌ 128

                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ مطابق‌ ماده‌ي‌  147 قانون‌ اجراي‌ احكام‌ مدني‌ 128

                                 نمونه‌ي‌ اول‌: 128

                                 نمونه‌ي‌ دوم‌: 129

 گفتار دهم‌: قرار تأمين‌ دليل‌ 130

                 مبحث‌ اوّل‌: انواع‌ تامين‌ دليل‌  131

                 نكات‌ مهم‌: 132

                                 مبحث‌ دوم‌:  نمونه‌هاي‌ كاربردي‌ تأمين‌ دليل‌ 133

                 نوع‌ اوّل‌ و دوم‌: درخواست‌ صدور قرار تأمين‌ دليل‌ با جلب‌ نظر كارشناس‌ قبل‌ از تقديم‌ دادخواست‌ يا ضمن‌آن‌ 133

                 نوع‌ سوم‌ و چهارم‌: درخواست‌ صدور قرار تأمين‌ دليل‌ بدون‌ جلب‌ نظر كارشناس‌ قبل‌ از تقديم‌ دادخواست‌ يا ضمن‌آن‌  134

 گفتار يازدهم‌:  قرار كارشناسي‌ 134

                 1. نمونه‌ي‌ كاربردي‌ قرار كارشناسي‌ 135

                 2. نمونه‌ي‌ كاربردي‌ قرار تكميل‌ كارشناسي‌ 136

                 3. نمونه‌ي‌ كاربردي‌ تفهيم‌ كارشناسي‌ و اتيان‌ سوگند توسط‌ كارشناس‌ خبره‌ 137

 گفتار دوازدهم‌:  قرار امتناع‌ از رسيدگي‌ (دادرسي‌) 137

                                 مبحث‌ اوّل‌:  قرار امتناع‌ از رسيدگي‌ به‌ لحاظ‌ ايراد رد دادرس‌ 138

                 نمونه‌ كاربردي‌ قرار امتناع‌ از رسيدگي‌ به‌ لحاظ‌ ايراد رد دادرس‌ 138

                                 مبحث‌ دوم‌:  قرار امتناع‌ از رسيدگي‌ به‌ لحاظ‌ مطرح‌ بودن‌ دعوا در شعبه‌ي‌ ديگر 139

                 نمونه‌ كاربردي‌ قرار امتناع‌ از رسيدگي‌ به‌ لحاظ‌ مطرح‌ بودن‌ دعوا در شعبه‌ي‌ ديگر 139

                                 مبحث‌ سوم‌:  قرار امتناع‌ از رسيدگي‌ به‌ لحاظ‌ مخالف‌ بودن‌ قانون‌ موضوعه‌ با نظر اجتهادي‌ قاضي‌ 139

 گفتار سيزدهم‌:  قرار رسيدگي‌ توأم‌ (توأمان‌) 140

                                 مبحث‌ اوّل‌:  قرار رسيدگي‌ توأم‌ با توجه‌ به‌ ارجاع‌ پرونده‌ي‌ مرتبط‌ 141

                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ قرار رسيدگي‌ توأم‌ (مطابق‌ بند 2 ماده‌ي‌ 84 و ماده‌ي‌ 103 ق‌.آ.د.م‌.) 142

                                 مبحث‌ دوم‌:  قرار رسيدگي‌ توأم‌ در صورتي‌ كه‌ دعواي‌ اصلي‌ با دعواي‌ متقابل‌ ارتباط‌ كامل‌ داشته‌باشد 142

                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ قرار رسيدگي‌ توأم‌ (مطابق‌ ماده‌ي‌ 141 ق‌.آ.د.م‌.) 142

                                 مبحث‌ سوم‌:  اطلاع‌ دادگاه‌ از ادعاي‌ جعل‌ مرتبط‌ با دعواي‌ مدني‌ در دادگاه‌ ديگر از نظر تقدم‌ ارجاع‌ 143

                                 مبحث‌ چهارم‌:  ورود ثالث‌ 143

                 قرار رسيدگي‌ توأم‌ به‌ علت‌ ورود ثالث‌ (ماده‌ي‌ 130 ق‌.آ.د.م‌.). 143

 گفتار چهاردهم‌:  قرار تفكيك‌ دعاوي‌ 143

                                 مبحث‌ اوّل‌:  اقامه‌ي‌ دعاوي‌ متعدد كه‌ با يكديگر ارتباط‌ كامل‌ ندارند، به‌ موجب‌ يك‌ دادخواست‌ 144

                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ قرار تفكيك‌، مطابق‌ ماده‌ي‌ 65 ق‌.آ.د.م‌ 144

                                 مبحث‌ دوم‌:  در صورتي‌ كه‌ فقط‌ قسمتي‌ از دعوا اقتضاي‌ صدور رأي‌ دارد و دعوا قابل‌ تجزيه‌ باشد(ماده‌ي‌104) 145

                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ قرار تفكيك‌، مطابق‌ ماده‌ي‌ 104 ق‌.آ.د.م‌. 145

                                 مبحث‌ سوم‌:  در صورتي‌ كه‌ دعواي‌ ثالث‌ به‌ منظور تباني‌ و يا تأخير رسيدگي‌ باشد (ماده‌ي‌ 133) 145

                                 مبحث‌ چهارم‌:  در صورتي‌ كه‌ دعواي‌ اصلي‌ منوط‌ به‌ رسيدگي‌ به‌ دعواي‌ ثالث‌ نباشد (ماده‌ي‌ 133) 145

                                 مبحث‌ پنجم‌:  در صورتي‌ كه‌ دعوا قابل‌ تجزيه‌ است‌ و فقط‌ قسمتي‌ از آن‌ اقتضاي‌ صدور رأي‌ دارد 145

 گفتار پانزدهم‌: قرار اناطه‌  145

                 نمونه‌ كاربردي‌ قرار اناطه‌ مطابق‌ ماده‌ي‌ 19 ق‌.آ.د.م‌. 147

                                 نمونه‌ي‌ اوّل‌: «تصميم‌ دادگاه‌» 147

                                 نمونه‌ي‌ دوّم‌ 148

 گفتار شانزدهم‌:  قرار رد دادخواست‌ جلب‌ ثالث‌ به‌ لحاظ‌ عدم‌ تسليم‌ دادخواست‌ ظرف‌ سه‌ روز 149

