0

فورفیتینگ؛ تأمین مالی از طریق واگذاری اسناد مطالبات تجاری

روی جلد
پشت جلد

دانلود فهرست مطالب

 اعتبار و تأمین مالی دو عنصر اساسی در تجارت پیشرفته و پیچیده جهان امروزند و بدون آن دو بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و مبادلات تجاری عملاً امکانپذیر نسیت. از میان روشهای گوناگون تأمین مالی، فورفیتینگ سازوکاری است که فروش مطالبات تجاری مدتدار به مبلغ کمتر و نقد را امکانپذیر میسازد و در نتیجه، صادرکنندگان کالا را قادر میسازد تا کالاهای صادراتی خود را با شرایط مدتدار در بازارهای هدف به فروش رسانند. بدین ترتیب، از یک سوی، در رقابت با سایر صادرکنندگان مشتریان خود را که تمایل یا توان خرید نقدی ندارند، حفظ میکنند و از سوی دیگر، ریسک نقدینگی و ریسک عدم پرداخت را در فعالیت تجاری خویش کاهش میدهند.

فورفیتنیگ یک روش تأمین مالی است که با استفاده از آن صادرکنندهی کالا با واگذاری اسناد مُثبِت حق مطالبه خود بر یک مبنای غیرقابل رجوع به یک موسسه مالی اعتباری به نام فورفیتر، به نقدینگی قطعی دست مییابد.