                 نمونه‌ كاربردي‌ قرار رد دادخواست‌ جلب‌ ثالث‌ 150

 گفتار هفدهم‌:  قرار توقيف‌ دادرسي‌ 151

                                 مبحث‌ اوّل‌:  فوت‌، حجر يا زوال‌ سمت‌ هر يك‌ از اصحاب‌ دعوا 151

                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ قرار توقيف‌ دادرسي‌ مطابق‌ ماده‌ي‌ 105 ق‌.آ.د.م‌. 151

                                 مبحث‌ دوم‌:  درخواست‌ ارايه‌ي‌ تأمين‌ به‌ دليل‌ واهي‌ بودن‌ دعوا 152

                                 مبحث‌ سوم‌:  امتناع‌ مدعي‌ تبعه‌ي‌ خارجي‌ از دادن‌ تأمين‌ در مهلت‌ مقرر در قرار دادگاه‌    152

                                 مبحث‌ چهارم‌:  امتناع‌ خواهان‌ يا تجديدنظرخواه‌ تبعه‌ي‌ خارجي‌ از سپردن‌ تامين‌  152

 گفتار هيجدهم‌:  قرار توقف‌ دعواي‌ تجديدنظرخواهي‌ در مرحله‌ي‌ تجديدنظر 152

                                 مبحث‌ اوّل‌:  عدم‌ تهيه‌ي‌ وسيله‌ي‌ اجراي‌ قرار معاينه‌ي‌ محل‌ يا تحقيق‌ محلي‌ توسط‌ تجديدنظرخواه‌ 153

                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ قرار مطابق‌ ماده‌ي‌ 256 ق‌.آ.د.م‌. 153

                                 مبحث‌ دوم‌:  عدم‌ پرداخت‌ دستمزد كارشناس‌ توسط‌ تجديدنظرخواه‌ 153

                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ قرار مطابق‌ ماده‌ي‌ 259 ق‌.آ.د.م‌. 153

 گفتار نوزدهم‌:  قرار رسيدگي‌ به‌ اصالت‌ و صحت‌ سند ابرازي‌ و بيان‌ نكات‌ مهم‌ 154

                 نكات‌ مهم‌ 155

                 نمونه‌هاي‌ كاربردي‌ قرار رسيدگي‌ به‌ اصالت‌ و صحت‌ سند 156

                 نمونه‌ي‌ اوّل‌ 157

                 نمونه‌ي‌ دوم‌ 157

                 نمونه‌ي‌ سوم‌ 157

 گفتار بيستم‌:  قرار معاينه‌ي‌ محل‌ و بيان‌ نكات‌ مهم‌ 157

                 نكات‌ مهم‌ 158

                 نمونه‌ كاربردي‌ قرار معاينه‌ي‌ محل‌ 158

 گفتار بيست‌ و يكم‌:  قرار تحقيق‌ محلي‌ و بيان‌ نكات‌ مهم‌ 159

                 نكات‌ مهم‌ 160

                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ قرار تحقيق‌ محلي‌ 161

 گفتار بيست‌ و دوّم‌:  قرار معاينه‌ي‌ محل‌ و تحقيق‌ محلي‌ 161

 گفتار بيست‌ و سوم‌:  قرار اتيان‌ سوگند 162

                 نمونه‌ كاربردي‌ قرار اتيان‌ سوگند 163

 گفتار بيست‌ و چهارم‌:  قرار استماع‌ شهادت‌ شهود 163

                 نكات‌ مهم‌ 165

                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ قرار استماع‌ شهادت‌ شهود 165

 گفتار بيست‌ و پنجم‌:  داوري‌ 166

                                 مبحث‌ اوّل‌:  قرار ارجاع‌ امر به‌ داوري‌ (در بحث‌ طلاق‌) 167

                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ 167

                                 مبحث‌ دوم‌:  قرار ارجاع‌ امر به‌ داوري‌ (در غير طلاق‌) 167

                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ 167

                                 مبحث‌ سوم‌:  قرار رد درخواست‌ ابطال‌ رأي‌ داور 168

                 آثار قرار رد درخواست‌ ابطال‌ رأي‌ داور: 168

                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ 169

                                 مبحث‌ چهارم‌:  قرار توقف‌ (منع‌) اجراي‌ رأي‌ داور 169

                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ 170

 گفتار بيست‌ و ششم‌:  واخواهي‌ 170

                                 مبحث‌ اوّل‌:  احكام‌ غيابي‌ صادره‌ از دادگاه‌هاي‌ بدوي‌ 170

                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ غيابي‌ اعلام‌ كردن‌ حكمي‌ كه‌ غيابي‌ نبوده‌ است‌  172

                                 مبحث‌ دوم‌:  احكام‌ غيابي‌ صادره‌ از دادگاه‌ تجديدنظر 173

                                 مبحث‌ سوم‌:  واخواهي‌ پس‌ از انقضاي‌ مهلت‌ واخواهي‌ و در مهلت‌ تجديدنظر خواهي‌ 174

                                 مبحث‌ چهارم‌:  تجديدنظر خواهي‌ محكومٌعليه‌ غايب‌ در مهلت‌ واخواهي‌ 174

                 مبحث‌ پنجم‌:  قرار رد دادخواست‌ واخواهي‌ پس‌ از انقضاي‌ مهلت‌هاي‌ واخواهي‌ و تجديدنظر حكم‌ غيابي‌ به‌ لحاظ‌ صحيح‌ تشخيص‌ دادن‌ امر ابلاغ‌ حكم‌ غيابي‌ يا غير موجّه‌ بودن‌ عذر واخواه‌ 175

                 نمونه‌ي‌ كاربري‌ قرار رد دادخواست‌ واخواهي‌ پس‌ از انقضاي‌ مهلت‌ واخواهي‌ و تجديدنظر 176

                 نمونه‌ي‌ اوّل‌ 176

                 نمونه‌ي‌ دوّم‌ 177

                 نمونه‌ي‌ سوّم‌ 178

                 نمونه‌ي‌ چهارم‌: 1. واخواهي‌ خارج‌ از زمان‌ قانوني‌ (قرار ردِّ دادخواست‌ واخواهي‌) 179

                 2. نمونه‌ كاربردي‌ قرار رد دادخواست‌ واخواهي‌ (به‌ ادعاي‌ داشتن‌ عذر موجّه‌) 180

                                 مبحث‌ ششم‌:  قرار قبول‌ دادخواست‌ واخواهي‌ پس‌ از انقضاي‌ مهلت‌هاي‌ واخواهي‌ و تجديدنظر حكم‌ غيابي‌ به‌ لحاظ‌ غير صحيح‌ تشخيص‌ دادن‌ امر ابلاغ‌ حكم‌ غيابي‌ يا موجّه‌ بودن‌ عذر واخواه‌ 180

                 1. نمونه‌ي‌ كاربردي‌ قرار قبول‌ دادخواست‌ واخواهي‌ پس‌ از انقضاي‌ مهلت‌ واخواهي‌ و تجديدنظر به‌ دليل‌ عدم‌ اطلاع‌ از مفاد حكم‌ 181

                 2. نمونه‌ي‌ كاربردي‌ قرار قبول‌ دادخواست‌ واخواهي‌ پس‌ از انقضاي‌ مهلت‌هاي‌ واخواهي‌ و تجديدنظر به‌ دليل‌ موجّه‌ بودن‌ عذر 181

 گفتار بيست‌ و هفتم‌:  تجديدنظرخواهي‌ 182

                                 مبحث‌ اوّل‌:  قرار رد دادخواست‌ تجديدنظر خواهي‌ 183

                 1. قرار ردّ دادخواست‌ تجديدنظر خواهي‌ به‌ دليل‌ تقديم‌ آن‌ خارج‌ از مهلت‌ قانوني‌ 183

                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ قرار رد دادخواست‌ تجديدنظر خواهي‌ به‌ دليل‌ تقديم‌ آن‌ خارج‌ از مهلت‌ قانوني‌ 183

                 2. قرار رد دادخواست‌ تجديدنظر خواهي‌ به‌ دليل‌ عدم‌ رفع‌ نقص‌ نسبت‌ به‌ پرداخت‌ هزينه‌ي‌ دادرسي‌ در موعد مقرر قانوني‌ 184

                 نمونه‌هاي‌ كاربردي‌ 184

                 نمونه‌ي‌ اوّل‌ 184

                 نمونه‌ي‌ دوّم‌ 185

                 3. قرار رد دادخواست‌ تجديدنظر خواهي‌ به‌ دليل‌ عدم‌ رفع‌ نقص‌  186

 نمونه‌ي‌ اوّل‌   186

                 نمونه‌ي‌ دوّم‌ 187

                 نمونه‌ي‌ سوّم‌ 187

                 4. قرار ردّ دادخواست‌ تجديدنظرخواهي‌ به‌ دليل‌ معلوم‌ نبودن‌ اقامتگاه‌ يا مشخصات‌  188

 5. قرار رد دادخواست‌ تجديدنظر خواهي‌ به‌ دليل‌ ارايه‌ي‌ دادخواست‌ تجديدنظرخواهي‌ خارج‌ از مهلت‌ مقرر 189

                                 مبحث‌ دوم‌:  قرار قبولي‌ دادخواست‌ تجديدنظر خواهي‌ 189

                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ قرار قبولي‌ دادخواست‌ تجديدنظر خواهي‌ به‌ دليل‌ موجّه‌ بودن‌ عذراعلامي‌ 190

 گفتار بيست‌ و هشتم‌:  فرجام‌ خواهي‌ 191

                                 مبحث‌ اوّل‌:  قرار رد دادخواست‌ فرجام‌ خواهي‌ به‌ دليل‌ تسليم‌ دادخواست‌ فرجام‌ خواهي‌ خارج‌ از موعد قانوني‌  192

                 نمونه‌ كاربردي‌ قرار رد دادخواست‌ فرجام‌ خواهي‌ مطابق‌ ماده‌ي‌  383 ق‌.آ.د.م‌. 192

                                 مبحث‌ دوم‌:  قرار ردّ دادخواست‌ فرجام‌ خواهي‌ به‌ دليل‌ معلوم‌ نبودن‌ مشخصات‌ فرجام‌ خواه‌  193

 گفتار بيست‌ و نهم‌:  اعاده‌ي‌ دادرسي‌ 194

                                 مبحث‌ اوّل‌:  قرار رد درخواست‌ اعاده‌ي‌ دادرسي‌ 195

                 نمونه‌ي‌ اوّل‌ 195

                 نمونه‌ي‌ دوّم‌ 197

                                 مبحث‌ دوم‌:  قرار قبول‌ درخواست‌ اعاده‌ي‌ دادرسي‌ 198

                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ قرار قبول‌ درخواست‌ اعاده‌ي‌ دادرسي‌ 198

 گفتار سي‌ام‌:  قرار تأخير عمليات‌ اجرايي‌ (قرار تأخير اجراي‌ حكم‌) 198

                                 مبحث‌ اوّل‌:  تأخير عمليات‌ اجرايي‌ به‌ درخواست‌ محكومٌله‌ 199

                                 مبحث‌ دوم‌:  تأخير عمليات‌ اجرايي‌ به‌ درخواست‌ محكومٌعليه‌ 200

                 1. اشكالات‌ مربوط‌ به‌ متن‌ حكم‌ 200

                 2. اشكالات‌ مربوط‌ به‌ عمل‌ دادورز 201

                                 مبحث‌ سوّم‌:  تأخير عمليات‌ اجرايي‌ به‌ حكم‌ قانون‌ 201

                                 مبحث‌ چهارم‌:  تأخير عمليات‌ اجرايي‌ به‌ دستور مراجع‌ قضايي‌ 202

                 1. تأخير عمليات‌ اجرايي‌ در مورد اعتراض‌ ثالث‌ 202

                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ قرار تأخير عمليات‌ اجرايي‌ مطابق‌ ماده‌ي‌ 424 ق‌.آ.د.م‌ 202

                 2. تأخير عمليات‌ اجرايي‌ در مواردي‌ كه‌ استفاده‌ از آثار اجرايي‌ نياز به‌ صدور اجراييه‌ ندارد    203

                 3. تأخير عمليات‌ اجرايي‌ در صورت‌ درخواست‌ فرجام‌ از سوي‌ محكومٌعليه‌ 203

 گفتار سي‌ و يكم‌:  توقيف‌ عمليات‌ اجرايي‌ 204

                                 مبحث‌ اوّل‌:  توقيف‌ عمليات‌ اجرايي‌ به‌ حكم‌ قانون‌ 204

                                 مبحث‌ دوم‌:  توقيف‌ عمليات‌ اجرايي‌ به‌ دستور مراجع‌ صلاحيت‌دار 205

                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ قرار توقيف‌ عمليات‌ اجرايي‌ مطابق‌ ماده‌ي‌ 5 قانون‌ پيش‌ گفته‌ 206

                 3. توقف‌ عمليات‌ اجرايي‌ در اعاده‌ي‌ دادرسي‌ 207

                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ قرار توقيف‌ عمليات‌ اجرايي‌ مطابق‌ ماده‌ي‌ 437 ق‌.آ.د.م‌. 207

                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ مطابق‌ ماده‌ي‌ 389 ق‌.آ.د.م‌. 208

                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ قرار توقف‌ اجراي‌ حكم‌ مطابق‌ ماده‌ي‌ 306 ق‌.آ.د.م‌. 209

 گفتار سي‌ و دوم‌:  تعطيل‌ عمليات‌ اجرايي‌ 209

                                 مبحث‌ اوّل‌:  تعطيل‌ عمليات‌ اجرايي‌ به‌ سبب‌ عمل‌ منتسب‌ به‌ محكومٌله‌ 209

                 1. رضايت‌ كتبي‌  209

                 2. اقرار    210

                 3. ابراء و تبديل‌ تعهد 210

                                 مبحث‌ دوم‌:  تعطيل‌ عمليات‌ اجرايي‌ به‌ سبب‌ عمل‌ منتسب‌ به‌ محكومٌعليه‌ 210

                 1. انجام‌ مدلول‌ اجراييه‌  210

                 2. اعلام‌ تهاتر 211

                                 مبحث‌ سوم‌:  تعطيل‌ عمليات‌ اجرايي‌ به‌ حكم‌ قانون‌ 212

                                 1. عدم‌ امكان‌ اجراي‌ مفاد حكم‌    212

                                 2. مالكيت‌ مافي‌ الذّمه‌   212

                                 مبحث‌ چهارم‌:  تعطيل‌ عمليات‌ اجرايي‌ به‌ دستور مقامات‌ صلاحيت‌دار 212

 گفتار سي‌ و سوم‌:  قرار تأخير رسيدگي‌ به‌ دعوا 213

                 نمونه‌ي‌ كاربردي‌ قرار تأخير رسيدگي‌ به‌ دعوا 214

 گفتار سي‌ و چهارم‌:  مُهر و مُوم‌ تركه‌ 214

                                 مبحث‌ اوّل‌:  قرار مُهر و مُوم‌ تركه‌ 215

                 نمونه‌ي‌ قرار مهر و مُوم‌ تركه‌    215

                 نمونه‌ي‌ اجراي‌ قرار مهر و موم‌ تركه‌ 216

                                 مبحث‌ دوم‌:  قرار رفع‌ مهر و موم‌ تركه‌ 216

                 نمونه‌ي‌ قرار رفع‌ مهر و موم‌ تركه‌ 217

                 نمونه‌ي‌ اجراي‌ قرار رفع‌ مهر و موم‌ تركه‌ 218

 گفتار سي‌ و پنجم‌:  قرار تحرير تركه‌ 219

                 نمونه‌ي‌ قرار تحرير تركه‌ 220               بخش‌ دوّم‌: مهّم‌ترين‌ مباحث‌ حقوقي‌ و نمونه‌ و منتخب‌ آراء قضايي‌  223

 فصل‌ اوّل‌: عقد اجاره‌    224

                 1. تعريف‌ اجاره‌ 224

                 2. اوصاف‌ اساسي‌ و ممتاز عقد اجاره‌ با توجه‌ به‌ تعريف‌ فوق‌: 224

 گفتار اوّل‌:  اقسام‌ اجاره‌ 225

                                 مبحث‌ اوّل‌:  اقسام‌ اجاره‌ به‌ اعتبار مورد آن‌ 225

                                 1. اجاره‌ي‌ اشياء (اجاره‌ اعيان‌ يا اموال‌)    225

                                 2. اجاره‌ي‌ حيوان‌    226

                                 3. اجاره‌ي‌ اشخاص‌    226

                 قانون‌ حاكم‌ بر اجاره‌ي‌ اشخاص‌    227

                 1. قانون‌ حاكم‌ بر اجاره‌ي‌ متصديان‌ حمل‌ و نقل‌    227

                 2. قانون‌ حاكم‌ بر اجاره‌ي‌ خاص‌    227

                 3. قانون‌ حاكم‌ بر اجاره‌ي‌ مطلق‌    228

                                 مبحث‌ دوم‌:  اقسام‌ اجاره‌ به‌ اعتبار آثار آن‌ 228

                 1. اجاره‌ي‌ تمليكي‌    228

                 2. اجاره‌ي‌ عهدي‌    228

 گفتار دوم‌:  انواع‌ دعاوي‌ مالي‌ و غيرمالي‌ مربوط‌ به‌ اجاره‌ 229

                                 مبحث‌ اوّل‌:  عناوين‌ دعاوي‌ غيرمالي‌ مربوط‌ به‌ مالك‌ و مستأجر 229

                                 مبحث‌ دوم‌:  عناوين‌ دعاوي‌ مالي‌ مربوط‌ به‌ مالك‌ و مستأجر 230

 گفتار سوم‌:  تكاليف‌ و تعهدهاي‌ مؤجر و ضمانت‌ اجراي‌ تخلف‌ از آن‌ 230

                                 مبحث‌ اوّل‌:  تكاليف‌ مؤجر 230

                 1. تعهد و تكليف‌ به‌ تسليم‌ مورد اجاره‌    230

                 2. تعهد و تكليف‌ راجع‌ به‌ انجام‌ تعميرات‌    231

 نكات‌ كاربردي‌    232

                 3. تكليف‌ و تعهد مؤجر به‌ خودداري‌ از تغييراتي‌ كه‌ با مقصود از استيجار منافات‌ داشته‌ باشد 232

                                 مبحث‌ دوم‌:  تكاليف‌ و تعهدهاي‌ مستأجر 233

                 1. تعهد و تكليف‌ به‌ پرداخت‌ اجاره‌بها در موعد مقرر  233

                 ضمانت‌ اجراي‌ عدم‌ پرداخت‌ اجاره‌بها  235

                 نكات‌ كاربردي‌ 236

                 2. لزوم‌ استعمال‌ عين‌ مستاجره‌ براي‌ مصرفي‌ كه‌ مقرر شده‌  238

                 نكات‌ كاربردي‌  239

                 3. خودداري‌ از تعدي‌ و تفريط‌ در استعمال‌ عين‌ مستاجره‌    240

                 نكات‌ كاربردي‌    241

 گفتار چهارم‌:  تخليه‌ي‌ عين‌ مستأجره‌ 242

                                 مبحث‌ اوّل‌:  تفاوت‌ دعواي‌ تخليه‌ با خلع‌ يد 242

                                 مبحث‌ دوم‌:  موارد تخليه‌ 243

                 1. تخليه‌ به‌ خاطر بطلان‌ اجاره‌ 243

                 2. تخليه‌ به‌ خاطر پايان‌ مدت‌ اجاره‌ 244

                 الف‌. تخليه‌ به‌ خاطر پايان‌ مدت‌ اجاره‌ در قانون‌ روابط‌ مؤجر و مستأجر مصوّب‌ 1362 245

                 ب‌. تخليه‌ محل‌هاي‌ تجاري‌ به‌ خاطر پايان‌ مدت‌ اجاره‌ در قانون‌ روابط‌ مؤجر و مستأجر مصوب‌ 56 245

                 1. احداث‌ ساختمان‌ جديد 246

                 2. نياز شخصي‌ مؤجر براي‌ كسب‌ يا پيشه‌ يا تجارت‌ 246

                 3. نياز مؤجر براي‌ سكونت‌ خود يا اولاد يا پدر يا مادر يا همسرش‌ 247

                 چند نكته‌ي‌ مهم‌: 247

                 ج‌. تخليه‌ به‌ خاطر پايان‌ مدت‌ اجاره‌ در ماده‌ واحده‌ي‌ مصوّب‌ 15/8/1365 247

                 د. تخليه‌ محل‌هاي‌ استيجاري‌ به‌ خاطر پايان‌ مدت‌ اجاره‌ به‌ موجب‌ قانون‌ ر.م‌.و.م‌. مصوب‌ 76 248

                 ضوابط‌ شكلي‌ لازم‌ در اجاره‌نامه‌    249

                 3. تخليه‌ به‌  خاطر فسخ‌ اجاره‌ 251

                 الف‌. موارد فسخ‌ اجاره‌ از نظر قانون‌ مدني‌ 252

                 نكاتي‌ درباره‌ي‌ موارد فسخ‌ اجاره‌ در قانون‌ مدني‌ 253

                 نخست‌: ويژگي‌هايي‌ احكام‌ عيب‌ در اجاره‌  253

                 دوم‌: خيار تخلف‌ از شرط‌ فعل‌ 253

                 سوم‌: خيار تبعض‌ صفقه‌ 254

                 ب‌. موارد فسخ‌ اجاره‌ در قانون‌ ر.م‌.و.م‌. مصوّب‌ 1356 254

                 بند اوّل‌: مواردي‌ كه‌ مستأجر مي‌تواند صدور حكم‌ به‌ فسخ‌ اجاره‌ را از دادگاه‌ درخواست‌ كند  254

                 نكات‌ مهم‌ 257

                 بند دوم‌: مواردي‌ كه‌ مؤجر مي‌تواند حسب‌ مورد، صدور حكم‌ فسخ‌ اجاره‌ يا تخليه‌ را از دادگاه‌ درخواست‌كند 255

                 نكات‌ مهم‌ 257

                 ج‌. موارد فسخ‌ اجاره‌ و تخليه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ ر.م‌.و.م‌. مصوّب‌ 1362 257

                 بند نخست‌: موارد فسخ‌ اجاره‌ از سوي‌ مستأجر 257

                 بند دوم‌: موارد فسخ‌ اجاره‌ از سوي‌ مؤجر 258

                 نكاتي‌ درباره‌ي‌ اجراي‌ حكم‌ تخليه‌ 260

 گفتار پنجم‌:  تعديل‌ اجاره‌ بها 262

                 نكات‌ قابل‌ توجه‌ درباره‌ حكم‌ به‌ تعديل‌ اجاره‌ بها 263

 گفتار ششم‌:  سرقفلي‌ و حق‌ كسب‌ و پيشه‌ و تجارت‌ 266

                                 مبحث‌ اوّل‌: سرقفلي‌    266

                 1. تعريف‌ لغوي‌    266

                 2. تعريف‌ اصطلاحي‌    266

                                 مبحث‌ دوم‌:  حق‌ كسب‌ و پيشه‌ و تجارت‌ 269

                                 مبحث‌ سوم‌:  وضعيّت‌ سرقفلي‌ و حق‌ كسب‌ و پيشه‌ و تجارت‌ از نظر فقهي‌ 271

 1. ديدگاه‌ امام‌ خميني‌ (ره‌)    271

                 2. ديدگاه‌ حضرت‌ آيت‌الله العظمي‌ خويي‌(رحمه‌ الله) 273

                 جمع‌بندي‌ ديدگاه‌هاي‌ فقها 276

                                 مبحث‌ چهارم‌:  نگاهي‌ اجمالي‌ و گذرا به‌ قوانين‌ موضوعه‌ 276

 نظر شوراي‌ نگهبان‌ و جمع‌ بندي‌ مباحث‌ و نتايج‌ آن‌    278

                                 مبحث‌ پنجم‌:  نتايج‌ و نكته‌هاي‌ كاربردي‌ 279

                 1. نتايج‌: 279

                 الف‌. سرقفلي‌ موجب‌ حق‌ تقدم‌ در اجاره‌ي‌ اماكن‌ تجاري‌ مي‌شود    279

                 ب‌. در قانون‌ روابط‌ مؤجر و مستأجر مصوّب‌ 1356 فقط‌ حق‌ كسب‌ و پيشه‌ آمده‌  279

                 ج‌. حكم‌ به‌ پرداخت‌ نصف‌ حق‌ كسب‌ و پيشه‌ و تجارت‌، يا تمام‌ آن‌ در حق‌ مستأجر 280

                 2. نكته‌هاي‌ كاربردي‌ 281

                 الف‌. رأي‌ صادره‌ از شعبه‌ي‌ دهم‌ دادگاه‌ عمومي‌ حقوقي‌ قم‌ 281

                 ب‌. رأي‌ صادره‌ از شعبه‌ي‌ چهارم‌ دادگاه‌ عمومي‌ قم‌ 281

                 نتيجه‌: 283

                 آراء دادگاه‌ (پيوست‌هاي‌ بحث‌ سرقفلي‌ و حق‌ كسب‌ و پيشه‌) 285

 پيوست‌ شماره‌ي‌ 1: تخليه‌ي‌ يك‌ باب‌ مغازه‌ به‌ علت‌ تغيير شغل‌ 285

 پيوست‌ شماره‌ي‌ 2: رأي‌ دادگاه‌ تجديدنظر 288

 پيوست‌ شماره‌ي‌ 3: تخليه‌ي‌ مغازه‌ به‌ لحاظ‌ انتقال‌ به‌ غير 289

 پيوست‌ شماره‌ي‌ 4: رأي‌ دادگاه‌ تجديدنظر 291

 پيوست‌ شماره‌ي‌ 5: تذكر رييس‌ كّل‌ دادگستري‌ در خصوص‌ اشتباه‌ رأي‌ صادره‌  292

 پيوست‌ شماره‌ي‌ 6: رأي‌ ديوان‌ عالي‌ كشور (قبول‌ اعلام‌ اشتباه‌ و نقض‌ رأي‌ تجديدنظر) 294

 پيوست‌ شماره‌ي‌ 7: رأي‌ دادگاه‌ تجديدنظر (تبعيت‌ از رأي‌ ديوان‌ عالي‌ كشور) 297

 

 

 

 نمونه‌ و منتخب‌ آراي‌ قضايي‌ فصل‌ اول‌ پيرامون‌ عقد اجاره‌  /  300

                 1 ـ تخليه‌ 301

                 1ـ1: تخليه‌ي‌ مغازه‌ (ملك‌ تجاري‌)    301

 الف‌: نمونه‌ي‌ اوّل‌: تخليه‌ي‌ مغازه‌ به‌ دليل‌ انتقال‌ به‌ غير و مطالبه‌ي‌ اجرت‌المثل‌ 301

 الف‌: نمونه‌ي‌ دوّم‌: دادخواست‌ تخليه‌ي‌ مغازه‌ به‌ لحاظ‌ انتقال‌ به‌ غير  305

 ب‌: نمونه‌ي‌ اوّل‌: دادخواست‌ تخليه‌ي‌ مغازه‌ به‌ استناد قانون‌ روابط‌ مؤجر مستأجر مصوب‌ سال‌ 1356 308

 ب‌: نمونه‌ي‌ دوّم‌: مطالبه‌ي‌ أجور معوّقه‌ و تخليه‌ي‌ مغازه‌ به‌ دليل‌ عدم‌ پرداخت‌ اجاره‌بها (حكم‌ به‌ بي‌حقّي‌ و ردّ دعوا). 310

 ب‌: نمونه‌ي‌ سوّم‌: تخليه‌ي‌ يك‌ باب‌ مغازه‌ به‌ دليل‌ عدم‌ پرداخت‌ اجاره‌بها 312

 پ‌: تخليه‌ي‌ مغازه‌ به‌ دليل‌ نياز شخصي‌ براي‌ اسكان‌ فرزند 314

 ت‌: تخليه‌ي‌ مغازه‌ به‌ لحاظ‌ انقضاء مدت‌ اجاره‌، عدم‌ پرداخت‌ اجاره‌بها، انتقال‌ به‌ غير و نياز شخصي‌ 317

 ث‌: تخليه‌ي‌ مغازه‌ به‌ علت‌ نياز شخصي‌ و انقضاء مدت‌ اجاره‌ بر اساس‌ قانون‌ روابط‌ مؤجر و مستأجر مصوب‌ 1356 (حكم‌ به‌ شرح‌ خواسته‌) 318

 ج‌: دادخواست‌ تخليه‌ مغازه‌ به‌ علت‌ نياز به‌ پول‌ فروش‌  320

 چ‌: تخليه‌ي‌ يك‌ باب‌ مغازه‌ به‌ دليل‌ تغيير شغل‌، به‌ استناد قانون‌ روابط‌ مؤجر و مستأجر مصوب‌ 1356  322

 ح‌: تخليه‌ و تحويل‌ مورد اجاره‌ به‌ دليل‌ تعدي‌ و تفريط‌، عدم‌ پرداخت‌ مال‌ الاجاره‌ و انقضاء مدت‌ اجاره‌  325

 خ‌: درخواست‌ تخليه‌ي‌ مغازه‌ به‌ علت‌ تأخير در پرداخت‌ اجاره‌بها 327

 1ـ2. تخليه‌ي‌ ملك‌ مسكوني‌   329

 الف‌: تخليه‌ي‌ ملك‌ مسكوني‌ به‌ دليل‌ انقضاي‌ مدت‌ اجاره‌، به‌ استناد قانون‌ روابط‌ مؤجر و مستأجر مصوب‌ 1362 329

 ب‌: تخليه‌ي‌ ملك‌ مسكوني‌ به‌ علت‌ انتقال‌ به‌ غير و قبل‌ از انقضاي‌ مهلت‌ اجاره‌ 330

 پ‌: نمونه‌ي‌ اوّل‌: درخواست‌ تخليه‌ي‌ منزل‌ به‌ علت‌ عدم‌ پرداخت‌ اجاره‌بها 333

 پ‌: نمونه‌ي‌ دوّم‌: مطالبه‌ي‌ أجور معوّقه‌ و تخليه‌ي‌ ملك‌ مسكوني‌، به‌  علت‌ عدم‌ پرداخت‌ اجاره‌بها 335

 پ‌: نمونه‌ي‌ سوم‌: تخليه‌ي‌ ملك‌ مسكوني‌ به‌ دليل‌ عدم‌ پرداخت‌ اجاره‌بها 337

 پ‌: نمونه‌ي‌ چهارم‌: تخليه‌ و مطالبه‌ي‌ أجور معوّقه‌ منزل‌ مسكوني‌ به‌ دليل‌ شرط‌ حق‌ تخليه‌    339

 ت‌: تخليه‌ي‌ ملك‌ مسكوني‌ قبل‌ از انقضاي‌ مدت‌ اجاره‌  341

 ث‌: درخواست‌ تخليه‌، أجور معوقه‌، اجرت‌المثل‌، هزينه‌ آب‌ و برق‌ منزل‌ 342

 ج‌: تخليه‌ي‌ منزل‌ مسكوني‌ و مطالبه‌ي‌ أجور معوّقه‌  344

 چ‌: مطالبه‌ي‌ أجور معوّقه‌ منزل‌ مسكوني‌ به‌ استناد قانون‌ روابط‌ مؤجر و مستأجر مصوب‌ 1362 346

 ح‌: تخليه‌ي‌ ملك‌ مسكوني‌ به‌ دليل‌ انقضاي‌ مهلت‌ و مطالبه‌ي‌ أجور معوّقه‌  348

                 2 ـ اجاره‌بها 350

 2 ـ 1: اجرت‌ المثل‌    350

 الف‌: مطالبه‌ي‌ اجرت‌المثل‌ مغازه‌ بر اساس‌ قانون‌ مدني‌  350

 ب‌: نمونه‌ي‌ اوّل‌: مطالبه‌ي‌ اجرت‌المثل‌ و تخليه‌ي‌ مغازه‌ به‌ دليل‌ عدم‌ پرداخت‌ اجاره‌بها 352

 ب‌: نمونه‌ي‌ دوّم‌: مطالبه‌ي‌ أجور معوّقه‌ و اجرت‌المثل‌، براساس‌ قانون‌ روابط‌ مؤجر و مستأجر مصوب‌ 1356 354

 ب‌: نمونه‌ي‌ سوّم‌: مطالبه‌ي‌ اجرت‌المثل‌ يك‌ باب‌ مغازه‌ 356

 ب‌: نمونه‌ي‌ چهارم‌: مطالبه‌ي‌ اجرت‌المثل‌، به‌ استناد قانون‌ مدني‌ و قانون‌ روابط‌ مؤجر و مستأجر مصوب‌ 1356. 359

 ب‌: نمونه‌ي‌ پنجم‌: مطالبه‌ي‌ اجرت‌المثل‌ و خسارات‌ قانوني‌، به‌ استناد قانون‌ روابط‌ مؤجر و مستأجر،مصوب‌1356 362

 2ـ2: اجور معوقه‌  364

 الف‌: مطالبه‌ي‌ اجاره‌بهاي‌ معوّقه‌ي‌ مغازه‌ (حكم‌ به‌ شرح‌ خواسته‌ به‌ دليل‌ رأي‌ قطعي‌ دادگاه‌ و اقرار خوانده‌) 364

 ب‌: مطالبه‌ي‌ أجور معوّقه‌، به‌ استناد قانون‌ مدني‌ (حكم‌ به‌ شرح‌ خواسته‌) 366

 پ‌: مطالبه‌ي‌ أجور معوّقه‌، باقيمانده‌ي‌ پول‌ پيش‌ (به‌ عنوان‌ قرض‌الحسنه‌) و تخليه‌  367

 ت‌: مطالبه‌ي‌ أجور معوّقه‌ي‌ منزلِ مسكوني‌ (صدور رأي‌ به‌ شرح‌ خواسته‌) 369

 ث‌: مطالبه‌ي‌ أجور معوّقه‌ي‌ منزل‌ مسكوني‌ (صدور حكم‌ به‌ شرح‌ خواسته‌) 371

 ج‌: نمونه‌ي‌ اوّل‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ بابت‌ أجور معوّقه‌، هزينه‌ي‌ آب‌،برق‌، گاز و تلفن‌ 373

 ج‌: نمونه‌ي‌ دوّم‌: مطالبه‌ي‌ أجور معوقه‌، هزينه‌ي‌ مصرفي‌ آب‌، برق‌ و گاز 375

 چ‌: مطالبه‌ي‌ اجاره‌بهاي‌ منزل‌ مسكوني‌  377

 ح‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ بابت‌ اجاره‌ بهاي‌ منزل‌ مسكوني‌، و ادعاي‌ پرداخت‌ توسط‌ خوانده‌ و تحقق‌ انقلاب‌ دعوا 378

 خ‌: تخليه‌ و مطالبه‌ي‌ أجور معوّقه‌ و دادخواست‌ مرتبط‌ به‌ خواسته‌ي‌ مطالبه‌ي‌ وجه‌ پرداختي‌  380

 2 ـ 3: استرداد اجاره‌بهاي‌ پرداختي‌ به‌ اداره‌ي‌ اوقاف‌ به‌ دليل‌ ابطالِ اجاره‌نامه‌ 386

 2ـ 4: مطالبه‌ي‌ وجه‌ الرهانه‌ (پول‌ پيش‌) در عقد اجاره‌  389

 الف‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ پرداختي‌ بابت‌ رهن‌ و اجاره‌ي‌ منزل‌  389

 ب‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ نقد بابت‌ پول‌ پيش‌ (رهن‌) اجاره‌ي‌ منزل‌، قبل‌ از انقضاي‌ مهلت‌ اجاره‌ 391

 پ‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ پرداختي‌ بابت‌ رهن‌ و اجاره‌ي‌ منزل‌، قبل‌ از انقضاي‌ مدت‌ اجاره‌ 392

 ت‌: مطالبه‌ي‌ وجه‌ پرداختي‌ به‌ عنوان‌ قرض‌الحسنه‌ به‌ استناد قرارداد تنظيمي‌ و اقرار خوانده‌    393

 3 ـ تعديل‌ اجاره‌ بهاي‌ ملك‌ تجاري‌، براساس‌ قانون‌ روابط‌ مؤجر و مستأجر  مصوب‌ 56 395

 الف‌: دادخواست‌ تعديل‌ اجاره‌بهاي‌ ملك‌ تجاري‌، براساس‌ قانون‌ روابط‌ مؤجر و مستأجر 56 395

 ب‌: تعديل‌ اجاره‌بها براساس‌ قانون‌ روابط‌ مؤجر و مستأجر، مصوب‌ 1356 397

 پ‌: مطالبه‌ي‌ أجور معوّقه‌ و اعلام‌ رضايت‌ طرفين‌ نسبت‌ به‌ تعديل‌ و افزايش‌ اجاره‌بها 399

 ت‌: دادخواست‌ مطالبه‌ي‌ أجور معوّقه‌ و تعديل‌ اجاره‌بها(اعلام‌ غيرشرعي‌ بودن‌ تعديل‌)  402

 ث‌: صدور حكم‌ تعديل‌ اجاره‌بها مغازه‌ به‌ استناد قانون‌ روابط‌ مؤجر و مستأجر 56 و نقض‌ آن‌  404

 درخواست‌ اعمال‌ ماده‌ي‌ 326 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ مصوب‌ 1379، 407

                 4 ـ حق‌ كسب‌ و پيشه‌ و تجارت‌ و سر قفلي‌ 411

 4 ـ 1: حق‌ كسب‌ و پيشه‌ و تجارت‌   411

 الف‌: تخليه‌ مغازه‌ به‌ لحاظ‌ انتقال‌ به‌ غير 411

 ب‌: مطالبه‌ي‌ حق‌ كسب‌ و پيشه‌ محل‌ اجاره‌ي‌ تخريب‌ شده‌ در اثر آتش‌سوزي‌ 411

 پ‌: مطالبه‌ي‌ حق‌ كسب‌ و پيشه‌ و دادخواست‌ تقابل‌ به‌ خواسته‌ي‌ تخليه‌ 413

 4 ـ 2: سرقفلي‌ مغازه‌  415

 الف‌: اثبات‌ مالكيت‌ سه‌ دانگ‌ سر قفلي‌ مغازه‌ به‌ استناد قرارداد و اقرارنامه‌ي‌ رسمي‌  415

 ب‌: فروش‌ مال‌ مشترك‌ و انتقال‌ به‌ غير سه‌ دانگ‌ سر قفلي‌ مغازه‌، به‌ استناد رأي‌ قطعي‌ دادگاه‌  417

 پ‌: تنفيذ فسخ‌ معامله‌ي‌ سر قفلي‌ مغازه‌، به‌ دليل‌ فروش‌ مال‌ غير بدون‌ اذن‌ و اجازه‌ي‌ مالك‌ و استرداد اصل‌ ثمن‌پرداختي‌  421

 5 ـ اتومبيل‌ اجاره‌اي‌  427

 5 ـ 1: مطالبه‌ي‌ اجاره‌بها اتومبيل‌  427

 5 ـ 2: مطالبه‌ي‌ أجور معوّقه‌ و اضافه‌ كاركرد اتومبيل‌ تاكسي‌ 429

 5 ـ 3: استرداد اتومبيل‌ اماني‌ به‌ استناد اجاره‌نامه‌ي‌ تنظيمي‌  431

 5 ـ 4: استرداد اتومبيل‌ سواري‌ پرايد مورد اجاره‌ به‌ دليل‌ اتمام‌ مدت‌ اجاره‌ 433

 5 ـ 5: مطالبه‌ي‌ وجه‌ بابت‌ هزينه‌ي‌ تعميرات‌ لودر اجاره‌اي‌، به‌ استناد قرارداد 436

 5 ـ 6: مطالبه‌ي‌ وجه‌ بابت‌ اجرت‌المثل‌ درآمد اتومبيل‌ و حكم‌ به‌ تسليط‌ 439

                 6 ـ قرارداد اجاره‌ 441

 6 ـ 1: تاييد قرارداد اجاره‌  441

 الف‌: الزام‌ به‌ تنظيم‌ سند اجاره‌، و بررسي‌ صوري‌ بودن‌ قرارداد بيع‌ تنظيمي‌ (ملك‌ موقوفه‌) 441

 ب‌: الزام‌ به‌ تنظيم‌ سند رسمي‌ اجاره‌ي‌ زمين‌ موقوفه‌  443

 6 ـ 2: فسخ‌ قرارداد اجاره‌  445

 الف‌: فسخ‌ قرارداد اجاره‌ي‌ مغازه‌ به‌ دليل‌ ايراد اداره‌ي‌ بهداشت‌  445

 ب‌: فسخ‌ اجاره‌ و تنظيم‌ اجاره‌نامه‌ي‌ جديد ملك‌ مسكوني‌ متعلق‌ به‌ آستانه‌ حضرت‌ معصومه‌ (س‌) 446

 پ‌: فسخ‌ قرارداد اجاره‌ي‌ منزل‌ و استرداد مبلغ‌ پرداختي‌ بابت‌ رهن‌ و اجاره‌ قبل‌ از انقضاي‌ مهلت‌ اجاره‌ 448

                 7 ـ خسارات‌ وارده‌ به‌ عين‌ مستأجره‌  449

 مطالبه‌ي‌ وجه‌ بابت‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ استناد رابطه‌ي‌ سببيت‌ 449

                 8 ـ انجام‌ تعميرات‌  452

 الف‌: تفكيك‌ دو مغازه‌ و تعميرات‌ به‌ استناد قانون‌ روابط‌ مؤجر و مستأجر مصوب‌ 56 452

 ب‌: تعمير و احداث‌ ديوار بين‌ دو باب‌ مغازه‌ به‌ استناد قانون‌ روابط‌ مؤجر و مستأجر مصوب‌ 56  454

 پ‌: الزام‌ به‌ انجام‌ تعميرات‌ اساسي‌ مغازه‌، بر اساس‌ قانون‌ روابط‌ مؤجر و مستأجر 56 456

 ت‌: صدور مجوز تعميرات‌ بنيادي‌ و اساسي‌ طبق‌ نظر كارشناس‌، به‌ استناد قانون‌ روابط‌ موجر و مستأجر 56 457

 كليد واژه‌ها    462